15.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมชลประทาน ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย การขาดแคลนน้ำภาคการผลิตน้ำอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การเชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำ การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ จัดหาพื้นที่รับน้ำนองจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต โดยปรับปรุงพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และระบบนิเวศน์
เป้าหมายของโครงการ
บริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 34,920,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ
พ.ศ. 2560 - 2564
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 45,024.0253 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
1.1 สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
1) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 12 โครงการ
2554 - 2564
1.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
266,338
20,517
20,517
26,887
75,115
143,036
1.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
276,004
-
12,690
13,890
26,540
53,120
1.3) ความจุเก็บกัก
ลบ.ม.
154.85
-
4.16
4.36
12.31
20.83
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
72,397
-
3,073
5,739
7,379
16,191
2) เชื่อมโยงและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในอ่าง (โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจ.เชียงใหม่)
2557 - 2564
2.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
14550
-
-
-
-
-
3) การจัดหาแหล่งน้ำในระดับไร่นาและชุมชนแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
3.1) โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
2561
บ่อ
45,000
9,007
10,545
10,545
38,885
68,982
3.2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน (ก่อสร้างแหล่งน้ำ)
2561
แห่ง
7
-
-
-
3
3
3.3) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
2561
แห่ง
184
72
90
90
119
371
3.4) โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน
2561
แห่ง
50
-
27
32
35
94
4) ลดการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมและพื้นที่ชลประทานเดิม
4.1) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน
2558 - 2562
รายการ
4,178
1,815
2,146
2,429
2,696
9,086
4.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
1,796,745
-
86,670
106,613
190,183
383,466
4.3) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
159,741
-
15,993
17,549
34,149
67,691
4.4) โครงการจัดรูปที่ดิน
2561
ไร่
122,070
-
-
6,600
6,600
13,200
5) การปฏิบัติการฝนหลวง
2561
ล้านไร่
230
189
212
218
218
837
1.2 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
1) โครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ ระยะที่ 2 1/
2) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช 2/
3) โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร 3/
4) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
2557 - 2563
- พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
703,657
33,900
55,060
73,160
80,510
242,630
- ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
90,382
-
14,911
21,060
21,631
57,602
1.3 การจัดการคุณภาพน้ำ
- โครงการจัดการคุณภาพน้ำ
2558 - 2562
รายการ
154
41
50
84
121
296
1) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
266,365
-
151,925
169,290
209,185
530,400
2) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
10,240
-
5,442
6,922
7,422
19,786
2. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
2.1 ภาคเหนือ
1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
3250
-
-
-
-
2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
26,004
-
500
1,700
1,700
3,900
3) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
10,640
-
-
46
46
92
2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
122,821
-
1,000
1,000
1,770
3,770
2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
115,257
-
2,250
4,250
5,190
11,690
3) ความจุเก็บกัก
ลบ.ม.
-
-
-
-
-
-
4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
37,688
-
1,351
1,351
1,951
4,653
2.3 ภาคตะวันออก
1) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
12,050
-
-
-
-
-
2) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
8,940
-
-
-
-
-
2.4 ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
11,000
-
-
1,000
1,000
2,000
2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
186,280
-
-
-
25,000
25,000
3) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
9,308
-
-
40
2,040
2,080
2.5 ภาคใต้
-
1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
9,265
-
900
1,600
1,600
4,100
2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
35,270
-
2,500
6,900
8,400
17,800
3) ความจุเก็บกัก
ลบ.ม.
-
-
-
-
-
-
4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
11,881
-
660
1,820
1,820
4,300
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
45,024.03
14,405.05
4,608.55
3,441.98
2,171.76
24,627.34
หมายเหตุ
1/ 2/ 3/ มีการดำเนินการแต่ไม่มีเป้าหมายที่เป็น พื้นที่ชลประทาน พื้นที่รับประโยชน์ ความจุเก็บกัก และครัวเรือนรับประโยชน์

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 22
ทั้งหมด :716