การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ประจำเดือน เมษายน 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมชลประทาน ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้สามารถแก้ไขปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การเชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำ การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกัน และบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ จัดหาพื้นที่รับน้ำนอง จัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการผลิต โดยปรับปรุงพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และระบบนิเวศน์
เป้าหมายของโครงการ
บริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 272,612 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2565
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 51,719,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 30 เมษายน 2562)
ร้อยละ
1. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ชป.)
1.1 สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
1) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
2556 - 2565
รายการ
422
13
38
9.00
1.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
193113
5500
11710
6.06
1.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
256656
27010
37660
14.67
1.3) ความจุเก็บกัก
ล้าน ลบ.ม.
31.57
0.05
0.17
0.54
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
74412
663
3190
4.29
2) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 11 โครงการ
2554 - 2565
รายการ
100
6
10
10.00
2.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
20700
-
5500
26.57
2.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
-
-
-
2.3) ความจุเก็บกัก
ล้าน ลบ.ม.
-
-
-
2.4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
-
-
-
3) โครงการปรับปรุงชลประทาน
2560 - 2563
รายการ
3877
572
2492
64.28
3.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
-
-
-
3.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
773972
100670
149911
19.37
3.3) ความจุเก็บกัก
ล้าน ลบ.ม.
-
-
-
3.4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
-
-
-
4) จัดรูปที่ดิน
2562
ไร่
92828
-
-
1.2 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
1) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
2558 - 2564
รายการ
171
10
18
10.53
1.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
-
-
-
1.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
400000
900
9416
2.35
1.3) ความจุเก็บกัก
ล้าน ลบ.ม.
-
-
-
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
-
-
-
2) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ
2562 - 2562
รายการ
2
-
-
2.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
-
-
-
2.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
-
-
-
2.3) ความจุเก็บกัก
ล้าน ลบ.ม.
-
-
-
2.4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
-
-
-
3) โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา
2558 - 2563
รายการ
13
-
-
3.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
-
-
-
3.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
12500
-
-
3.3) ความจุเก็บกัก
ล้าน ลบ.ม.
-
-
-
3.4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
-
-
-
4) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช
2561 - 2565
รายการ
13
-
-
4.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
-
-
-
4.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
-
-
-
4.3) ความจุเก็บกัก
ล้าน ลบ.ม.
-
-
-
4.4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
-
-
-
5) โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2562
รายการ
2
-
-
5.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
-
-
-
5.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
-
-
-
5.3) ความจุเก็บกัก
ล้าน ลบ.ม.
-
-
-
5.4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
-
-
-
1.3 การจัดการคุณภาพน้ำ
1) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ
2560 - 2563
รายการ
56
20
35
62.50
1.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
-
-
-
1.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
40000
7250
11400
28.50
1.3) ความจุเก็บกัก
ล้าน ลบ.ม.
-
-
-
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
-
-
-
2. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ชป.)
2.1 แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
1) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
2562 - 2564
รายการ
187
10
14
7.49
1.1) พื้นที่ชลประทาน
ไร่
58799
9000
9250
15.73
1.2) พื้นที่รับประโยชน์
ไร่
395236
5800
18450
4.67
1.3) ความจุเก็บกัก
ล้าน ลบ.ม.
15.459367
0.4
0.4
2.59
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์
ครัวเรือน
-
-
-
3. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (พด.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
บ่อ
38314
8304
29787
77.74
4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน (พด.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
7
-
-
5. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (พด.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
177
25
39
22.03
6. การจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
17
-
-
7. โครงการปฏิบัติการฝนหลวง (ฝล.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ล้านไร่
230
35
221
96.09
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
51718.11
5158.83
19160.59
37.05
8.1 กรมชลประทาน
ล้านบาท
49600
4440
18378
37.05
8.2 กรมพัฒนาที่ดิน
ล้านบาท
1633.85
690.61
692.36
42.38
8.3 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ล้านบาท
17.1
0.11
1.94
11.35
8.4 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ล้านบาท
467.16
28.11
88.29
18.90
หมายเหตุ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 12
ทั้งหมด :4232