การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ให้เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน
2. เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว พืช ปศุสัตว์ ประมง) มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เป้าหมายของโครงการ
1. เกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน (พืช 15,000 ราย ปศุสัตว์ 2,300 ราย และประมง 4,595 ฟาร์ม)
2. แหล่งผลิต/สถานประกอบการ (แปลง/ฟาร์ม : ข้าว พืช ปศุสัตว์ ประมง) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 588,208,020 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานGAP,GI กิจกรรมตรวจสอบ และรับรองคุณภาพการผลิตข้าวตามระบบ (GMP / HACCP)
1.1 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว (กข.)
1) การตรวจประเมินตามแบบการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามข้อกำหนด มกษ.4406-2560 1/
แปลง
1,500
-
-
-
-
-
783
783
2) ตรวจประเมินสถานที่รวบรวมคัดบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว 2/
แห่ง
50
-
-
-
-
3) จำนวนแปลงข้าวที่ผ่านมาตรฐาน (GAP Seed)3/
แปลง
1,500
-
-
-
-
4) การออกใบรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว4/
แปลง
1,500
-
-
-
-
1.2 ตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐาน (กข.)
1) จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบรายเดี่ยว 5/
แปลง
3,500
52
52
-
104
ไร่
775
775
-
1,550
2) จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม (โครงการนาแปลงใหญ่) 6/
กลุ่ม
4,000
-
-
-
-
3) จำนวนแปลงข้าวที่ผ่านมาตรฐาน (GAP) 7/
แปลง
3,500
52
52
-
104
4) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP โรงสีข้าว 8/
โรงสี
20
8
2
-
3
13
5) มีโรงสีข้าวผ่านการรับรองคุณภาพการผลิตข้าว ตามระบบ GMP/HACCP 9/
โรงสี
20
8
-
-
8
6) ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว/ ผลิตภัณฑ์ข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 10/
แห่ง / แห่ง
20 / 20
7
9
-
6
22
7) สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานข้าว 11/
ราย
200
168
-
-
168
8) อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในสำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP 12/
ราย
550
-
387
-
387
9) พัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 13/
ระบบ
1
-
-
-
-
1.3 การตรวจรับรอง GAP/GMP/ห้องปฏิบัติการ
1) การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP (วก.)
แปลง
93,000
41,032
8,321
8,562
9,745
19,432
16,250
103,342
2) ตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/โรงรม (วก.)
โรง
883
405
125
71
26
14
343
984
3) พัฒนาห้องปฏิบัติการ (วก.) 14/
แห่ง
38
-
-
-
-
1.4 การพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โดย GAP พืช
1) พัฒนาเจ้าหน้าที่ที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรด้าน GAP
ราย
500
513
-
10
5
528
2) อบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา
ราย
882
-
-
101
816
900
3) ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร ตามระบบ GAP พืช
ราย
15,000
-
-
475
14,546
15,021
4) ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นตามระบบ GAP
ราย
15,000
-
8,304
4,517
9,472
1,107
15,096
5) สนับสนุนการพัฒนาผลิตผลสินค้า GAP ขั้นต้น
ราย
15,000
-
-
3,917
10,373
710
15,000
6) ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP
ครั้ง
2
-
-
-
1
1
2
7) ประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP และติดตามผลการดำเนินงาน
ครั้ง
18
-
-
4
9
5
18
8) จัดเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร GAP
ครั้ง
9
-
-
2
4
3
9
9) การประเมินสถานการณ์ผลการดำเนินงานโครงการและทำทำเนียบชื่อผู้ผลิตสินค้าเกาตร GAP
เรื่อง
1
-
-
-
1
1
10) บริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตร์พืช
เรื่อง
1
-
-
-
1
1
2. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
2.1 สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน (ปศ.)
แห่ง
43,350
45,665
3,218
3,030
3,385
4,664
4,147
64,109
2.2 ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม (ปศ.)
แห่ง
16,202
11,529
1,498
1,575
1,645
2,543
2,634
21,424
2.3 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด (ปศ.)
ตัวอย่าง
332,880
229,102
30,729
43,561
29,396
33,339
43,516
409,643
3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมง
3.1 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง (ฟาร์ม/โรงงาน/เรือประมง/สถานประกอบการ) (กป.)
ฟาร์ม
32,111
22,181
3,417
3,102
2,958
1,257
18
32,933
3.2 ตรวจสถานประกอบการ (กป.)
โรง
434
344
18
34
27
13
12
448
3.3 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง (กป.)
ตัวอย่าง
139,734
97,546
15,219
13,867
12,658
9,846
8,993
158,129
3.4 ตรวจเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา (กป.)
ตัวอย่าง
75,000
73,737
13,741
8,985
8,586
432
6
105,487
4. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าหม่อนไหม
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน (มม.)
ราย
480
705
-
-
705
5. ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (พืช ปศุสัตว์ ประมง) (มกอช.)
5.1 การจัดทำและเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ (มกอช.) 15/
เรื่อง
2
-
-
-
-
5.2 การจัดทำมาตรฐาน 16/
เรื่อง
20
12
-
-
4
12
8
36
5.3 การพัฒนาศักยภาพด้านการมาตรฐาน
กลุ่มสินค้า
1) พัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ของ มกอช. ตามโครงการผู้นำการมาตรฐาน Standard Smart Leader ภายใต้แนวคิด คนดี คนเก่ง คน Q
ราย
40
40
-
-
40
2) พัฒนาผู้ตรวจประเมิน/ที่ปรึกษาเกษตรกร
ราย
570
475
72
99
646
3) พัฒนาระบบตรวจสอบสินค้าสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กบนระบบ QR Trace On Cloud
ราย
700
338
47
90
22
60
8
565
5.4 การพัฒนาอาหารฮาลาล
กิจกรรม
4
3
-
-
1
4
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย 17/
ล้านบาท
1,273.68
569
84.45
140.52
74
111.95
140.60
1,120.52
2.1 งบดำเนินงาน
2.2 งบลงทุน
2.3 งบเงินอุดหนุน
2.4 งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :2410