การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์
2) เพื่อเพิ่มการค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ
3) เพื่อให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
4) เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล
5) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เป้าหมายของโครงการ
1) พื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 554,310 ไร่ (ภายในปี 2562)
2) เพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์
3) เพิ่มสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่อตลาดส่งออก โดยให้มีสัดส่วนตลาดในประเทศร้อยละ 40 ต่อตลาดส่งออกร้อยละ 60
4) ยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้น
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 1,007.2747 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. กลุ่มขั้น 1
1.1 อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ (กวก., กสส., ส.ป.ก., พด., กสก.) 1/
ราย
19,285
16,584
1,006
584
865
29
121
19,189
1.2 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านประมงอินทรีย์ (กปม.)
ราย
1,250
1,253
-
-
-
-
1,253
1.3 ผลิตชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช (กวก.)
ตัวอย่าง
11,674
3,196
202
1,627
1,533
3,541
2,118
12,217
1.4 ผลิตพ่อแม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ (กวก.) 1/
ตัว
153,000
43,050
22,400
-
1,400
43,750
21,000
131,600
1.5 จัดตั้งศูนย์ผลิตชีวินทรีย์ (กวก.)
ศูนย์
14
20
-
-
3
-
23
1.6 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ (กสก.)
แปลง
23
19
4
-
-
-
23
1.7 พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองฯ กลุ่มใหม่ (พด.) 1/
ราย
1,640
1,340
120
126
-
-
1,586
1.8 จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)
ราย
300
300
-
-
-
-
300
1.9 สร้างความเข้าใจด้านเกษตรอินทรีย์ (กสส., ส.ป.ก.)
ราย
3,025
2,925
-
-
100
-
3,025
2. กลุ่มขั้น 2
2.1 ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้มีความพร้อม(มม., กปศ., กข.)
ราย
60,850
16,216
-
40,597
424
1,046
3,550
61,833
2.2 ดำเนินการผลิตเกษตรอินทรีย์ (กสส.)
ราย
1,000
-
-
-
1,000
-
1,000
2.3 อบรมเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจประเมิน(กปม., มม., กปศ., กวก., กสส., ส.ป.ก., กสก.)
ราย
1,110
1,110
-
-
-
-
1,110
2.4 จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน (มกอช.) /3
กองทุน
1
-
-
-
-
-
-
2.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ (กปศ., กสส., ส.ป.ก.) 1/
ตัว
18,000
16,174
-
-
1,405
1,451
1,059
20,089
ราย
3,238
2,774
30
312
166
-
3,282
2.6 เพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาน้ำ และปรับปรุงระบบส่งน้ำ (ชป.)
ไร่/
1,370
-
-
-
-
-
-
ร้อยละ
53.8
8.4
11.2
9.60
6.00
1.00
90
- เป็นค่าร้อยละของการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงระบบส่งน้ำ
2.7 แปลงต้นแบบพืชอินทรีย์ (กวก.)
ราย
1,784
169
9
57
36
456
527
1,254
2.8 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (กปม.) 1/
ราย
1,250
782
302
155
11
-
1,250
2.9 พัฒนาระบบการผลิตโดยใช้ระบบรับรองแบบกลุ่ม (มกอช.)
กลุ่ม
10
-
-
-
-
10
10
2.10 ศูนย์ต้นแบบปุ๋ยหมักเติมอากาศ (กวก.)
ตัน
1,687
430
108
134
163
178
591
1,604
- อยู่ระหว่างการหมักปุ๋ย
2.11 ตรวจวิเคราะห์สารฯ (มม.)
ตัวอย่าง
100
-
10
32
-
58
100
2.12 จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร และพิกัดแปลง (PGS) (ส.ป.ก.)
ราย
2,025
1,334
-
-
-
-
1,334
2.13 พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองฯ กลุ่มเดิม (พด.) 1/
ราย
1,013
841
65
44
-
-
950
2.14 การประเมินแปลงเบื้องต้น (กสก.)
ราย
5,000
615
-
1,158
200
2,227
800
5,000
2.15 จัดทำคู่มือเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (ส.ป.ก.) 1/
เล่ม
12,000
-
-
-
-
-
12,000
12,000
2.16 ส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากลโดยใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (ส.ป.ก.)
ราย
2,025
2,025
-
-
-
-
2,025
2.17 ฝึกอบรมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค้าเพิ่มให้สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ (กปศ.)
ราย
40
40
-
-
-
-
40
2.18 ประชาสัมพันธ์หม่อนไหมอินทรีย์ (มม.) 4/
แห่ง
3
-
-
-
-
1
1
2.19 ประชุมสัมมนาสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ (ส.ป.ก.) 1/
ครั้ง
2
-
-
-
-
-
2
2
2.20 สร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกอช.)
ครั้ง
30
36
-
6
-
2
44
2.21 เพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาน้ำ และปรับปรุงระบบส่งน้ำ ยโสธรโมเดล (ชป.)
ไร่
3,500
3,500
-
-
-
-
3,500
2.22 จัดอบรมสมัมนาให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ (สศก.)
ครั้ง
4
2
-
-
2
-
4
2.23 ดิดตามและประเมินผลการพัฒนาเกษตรอินทรีย์(สศก.) 2/
ครั้ง/
1
-
-
-
-
-
-
ร้อยละ
-
50
5
10
5
30
100
- ร้อยละของกระบวนงาน
3. กลุ่มขั้น 3
3.1 วิจัยการผลิต/การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (สศก.)
- ศึกษาวิจัยด้านการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์
เรื่อง/
1
-
-
-
-
-
1
1
- ศึกษาช่องทางการตลาดรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์
เรื่อง/
1
-
-
-
-
-
-
ร้อยละ
50
10
10
10
10
90
- ร้อยละกระบวนงาน
3.2 วิจัยระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (กปศ.)
เรื่อง
3
1
-
-
-
-
2
3
3.3 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (กตส.) 1/
ราย
276
278
-
-
-
-
278
3.4 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพฯ (กสก.)
ศูนย์
32
23
9
-
-
-
32
3.5 ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรตามกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (มม.พด.) 1/
ราย
460
474
-
-
-
-
474
3.6 สร้างศูนย์เรียนรู้พืชอาหารสัตว์และสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ (กปศ.)
แห่ง
8
5
-
-
-
-
3
8
3.7 การตรวจต่ออายุ และตรวจรับรอง
- พืชอินทรีย์ (วก. )
ราย
4,582
2,702
341
333
279
617
887
5,159
- ข้าวอินทรีย์ (กข.)
ราย
20,554
19,874
-
-
-
-
19,874
- ประมงอินทรีย์ (กปม.) 1/
ราย
110
31
1
1
3
-
47
83
- ปศุสัตว์อินทรีย์ (กปศ)
ราย
222
178
17
14
37
-
12
258
3.8 ตรวจวิเคราะห์สารฯ (กปศ.)
ตัวอย่าง
60
18
10
5
5
-
22
60
3.9 ตรวจรับรองสถานที่จัดจำหน่ายเกษตรอินทรีย์ (มกอช.)
แห่ง
100
149
-
-
-
-
149
3.10 พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองฯ กลุ่มได้รับการรับรอง (พด.) 1/
ราย
629
256
125
140
-
-
521
3.11 พัฒนาฐานข้อมูลตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (กปศ.)
แห่ง
9
3
4
-
-
-
9
3.12 ยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป (มกอช.)
โรง
2
-
-
-
-
2
2
3.13 Organic Zoning (พด.) 2/
โครงการ/
100
-
-
-
-
-
-
ร้อยละ
3
15
7
-
-
25
3.14 พัฒนาตลาดสีเขียว (กปศ.)
แห่ง
10
10
-
-
-
-
10
3.15 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในยโสธรโมเดล (กสก.)
กลุ่ม
89
89
-
-
-
-
89
3.16 ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าว (กปม.) 1/
ราย
1,000
1,000
-
-
-
-
1,000
3.17 พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองฯ กลุ่มเดิมขั้น 3 ยโสธรโมเดล (พด.)
ราย
25
138
-
-
-
-
138
3.18 กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (คณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงาน) (สศก.)
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit)
เรื่อง
1
1
-
-
-
-
1
- จัดทำรหัสต่อท้ายพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ (สศก.)
เรื่อง
1
1
-
-
-
-
1
- ศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (สศก.)
ครั้ง
4
3
-
-
-
-
3
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย 1/
ล้านบาท
932.73
407.13
65.31
32.66
15.44
27.83
34.17
582.54
4.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
186.02
68.06
4.41
22.08
13.74
24.10
30.37
162.76
4.2 งบลงทุน
ล้านบาท
27.00
-
16.84
4.82
-
0.38
0.07
22.11
4.3 งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
703.00
332.88
44.06
3.33
0.78
1.61
382.66
4.4 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
16.71
6.20
-
2.44
1.02
1.74
3.73
15.13
หมายเหตุ


ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :2410