การส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน

ชื่อโครงการ การส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน

ประจำเดือน เมษายน 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อให้บริการแก่สมาชิก (กสส.)
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรในการบริหารจัดการ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สมาชิก (กสส.)
3. เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้าง ช่างเกษตรประจำท้องถิ่นสำหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ (กสก.)
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ่ ให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กสก.)
เป้าหมายของโครงการ
1. สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร จำนวน 14 แห่ง
2. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรในสถาบันเกษตรกร จำนวน 2,400 ราย
3. เกษตรกรในท้องถิ่น มีองค์ความรู้ทางด้านทักษะเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษา และการบริหารจัดการเครื่องจักรกล จำนวน 3,000 ราย

ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 31,551,220 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 30 เมษายน 2562)
ร้อยละ
1. สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับสหกรณ์ (กสส.)
พ.ย. - ธ.ค. 61
แห่ง
14
-
13
92.86
2. พัฒนาศักยภาพการบริหารเครื่องจักรกลทางการเกษตรในสหกรณ์ (กสส.)
2.1 อบรมหลักสูตรการวางแผนการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกัน
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
ราย
2275
490
2170
95.38
2.2 อบรมหลักสูตรการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
ราย
140
40
120
85.71
3. แนะนำ ส่งเสริม ติดตามการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลทางการเกษตร (กสส.)
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
สหกรณ์
65
11
62
95.38
4. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำพื้นที่แปลงใหญ่ (กสก.)
พ.ย. 61 - ม.ค. 62
- ปรับแผนการดำเนินงานการอบรมถึงเดือน พ.ค. 62
4.1 หลักสูตรระดับที่ 1
ราย
2100
101
2128
101.33
4.2 หลักสูตรระดับที่ 2
ราย
200
153
178
89.00
4.3 หลักสูตรระดับที่ 3
ราย
100
-
60
60.00
5. ส่งเสริมการใช้และให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ (กสก.)
5.1 พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน
ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
ราย
300
150
300
100.00
5.2 ติดตามนิเทศให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และประเมินผลการปฎิบัติงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ครั้ง
10
2
6
60.00
5.3 สาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เม.ย. - พ.ค. 62
ไร่
200
-
100
50.00
5.4 ถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เม.ย. - พ.ค. 62
ราย
300
150
150
50.00
5.5 พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบแม่นยำ/อัจฉริยะในพื้นที่นำร่องแปลงใหญ่
ธ.ค. 61 - ก.ค. 62
ครั้ง
5
-
-
- ได้รับการจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ 3
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ (กสก.)
ธ.ค. 61
ครั้ง
1
-
1
100.00
7. ประชาสัมพันธ์ (กสก.)
7.1 จัดทำเอกสารเผยแพร่ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร
ธ.ค. 61
เรื่อง
1
-
1
100.00
- จัดทำเอกสารเผยแพร่การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักร จำนวน 5,000 เล่ม
7.2 จัดงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ม.ค. - พ.ค. 62
ครั้ง
2
-
1
50.00
- จัดครั้งที่ 1 วันที่ 7 มี.ค. 62 จ.ขอนแก่น
8. ติดตามประเมินผล (กสก.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โครงการ
1
-
-
9. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
31.55
2.03
29.07
92.14
9.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์
ล้านบาท
26.84
0.48
25.48
94.93
9.2 กรมส่งเสริมการเกษตร
ล้านบาท
4.71
1.55
3.59
76.22
หมายเหตุ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 12
ทั้งหมด :4232