1. การจัดระเบียบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อกำหนดนโยบาย กำกับดูแลบริหารจัดการด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำตามพระราชกำหนดการประมงให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน
มีระบบติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวังการทำการประมงให้มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบที่มาของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำได้ตั้งแต่การทำการประมงไปจนถึงผู้บริโภค
เป้าหมายของโครงการ
จำนวนเรือที่ออกไปทำการประมงไม่เกินจำนวนวันสูงสุดที่กำหนด 5,500 ลำ
ระยะเวลาของโครงการ
5 ปี (ปี 2560 - ปี 2564)
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 577,954,200 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ควบคุมและตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ครั้ง
200,000
254,208
41,208
36,394
38,464
370,274
2. ควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง
ต.ค. 60 - ก.ย. 62
ครั้ง
2,340
1,524
307
267
293
2,391
3. สำรวจและรวบรมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมง
ต.ค. 60 - ก.ย. 63
ลำ
1,800
1,593
204
582
279
2,658
เพื่อประเมินศักยภาพการผลิต (MSY) ของเรือประมง
4. ออกใบอนุญาตทำการประมงและจดทะเบียน
ต.ค. 60 - ก.ย. 63
ฉบับ
10,070
10,600
25
-
33
10,658
5. สุ่มตรวจสัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมงจากเรือประมง
ต.ค. 60 - ก.ย. 63
ครั้ง
19,500
32,464
5,458
4,704
5,041
47,667
ที่แจ้งเข้าและมีการขนถ่ายสัตว์น้ำ
6. ตรวจสอบระบบการตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน (Traceability at processing plant)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
โรง
178
179
-
-
179
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
577.95
178.62
43.22
100.07
37.82
359.73
7.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
153.28
36.76
30.76
33.74
254.54
7.2 งบลงทุน
ล้านบาท
25.34
4.91
69.16
2.33
101.74
7.3 งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
-
1.01
-
1.54
2.55
7.4 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
-
0.54
0.15
0.21
0.90
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 22
ทั้งหมด :716