การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ชื่อโครงการ การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพผลิตมันสำปะหลัง
2. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีโอกาสนำเงินที่ต้องส่งชำระไปฟื้นฟูตนเอง ปรับปรุงระบบการผลิต ลงทุนในการเพาะปลูกใหม่และมีทุนเพื่อใช้ในครัวเรือน
เป้าหมายของโครงการ
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมันสำปะหลังกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ต้นเงินกู้คงเหลือ จำนวนรายละไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 9,016 ราย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 50 แห่ง ในพื้นที่ 15 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 39,688,200 บาท (งบอุดหนุนทั่วไป)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 31 กุมภาพันธ์ 2562)
ร้อยละ
1. กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตกรที่ลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2560/2561 แบ่งเป็น
ปีงบประมาณ 2562
* ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกเงินชดเชยฯ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พบสมาชิกสหกรณ์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการ (1 สัญญาต่อ 1 ครัวเรือนและไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ผู้ปลูกมันสำปะหลัง) ปี 59 กับกรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีจำนวนสมาชิกสหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยลดลง 750 ราย และส่งคืนงบประมาณ 3.16 ล้านบาท
1.1 สหกรณ์
แห่ง
48
14
30
62.50
1.2 สมาชิกสหกรณ์
ราย
8980
2,226*
2226
24.79
1.3 กลุ่มเกษตรกร
แห่ง
2
-
-
1.4 สมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ราย
36
-
-
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
39.69
3.42*
3.42
8.62
หมายเหตุ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 1
ทั้งหมด :3070