11. การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. ลดต้นทุนการผลิตและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่เกษตร ปศุสัตว์และประมง (กสส.)
2. สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกเครื่องจักรกลทางการเกษตรกร (กสส.)
3. เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้ และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่น สำหรับรองรับ การเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศ (กสก.)
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ่ ให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิคและการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กสก.)
เป้าหมายของโครงการ
1. สหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อบริการสมาชิก 58 แห่ง (กสส.)
2. เกษตรกร/สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 10 (กสส.)
3. เกษตรกรในท้องถิ่นมีองค์ความรู้ทางด้านทักษะเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาและการบริหารจัดการเครื่องจักรกล จำนวน 3,000 ราย (กสก.)
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
152.7099 ล้านบาท (กรมส่งเสริมสหกรณ์ 147.4652 ล้านบาท / กรมส่งเสริมการเกษตร 5.2447 ล้านบาท)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น *1
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
1.1 อบรมเฉพาะทางแก่บุคคลเป้าหมาย ร่วมกับ
ภาคเอกชนและหน่วยงานพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
- ฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1
ราย
2,100
2,106
-
2,106
- ฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 2
ราย
125
131
-
131
- ฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 3
ราย
50
51
-
51
1.2 เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและคำปรึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการเป็นช่างเกษตรท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการใช้และการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
900
865
100
965
2.1 พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน
ราย
300
314
-
314
2.2 ถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ราย
600
551
100
651
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกล ทางการเกษตรให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กสส.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
3.1 สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร *2
แห่ง
58
47
-
47
3.2. แนะนำ ส่งเสริม ติดตามการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลทางการเกษตร
แห่ง
58
47
-
47
3.3 การให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร สามารถลดต้นทุนการผลิตของสมาชิกลง *3
ร้อยละ
10
-
-
-
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
152.71
131.46
1.02
132.48
4.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
5.24
3.88
1.02
4.9
4.2 งบลงทุน
ล้านบาท
4.3 งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
147.47
127.58
-
127.58
4.4 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
หมายเหตุ
*1 การฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิค ในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น เป้าหมาย 2,100 ราย ระดับที่ 2 คัดเลือกผู้ผ่านการอบรมระดับที่ 1 ที่มีทักษะที่พร้อมเป็นช่างเกษตรท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการพัฒนา
ทักษะเพิ่มเติมด้านการซ่อมแซมระดับที่ 3 คัดเลือกผู้ผ่านการอบรมระดับที่ 2 ที่มีทักษะที่พร้อมเป็นช่างเกษตรท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมด้านการวิเคราะห์
จะเป็นบุคคลคนเดียวกับหลักสูตรระดับที่ 1
*2 สหกรณ์ดำเนินการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรแล้ว จำนวน 47 แห่ง 103 ราย โดยมีสหกรณ์ขอยกเลิกรับเงินอุดหนุนทุกรายการ จำนวน 11 แห่ง และขอยกเลิกบางรายการ จำนวน 3 แห่ง รวมทั้งหมด 14 แห่ง 18 รายการ เนื่องจาก 1. ปัจจุบันยุติการดำเนินโครงการส่วนนี้แล้ว
จำนวน 2 แห่ง 2. จัดซื้อด้วยงบประมาณของสหกรณ์เอง จำนวน 1 แห่ง 3. ไม่มีความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์และสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งเงินอื่น จำนวน 2 แห่ง 4. ไม่มีความพร้อม/ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบก่อสร้าง จึงขอยกเลิกการ
ขอรับการสนับสนุน จำนวน 6 แห่ง 5. ที่ประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์มีมติไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 2 แห่ง 6. สหกรณ์อยู่ระหว่างขอเลิกสหกรณ์ จำนวน 1 แห่ง
*3 ยังไม่สามารถประมวลผลการลดต้นทุนในภาพรวมได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการส่งมอบเครื่องจักรกลจำนวน 29 แห่ง ส่งมอบเครื่องจักรกลและให้บริการสมาชิกแล้ว จำนวน 8 แห่ง และบางพื้นที่พร้อมให้บริการสมาชิกแล้วแต่ยังไม่ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต จำนวน 10 แห่ง
(รวม 47 แห่ง)

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :259