การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

ชื่อโครงการ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

ประจำเดือน เมษายน 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์
2) เพื่อเพิ่มการค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ
3) เพื่อให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
4) เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล
5) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เป้าหมายของโครงการ
1) พื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 554,310 ไร่ (ภายในปี 2562)
2) เพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์
3) เพิ่มสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่อตลาดส่งออก โดยให้มีสัดส่วนตลาดในประเทศร้อยละ 40 ต่อตลาดส่งออกร้อยละ 60
4) ยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้น
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 1,014.54 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 30 เมษายน 2562)
ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
1) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ด้านการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ (พด.)
โครงการ/ร้อยละ
1
-
1/50
50.00
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2) โครงการศึกษาศักยภาพการผลิตการตลาดผักอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการบริโภคในประเทศ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
เรื่อง/ร้อยละ
1
-
1/50
50.00
- อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูล
3) โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems:PGS)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
เรื่อง/ร้อยละ
1
-
1/50
50.00
- ลงพื้นที่เก็บข้อมูลใน จ.เชียงราย ลำพูน ลำปาง ระหว่าง 28 เม.ย. - 4 พ.ค. 62
4) โครงการวิจัยศักยภาพการตลาดและการจัดการ (Logistics สินค้าเกษตรอินทรีย์) (สศก.)
เรื่อง
1
-
1/50
50.00
- ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
กลยุทธ์ที่ 1.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกร บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป
1) พัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านเกษตรอินทรีย์ (กสก.)
ธ.ค. 61
ราย
200
-
200
100.00
2) อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน (กสก.)
ธ.ค. 61 - ก.พ. 62
ราย
3000
50
3000
100.00
3) โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ (กสส.)
ราย
1000
160
532
53.20
3.1) กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ 1 ปี 2562
ราย
1000
160
532
53.20
1) กิจกรรม อบรมเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น และเกษตรอินทรีย์เฉพาะชนิดอินทรีย์ ขั้นที่ 1
ราย
1000
160
532
53.20
2) กิจกรรม อบรมหลักสูตรศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์เฉพาะด้าน และการสร้างเครือข่ายตลาดเกษตรอินทรีย์
ราย
1000
160
532
53.20
3) กิจกรรม อบรมการเตรียมการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเบื้องต้น PGS
ราย
1000
160
532
53.20
4) กิจกรรม อุดหนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์เบื้องต้นของสถาบันเกษตรกร (รายละ 3,000 บาท)
ราย
1000
400
440
44.00
3.2) กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ 2 ปี 2560 - 2561
ราย
1500
250
752
50.13
1) กิจกรรม อบรมการปรับเปลี่ยนการผลิตสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ 2
ราย
1500
250
752
50.13
2) กิจกรรม อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ดิน/น้ำ เพื่อประกอบการยื่นขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์
ราย
300
-
-
- อบรมขั้นที่ 2 ให้แล้วเสร็จ แล้วคัดเลือกสมาชิกที่ผ่านการอบรมวิเคราะห์ดินน้ำต่อไป
3) กิจกรรม อุดหนุนสนับสนุนกระบวนการขอรับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ของสถาบันเกษตรกร (รายละ 10,000 บาท)
ราย
300
-
-
3.3 กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ขั้นที่ 3 ยโสธรโมเดล
ราย
125
75
75
60.00
- อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมจัดอบรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กลุ่มแบบมีส่วนร่วม (PGS) ให้กับกลุ่มผลิตเกษตรอินทรีย์ ใน 5 สถาบันเกษตรกร/สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 125 ราย
1) กิจกรรม อบรมการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเชื่อมโยงธุรกิจอินทรีย์
ราย
125
-
-
2) กิจกรรม อบรมการเตรียมการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเบื้องต้น (PGS)
ราย
125
75
75
60.00
4) โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (พด.)
ราย
1000
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4.1) หลักสูตร "รอบรู้เกษตรอินทรีย์"
ราย
400
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน
5.2) หลักสูตร "การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม"
ราย
400
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4.3) หลักสูตร "เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม"
ราย
200
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน
5) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS (พด.)
5.1) ศูนย์ใหม่
แห่ง
3
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน
5.2) ต่อยอดศูนย์เดิม
แห่ง
16
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน
6) โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)
6.1) ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ
ไร่
400000
-
-
- เกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ918,004 ไร่ 3,920 กลุ่ม ทราบผลการคัดเลือกเกษตรกรและจำนวนพื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์ประมาณเดือน ก.ค. 62
- ผ่านคณะกรรมการ COO
6.2) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม
(1) เกษตรกรต่อเนื่องปี 2561
(1.1) ครั้งที่ 1
ม.ค. - เม.ย. 62
กลุ่ม
1595
-
1400
87.77
- กรมการข้าว มีการดำเนินการแล้ว 39 จังหวัด
ราย
33297
-
28817
86.55
(1.2) ครั้งที่ 2
มิ.ย. - ส.ค. 62
กลุ่ม
1595
-
-
ราย
33297
-
-
(2) เกษตรกรรายใหม่ปี 2562
(21) ครั้งที่ 1
เม.ย. - พ.ค. 62
ราย
40000
-
-
(2.2) ครั้งที่ 2
ส.ค. - พ.ค. 62
ราย
40000
-
-
7) เกษตรอินทรีย์ (มม.)
7.1) จัดอบรมเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมด้านหม่อนไหมอินทรีย์
ราย
40
-
40
100.00
7.2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม
ราย.
70
-
70
100.00
ด้านการตรวจประเมินมาตรฐานหม่อนไหม
7.3) จัดฝึกอบรมเกษตรกรด้านหม่อนไหมอินทรีย์
ราย
60
-
10
16.67
7.4) เจ้าหน้าที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ส่งเสริมและให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร
แห่ง
8
-
1
12.50
7.5) เจ้าหน้าที่สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ติดตามคำแนะนำ
แห่ง
6
-
1
16.67
7.6) เจ้าหน้าที่ส่วนกลางติดตามและให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่
แห่ง
6
-
-
- อยู่ระหว่างทำแผนลงพื้นที่ติดตาม
7.7) การติดตามประเมินผล
แห่ง
6
-
-
- อยู่ระหว่างทำแผนลงพื้นที่ติดตาม
8) พัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปม.)
ราย
1000
-
1000
100.00
9) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปม.)
ราย
1000
177
342
34.20
10) สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์แก่เกษตรกร (ปม.)
ราย
1580
371
1280
81.01
11) ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)
(1) รายใหม่
ราย
2178
2
2496
114.60
(2) รายเก่าอบรมต่อเนื่อง
ราย
2260
-
1973
87.30
กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
1) ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปี (ปศ.)
แห่ง
9
-
5
55.56
2) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)
แห่ง
3
-
2
66.67
3) สร้างศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)
ศูนย์
8
-
6
75.00
4) ประเมินสถานการณ์และจัดทำทำเนียบผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ (กสก.)
เรื่อง
1
-
-
- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
5) การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ (พด.)
โครงการ
1
-
-
- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
6) จัดทำฐานข้อมูล (ส.ป.ก.)
ราย
4438
2
4469
100.70
ไร่
21380
354
21918
102.52
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์
1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
1.1) อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเกษตรกรผู้มีความพร้อมยื่นขอรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)
ราย
240
-
198
82.50
1.2) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์ อินทรีย์ (รายใหม่) (ปศ.)
(1) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปศ.)
ราย
80
15
60
75.00
(2) สนับสนุนกล้าพันธุ์ถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซให้เกษตรกรปลูกเลี้ยงสัตว์ปีกระบบอินทรีย์ (ปศ.)
ฟาร์ม
50
-
6
12.00
(3) สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าให้เกษตรกรปลูกเลี้ยงโคนมระบบอินทรีย์ (ปศ.)
ฟาร์ม
12
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
(4) คัดเลือกเกษตรกร (ปศ.)
ราย
40
5
20
50.00
(5) บริการผสมอาหารสัตว์อินทรีย์ TMR/อาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ (ปศ.)
ตัน
160
20
80
50.00
2) ติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้น (กสก.)
ธ.ค. 61 - ก.ย. 62
แปลง
3000
200
1584
52.80
3) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในแปลงใหญ่ (กสก.)
ธ.ค. 60 - ก.ย. 61
แปลง
23
-
23
100.00
4) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ใน ศพก. (กสก.)
ธ.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
32
-
32
100.00
5) ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ใน 3 จังหวัดนำร่อง (กสก.)
ธ.ค. 60 - ก.ย. 61
จังหวัด
3
-
3
100.00
6) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในยโสธรโมเดล
ธ.ค. 60 - ก.ย. 61
กลุ่ม
89
-
89
100.00
7) พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (พด.)
7.1) กลุ่มใหม่
กลุ่ม
152
-
-
- ปรับเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ
ราย
760
-
-
ไร่
7600
-
-
7.2) กลุ่มต่อยอด
กลุ่ม
60
-
-
- ปรับเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ
ราย
300
-
-
ไร่
3000
-
-
8) โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)
8.1) สัมมนาเชิงปฎิบัติการถอดบทเรียนโครงการเกษตรอินทรีย์การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
ก.พ. 62
ราย
70
-
65
92.86
- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว วันที่ 19 - 22 ก.พ. 62 ณ.โรงแรมลีฟวัลเล่ย์รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 65 ราย
8.2) อบรมผู้ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์
ม.ค. - ก.พ. 62
ราย
100
-
93
93.00
- ได้ดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อย เมื่อวันที่ 1 - 23 พ.ย. 61 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 93 ราย
8.3) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์เกษตรกร ปี 2560 จำนวนไม่เกิน 15 ไร่/ราย
เม.ย. - มิ.ย. 62
ไร่
174900
-
-
- อยู่ระหว่างให้เกษตรกรในพื้นที่แจ้งความต้องการ
9) เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีแก่กลุ่มเกษตรกรในโครงการเกษตรอินทรีย์ (ตส.)
ราย
2200
-
2203
100.14
10) พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ระบบการตรวจประเมินมาตรฐานอินทรีย์ (ปม.)
ราย
130
-
96
73.85
11) สร้างแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดอินทรีย์ (ปม.)
แหล่ง
2
-
-
- มีแผนดำเนินการในเดือน พ.ค. 61
12) พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ (ปม.)
ราย
50
-
-
- มีแผนดำเนินการในเดือน พ.ค. 62
13) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำอินทรีย์เข้าสู่มาตรฐาน (ปม.)
ราย
40
-
-
- มีแผนดำเนินการในเดือน พ.ค. 63
14) พัฒนาบุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ (ปม.)
ครั้ง
1
-
1
100.00
- เป็นการอบรมตามแผน
15) ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ต่อยอดศูนย์ต้นแบบปุ๋ยเติมอากาศ (วก.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ตัน
1520
136
648
42.63
16) การฝึกอบรมการผลิตพืชอินทรีย์ (วก.)
ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62
ราย
4270
566
2206
51.66
17) แปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ (วก.)
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
แปลง
791
7
349
44.12
18) จัดตั้งและต่อยอดศูนย์ผลิตชีวินทรีย์ (วก.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ศูนย์
38
-
31
81.58
- จัดตั้งศูนย์ฯ 31 ศูนย์ พื้นที่ 24 จังหวัด ที่เหลืออีก 7 ศูนย์ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์
19) ผลิตพ่อแม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ (วก.)
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
ตัว
445000
66730
297261
66.80
20) การผลิตชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช และปรับปรุงบำรุงดิน (วก.)
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
ชนิด
11
-
9
81.82
- ผลิตชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช 9 ชนิด ได้แก่ ไตรโครเดอร์มา เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี แหนแดง Bacillus subtilis (BS) Bacillus thuringiensis (BT) เมตาไรเซียมบิวเวอร์เรีย ไส้เดือนฝอย และ NPV
21) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ส.ป.ก.)
ไร่
21380
354
21918
102.52
กลยุทธ์ที่ 2.2 บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ
1) ระบบส่งน้ำฝายแม่เตียน 2 (ห้วยจักไครบน) จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ (ชป.)
รายการ/ร้อยละ
1
-/10
1/75
75.00
2) ฝายแปลงกิ่วลม พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ชป.)
รายการ/ร้อยละ
1
-/2
1/100
100.00
3) ระบบส่งน้ำฝายบ้านขอบด้ง ลูก 1 จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ชป.)
รายการ/ร้อยละ
1
-/5
1/100
100.00
4) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านขอบด้ง ลูก 2 จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ชป.)
รายการ/ร้อยละ
1
-/-
1/100
100.00
- ดำเนินการเสร็จแล้ว
5) ปรับปรุงเหมืองปู่เห็น พร้อมอาคารประกอบ ต.ลวงเหนืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
รายการ/ร้อยละ
1
-/15
1/50
50.00
6) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง (ชป.)
รายการ/ร้อยละ
1
-/23.25
1/43.50
43.50
7) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองช่องลมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พัทลุง
รายการ/ร้อยละ
1
1/10
1/15
15.00
8) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านไทรงาม ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชป.)
รายการ/ร้อยละ
1
-/9
1/35
35.00
9) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกนาโก ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร (ชป.)
รายการ/ร้อยละ
1
-/-
1/35
35.00
10) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาดี ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร (ชป.)
รายการ/ร้อยละ
1
-/-
1/35
35.00
11) แก้มลิงกุดพันเขียวพร้อมอาคารประกอบ ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ชป.)
รายการ/ร้อยละ
1
-
-
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
12) แก้มลิงห้วยแดงพร้อมอาคารประกอบ ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร (ชป.)
รายการ/ร้อยละ
1
-/-
1/5
5.00
13) โครงการจัดทำเขตเกษตรอินทรีย์ (พด.)
โครงการ
1
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
กลยุทธ์ที่ 3.1 ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์
1) บริการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)
ฟาร์ม
80
2
70
87.50
2) ตรวจติดตามฟาร์มที่ผ่านการรับรอง (ปศ.)
ฟาร์ม
98
1
36
36.73
3) ตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)
ฟาร์ม
55
-
2
3.64
4) เก็บตัวอย่างผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ปศ.)
ตัวอย่าง
70
-
30
42.86
5) ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
ครั้ง
8
-
4
50.00
6) จัดอบรมผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)
ราย
30
-
31
103.33
7) ตรวจวิเคราะห์ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)
ตัวอย่าง
70
1
27
38.57
8) โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)
8.1) การตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรกร ปี 2560 และ ปี 2561
(1) ปี 2560
กลุ่ม
1242
-
910
73.27
- ผ่านคณะทบทวน 1,236 กลุ่ม โดยมีกลุ่มที่ผ่านการตรวจฯ ข้าวอินทรีย์ 910 กลุ่ม
(2) ปี 2561 (ใช้งบปี 2562)
กลุ่ม
866
769
769
88.80
- ให้การรับรอง 769 กลุ่ม และไม่ให้การรับรอง 97 กลุ่ม
8.2) การตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ตรวจรับรองระบบ การผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรกร ปี 2562
(1) การตรวจรับรองเบื้องต้น
(1.1) สุ่มเตรียมความพร้อม (T1) กลุ่มใหม่ปี 2562
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ราย
40000
-
-
- อยู่ในระหว่างการออกตรวจประเมิน
ไร่
400000
-
-
(1.2) Organnic Thailand (T3) (กลุ่มต่อเนื่องจากปี 2561)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
กลุ่ม
32
-
-
- อยู่ในระหว่างการออกตรวจประเมิน
ราย
964
-
-
ไร่
10445.75
-
-
8.3) จัดทำคู่มือเอกสารคู่มือโครงการฯ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
เล่ม
250
250
250
100.00
- จัดทำเอกสารเตรียมจัดส่งให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว
8.4) เอกสารบันทึกเกษตรกร (org 02) และใบสมัครเกษตรกร (org 03) ใบรับรองประเมินเบื้องต้น
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
เล่ม
100000
100000
100000
100.00
9) ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและความอุดมสมบูรณ์ในดินของเกษตรกร (มม.)
ราย
50
-
-
- ดำเนินการในไตรมาสที่ 3
10) ตรวจรับรองมาตรฐานหม่อนไหมอินทรีย์ (มม.)
เขต
6
-
-
- ดำเนินการในไตรมาสที่ 3
11) โครงการตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน (มกอช.)
ต.ค. 61 - ส.ค. 62
สาขา
150
-
282
188.00
12) โครงการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานโดยใช้ระบบการรับรองแบบกลุ่ม (มกอช.)
ก.พ. - ก.ย. 62
กลุ่ม
5
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสำรวจ
13) โครงการ Q อาสา (มกอช.)
รายการ
50
-
45
90.00
14) โครงการพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร (มกอช.)
ราย
100
-
99
99.00
15) โครงการยกระดับเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน (มกอช.)
พ.ย. 61 - ส.ค. 62
จังหวัด
3
-
2
66.67
- การติดตามดำเนินการตามระบบการรับรอง PGS ของกลุ่มเกษตรกร
16) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตของ Young smart farmer เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกอช.)
ธ.ค. 61 - พ.ค. 62
ราย
50
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
17) โครงการยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป (โรงสี/โรงคัดบรรจุ) (มกอช.)
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
โรง
1
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการโรงคัดบรรจุที่จังหวัดเพชรบูรณ์
18) รักษาและพัฒนาระบบคุณภาพหน่วยรับรอง กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง (กมป.) กรมประมง เพื่อให้การรับรองตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 (ปม.)
ระบบ/ร้อยละ
1
-
1/46.67
46.67
19) ตรวจประเมินเพื่อให้ และคงไว้ซึ่งการรับรองระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐาน มกษ. อินทรีย์ ตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17065
ราย
200
3
25
12.50
20) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน สำหรับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ (ปม.)
ครั้ง
1
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
21) จัดทำคู่มือการปฏิบัติในการตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ (ปม.)
ฉบับ
1
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
22) ตรวจประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ (ปม.)
ราย
10
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
23) การตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ (วก.)
แปลง
4585
343
2754
60.07
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์
1) พัฒนาตลาดสีเขียว (ปศ.)
แห่ง
17
-
13
76.47
2) ฝึกอบรมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)
ราย
100
-
100
100.00
3) การจัดทำรหัสสถิติพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ (สศก.)
สินค้า
5
-
-
- การจัดทำรหัสพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562 มีมติเห็นชอบให้คณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แห่งชาตินำไปดำเนินการ
กลยุทธ์ที่ 3.3 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค
1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ปศ.)
เรื่อง
5
3
4
80.00
2) จัดงานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอินทรีย์ (มม.)
แห่ง
5
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
3) จัดนิทรรศการ สาธิต และออกร้านจำหน่ายหม่อนไหมอินทรีย์ในต่างประเทศ (มม.)
แห่ง
-
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
4) สร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกอช.)
ก.พ. - ส.ค. 62
ครั้ง/เรื่อง
4/3
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
กลยุทธ์ที่ 4.1 ใช้รูปแบบยโสธรโมเดลโดยภาคเอกชนเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
กลยุทธ์ที่ 4.2 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์
- โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เกษตรกร (งบอุดหนุน) (กข.)
ล้านบาท
600
45.21
418.81
69.80
กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างกลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติ
1) ติดตามและนิเทศงาน (ปศ.)
ครั้ง
360
47
206
57.22
2) ให้คำแนะนำเกษตรกรและติดตามผลการดำเนินงาน (ปศ.)
ครั้ง
12
1
11
91.67
3) การติดตามประเมินผลและบริหารโครงการ (มม.)
แห่ง
8
-
-
- เปลี่ยนเป้าหมาย อยู่ระหว่างดำเนินการ
4) กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (สศก.)
- ร่วมประชุมกับคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด
จังหวัด/ร้อยละ
77
-
40
51.95
5) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (สศก.)
เรื่อง/ร้อยละ
1
-/5
1/40
40.00
6) ติดตามและประเมินผลโครงการ
เรื่อง/ร้อยละ
1
-/5
1/50
50.00
งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
1013.62
60.96
558.14
55.06
1) กรมวิชาการเกษตร
ล้านบาท
44.82
4.38
23.17
51.70
2) กรมการข้าว
ล้านบาท
675.55
46.69
435.45
64.46
3) กรมประมง
ล้านบาท
12.98
0.6
5.03
38.75
4) กรมปศุสัตว์
ล้านบาท
7.42
-
-
- งบประมาณไม่สามารถแยกได้
5) กรมพัฒนาที่ดิน
ล้านบาท
28.47
-
-
- อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ
6) กรมหม่อนไหม
ล้านบาท
3.99
0.15
1.74
43.61
7) กรมชลประทาน
ล้านบาท
160.59
1.9
61.99
38.60
8) กรมส่งเสริมการเกษตร
ล้านบาท
10.05
0.95
6.6
65.67
9) กรมส่งเสริมสหกรณ์
ล้านบาท
15.98
2.69
5.34
33.42
10) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ล้านบาท
10.56
0.36
2.79
26.42
11) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ล้านบาท
34.93
1.99
12.84
36.76
12) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ล้านบาท
1.28
-
1.18
92.19
13) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ล้านบาท
7
0.92
2.03
29.00
หมายเหตุ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 12
ทั้งหมด :4232