การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพผลิตมันสำปะหลัง
2. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีโอกาสนำเงินที่ต้องส่งชำระไปฟื้นฟูตนเอง ปรับปรุงระบบการผลิต ลงทุนในการเพาะปลูกใหม่และมีทุนเพื่อใช้ในครัวเรือน
เป้าหมายของโครงการ
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมันสำปะหลังกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ต้นเงินกู้คงเหลือ จำนวนรายละไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 9,016 ราย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 50 แห่ง ในพื้นที่ 15 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 39,688,200 บาท (งบอุดหนุนทั่วไป)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. พักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60
1.1 เกษตรกรที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยช่วงที่ 1 (1 ก.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60)
ราย
104,525
27,654
1,282
-
-
277
29,213
1.2 เกษตรกรที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยช่วงที่ 2 (1 ก.ค. - 30 มิ.ย. 61)
ราย
10,206
-
-
-
1,315
7,907
9,222
1.3 มูลค่า
ล้านบาท
390
62.95
0.002
-
4.37
23.81
91.13
2. ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/60
2.1 เกษตรกรที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย
ราย
86,926
12,784
-
-
-
-
12,784
2.2 มูลค่า
ล้านบาท
110
15.42
-
-
-
-
15.42
3. มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา)
3.1 เชดเชยดอกเบี้ยแทนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ราย
40,483
-
-
-
-
19,033
2,171
21,204
3.2 มูลค่า
ล้านบาท
51.2616
-
-
-
-
26.20
1.97
28.17
4. มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2560 (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ)
4.1 ชดเชยดอกเบี้ยแทนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ราย
10,408
-
-
-
-
1,762
10
1,772
4.2 มูลค่า
ล้านบาท
17.105
-
-
-
-
2.08
0.02
2.10
5. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ล้านบาท
500
78.37
0.002
-
4.37
52.09
1.99
136.82
5.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
-
-
-
-
-
-
-
5.2 งบลงทุน
ล้านบาท
-
-
-
-
-
-
-
5.3 งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
500
78.37
0.002
-
4.37
52.09
1.99
136.82
5.4 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
-
-
-
-
-
-
-
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :2410