การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมชลประทาน ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้สามารถแก้ไขปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การเชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำ การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกัน และบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ จัดหาพื้นที่รับน้ำนอง จัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการผลิต โดยปรับปรุงพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และระบบนิเวศน์
เป้าหมายของโครงการ
บริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 272,612 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2565
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 51,335,110,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
1.1 สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
1) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 12 โครงการ
2554 - 2564
1.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
266,338
20,517
-
6,370
48,228
57,895
27,050
160,060
1.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
276,004
-
12,690
1,200
12,650
127,150
13,300
166,990
1.3) ความจุเก็บกัก
ลบ.ม.
154.85
-
4.16
0.20
7.95
96.67
6.70
115.68
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
72,397
-
3,073
2,666
1,640
29,595
8,876
45,850
2) เชื่อมโยงและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในอ่าง (โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจ.เชียงใหม่)
2557 - 2564
2.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
14550
-
-
-
-
14,550
14,550
3) การจัดหาแหล่งน้ำในระดับไร่นาและชุมชนแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
3.1) โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
2561
บ่อ
45,000
9,007
1,538
-
28,340
2,300
1,500
42,685
3.2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน (ก่อสร้างแหล่งน้ำ)
2561
แห่ง
7
-
-
-
3
1
1
5
3.3) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
2561
แห่ง
184
72
18
-
29
24
13
156
3.4) โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน
2561
แห่ง
50
-
27
5
3
-
35
4) ลดการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมและพื้นที่ชลประทานเดิม
4.1) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน
2558 - 2562
รายการ
4,178
1,815
331
283
267
868
522
4,086
4.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
1,796,745
-
86,670
19,943
83,570
614,816
249,548
1,054,547
4.3) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
159,741
-
15,993
1,556
16,600
42,591
10,922
87,662
4.4) โครงการจัดรูปที่ดิน
2561
ไร่
122,070
-
-
6,600
-
115,470
122,070
5) การปฏิบัติการฝนหลวง
2561
ล้านไร่
230
189
23
6
1
-
1
220
1.2 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
1) โครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ ระยะที่ 2 1/
2) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช 2/
3) โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร 3/
4) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
2557 - 2563
- พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
703,657
33,900
21,160
18,100
7,350
173,915
23,158
277,583
- ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
90,382
-
14,911
6,149
571
13,811
3,392
38,834
1.3 การจัดการคุณภาพน้ำ
- โครงการจัดการคุณภาพน้ำ
2558 - 2562
รายการ
154
41
9
34
37
2
25
148
1) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
266,365
-
151,925
17,365
39,895
1,550
3,850
214,585
2) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
10,240
-
5,442
1,480
500
10
550
7,982
2. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
2.1 ภาคเหนือ
1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
3250
-
-
-
-
2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
26,004
-
500
1,200
-
-
500
2,200
3) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
10,640
-
-
-
46
-
200
246
2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
122,821
-
1,000
-
770
1,200
4,413
7,383
2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
115,257
-
2,250
2,000
940
250
13,540
18,980
3) ความจุเก็บกัก
ลบ.ม.
-
-
-
-
-
-
4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
37,688
-
1,351
-
600
340
2,845
5,136
2.3 ภาคตะวันออก
1) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
12,050
-
-
-
-
-
2) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
8,940
-
-
-
-
-
2.4 ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
11,000
-
-
1,000
-
-
1,000
2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
186,280
-
-
-
25,000
2,300
14,726
42,026
3) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
9,308
-
-
40
2,000
337
1,059
3,436
2.5 ภาคใต้
-
1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
9,265
-
900
700
-
-
756
2,356
2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
35,270
-
2,500
4,400
1,500
800
9,570
18,770
3) ความจุเก็บกัก
ลบ.ม.
-
-
-
-
-
-
4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
11,881
-
660
1,160
-
150
1,645
3,615
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
45,024.03
14,405.05
4,608.55
3,441.98
2,171.76
3,525.11
3,363.49
31,515.94
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :2410