การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี 2562

ชื่อโครงการ การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี 2562

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
3. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรม ทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ได้ต่อไป
เป้าหมายของโครงการ
1. เกษตรกรรายใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 70,000 ราย ที่มีความสมัครใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
2. เกษตรกรรายเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 70,034 ราย และเกษตรกรรายเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 70,172 ราย โดยมีการประเมินศักยภาพและจัดกลุ่ม เป็นกลุ่ม A : เกษตรกรที่สามารถพัฒนาตนเองสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และทำเป็นต้นแบบได้ กลุ่ม B : เกษตรกรที่เกือบจะไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และกลุ่ม C : เกษตรกรที่อยู่ในขั้นตอนเรียนรู้ และพัฒนาสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 เพื่อการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 326,701,820 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 31 กุมภาพันธ์ 2562)
ร้อยละ
1. การบริหารจัดการในภาพรวม
ครั้ง
-
6
18
1.1 การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (รายใหม่ ปี 2562)
ราย
70000
1666
67631
96.62
1.2 การประเมินศักยภาพเกษตรกรและการจัดกลุ่มเกษตรกร
1) เกษตรกร ปี 2561
ราย
70172
18159
42263
60.23
1.1) กลุ่ม A
ราย
-
4866
12329
1.2) กลุ่ม B
ราย
-
9670
21956
1.3) กลุ่ม C
ราย
-
3623
7978
2) เกษตรกร ปี 2560
ราย
70034
22382
55239
78.87
2.1) กลุ่ม A
ราย
-
6464
17634
2.2) กลุ่ม B
ราย
-
11517
28313
2.3) กลุ่ม C
ราย
-
4401
9292
2. การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฎิบัติการ
2.1 การฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
- เกษตรกร ปี 2562
ราย
-
173
173
2.2 การส่งเสริมองค์ความรู้เฉพาะสาขา
1) เกษตรกร ปี 2562
ราย
-
93
112
2) เกษตรกร ปี 2561
ราย
-
558
1902
3) เกษตรกร ปี 2560
ราย
-
539
1838
2.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้ง
-
3
7
1) เกษตรกร ปี 2562
ราย
-
60
160
2) ปราชญ์เกษตร
ราย
-
5
10
3) เกษตรกรต้นแบบ
ราย
-
5
10
3. การจัดทำฐานข้อมูลของเกษตรกร ปี 2562
3.1 การทำแฟ้มรายบุคคล
ราย
-
2189
4174
3.2 การทำผังแปลง
ราย
-
1993
3750
3.3 การทำแผนการผลิต
ราย
-
1659
3166
4. การจัดกิจกรรมพบปะ 3 ประสาน/5 ประสาน
ครั้ง/ราย
-
13/-
15/-
4.1 เกษตรกร
ครั้ง/ราย
-
13/-
15/-
4.2 หน่วยงานรัฐ
ครั้ง/ราย
-
12/-
13/-
4.3 ภาคประชาสังคม
ครั้ง/ราย
-
12/-
13/-
4.4 ภาคเอกชน
ครั้ง/ราย
-
2/-
3/-
4.5 สถาบันการศึกษา
ครั้ง/ราย
-
11/-
12/-
5. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
5.1 เกษตรกรที่สนับสนุน
ราย
-
5735
15017
1) เกษตรกร ปี 2562
ราย
-
-
695
2) กษตรกร ปี 2561
ราย
-
2985
7391
3) เกษตรกร ปี 2560
ราย
-
2750
6931
5.2 ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน
1) พันธุ์พืช ไม้ผล/ เมล็ดพันธุ์ผัก/ ท่อนพันธุ์หม่อน
ต้น/ซอง/ท่อน
-
60/-/-
3,971/4,862/-
2) สัตว์ปีก ไก่ไข่ เป็ดไข่ เป็ดเทศ
ตัว
-
21235
27320
3) สัตว์น้ำ ปลากินพืช
ตัว
-
1217000
2434000
4) วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ/ ถังหมัก
ชุด/ถัง
-
-
-
5) อื่น ๆ (ระบุ)
ระบุหน่วย
-
-
-
6. การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้
ครั้ง/ราย
-
23/-
47/-
7. การกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตร
- การติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด
ครั้ง/ราย
-
-/7,784
-/12,134
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
345.92
2.123
2.691
0.78
8.1 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ล้านบาท
6.5
0.05
0.1
1.54
8.2 กรมการข้าว
ล้านบาท
4.5
0.004
0.008
0.18
8.3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ล้านบาท
31.02
1.49
1.67
5.38
8.4 กรมพัฒนาที่ดิน
ล้านบาท
95.23
-
-
8.5 กรมปศุสัตว์
ล้านบาท
83.89
-
-
8.6 กรมประมง
ล้านบาท
55.61
0.27
0.49
0.88
8.7 กรมวิชาการเกษตร
ล้านบาท
2.46
-
-
8.8 กรมส่งเสริมการเกษตร
ล้านบาท
37.73
0.002
0.002
0.01
8.9 กรมส่งเสริมสหกรณ์
ล้านบาท
0.42
-
-
8.10 กรมหม่อนไหม
ล้านบาท
8.17
-
-
8.11 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ล้านบาท
18.39
0.017
0.021
0.11
8.12 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ล้านบาท
2
0.29
0.4
20.00
หมายเหตุ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 1
ทั้งหมด :3070