12. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง กรมการข้าว กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ 2) เพื่อเพิ่มการค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ 3) เพื่อให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ยอมรับของผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ
4) เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล 5) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เป้าหมายของโครงการ
1) พื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 221,868 ไร่ ภายในปี 2561 2) เพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ 3) เพิ่มสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่อตลาดส่งออกโดยให้มีสัดส่วนตลาดในประเทศร้อยละ 40 ต่อตลาดส่งออกร้อยละ 60 4) ยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้น
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 912,370,902 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. กลุ่มขั้น 1
1.1 อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการทำเกษตร อินทรีย์ (กวก., กสส., ส.ป.ก., พด., กสก.) *1
ราย
20,725
15,565
8,478
24,043
1.2 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านประมงอินทรีย์ (กปม.)
ราย
1,250
1,253
-
1,253
1.3 ผลิตชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช (กวก.) *1
ตัวอย่าง
11,674
3,196
3,398
6,594
1.4 ผลิตพ่อแม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ (กวก.) *1
ตัว
153,000
43,050
65,450
108,500
1.5 จัดตั้งศูนย์ผลิตชีวินทรีย์ (กวก.)
ศูนย์
14
20
-
20
1.6 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ (กสก.)
แปลง
23
19
23
42
1.7 พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองฯ กลุ่มใหม่ (พด.) *1
ราย
1,640
1,340
-
1,340
1.8 จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)
ราย
300
300
-
300
1.9 สร้างความเข้าใจด้านเกษตรอินทรีย์ (กสส., ส.ป.ก.) *1
ราย
2,120
2,075
-
2,075
2. กลุ่มขั้น 2
2.1 ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้มีความพร้อม (มม., กปศ., กข.)
ราย
21,259
16,216
-
16,216
2.2 ดำเนินการผลิตเกษตรอินทรีย์ (กสส.)
ราย
1,000
499
-
499
2.3 อบรมเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจประเมิน (กปม., มม., กปศ., กวก., กสส., ส.ป.ก., กสก.)
ราย
1,150
1,110
329
1,439
2.4 จัดทำหมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์ (กสก.)
แห่ง
22
-
-
-
- อยู่ระหว่าง รวบรวมข้อมูล
2.5 จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน (มกอช.)
กองทุน
1
-
-
-
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
2.6 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ (กปศ., กสส., ส.ป.ก.) *1
ตัว
18,000
16,174
10
16,184
ราย
3,124
1,304
-
1,304
ไร่
10,125
10,125
-
10,125
2.7 เพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาน้ำ และปรับปรุงระบบส่งน้ำ (ชป.)
ไร่/ร้อยละ
1,370
53.8
53.8
53.8
- เป็นค่าร้อยละของการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงระบบส่งน้ำ
2.8 แปลงต้นแบบพืชอินทรีย์ (กวก.)
ราย
1,784
169
178
347
2.9 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (กปม.) *1
ราย
1,250
782
302
1,084
2.10 พัฒนาระบบการผลิตโดยใช้ระบบรับรองแบบกลุ่ม (มกอช.)
กลุ่ม
10
-
-
-
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
2.11 ศูนย์ต้นแบบปุ๋ยหมักเติมอากาศ (กวก.) *1
ตัน
1,687
429.5
537.5
967
2.12 ตรวจวิเคราะห์สารฯ (มม.) *1
ตัวอย่าง
100
-
-
-
2.13 จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร และพิกัดแปลง (PGS) (ส.ป.ก.)
ราย
2,025
1,334
-
1,334
2.14 พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองฯ กลุ่มเดิม (พด.) *1
ราย
1,013
841
-
841
2.15 การประเมินแปลงเบื้องต้น (กสก.)
ราย
5,000
540
1,050
1,590
2.16 จัดทำคู่มือเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (ส.ป.ก.)
เล่ม
6,000
-
-
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
2.17 ส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากลโดยใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (ส.ป.ก.)
ราย
2,025
2,025
-
2,025
2.18 ฝึกอบรมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค้าเพิ่มให้สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ (กปศ.)
ราย
40
40
-
40
2.19 ประชาสัมพันธ์หม่อนไหมอินทรีย์ (มม.)
แห่ง
3
-
-
-
- มีแผนไตรมาสที่ 4
2.20 ประชุมสัมมนาสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ (ส.ป.ก.)
ครั้ง
3
-
-
-
- อยู่ระหว่าง รวบรวมข้อมูล
2.21 สร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกอช.) *1
ครั้ง
30
36
-
36
2.22 เพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาน้ำ และปรับปรุงระบบส่งน้ำ ยโสธรโมเดล (ชป.)
ไร่
3,500
3,500
-
3,500
2.23 จัดอบรมสมัมนาให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ (สศก.)
ครั้ง
4
2
-
2
2.24 ดิดตามและประเมินผลการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (สศก.) *2
ครั้ง/ร้อยละ
1
-
50
50
3. กลุ่มขั้น 3
- ร้อยละของกระบวนงาน
3.1 วิจัยการผลิต/การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (สศก.)
- ศึกษาวิจัยด้านการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์ *2
เรื่อง/ร้อยละ
1
-
50
50
- ศึกษาช่องทางการตลาดรองรับสินค้าเกษตรย์อินทรีย์ *2
เรื่อง/ร้อยละ
1
-
50
50
3.2 วิจัยระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (กปศ.)
เรื่อง
3
1
-
1
3.3 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (กตส.) *1
ราย
276
278
278
556
3.4 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพฯ (กสก.)
ศูนย์
32
23
32
55
3.5 ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรตามกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (มม.พด.) *1
ราย
460
463
-
463
3.6 สร้างศูนย์เรียนรู้พืชอาหารสัตว์และสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ (กปศ.)
แห่ง
8
5
-
5
3.7 การตรวจต่ออายุ และตรวจรับรอง
- พืชอินทรีย์ (วก. )
ราย
4,582
2,702
341
3,043
- ข้าวอินทรีย์ (กข.) *1
ราย
20,554
19,874
-
19,874
- ประมงอินทรีย์ (กปม.)
ราย
110
31
1
32
- ปศุสัตว์อินทรีย์ (กปศ) *1
ราย
222
178
17
195
3.8 ตรวจวิเคราะห์สารฯ (กปศ.) *1
ตัวอย่าง
60
18
10
28
3.9 ตรวจรับรองสถานที่จัดจำหน่ายเกษตรอินทรีย์ (มกอช.)
แห่ง
100
149
-
149
3.10 พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองฯ กลุ่มได้รับการรับรอง (พด.) *1
ราย
629
256
-
256
3.11 พัฒนาฐานข้อมูลตรวจรับรอง พืชอินทรีย์ (กวก.)
ระบบ
1
-
-
-
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
3.12 พัฒนาฐานข้อมูลตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์(กปศ.)
แห่ง
9
3
4
7
3.13 จัดทำฐานข้อมูลข้าวอินทรีย์ (กข.)
ครั้ง
1
-
-
-
3.14 ยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป (มกอช.)
โรง
2
-
-
-
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
3.15 Organic Zoning (พด.)
โครงการ
-
-
-
-
3.16 พัฒนาตลาดสีเขียว (กปศ.)
แห่ง
10
10
-
10
3.17 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในยโสธรโมเดล (กสก.)
กลุ่ม
89
89
-
89
3.18 ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าว (กปม.) *1
ราย
1,000
1,000
-
1,000
3.19 พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองฯ กลุ่มเดิม
ราย
25
138
138
ขั้น 3 ยโสธรโมเดล (พด.)
3.20 กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
(คณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงาน) (สศก.)
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) *2
เรื่อง
1
1
-
1
- จัดทำรหัสต่อท้ายพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ (สศก.) *2
เรื่อง
1
1
-
1
- ศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (สศก.) *2
ครั้ง
4
3
-
3
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย *1
ล้านบาท
912.36
411.07
54.91
465.98
4.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
127.96
68.15
4.4
72.55
4.2 งบลงทุน
ล้านบาท
27
1.34
6.89
8.23
4.3 งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
740.69
335.38
43.62
379
4.4 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
16.71
6.2
-
6.2
หมายเหตุ
*1 มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ และผลการดำเนินงาน
*2 มีการเพิ่มแผนปฏิบัติงาน

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :259