12. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ 2) เพื่อเพิ่มการค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ 3) เพื่อให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ยอมรับของผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ
4) เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล 5) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เป้าหมายของโครงการ
1) พื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 221,868 ไร่ ภายในปี 2561 2) เพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ 3) เพิ่มสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่อตลาดส่งออกโดยให้มีสัดส่วนตลาดในประเทศร้อยละ 40 ต่อตลาดส่งออกร้อยละ 60 4) ยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้น
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 912,370,902 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. กลุ่มขั้น 1
1.1 อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ (กวก., กสส., ส.ป.ก., พด., กสก.) 1/
ราย
19,285
16,584
1,006
584
865
19,039
1.2 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านประมงอินทรีย์ (กปม.)
ราย
1,250
1,253
-
-
-
1,253
1.3 ผลิตชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช (กวก.)
ตัวอย่าง
11,674
3,196
202
1,627
1,533
6,558
1.4 ผลิตพ่อแม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ (กวก.) 1/
ตัว
153,000
43,050
22,400
-
1,400
66,850
1.5 จัดตั้งศูนย์ผลิตชีวินทรีย์ (กวก.)
ศูนย์
14
20
-
-
3
23
1.6 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ (กสก.)
แปลง
23
19
4
-
-
23
1.7 พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองฯ กลุ่มใหม่ (พด.) 1/
ราย
1,640
1,340
120
126
-
1,586
1.8 จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)
ราย
300
300
-
-
-
300
1.9 สร้างความเข้าใจด้านเกษตรอินทรีย์ (กสส., ส.ป.ก.)
ราย
3,025
2,925
-
-
-
2,925
2. กลุ่มขั้น 2
2.1 ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้มีความพร้อม(มม., กปศ., กข.) 1/
ราย
60,850
16,216
-
40,597
424
57,237
2.2 ดำเนินการผลิตเกษตรอินทรีย์ (กสส.) 1/
ราย
1,000
-
-
-
1,000
1,000
2.3 อบรมเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจประเมิน(กปม., มม., กปศ., กวก., กสส., ส.ป.ก., กสก.)
ราย
1,110
1,110
-
-
-
1,110
2.4 จัดทำหมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์ (กสก.)
แห่ง
22
-
-
-
-
-
2.5 จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน (มกอช.)
กองทุน
1
-
-
-
-
-
รวบรวมข้อมูล
2.6 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ (กปศ., กสส., ส.ป.ก.) 1/
ตัว
18,000
16,174
-
-
1,405
17,579
ราย
3,238
2,774
30
312
166
3,282
ไร่
10,125
10,125
-
-
10,125
2.7 เพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาน้ำ และปรับปรุงระบบส่งน้ำ (ชป.)
ไร่/
1,370
-
-
-
-
-
ร้อยละ
53.8
8.4
11.2
14.6
88
- เป็นค่าร้อยละของการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงระบบส่งน้ำ
2.8 แปลงต้นแบบพืชอินทรีย์ (กวก.)
ราย
1,784
169
9
57
36
271
2.9 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (กปม.) 1/
ราย
1,250
782
302
155
11
1,250
2.10 พัฒนาระบบการผลิตโดยใช้ระบบรับรองแบบกลุ่ม (มกอช.)
กลุ่ม
10
-
-
-
-
-
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
2.11 ศูนย์ต้นแบบปุ๋ยหมักเติมอากาศ (กวก.)
ตัน
1,687
430
108
134
163
835
2.12 ตรวจวิเคราะห์สารฯ (มม.)
ตัวอย่าง
100
-
10
32
-
42
2.13 จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร และพิกัดแปลง (PGS) (ส.ป.ก.)
ราย
2,025
1,334
-
-
-
1,334
2.14 พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองฯ กลุ่มเดิม (พด.) 1/
ราย
1,013
841
65
44
-
950
2.15 การประเมินแปลงเบื้องต้น (กสก.)
ราย
5,000
540
1,050
-
383
1,973
2.16 จัดทำคู่มือเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (ส.ป.ก.)
เล่ม
6,000
-
-
-
-
-
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
2.17 ส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากลโดยใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (ส.ป.ก.)
ราย
2,025
2,025
-
-
-
2,025
2.18 ฝึกอบรมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค้าเพิ่มให้สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ (กปศ.)
ราย
40
40
-
-
-
40
2.19 ประชาสัมพันธ์หม่อนไหมอินทรีย์ (มม.)
แห่ง
3
-
-
-
-
-
- มีแผนไตรมาสที่ 4
2.20 ประชุมสัมมนาสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ (ส.ป.ก.)
ครั้ง
3
-
-
-
-
-
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
2.21 สร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกอช.)
ครั้ง
30
36
-
6
-
42
2.22 เพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาน้ำ และปรับปรุงระบบส่งน้ำ ยโสธรโมเดล (ชป.)
ไร่
3,500
3,500
-
-
-
3,500
2.23 จัดอบรมสมัมนาให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ (สศก.)
ครั้ง
4
2
-
-
2
4
2.24 ดิดตามและประเมินผลการพัฒนาเกษตรอินทรีย์(สศก.) 2/
ครั้ง/
1
-
-
-
-
-
ร้อยละ
-
50
5
15
70
- ร้อยละของกระบวนงาน
3. กลุ่มขั้น 3
3.1 วิจัยการผลิต/การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (สศก.)
- ศึกษาวิจัยด้านการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์
เรื่อง/
1
-
-
-
-
ร้อยละ
50
10
10
70
- ร้อยละของกระบวนงาน
- ศึกษาช่องทางการตลาดรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์
เรื่อง/
1
-
-
-
-
ร้อยละ
50
10
10
70
- ร้อยละของกระบวนงาน
3.2 วิจัยระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (กปศ.)
เรื่อง
3
1
-
-
-
1
3.3 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (กตส.) 1/
ราย
276
278
-
-
-
278
3.4 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพฯ (กสก.)
ศูนย์
32
23
9
-
-
32
3.5 ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรตามกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (มม.พด.) 1/
ราย
460
474
-
-
-
474
3.6 สร้างศูนย์เรียนรู้พืชอาหารสัตว์และสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ (กปศ.)
แห่ง
8
5
-
-
-
5
3.7 การตรวจต่ออายุ และตรวจรับรอง
- พืชอินทรีย์ (วก. )
ราย
4,582
2,702
341
333
279
3,655
- ข้าวอินทรีย์ (กข.)
ราย
20,554
19,874
-
-
19,874
- ประมงอินทรีย์ (กปม.)
ราย
110
31
1
1
3
36
- ปศุสัตว์อินทรีย์ (กปศ)
ราย
222
178
17
14
37
246
3.8 ตรวจวิเคราะห์สารฯ (กปศ.)
ตัวอย่าง
60
18
10
5
5
38
3.9 ตรวจรับรองสถานที่จัดจำหน่ายเกษตรอินทรีย์ (มกอช.)
แห่ง
100
149
-
-
-
149
3.10 พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองฯ กลุ่มได้รับการรับรอง (พด.) 1/
ราย
629
256
125
140
-
521
3.11 พัฒนาฐานข้อมูลตรวจรับรอง พืชอินทรีย์ (กวก.)
ระบบ
1
-
-
-
-
-
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
3.12 พัฒนาฐานข้อมูลตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (กปศ.)
แห่ง
9
3
4
-
-
7
3.13 จัดทำฐานข้อมูลข้าวอินทรีย์ (กข.)
ครั้ง
1
-
-
-
-
-
3.14 ยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป (มกอช.)
โรง
2
-
-
-
-
-
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
3.15 Organic Zoning (พด.) 3/
โครงการ/
100
-
-
-
-
-
ร้อยละ
3
15
7
-
25
3.16 พัฒนาตลาดสีเขียว (กปศ.)
แห่ง
10
10
-
-
-
10
3.17 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในยโสธรโมเดล (กสก.)
กลุ่ม
89
89
-
-
-
89
3.18 ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าว (กปม.) 1/
ราย
1,000
1,000
-
-
-
1,000
3.19 พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองฯ กลุ่มเดิมขั้น 3 ยโสธรโมเดล (พด.)
ราย
25
138
-
-
-
138
3.20 กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (คณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงาน) (สศก.)
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit)
เรื่อง
1
1
-
-
-
1
- จัดทำรหัสต่อท้ายพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ (สศก.)
เรื่อง
1
1
-
-
-
1
- ศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (สศก.)
ครั้ง
4
3
-
-
-
3
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย 1/
ล้านบาท
912.37
410.66
65.98
29.78
16.10
522.52
4.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
127.96
68.06
4.41
22.08
13.74
108.29
4.2 งบลงทุน
ล้านบาท
27.00
-
16.84
4.82
-
21.66
4.3 งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
740.69
336.4
44.73
0.44
1.34
382.91
4.4 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
16.72
6.20
-
2.44
1.02
9.66
หมายเหตุ
1/ มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ และผลการดำเนินงาน
2/ มีการเพิ่มแผนปฏิบัติงาน
3/ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ภาพถ่ายดาวเทียมจัดทำแอพพลิเคชั่นแล้ว รอส่งของและตัดยอดเงิน

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 22
ทั้งหมด :716