14. การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อบรรเทาภาระหนี้สิน ลดต้นทุนประกอบอาชีพทำนา มีโอกาสนำเงินที่ส่งชำระหนี้ไปฟื้นฟูตนเอง และมีทุนไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าหมายของโครงการ
สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนา จำนวน 104,525 ราย 426 แห่ง 45 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
-
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 500 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. พักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60
1.1 เกษตรกรที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย
ราย
104,525
27,654
1,282
28,936
1.2 มูลค่า
ล้านบาท
390
26.95
0.002
26.952
2. ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/60
2.1 เกษตรกรที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย
ราย
86,926
12,784
-
12,784
2.2 มูลค่า
ล้านบาท
110
15.42
-
15.42
3. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ล้านบาท
500
42.37
0.002
42.372
3.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
-
-
-
-
3.2 งบลงทุน
ล้านบาท
-
-
-
-
3.3 งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
500
42.37
0.002
42.372
3.4 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
-
-
-
หมายเหตุ
จำนวนสมาชิกที่ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการที่ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรภาครัฐกำหนดเงื่อนไขให้ความช่วยเหลือ 1 สัญญา แม้ว่าทุกสัญญาสามารถเข้าร่วมโครงการ/มาตรการได้หมดแต่สมาชิก ต้องเลือกขอรับความช่วยเหลือ
ได้เพียง 1 สัญญา ความซ้ำซ้อนของโครงการ/มาตรการในปีการผลิต 2559/60 ทำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เลือก และปรับเปลี่ยนการเข้าร่วมโครงการ/มาตรการที่เห็นว่าได้ประโยชน์กับสมาชิกสูงสุด และไม่เป็นภาระกับสหกรณ์ กรมเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ย
ตามโครงการเสร็จแล้ว

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :259