การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
3. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรม ทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ได้ต่อไป
เป้าหมายของโครงการ
1. เกษตรกรรายใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 70,000 ราย ที่มีความสมัครใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
2. เกษตรกรรายเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 70,034 ราย และเกษตรกรรายเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 70,172 ราย โดยมีการประเมินศักยภาพและจัดกลุ่ม เป็นกลุ่ม A : เกษตรกรที่สามารถพัฒนาตนเองสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และทำเป็นต้นแบบได้ กลุ่ม B : เกษตรกรที่เกือบจะไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และกลุ่ม C : เกษตรกรที่อยู่ในขั้นตอนเรียนรู้ และพัฒนาสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 เพื่อการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 326,701,820 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. การบริการจัดการในภาพรวม
ครั้ง
273
4,699
57
5
6,895
45
11,974
1.1 การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (รายใหม่)
ต.ค. 60 - พ.ค. 61
ราย
70,000
68,947
1,222
3
-
-
70,172
- รายใหม่
1.2 ประเมินศักยภาพเกษตรกรและจัดกลุ่มเกษตรกร
ราย
70,000
70,034
-
-
-
-
70,034
- รายเดิม
กลุ่ม A
ราย
-
17,534
-
-
-
-
17,534
กลุ่ม B
ราย
-
39,584
-
-
-
-
39,584
กลุ่ม C
ราย
-
12,916
-
-
-
-
12,916
2. การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ
2.1 การฝึกอบรมหลักสูตรกลางปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
ราย
70,000
51,300
17,376
-
-
-
68,676
2.2 ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ
ราย
-
29,789
19,441
2,443
5
49,945
6,102
107,725
3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานเพื่อการพึ่งพาตนเองเบื้องต้น
ราย
140,000
24,581
16,366
5,853
1,468
59,508
6,542
114,318
4. การกำกับ ติดตาม รายงานและประเมินผล
4.1 การติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด
ราย
-
12,087
10,165
5,459
1,701
25,223
7,309.00
61,944
4.2 การติดตามตรวจเยี่ยมระดับกรม
ราย
-
4,313
2,064
296
1
8,872
39
15,585
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
362.81
41
19.53
6.84
5.98
52.31
16.48
142.15
- ข้อมูลผลการดำเนินงาน 41 จังหวัด
5.1 งบดำเนินงาน
38.75
18.26
6.74
5.96
47.67
14.39
131.77
5.2 งบลงทุน
-
1.2
-
-
1.26
2.46
5.3 งบเงินอุดหนุน
0.03
-
0.02
-
0.56
0.20
0.81
5.4 งบรายจ่ายอื่น
2.22
0.08
0.08
0.023
2.82
1.89
7.11
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :2410