การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ชื่อโครงการ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ให้เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน
2. เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว พืช ปศุสัตว์ ประมง) มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เป้าหมายของโครงการ
1. เกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน (พืช 15,000 ราย ปศุสัตว์ 2,300 ราย และประมง 4,595 ฟาร์ม)
2. แหล่งผลิต/สถานประกอบการ (แปลง/ฟาร์ม : ข้าว พืช ปศุสัตว์ ประมง) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 588,208,020 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 31 กุมภาพันธ์ 2562)
ร้อยละ
1. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว (กข.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
1.1 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว(GAP Seed)
1) แบบกลุ่ม (ตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์)
กลุ่ม
100
-
-
- อยู่ระหว่างรวบรวม คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2) ตรวจประเมินสถานที่รวบรวมคัดบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว
แห่ง
50
-
-
- อยู่ระหว่างรวบรวม คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
1.2 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น (T1)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แปลง
40000
-
-
- ในปี 62 จะเริ่มดำเนินการตรวจใน พ.ค. 62
1.3 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
- การตรวจสอบและรับรองแบบกลุ่มการดำเนินงานโครงการขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจประเมินระบบฯ และรวบรวมผลการตรวจจากคณะทบทวน
2) แบบกลุ่ม
กลุ่ม
24
-
-
1.4 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว (GAP - Grain) ปี 62
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
- การตรวจสอบและรับรองแบบกลุ่ม
1) แบบรายเดี่ยว
แปลง
1390
-
-
- ปรับลดเป้าหมายตามยอดที่ได้มีการสำรวจยืนยันจากพื้นที่ดำเนินการ จากเดิม1,000 แปลง ปรับเป็น 1,390 แปลง การดำเนินงานโครงการขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจประเมินระบบฯ และรวบรวมผลการตรวจจากคณะทบทวน
2) แบบกลุ่ม
กลุ่ม
39
-
-
1.5 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โรง
20
-
3
15.00
1.6 ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
20
-
7
35.00
2. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าพืชการตรวจรับรอง (กวก.)
2.1 ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ฟาร์ม
91000
14497
31790
34.93
2.2 ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ แปรรูป เพื่อรองรับตามระบบ GMP/โรง/โรงรม/โรงผลิตเชื้อเห็ด
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โรง
850
126
316
37.18
2.3 พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าพืช และผลิตภัณฑ์
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
32
-
32
100.00
- ดำเนินการขั้นตอนพัฒนาห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ได้แก่ การเตรียมพร้อมบุคลากร การจัดเก็บเอกสารตามข้อกำหนด การสอบเทียบเครื่องมือการยื่นขอการรับรอง เป็นต้น
3. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (กสก.)
3.1 พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP
พ.ย. - ธ.ค. 61
ราย
400
85
445
111.25
3.2 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
ราย/แปลง
15000
9134
14972
99.81
3.3 ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
ราย
15000
4600
6688
44.59
3.4 นำร่องจุดบริหารจัดการสารตกค้างในพืชผลเกษตร GAP
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
จุด
76
25
34
44.74
3.5 สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ขั้นต้น
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
ราย
15000
5731
6383
42.55
3.6 พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา และศึกษาดูงาน
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
ราย
882
457
686
77.78
3.7 การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP (MOU GAP พืช)
พ.ย. - ธ.ค. 61
ครั้ง
1
-
1
100.00
3.8 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร (MOU GAP พืช)
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
ครั้ง
18
5
7
38.89
3.9 จัดทำเอกสารสนับสนุนงานส่งเสริมมาตรฐาน GAP
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
เรื่อง
3
-
-
3.10 ติดตามและประเมินสถานการณ์การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
เรื่อง
1
-
-
4. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ปศ.)
4.1 จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (ใหม่)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ฟาร์ม
842
239
820
97.39
4.2 จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ฟาร์ม
11122
1935
3908
35.14
4.3 จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ฟาร์ม
4030
573
1573
39.03
4.4 สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานกรณีผลวิเคราะห์เป็นบวก
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ครั้ง
50
-
1
2.00
- ปศุสัตว์จังหวัดรับผิดชอบ
4.5 ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ครั้ง
60
15
23
38.33
4.6 สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานกรณีผลวิเคราะห์เป็นบวก
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ครั้ง
10
-
3
30.00
- ปศุสัตว์เขตรับผิดชอบ
4.7 ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ครั้ง
77
13
20
25.97
4.8 อบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์ม
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ราย
2300
638
5642
245.30
4.9 จัดอบรมผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ครั้ง
1
-
-
4.10 ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ครั้ง
15
5
9
60.00
4.11 สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานร่วมกับ สนง.ปศจ.และ สนง.ปศข.
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ครั้ง
5
1
2
40.00
4.12 ตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ - น้ำผึ้งจากฟาร์มมาตรฐาน
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ตัวอย่าง
4590
427
1758
38.30
5. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมง (ปม.)
5.1 การเตรียมความพร้อมเกษตรกร และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ฟาร์ม
4595
2034
4160
90.53
5.2 การตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
31460
7655
14647
46.56
5.3 ตรวจประเมินสถานประกอบการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
540
105
298
55.19
5.4 ตรวจปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ตัวอย่าง
87091
25342
36788
42.24
5.5 ควบคุม ตรวจปัจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ(รวมวัตถุอันตราย)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ตัวอย่าง
6142
1605
2892
47.09
5.6 ออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ฉบับ
614375
103129
275688
44.87
5.7 ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ตัวอย่าง
58951
11238
26612
45.14
5.8 เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ครั้ง
54700
14398
35294
64.52
5.9 จัดทำและขยายขอบข่ายระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
รายการ
44
-
9
20.45
- ข้อแก้ไขเป้าหมายกิจกรรม จากเดิม43 รายการ ปรับเป็น 44 รายการ
5.10 รักษาระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ระบบ
1
1
1
100.00
5.11 วิเคราะห์ระบบการตรวจสอบรับรองสินค้าประมงส่งออกเพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้มีประสิทธิภาพ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ระบบการเชื่อมโยง
1
1
1
100.00
5.12 การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ตัวอย่าง
113072
23599
52086
46.06
5.13 การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ตัวอย่าง
33846
8739
17340
51.23
5.14 การเฝ้าระวังฟาร์มปลอดโรค
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ตัวอย่าง
8208
798
3528
42.98
5.15 การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ตัวอย่าง
450
165
231
51.33
5.16 การตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ตัวอย่าง
25200
3834
6786
26.93
5.17 การเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ำ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ตัวอย่าง
1960
388
980
50.00
5.18 การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ตัวอย่าง
17055
4302
6347
37.21
5.19 การควบคุมและเฝ้าระวังการนำเข้าส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ครั้ง
10711
1018
4952
46.23
- ขอแก้ไขเป้าหมายกิจกรรม จากเดิม22,140 ครั้ง ปรับเป็น 10,711 ครั้ง และขอแก้ไขผลงานสะสมกิจกรรม จากเดิม5,933 ครั้ง ปรับเป็น 3,934 ครั้ง
5.20 การตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัยหอยสองฝา
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ตัวอย่าง
6350
1110
3027
47.67
5.21 การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ขวด/ซอง
146000
15568
62767
42.99
5.22 พัฒนาบุคลากรด้านโรคสัตว์น้ำ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ราย
419
200
349
83.29
6. ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกอช.)
6.1 การเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
เรื่อง
3
1
1
33.33
- อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับถั่วลิสง เชื้อเห็ด และทุเรียน
6.2 การจัดทำมาตรฐาน
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
เรื่อง
15
2
2
13.33
- คาดว่าในเดือน มี.ค. 62 จะสามารถประกาศกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรได้ อีกจำนวน 8 เรื่อง
6.3 การประเมินความเท่าเทียมการรับรองระบบงานขยาย
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ขอบข่าย
1
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาทวนสอบระบบ GSSI และอยู่ระหว่างศึกษาข้อกำหนดและเตรียมปรับแก้เอกสารระบบคุณภาพให้สอดคล้องตามขอบข่ายที่จะขอขยาย
ขอบข่ายการรับรอง (Seafood และ LACF/GSSI)
6.4 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานฮาลาล
1) ส่งเสริมและพัฒนาระบบโรงเชือดสัตว์ฮาลาล
1.1) ตรวจประเมินระบบมาตรฐานฮาลาลโรงเชือดเพื่อการส่งออก
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โรง
29
-
3
10.34
1.2) ตรวจติดตามมาตรฐานโรงเชือดฮาลาล
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โรง
38
-
-
- อยู่ระหว่างประชุมวางแผนการดำเนินงาน
2) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในระบบการรับรองฮาลาล
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โครงการ
6
-
1
16.67
3) ประชาสัมพันธ์กิจการฮาลาลไทย
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โครงการ
2
-
-
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเตรียมการประชาสัมพันธ์
6.5 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรฐาน
1) การจัดนิทรรศการในประเทศ
ต.ค. 61 - ส.ค. 62
ครั้ง
10
2
10
100.00
- ขอแก้ไขผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค. - ธ.ค. 61 จาก 4 ครั้ง ปรับเป็น 7 ครั้ง และผลงานสะสมเดือน ต.ค. - ธ.ค. 61 จากเดิม4 ครั้ง ปรับเป็น 7 ครั้ง และขอแก้ไขผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. 62 จากเดิม 0 ครั้ง ปรับเป็น 1 ครั้ง และผลงานสะสมเดือน ม.ค. 62 จากเดิม 4 ครั้ง ปรับเป็น 8 ครั้ง
2) สร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานผ่านทางสื่อออนไลน์ สื่อวิทยุเอกสารเผยแพร่
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
ครั้ง
80
10
88
110.00
- ขอแก้ไขผลการดำเนินงานเดือน ม.ค. 62 จาก 0 ครั้ง ปรับเป็น 24 ครั้ง และผลงานสะสมเดือน ม.ค. 62 จากเดิม 54 ครั้งปรับเป็น 78 ครั้ง
3) การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค
ก.ค. 62
ครั้ง
1
-
-
- คาดว่าจะจัดกิจกรรมศีกษาดูงานฯหลังเดือน พ.ค. 62
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
588.20802
50.64
183.6
31.21
7.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
7.2 งบลงทุน
ล้านบาท
7.3 งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
7.4 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
7.1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ล้านบาท
33.39
2.47
13.12
39.29
7.2 กรมการข้าว
ล้านบาท
66.8
1.41
4.2
6.29
- ในเดือน ก.พ. 62 กรมการข้าว มียอดเบิกจ่ายเพิ่มเติมจากเดือน ม.ค. 62เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานโครงการ และเป็นค่าติดตามนิเทศงาน สำหรับผลงานด้านการตรวจรับรองยังไม่มีผลงานในเดือนนี้
7.3 กรมประมง
ล้านบาท
339.43
27.54
104.21
30.70
7.4 กรมปศุสัตว์
ล้านบาท
11.08
0.95
6.3
56.86
- ขอแก้ไขผลการดำเนินงานเดือน ต.ค - ธ.ค. 61 จากเดิม 0.62 ล้านบาท ปรับเป็น 2.35 ล้านบาท และผลงานสะสม เดือน ต.ค - ธ.ค. 61 จากเดิม 0.62 ล้านบาท ปรับเป็น 2.35 ล้านบาท และขอแก้ไขผลงานสะสม เดือน ม.ค. 62 จากเดิม 3.62 ล้านบาท ปรับเป็น 5.35ล้านบาท
7.5 กรมวิชาการเกษตร
ล้านบาท
112.062
8.19
39.03
34.83
7.6 กรมส่งเสริมการเกษตร
ล้านบาท
25.44892
10.08
16.74
65.78
หมายเหตุ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 1
ทั้งหมด :3070