การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมชลประทาน ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้สามารถแก้ไขปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การเชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำ การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกัน และบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ จัดหาพื้นที่รับน้ำนอง จัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการผลิต โดยปรับปรุงพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และระบบนิเวศน์
เป้าหมายของโครงการ
บริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 272,612 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2565
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 51,719,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 31 กุมภาพันธ์ 2562)
ร้อยละ
1. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ชป.)
1.1 สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
1) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
2556 - 2565
รายการ
422
15
18
4.27
1.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
193113
5000
5000
2.59
1.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
256656
250
8600
3.35
1.3) ความจุเก็บกัก
ล้าน ลบ.ม.
31.57
0.12
0.12
0.38
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
74412
2109
2109
2.83
2) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 11 โครงการ
2554 - 2565
รายการ
100
2
4
4.00
2.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
20700
5500
5500
26.57
2.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
-
-
-
2.3) ความจุเก็บกัก
ล้าน ลบ.ม.
-
-
-
2.4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
-
-
-
3) โครงการปรับปรุงชลประทาน
2560 - 2563
รายการ
3877
646
1434
36.99
3.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
-
-
-
3.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
773972
17041
24011
3.10
3.3) ความจุเก็บกัก
ล้าน ลบ.ม.
-
-
-
3.4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
-
-
-
4) จัดรูปที่ดิน
2562
ไร่
92828
-
-
1.2 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
1) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
2558 - 2564
รายการ
171
5
6
3.51
1.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
-
-
-
1.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
400000
8016
8016
2.00
1.3) ความจุเก็บกัก
ล้าน ลบ.ม.
-
-
-
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
-
-
-
2) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ
2562 - 2562
รายการ
2
-
-
2.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
-
-
-
2.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
-
-
-
2.3) ความจุเก็บกัก
ล้าน ลบ.ม.
-
-
-
2.4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
-
-
-
3) โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา
2558 - 2563
รายการ
13
-
-
3.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
-
-
-
3.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
12500
-
-
3.3) ความจุเก็บกัก
ล้าน ลบ.ม.
-
-
-
3.4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
-
-
-
4) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2561 - 2565
รายการ
13
-
-
4.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
-
-
-
4.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
-
-
-
4.3) ความจุเก็บกัก
ล้าน ลบ.ม.
-
-
-
4.4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
-
-
-
5) โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2562
รายการ
2
-
-
5.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
-
-
-
5.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
-
-
-
5.3) ความจุเก็บกัก
ล้าน ลบ.ม.
-
-
-
5.4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
-
-
-
1.3 การจัดการคุณภาพน้ำ
1) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ
2560 - 2563
รายการ
56
3
6
10.71
1.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
-
-
-
1.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
40000
-
1700
4.25
1.3) ความจุเก็บกัก
ล้าน ลบ.ม.
-
-
-
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
-
-
-
2. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ชป.)
2.1 แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
1) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
2562 - 2564
รายการ
187
2
3
1.60
1.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
58799
-
-
1.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
395236
10250
12250
3.10
1.3) ความจุเก็บกัก
ล้าน ลบ.ม.
15.459367
-
-
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
-
-
-
3. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (พด.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
บ่อ
38314
21483
21483
56.07
4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน (พด.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
7
-
-
5. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (พด.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
177
14
14
7.91
6. การจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
17
-
-
7. โครงการปฏิบัติการฝนหลวง (ฝล.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ล้านไร่
230
-
174
75.65
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
51720.11
4318.55
11075.07
21.41
8.1 กรมชลประทาน
ล้านบาท
49602
4309
10030
20.22
8.2 กรมพัฒนาที่ดิน
ล้านบาท
1633.85
-
1.75
0.11
8.3 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ล้านบาท
17.1
1.13
1.13
6.61
8.4 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ล้านบาท
467.16
8.19
41.96
8.98
หมายเหตุ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 1
ทั้งหมด :3070