การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)

ชื่อโครงการ การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)

ประจำเดือน เมษายน 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมงให้มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบที่มาของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตั้งแต่การทำการประมงไปจนถึงผู้บริโภค
เป้าหมายของโครงการ
ควบคุม และตรวจสอบการเข้าออกเรือประมง 250,000 ครั้ง
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 513,143,300 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 30 เมษายน 2562)
ร้อยละ
1. การกำหนดมาตรการและการควบคุมการทำการประมงให้เป็นไปตาม พรก. การประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ครั้ง
50
1
21
42.00
1. การกำหนดมาตรการและการควบคุมการทำการประมงให้เป็นไปตาม พรก. การประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ครั้ง
50
1
21
42.00
2. การออกใบอนุญาต ใบรับรอง หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองภายใต้ พรก. การประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ฉบับ
38758
4042
25547
65.91
2. การออกใบอนุญาต ใบรับรอง หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองภายใต้ พรก. การประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ฉบับ
38758
4042
25547
65.91
3. การตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ
ครั้ง
55468
2203
35514
64.03
3. การตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ
ครั้ง
55468
2203
35514
64.03
4. การติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงของเรือประมงไทยในน่านน้ำไทย
ครั้ง
250000
20516
145039
58.02
4. การติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงของเรือประมงไทยในน่านน้ำไทย
ครั้ง
250000
20516
145039
58.02
5. การติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงในทะเล และในน่านน้ำภายใน
ครั้ง
1989
185
1264
63.55
5. การติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงในทะเล และในน่านน้ำภายใน
ครั้ง
1989
185
1264
63.55
6. การติดตามและเฝ้าระวังการทำการประมงของเรือประมง และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำไทยนอกน่านน้ำ รวมทั้งเรือสนับสนุนเพื่อการประมง
ครั้ง
1560
107
794
50.90
6. การติดตามและเฝ้าระวังการทำการประมงของเรือประมง และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำไทยนอกน่านน้ำ รวมทั้งเรือสนับสนุนเพื่อการประมง
ครั้ง
1560
107
794
50.90
7. การตรวจสอบสุขอนามัย สุขลักษณะห้องเย็น แพปลา ท่าเทียบเรือและโรงงาน
7. การตรวจสอบสุขอนามัย สุขลักษณะห้องเย็น แพปลา ท่าเทียบเรือและโรงงาน
7.1 ตรวจสุขลักษณะห้องเย็นรับฝาก
โรง
66
7
46
69.70
7.1 ตรวจสุขลักษณะห้องเย็นรับฝาก
โรง
66
7
46
69.70
7.2 ตรวจสุขลักษณะสะพานปลา แพปลา และท่าเทียบเรือ
แห่ง
875
32
361
41.26
7.2 ตรวจสุขลักษณะสะพานปลา แพปลา และท่าเทียบเรือ
แห่ง
875
32
361
41.26
7.3 ตรวจสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน (Traceability)
โรง
176
2
172
97.73
7.3 ตรวจสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน (Traceability)
โรง
176
2
172
97.73
7.4 ตรวจสุขลักษณะเรือห้องเย็น เรือขนถ่าย
ลำ
81
8
50
61.73
7.4 ตรวจสุขลักษณะเรือห้องเย็น เรือขนถ่าย
ลำ
81
8
50
61.73
8. การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน
ชุมชน
64
5
44
68.75
8. การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน
ชุมชน
64
5
44
68.75
9. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
513.14
27.35
265.66
51.77
9. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
513.14
27.35
265.66
51.77
หมายเหตุ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 12
ทั้งหมด :4232