13. การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมชลประทาน
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
3. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯมีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรม ทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ได้ต่อไป
เป้าหมายของโครงการ
จำนวน 140,000 ราย
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 362,812,700 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. การบริการจัดการในภาพรวม
ครั้ง
273
4,699
57
5
5,034
1.1 การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (รายใหม่)
ต.ค. 60 - พ.ค. 61
ราย
70,000
68,947
1,222
3
70,172
- รายใหม่
1.2 ประเมินศักยภาพเกษตรกรและจัดกลุ่มเกษตรกร
ราย
70,000
70,034
-
-
70,034
- รายเดิม
กลุ่ม A
ราย
-
17,534
-
-
17,534
กลุ่ม B
ราย
-
39,584
-
-
39,584
กลุ่ม C
ราย
-
12,916
-
-
12,916
2. การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ
2.1 การฝึกอบรมหลักสูตรกลางปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
ราย
70,000
51,300
17,376
-
68,676
2.2 ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ
ราย
-
29,789
19,441
2,443
5
51,678
3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานเพื่อการพึ่งพาตนเองเบื้องต้น
ราย
70,000
24,581
16,366
5,853
1,468
48,268
3.1 การปรับปรุงพื้นที่ (ดิน/น้ำ) และแผนผังการผลิต
-
-
150
150
3.2 การเตรียม/จัดหาปัจจัยการผลิต
-
-
-
-
3.3 ส่งมอบให้จังหวัด
-
-
335
335
4. การกำกับ ติดตาม รายงานและประเมินผล
4.1 การติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด
ราย
-
12,087
10,165
5,459
1,701
29,412
4.2 การติดตามตรวจเยี่ยมระดับกรม
ราย
-
4,313
2,064
296
1
6,674
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
362.81
41
19.53
6.84
5.98
73.35
- ข้อมูลผลการดำเนินงาน 12 จังหวัด
5.1 งบดำเนินงาน
38.75
18.26
6.74
5.96
69.71
5.2 งบลงทุน
-
1.2
-
1.2
5.3 งบเงินอุดหนุน
0.03
-
0.02
0.05
5.4 งบรายจ่ายอื่น
2.22
0.08
0.08
0.020
2.40
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 22
ทั้งหมด :716