10. ธนาคารสินค้าเกษตร
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง และกรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลลิต
เป้าหมายของโครงการ
1. เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการธนาคารสินค้าเกษตรเดิม
2. ขยายผลจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรเพิ่มในพื้นที่ที่มีศักยภาพตามความต้องการของสมาชิก
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 56.34 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
1.1 สนับสนุนโคกระบือให้เกษตรกรรายใหม่
ตัว
9,000
8,115
3,248
11,363
1.2 มอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ
ตัว
5,000
7,661
2,942
10,603
2. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
2.1 ผลิตปุ๋ยหมัก
ตัน
2,682
2,236
720
2,956
2.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ
ลิตร
749,500
645,200
27,500
672,700
3. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
3.1 ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนใหม่
แห่ง
20
20
-
20
3.2 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้ธนาคาร
3.5 ตัน/แห่ง
ตัน
70
49
-
49
3.3 สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว
ใบ
20,000
-
-
-
3.4 ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (จัดตั้งปี 59-60)
ตัวอย่าง
600
75
-
75
4. ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร
4.1 จัดตั้งธนาคารข้าวปี 2561
แห่ง
37
42
-
42
4.2 สมาชิกใช้บริการธนาคารข้าว
ราย
2,000
2,017
1,456
3,473
4.3 สมาชิกยืมข้าวสารเพื่อบริโภค
กก.
-
1,075
10,535
11,610
4.4 สมาชิกยืมเมล็ดพันธุ์เพื่อเพาะปลูก
กก.
-
572
283,829
284,401
4.5 สมาชิกฝากข้าวเปลือก
กก.
-
-
675,256
675,256
5. ธนาคารโคนมทดแทนฝูง
5.1 จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง ปี 2561
แห่ง
3
-
-
-
5.2 สมาชิกฝากลูกโคเข้าธนาคาร
ราย
500
334
6
340
5.3 สมาชิกฝากลูกโคเข้าธนาคาร
ตัว
-
343
7
350
5.4 สมาชิกถอนคืนโคสาวท้อง
ราย
-
109
5
114
5.5 สมาชิกถอนคืนโคสาวท้อง
ตัว
-
231
6
237
6. ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง
6.1 จัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง ปี 61
แห่ง
20
20
-
20
6.2 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
ล้านตัว
2
1.43
0.35
1.78
6.3 ประเมิลผลจับสัตว์น้ำและมูลค่าสัตว์น้ำจืดใช้ประโยชน์
แห่ง
20
-
-
-
6.4 ผลิต อนุบาลลูกปลา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
ล้านตัว
0.4
0.06
0.24
0.3
เพื่อเพิ่มผลผลิตแหล่งน้ำชุมชน
7. ธนาคารหม่อนไหม
7.1 เพิ่มศักยภาพธนาคาร
แห่ง
5
5
-
5
สนับสนุนวัสดุในการทำธนาคารที่จัดตั้งปี 60
แห่ง
-
-
2
2
7.2 จัดตั้งธนาคาร
แห่ง
11
5
1
6
สนับสนุนวัสดุในการทำธนาคารที่จัดตั้งปี 61
แห่ง
-
-
3
3
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
56.34
-
34.33
34.33
8.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
48.04
-
28.78
28.78
8.2 งบลงทุน
ล้านบาท
8.30
-
5.55
5.55
8.3 งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
-
-
-
-
8.4 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
-
-
-
-
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :259