1. การจัดระเบียบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อกำหนดนโยบาย กำกับดูแลบริหารจัดการด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำตามพระราชกำหนดการประมงให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน
มีระบบติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวังการทำการประมงให้มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบที่มาของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำได้ตั้งแต่การทำการประมงไปจนถึงผู้บริโภค
เป้าหมายของโครงการ
จำนวนเรือที่ออกไปทำการประมงไม่เกินจำนวนวันสูงสุดที่กำหนด 5,500 ลำ
ระยะเวลาของโครงการ
5 ปี (ปี 2560 - ปี 2564)
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 577,954,200 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ควบคุมและตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ครั้ง
200,000
254,208
41,208
295,416
2. ควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง
ต.ค. 60 - ก.ย. 62
ครั้ง
2,340
1,524
307
1,831
3. สำรวจและรวบรมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมงเพื่อประเมินศักยภาพการผลิต (MSY) ของเรือประมง
ต.ค. 60 - ก.ย. 63
ลำ
1,800
1,593
204
1,797
4. ออกใบอนุญาตทำการประมงและจดทะเบียน
ต.ค. 60 - ก.ย. 63
ฉบับ
10,070
10,600
25
10,625
5. สุ่มตรวจสัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมงจากเรือประมงที่แจ้งเข้าและมีการขนถ่ายสัตว์น้ำ
ต.ค. 60 - ก.ย. 63
ครั้ง
19,500
32,464
5,458
37,922
6. ตรวจสอบระบบการตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน(Traceability at processing plant)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
โรง
178
179
-
179
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
577.954
179.271
42.564
221.835
7.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
153.275
36.761
190.036
7.2 งบลงทุน
ล้านบาท
25.343
4.91
30.253
7.3 งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
-
1.009
1.009
7.4 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
0.653
-0.115
0.538
หมายเหตุ
งบรายจ่ายอื่น เดือน พ.ค. ติดลบ เนื่องจากมีการปรับปรุงบัญชีเบิกจ่าย

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :259