15.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมชลประทาน ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต
น้ำอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การเชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำ การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ จัดหาพื้นที่รับน้ำนองจัดการคุณภาพน้ำ
ในแม่น้ำสายหลัก ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต โดยปรับปรุงพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และระบบนิเวศน์
เป้าหมายของโครงการ
บริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 34,920,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ
พ.ศ. 2560 - 2564
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 45,024.0253 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
1.1 สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
1) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 12 โครงการ
2554 - 2564
1.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
266,338
20,517
20,517
41,034
1.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
276,004
-
12,690
12,690
1.3) ความจุเก็บกัก
ลบ.ม.
154.85
-
4.16
4.16
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
72,397
-
3,073
3,073
2) เชื่อมโยงและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในอ่าง (โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่)
2557 - 2564
2.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
14,550
-
-
-
3) การจัดหาแหล่งน้ำในระดับไร่นาและชุมชน แหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
3.1) โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
2561
บ่อ
45,000
9,007
10,545
19,552
3.2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน (ก่อสร้างแหล่งน้ำ)
2561
แห่ง
7
-
-
-
3.3) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
2561
แห่ง
184
72
90
162
3.4) โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตปฏิรูปที่ดิน
2561
แห่ง
50
-
27
27
4) ลดการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมและพื้นที่ชลประทานเดิม
4.1) โครงการหรับปรุงงานชลประทาน
2558 - 2562
รายการ
4,178
1,815
2,146
3,961
4.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
1,796,745
-
86,670
86,670
4.3) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
159,741
-
15,993
15,993
4.4) โครงการจัดรูปที่ดิน
2561
ไร่
122,070
-
122,070
122,070
5) การปฏิบัติการฝนหลวง
2561
ล้านไร่
230
189
212
401
1.2 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
1) โครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ ระยะที่ 2 *1
2) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช *2
3) โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร *3
4) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
2557 - 2563
- ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
90,382
-
14,911
14,911
1.3 การจัดการคุณภาพน้ำ
- โครงการจัดการคุณภาพน้ำ
2558 - 2562
รายการ
154
41
50
91
1) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
266,365
-
151,925
151,925
2) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
10,240
-
5,442
5,442
2. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
2.1 ภาคเหนือ
1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
3,250
-
-
-
2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
26,004
-
500
500
3) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
10,640
-
-
-
2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
122,821
-
1,000
1,000
2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
115,257
-
2,250
2,250
3) ความจุเก็บกัก
ลบ.ม.
-
-
-
-
4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
37,688
-
1,351
1,351
2.3 ภาคตะวันออก
1) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
12,050
-
-
-
2) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
8,940
-
-
-
2.4 ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
11,000
-
-
-
2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
186,280
-
-
-
3) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
9,308
-
-
-
2.5 ภาคใต้
1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
9,265
-
900
900
2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
35,270
-
2,500
2,500
3) ความจุเก็บกัก
ลบ.ม.
-
-
-
-
4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
11,881
-
660
660
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
45,024.0253
14,405.0488
4,608.5491
19,013.5979
หมายเหตุ
*1 *2 *3 มีการดำเนินการแต่ไม่มีเป้าหมายที่เป็น พื้นที่ชลประทาน พื้นที่รับประโยชน์ ความจุเก็บกัก และครัวเรือนรับประโยชน์

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :259