การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ชื่อโครงการ การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ประจำเดือน เมษายน 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพผลิตมันสำปะหลัง
2. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีโอกาสนำเงินที่ต้องส่งชำระไปฟื้นฟูตนเอง ปรับปรุงระบบการผลิต ลงทุนในการเพาะปลูกใหม่และมีทุนเพื่อใช้ในครัวเรือน
เป้าหมายของโครงการ
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมันสำปะหลังกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ต้นเงินกู้คงเหลือ จำนวนรายละไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 9,016 ราย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 50 แห่ง ในพื้นที่ 15 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 39,688,200 บาท (งบอุดหนุนทั่วไป)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 30 เมษายน 2562)
ร้อยละ
1. กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตกรที่ลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2560/2561 แบ่งเป็น
ปีงบประมาณ 2562
1.1 สหกรณ์
แห่ง
48
-
30
62.50
1.2 สมาชิกสหกรณ์
ราย
8980
-
2226
24.79
1.3 กลุ่มเกษตรกร
แห่ง
2
-
-
1.4 สมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ราย
36
-
-
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
39.69
-
3.42
8.62
หมายเหตุ
1. สมาชิกไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ (1 สัญญา 1 ครัวเรือน)
2. สมาชิกที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ผู้ปลูกมันสำปะหลัง) ปี 2559 ไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือขึ้นทะเบียนฯ แต่ไม่มีการแจ้งปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกประจำปีให้เป็นปัจจุบัน
3. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้เข้าร่วมโครงการอื่นแล้ว และบางรายแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแต่ชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนได้รับงบประมาณ
4. โครงการชำระหนี้เสร็จก่อนโครงการได้รับการจัดสรรงบฯ ปี 2562 ตามมติ ครม. เมื่อ 12/3/62 ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ภายในวงเงิน 14.622 ล้านบาท

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 12
ทั้งหมด :4232