1. การจัดระเบียบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อกำหนดนโยบาย กำกับดูแลบริหารจัดการด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำตามพระราชกำหนดการประมงให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน
มีระบบติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวังการทำการประมงให้มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบที่มาของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำได้ตั้งแต่การทำการประมงไปจนถึงผู้บริโภค
เป้าหมายของโครงการ
จำนวนเรือที่ออกไปทำการประมงไม่เกินจำนวนวันสูงสุดที่กำหนด 5,500 ลำ
ระยะเวลาของโครงการ
5 ปี (ปี 2560 - ปี 2564)
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 577,954,200 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ตค 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ควบคุมและตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ครั้ง
200,000
254,208
41,208
36,394
38,464
38,249
40,166
448,689
2. ควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง
ต.ค. 60 - ก.ย. 62
ครั้ง
2,340
1,524
307
267
293
182
90
2,663
3. สำรวจและรวบรมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมง
ต.ค. 60 - ก.ย. 63
ลำ
1,800
1,593
204
582
279
267
298
3,223
เพื่อประเมินศักยภาพการผลิต (MSY) ของเรือประมง
4. ออกใบอนุญาตทำการประมงและจดทะเบียน
ต.ค. 60 - ก.ย. 63
ฉบับ
10,070
10,600
25
-
33
10,658
5. สุ่มตรวจสัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมงจากเรือประมง
ต.ค. 60 - ก.ย. 63
ครั้ง
19,500
32,464
5,458
4,704
5,041
5,097
4,650
57,414
ที่แจ้งเข้าและมีการขนถ่ายสัตว์น้ำ
6. ตรวจสอบระบบการตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน (Traceability at processing plant)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
โรง
178
179
-
-
179
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
577.95
178.62
43.22
100.07
37.82
61.21
77.42
498.36
7.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
153.28
36.76
30.76
33.74
40.29
39.05
333.88
7.2 งบลงทุน
ล้านบาท
25.34
4.91
69.16
2.33
20.34
30.47
152.55
7.3 งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
-
1.01
-
1.54
0.22
2.77
7.4 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
-
0.54
0.15
0.21
0.36
7.90
9.16
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 17
ทั้งหมด :1595