14. การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อบรรเทาภาระหนี้สิน ลดต้นทุนประกอบอาชีพทำนา มีโอกาสนำเงินที่ส่งชำระหนี้ไปฟื้นฟูตนเอง และมีทุนไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าหมายของโครงการ
สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนา จำนวน 104,525 ราย 426 แห่ง 45 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
-
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 500 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. พักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60
1.1 เกษตรกรที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยช่วงที่ 1 (1 ก.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60)
ราย
104,525
27,654
1,282
-
-
277
29,213
1.2 เกษตรกรที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยช่วงที่ 2 (1 ก.ค. - 30 มิ.ย. 61)
ราย
10,206
-
-
-
1,315
7,907
9,222
1.3 มูลค่า
ล้านบาท
390
62.95
0.002
-
4.37
23.81
91.13
2. ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/60
2.1 เกษตรกรที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย
ราย
86,926
12,784
-
-
-
-
12,784
2.2 มูลค่า
ล้านบาท
110
15.42
-
-
-
-
15.42
3. มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา)
3.1 เชดเชยดอกเบี้ยแทนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ราย
40,483
-
-
-
-
19,033
2,171
21,204
3.2 มูลค่า
ล้านบาท
51.2616
-
-
-
-
26.20
1.97
28.17
4. มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2560 (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ)
4.1 ชดเชยดอกเบี้ยแทนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ราย
10,408
-
-
-
-
1,762
10
1,772
4.2 มูลค่า
ล้านบาท
17.105
-
-
-
-
2.08
0.02
2.10
5. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ล้านบาท
500
78.37
0.002
-
4.37
52.09
1.99
136.82
5.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
-
-
-
-
-
-
-
5.2 งบลงทุน
ล้านบาท
-
-
-
-
-
-
-
5.3 งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
500
78.37
0.002
-
4.37
52.09
1.99
136.82
5.4 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
-
-
-
-
-
-
-
หมายเหตุ
1) กิจกรรมช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการช่วยเหลือฯ เสร็จสิ้นแล้ว สาเหตุผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจาก เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ 1 สัญญา/ 1 ครัวเรือน ตามวงเงินชดเชยเดิมสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่แต่ละรายจะมีเงินกู้มากกว่า 1 สัญญา จะได้รับการชดเชยทุกสัญญา ดังนั้น สมาชิกต้องเลือกขอรับความช่วยเหลือ 1 สัญญาเท่านั้น
2) กิจกรรมพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปี 2559/60 กำหนดเงื่อนไขให้ความช่วยเหลือ 1 สัญญา 1 ครัวเรือน
3) กิจกรรมที่ 3 มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายุตาลัสและเซินกา) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60 เห็นชอบช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด กสส. ดำเนินการชดเชยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน ในพื้นที่การเกษตรตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 60 จากพายุตาลัสและเซินกา (5 ก.ค.60 - 15 ส.ค.60) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยแทนสมาชิก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ในเดือนกันยายน 61)
4) กิจกรรมที่ 4 มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พ.ย.60 เห็นชอบช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 31 ธ.ค.60) ขณะนี้อยู่ขั้นตอนตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน และตรวจสอบรายชื่อของสมาชิก คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนกันยายน 2561

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 17
ทั้งหมด :1595