ธนาคารสินค้าเกษตร
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน และกรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสถาบันเกษตรกรและคนในชุมชนเป็นหลัก โดยการรับฝาก ถอน ให้ยืม หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต
เป้าหมายของโครงการ
ดำเนินการในพื้นที่ 77 จังหวัด จำนวน 8 ประเภทธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์แห่งใหม่ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ธนาคารโคนมทดแทนฝูง ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง และธนาคารหม่อนไหม
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 62,908,900 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
1.1 สนับสนุนโคกระบือให้เกษตรกรรายใหม่
ตัว
9,000
8,115
3,248
1,724
1,779
2,649
1,128
18,643
1.2 มอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ
ตัว
5,000
7,661
2,942
1,395
826
837
2,196
15,857
2. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
2.1 ผลิตปุ๋ยหมัก
ตัน
2,682
2,236
720
-
-
-
2,956
2.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ
ลิตร
676,000
645,200
27,500
3,500
-
-
676,200
3. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
3.1 ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนใหม่
แห่ง
20
20
-
-
-
-
20
3.2 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้ธนาคาร 3.5 ตัน/แห่ง
ตัน
70
49
-
21
-
-
70
3.3 สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว
ใบ
20,000
-
-
2,900
4,000
5,000
8,100
20,000
3.4 ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (จัดตั้งปี 59-60)
ตัวอย่าง
600
75
-
-
62
15
448
600
4. ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร
4.1 จัดตั้งธนาคารข้าวปี 2561
แห่ง
37
42
-
-
3
10
2
57
4.2 สมาชิกใช้บริการธนาคารข้าว
ราย
2,000
2,017
1,456
581
-
-
4,054
4.3 สมาชิกยืมข้าวสารเพื่อบริโภค
กก.
-
1,075
10,535
10,535
-
-
22,145
4.4 สมาชิกยืมเมล็ดพันธุ์เพื่อเพาะปลูก
กก.
-
572
283,829
267,602
-
-
552,003
4.5 สมาชิกฝากข้าวเปลือก
กก.
-
-
675,256
682,225
-
-
1,357,481
5. ธนาคารโคนมทดแทนฝูง
5.1 จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง ปี 2561
แห่ง
3
-
-
-
3
-
3
5.2 สมาชิกฝากลูกโคเข้าธนาคาร
ราย
300
334
6
-
109
29
58
536
5.3 สมาชิกฝากลูกโคเข้าธนาคาร
ตัว
300
343
7
-
290
52
140
832
5.4 สมาชิกถอนคืนโคสาวท้อง
ราย
200
109
5
102
36
16
122
390
5.5 สมาชิกถอนคืนโคสาวท้อง
ตัว
400
231
6
83
39
27
122
508
6. ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง
6.1 จัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง ปี 61
แห่ง
20
20
-
-
-
-
20
6.2 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
ล้านตัว
2
1.43
0.35
0.18
0.70
0.81
3.57
6.3 ประเมิลผลจับสัตว์น้ำและมูลค่าสัตว์น้ำจืดใช้ประโยชน์
แห่ง
20
-
-
20
-
-
20
6.4 ผลิต อนุบาลลูกปลา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตแหล่งน้ำชุมชน
ล้านตัว
0.4
0.06
0.24
0.12
0.05
0.03
0.50
7. ธนาคารหม่อนไหม
7.1 เพิ่มศักยภาพธนาคาร
แห่ง
5
5
-
-
-
-
5
สนับสนุนวัสดุในการทำธนาคารที่จัดตั้งปี 60
แห่ง
5
-
2
-
1
1
4
7.2 จัดตั้งธนาคาร
แห่ง
11
5
1
-
5
-
11
สนับสนุนวัสดุในการทำธนาคารที่จัดตั้งปี 61
แห่ง
-
-
3
2
3
3
11
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
48.26
-
34.32
1.25
7.35
3.53
0.61
47.06
กรมพัฒนาที่ดินขอปรับเป้าหมายการเบิกจ่าย จากเดิม 26.9500 ลบ. เปลี่ยนเป็น 18.8644 ลบ.
8.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
39.96
-
28.78
1.25
7.35
1.62
0.61
39.60
8.2 งบลงทุน
ล้านบาท
8.30
-
5.55
-
-
1.91
7.46
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :2410