ธนาคารสินค้าเกษตร

ชื่อโครงการ ธนาคารสินค้าเกษตร

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน และกรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสถาบันเกษตรกรและคนในชุมชนเป็นหลัก โดยการรับฝาก ถอน ให้ยืม หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต
เป้าหมายของโครงการ
ดำเนินการในพื้นที่ 77 จังหวัด จำนวน 8 ประเภทธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ธนาคารโคนมทดแทนฝูง ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ธนาคารหม่อนไหม และธนาคารปุ๋ยอินทรีย์แห่งใหม่
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 62,908,900 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 31 กุมภาพันธ์ 2562)
ร้อยละ
1. ธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
ตค. 61 - ก.ย. 62
จังหวัด
73
-
-
1.1 สนับสนุน โค - กระบือ แก่เกษตรกรรายใหม่
ราย
9000
1249
6603
73.37
1.2 มอบกรรมสิทธิ์ โค - กระบือ เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ
ราย
5000
471
4534
90.68
1.3 ให้คำแนะนำ ดูแล เกษตรกรรายเดิม
ราย
110000
9200
46000
41.82
2. ธนาคารโคนมทดแทนฝูง
2.1 ติดตาม แนะนำ ประเมินผลการดำเนินงาน (จัดตั้งปี 59 - 61)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
10
-
10
100.00
2.2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้สมาชิกเห็นถึงประโยชน์และเข้าร่วม (จัดตั้งปี 59 - 61)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
10
-
10
100.00
2.3 ชี้แจงทำความเข้าใจแก่สหกรณ์และสมาชิกเป้าหมายเกี่ยวกับการดำเนินการธนาคารโคนมทดแทนฝูง (จัดตั้งปี 62)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
1
-
1
100.00
2.4 กำหนดรูปแบบและวิธีการดำเนินการของธนาคารฯ พร้อมทั้งจัดทำระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งธนาคารฯ (จัดตั้งปี 62)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
1
-
-
- อยู่ระหว่างชี้แจงทำความเข้าใจและศึกษาการดำเนินงานรูปแบบธนาคารฯ และเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงตามโรงเรือนเลี้ยงตามงบอุดหนุนที่ได้รับ
2.5 สนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคนมทดแทนฝูง
ต.ค. 61 - มี.ค. 62
แห่ง
1
-
-
2.6 งบประมาณที่เบิกจ่าย
บาท
3412500
1680000
3219550
94.35
- อยู่ระหว่างส่งมอบอุปกรณ์ตามสัญญา
3. ธนาคาสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วร่วม)
3.1 จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำใหม่
แห่ง
20
-
-
1) จัดตั้งกลไกความร่วมมือ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการฯ ในการดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.1) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อชี้แจงติดตามความก้าวหน้าโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปี
ต.ค. 61 - ส.ค. 62
ครั้ง
3
-
1
33.33
1.2) ฝึกอบรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะกรรมการธนาคารฯ และเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ส.ค. 62
ครั้ง/ปี
1
-
-
1.3) บริหารโครงการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
ธ.ค. 61 - ก.ค. 62
ครั้ง/ปี
12
-
3
25.00
2) จัดตั้งกลไกความร่วมมือ การประสานงานระดับท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการธนาคารฯ
2.1) คัดเลือกพื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมาย
ต.ค. 61
แห่ง
20
-
20
100.00
2.2) ประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมายเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ
พ.ย. 61
แห่ง
20
-
20
100.00
2.3) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง และกำหนดบทบาทของคณะกรรมการธนาคารฯ
พ.ย. 61
แห่ง
20
-
20
100.00
2.4) ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง
ธ.ค. 61 - ส.ค. 62
ครั้ง
200
25
70
35.00
3) เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำ มีแผนการปฏิบัติงานประจำแหล่งน้ำ คณะกรรมการธนาคารฯ และชุมชนเป้าหมาย ร่วมดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1) สำรวจและส่งข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้ำเป้าหมาย
พ.ย. 61
ฉบับ
20
-
20
100.00
3.2) จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนในการดำเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน และการขับเคลื่อนการบริหารงานของธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำประจำแหล่งน้ำ
ธ.ค. 61
แห่ง
20
-
20
100.00
4) ชุมชนดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้
4.1) ชุมชนดำเนินกิจกรรมตามแผนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชนและขับเคลื่อนการบริหารงานของธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำแหล่งน้ำ
เม.ย. 62
ร้อยละ
100
12.97
18.97
18.97
4.2) ให้ความรู้แก่ชุมชน เตรียมแหล่งน้ำให้เหมาะสม และเพิ่มอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ
ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62
ครั้ง
40
4
19
47.50
4.3) สุ่มชั่งวัดขนาดลูกปลาเพื่ออนุบาลหรือเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้าธนาคารฯ
ก.พ. 62
ครั้ง
20
7
7
35.00
4.4) สุ่มชั่งวัดขนาดลูกปลาหลังอนุบาลหรือเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้าธนาคารฯ
มี.ค. 62
ครั้ง
20
-
-
4.5) ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและปล่อยอนุบาล หรือเลี้ยงในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย
เม.ย. 62
ครั้ง
1600
249
249
15.56
4.6) ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำที่ปล่อยในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย
มิ.ย. - ส.ค. 62
ครั้ง
40
-
-
4.7) ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ
ก.ย. 62
ครั้ง
20
-
-
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ)
5.1) ประชุมเพื่อจัดตั้งกำหนดกฎระเบียบ การติดตามการดำเนินงาน และการบริหารงานธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงประจำแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายฯ
ธ.ค. 61
แห่ง
20
-
20
100.00
5.2) การสมัครสมาชิกธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)
ม.ค. - ก.ค. 62
ราย
600
536
889
148.17
5.3) ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้สมาชิกธนาคารมีการแลกเปลี่ยนยืมปัจจัยการผลิต ผลผลิตสัตว์น้ำ และรายได้ที่เกิดขึ้น
ส.ค. 62
ครั้ง
100
-
-
6) การรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการในปีต่อไปและสามารถนำไปปรับใช้ในแหล่งน้ำอื่นได้
6.1) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีของแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย
ส.ค. - ก.ย. 62
ฉบับ
40
-
-
6.2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2562
ก.ย. 62
ฉบับ
1
-
-
3.2 ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) แห่งเก่า ปี 2560 จำนวน 20 แห่ง
1) ประชุมคณะทำงานโครงการ และติดตามการดำเนินงานโครงการ
พ.ย. 61 - ส.ค. 62
ครั้ง
2
-
1
50.00
2) จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562
พ.ย. 61
ครั้ง
20
-
20
100.00
3) ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ที่ปล่อยในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย
มิ.ย. 62
ครั้ง
20
1
3
15.00
4) ติดตามการบริหารงานของธนาคารประจำแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง
พ.ย. 61 - ส.ค. 62
ครั้ง
200
26
90
45.00
3.3 ติดตามธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปี 2561 จำนวน 20 แห่ง
1) ประชุมคณะทำงานโครงการ และติดตามการดำเนินงานโครงการ
พ.ย. 61 - ส.ค. 62
ครั้ง
2
-
1
50.00
2) จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) และเจ้าหน้าที่โครงการ
ธ.ค. 61
ครั้ง
1
-
-
3) จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562
พ.ย. 61
ฉบับ
20
-
20
100.00
4) เตรียมแหล่งน้ำและทำการเพิ่มอาหารธรรมชาติ (เช่น ทำปุ๋ยหมัก ใส่ปุ๋ย)
เม.ย. 62
ครั้ง
20
12
13
65.00
5) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ
พ.ค. 62
ตัว
400000
-
40000
10.00
6) ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ
มี.ค. 62
ครั้ง
20
9
9
45.00
7) ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ แหล่งน้ำเก่าปี 2561
พ.ย. 61 - ส.ค. 62
ครั้ง
200
27
91
45.50
8) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในแหล่งน้ำเก่าปี 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
ก.ย. 62
ฉบับ
40
-
-
9) จัดทำและเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการในแหล่งน้ำเก่า ประจำปี 2562
ก.ย. 62
ฉบับ
1
-
-
4. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ธ.ค. 61 - ม.ค. 62
แห่ง
50
-
-
การบริหารจัดการ
- สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธนาคาร
ราย
120
100
100
83.33
- จัดทำหนังสือคู่มือโครงการ
ต.ค. 61
เล่ม
100
-
100
100.00
4.1 ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนใหม่ ปี 2562 (20 แห่ง)
1) จัดเวทีชุมชนชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและรับสมัครสมาชิก (1 ครั้ง)
ต.ค. - ธ.ค. 61
ราย
2000
400
2026
101.30
2) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (3 ครั้ง)
ราย
2000
-
-
2.1) ครั้งที่ 1
ม.ค. - มี.ค. 62
ราย
-
-
-
2.2) ครั้งที่ 2
เม.ย. - ม.ย. 62
ราย
-
-
-
2.3) ครั้งที่ 3
ก.ค. - ก.ย. 62
ราย
-
-
-
3) จัดทำแปลงเรียนรู้ของสมาชิก (ขนาด 1 แปลง/4ไร่)
ม.ค. - ก.ย. 62
แปลง
20
-
-
4) จัดประชุมคณะทำงาน (2 ครั้ง)
ราย
400
-
-
4.1) ครั้งที่ 1
ม.ค. - มี.ค. 62
ราย
-
100
100
25.00
4.2) ครั้งที่ 2
ก.ค. - ก.ย. 62
ราย
-
-
-
5) การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ธ.ค. 61 - ก.ย. 62
ตัวอย่าง
2000
-
-
6) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว
ม.ค. - พ.ค. 62
ตัน
100
1.25
96
96.00
7) มุ้งตาข่ายไนล่อน
ม.ค. - พ.ค. 62
ม้วน
400
-
21
5.25
8) กระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว
ม.ค. - พ.ค. 62
ใบ
40000
-
-
4.2 ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต่อเนื่อง ปี 2560 - 2561 (30 แห่ง)
1) จัดประชุมเพื่อวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (1 ครั้ง)
ราย
3000
400
600
20.00
1.1) ครั้งที่ 1
พ.ย. - ธ.ค. 61
ราย
-
400
600
20.00
1.2) ครั้งที่ 2
มี.ค. - เม.ย. 62
ราย
-
-
-
2) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (2 ครั้ง)
ราย
3000
-
-
2.1) ครั้งที่ 1
ม.ค. - มี.ค. 62
ราย
-
-
-
2.2) ครั้งที่ 2
เม.ย. - มิ.ย. 62
ราย
-
-
-
3) การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ธ.ค. 61 - ก.พ. 62
ตัวอย่าง
600
62
74
12.33
4) จัดประชุมคณะกรรมการ (1 ครั้ง)
พ.ย. 61 - พ.ค. 62
ราย
600
180
220
36.67
5) จัดงานรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคาร และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
ธ.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
10
-
5
50.00
4.3 การอำนวยการและสรุปผลการปฏิบัติงาน
1) ส่วนกลาง
- การติดตามให้คำแนะนำ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
123
2
4
3.25
2) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบสิ้นปี
ส.ค. - ก.ย. 62
กลุ่มภาค
50
-
-
3) จ้างเหมานักวิชาการเกษตร (2 คน)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ราย
2
-
2
100.00
4) ส่วนภูมิภาค
4.1) ติดตามและให้คำแนะนำ (ศมข./ศวข.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
123
20
79
64.23
4.2) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
เม.ย. 62
ศูนย์
37
-
1
2.70
4.3) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบสิ้นปี
ส.ค. - ก.ย. 62
ศูนย์
37
-
-
4.4) จ้างเหมานักเกษตร (3 คน)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ราย
3
-
3
100.00
5. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร (จัดตั้งใหม่ ปี 2562)
5.1 ชี้แจงโครงการกับสหกรณ์เป้าหมาย
ต.ค. 61 - ธ.ค. 61
แห่ง
20
-
25
125.00
5.2 กำหนดรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในสถาบันเกษตรกรให้เหมาะสมกับพื้นที่
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
20
-
-
5.3 สนับสนุนเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
20
-
22
110.00
- มีสถาบันเกษตรกรขอรับสนับสนุนเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ 22 แห่ง จากธนาคารที่จัดตั้ง 25 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบอุปกรณ์ตามสัญญา
5.4 งบประมาณที่เบิกจ่าย
บาท
380200
-
310280
81.61
6. ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
93
-
-
6.1 ประเมินผลการดำเนินงานของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรธนาคารที่จัดตั้งปี 59 - 60
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
31
3
8
25.81
6.2 จัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนในรูปแบบของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรตามผลการประเมินธนาคารที่จัดตั้งปี 59 - 60
ต.ค. 61 - เม.ย. 62
แห่ง
31
3
7
22.58
6.3 จัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนในรูปแบบของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ธนาคารที่จัดตั้งปี 61
ต.ค. 61 - ก.ค. 62
แห่ง
57
3
3
5.26
6.4 แนะนำส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรให้กับสมาชิกทราบ และรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการธนาคารที่จัดตั้งปี 61
ต.ค. 61 - ธ.ค. 61
แห่ง
57
10
19
33.33
6.5 คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายที่จะส่งเสริมจัดตั้งธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร (ตั้งใหม่ปี 62)
ต.ค. 61 - ธ.ค. 61
แห่ง
5
-
7
140.00
6.6 ชี้แจงทำความเข้าใจกับสหกรณ์เป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ (ตั้งใหม่ปี 62)
ต.ค. 61 - ธ.ค. 61
แห่ง
5
-
5
100.00
6.7 กำหนดรูปแบบธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรที่เหมาะกับสหกรณ์ รวมถึงการกำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติ (ตั้งใหม่ปี 62)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
5
2
4
80.00
7. ธนาคารหม่อนไหม
7.1 จัดตั้งธนาคารหม่อนไหม ปี 2562 (2 แห่ง)
1) จัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตหม่อนไหม
ต.ค. - ธ.ค. 61
ราย
75
97
97
129.33
7.2 สนับสนุนธนาคารหม่อนไหมต่อเนื่องที่จัดตั้งในปี 2560 - 2561 (16 แห่ง)
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวางแผนการดำเนินงาน
ต.ค. - ธ.ค. 61
ราย
600
301
301
50.17
2) จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์
ม.ค. - มี.ค. 62
ราย
40
-
-
3) จัดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดตั้งกลุ่มธนาคารเส้นไหมในรูปสหกรณ์
ม.ค. - มี.ค. 62
ราย
40
47
47
117.50
7.3 สนับสนุนปัจจัยในการดำเนินงานธนาคาร
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม
ม.ค. - มิ.ย. 62
แห่ง
13
-
-
7.4 ติดตามงานโครงการและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
1) ประชุมเจ้าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ครั้ง/แห่ง
5
-
1
20.00
2) ติดตามนิเทศงานโครงการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ครั้ง/แห่ง
5
-
2
40.00
7.5 อำนวยการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
1
-
-
8. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์แห่งใหม่
ตค. 61 - ก.ย. 62
2.1 จัดตั้งธนาคาร
แห่ง
77
-
62
80.52
2.2 ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
ตัน
2800
-
1544
55.14
2.3 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ
ลิตร
719100
-
348700
48.49
9. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
62.9069
5.53
22.92
36.43
9.1 กรมการข้าว
ล้านบาท
11.6595
0.32
3.18
27.27
9.2 กรมประมง
ล้านบาท
11.94
3.62
5.76
48.24
9.3 กรมปศุสัตว์
ล้านบาท
5.3694
-
-
9.4 กรมส่งเสริมสหกรณ์
ล้านบาท
6.52
1.56
3.48
53.37
9.5 กรมพัฒนาที่ดิน
ล้านบาท
25.718
-
10.47
40.71
9.6 กรมหม่อนไหม
ล้านบาท
1.7
0.03
0.03
1.76
หมายเหตุ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 1
ทั้งหมด :3070