การส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อให้บริการแก่สมาชิก (กสส.)
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรในการบริหารจัดการ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สมาชิก (กสส.)
3. เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้าง ช่างเกษตรประจำท้องถิ่นสำหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ (กสก.)
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ่ ให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กสก.)
เป้าหมายของโครงการ
1. สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร จำนวน 14 แห่ง
2. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรในสถาบันเกษตรกร จำนวน 2,400 ราย
3. เกษตรกรในท้องถิ่น มีองค์ความรู้ทางด้านทักษะเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษา และการบริหารจัดการเครื่องจักรกล จำนวน 3,000 ราย

ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 51,335,110,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
19 ม.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น 1/
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
1.1 อบรมเฉพาะทางแก่บุคคลเป้าหมายร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
- ฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1
ราย
2,100
2,106
-
-
-
-
2,106
- ฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 2
ราย
125
131
-
-
-
-
131
- ฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 3
ราย
50
51
-
-
-
-
51
1.2 เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและคำปรึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการเป็นช่างเกษตรท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการใช้และการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
900
865
100
-
-
-
965
2.1 พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน
ราย
300
314
-
-
-
-
314
2.2 ถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ราย
600
551
100
-
-
-
651
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กสส.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
3.1 สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2/
แห่ง
58
47
-
1
-
3
2
53
3.2. แนะนำ ส่งเสริม ติดตามการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลทางการเกษตร
แห่ง
58
47
-
1
-
3
2
53
3.3 การให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร สามารถลดต้นทุนการผลิตของสมาชิกลง 3/
ร้อยละ
10
-
-
-
-
-
10
-
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
152.71
131.46
1.02
1.05
-
9.36
7.88
150.77
4.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
5.24
3.88
1.02
-
-
-
4.90
4.2 งบลงทุน
ล้านบาท
4.3 งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
147.47
127.58
-
1.05
-
9.36
7.88
145.87
4.4 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :2410