13. การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
3. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯมีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรม ทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ได้ต่อไป
เป้าหมายของโครงการ
จำนวน 140,000 ราย
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 362,812,700 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. การบริการจัดการในภาพรวม
ครั้ง
273
5,699
5,972
1.1 การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (รายใหม่)
ต.ค. 60 - พ.ค. 61
ราย
70,000
68,947
1,222
70,169
- รายใหม่
1.2 ประเมินศักยภาพเกษตรกรและจัดกลุ่มเกษตรกร
ราย
70,000
70,034
-
70,034
- รายเดิม
กลุ่ม A
ราย
-
17,534
-
17,534
กลุ่ม B
ราย
-
39,584
-
39,584
กลุ่ม C
ราย
-
12,916
-
12,916
2. การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ
2.1 การฝึกอบรมหลักสูตรกลางปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
ราย
70,000
51,300
17,376
68,676
2.2 ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ
ราย
-
29,789
19,441
49,230
3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานเพื่อการพึ่งพาตนเองเบื้องต้น
ราย
70,000
24,581
16,366
40,947
3.1 การปรับปรุงพื้นที่ (ดิน/น้ำ) และแผนผังการผลิต
-
-
-
3.2 การเตรียม/จัดหาปัจจัยการผลิต
-
-
-
3.3 ส่งมอบให้จังหวัด
-
-
-
4. การกำกับ ติดตาม รายงานและประเมินผล
4.1 การติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด
ราย
-
12,087
10,165
22,252
4.2 การติดตามตรวจเยี่ยมระดับกรม
ราย
-
4,313
2,064
6,377
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
362.81
41
19.53
60.53
5.1 งบดำเนินงาน
38.75
18.26
57.00
5.2 งบลงทุน
-
1.2
1.2
5.3 งบเงินอุดหนุน
0.03
-
0.03
5.4 งบรายจ่ายอื่น
2.22
0.08
2.30
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :259