11. การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. ลดต้นทุนการผลิตและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่เกษตร ปศุสัตว์และประมง (กสส.)
2. สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกเครื่องจักรกลทางการเกษตรกร (กสส.)
3. เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้ และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่น สำหรับรองรับ การเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศ (กสก.)
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ่ ให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิคและการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กสก.)
เป้าหมายของโครงการ
1. สหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อบริการสมาชิก 58 แห่ง (กสส.)
2. เกษตรกร/สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 10 (กสส.)
3. เกษตรกรในท้องถิ่นมีองค์ความรู้ทางด้านทักษะเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาและการบริหารจัดการเครื่องจักรกล จำนวน 3,000 ราย (กสก.)
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 152.71 ล้านบาท (กรมส่งเสริมสหกรณ์ 147.4652 ล้านบาท / กรมส่งเสริมการเกษตร 5.2447 ล้านบาท)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น 1/
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
1.1 อบรมเฉพาะทางแก่บุคคลเป้าหมายร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
- ฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1
ราย
2,100
2,106
-
-
-
-
2,106
- ฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 2
ราย
125
131
-
-
-
-
131
- ฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 3
ราย
50
51
-
-
-
-
51
1.2 เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและคำปรึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการเป็นช่างเกษตรท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการใช้และการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
900
865
100
-
-
-
965
2.1 พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน
ราย
300
314
-
-
-
-
314
2.2 ถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ราย
600
551
100
-
-
-
651
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กสส.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
3.1 สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2/
แห่ง
58
47
-
1
-
3
2
53
3.2. แนะนำ ส่งเสริม ติดตามการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลทางการเกษตร
แห่ง
58
47
-
1
-
3
2
53
3.3 การให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร สามารถลดต้นทุนการผลิตของสมาชิกลง 3/
ร้อยละ
10
-
-
-
-
-
10
-
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
152.71
131.46
1.02
1.05
-
9.36
7.88
150.77
4.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
5.24
3.88
1.02
-
-
-
4.90
4.2 งบลงทุน
ล้านบาท
4.3 งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
147.47
127.58
-
1.05
-
9.36
7.88
145.87
4.4 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
หมายเหตุ
1/ การฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิค ในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น เป้าหมาย 2,100 ราย ระดับที่ 2 คัดเลือกผู้ผ่านการอบรมระดับที่ 1 ที่มีทักษะที่พร้อมเป็นช่างเกษตรท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการพัฒนา ทักษะเพิ่มเติมด้านการซ่อมแซม ระดับที่ 3 คัดเลือกผู้ผ่านการอบรมระดับที่ 2 ที่มีทักษะที่พร้อมเป็นช่างเกษตรท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมด้านการวิเคราะห์ /แก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่องจักรกล โดยเป้าหมายฝึกอบรมช่างเกษตรระดับที่ 2 และ ระดับที่ 3 จะเป็นบุคคลคนเดียวกับหลักสูตรระดับที่ 1
2/ สหกรณ์ดำเนินการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรแล้ว จำนวน 53 แห่ง 124 รายการ โดยมีสหกรณ์ขอยกเลิกรับเงินอุดหนุนทุกรายการ จำนวน 5 แห่ง เนื่องจากสหกรณ์ ประสบภาวะขาดสภาพคล่อง ไม่สามารถดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์ได้ และที่ประชุมคณะกรรมการมีมติไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และเปลี่ยนแปลงรายการและงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ (1) จำนวน 7 แห่ง 8 รายการ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 17
ทั้งหมด :1595