2. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับกรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมหม่อนใหม
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP)
เป้าหมายของโครงการ
แปลง/ฟาร์ม : พืช/ประมง/ปศุสัตว์ ผ่านการรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. - 30 ก.ย. 2561)
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 1,272,676,100 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานGAP,GI กิจกรรมตรวจสอบ และรับรองคุณภาพการผลิตข้าวตามระบบ (GMP / HACCP)
1.1 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว (กข.)
1) การตรวจประเมินตามแบบการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามข้อกำหนด มกษ.4406-2560 1/
แปลง
1,500
-
-
-
-
2) ตรวจประเมินสถานที่รวบรวมคัดบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว 2/
แห่ง
50
-
-
-
-
3) จำนวนแปลงข้าวที่ผ่านมาตรฐาน (GAP Seed)3/
แปลง
1,500
-
-
-
-
4) การออกใบรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว4/
แปลง
1,500
-
-
-
-
1.2 ตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐาน (กข.)
1) จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบรายเดี่ยว 5/
แปลง
3,500
52
52
-
104
ไร่
775
775
-
1,550
2) จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม (โครงการนาแปลงใหญ่) 6/
กลุ่ม
4,000
-
-
-
-
3) จำนวนแปลงข้าวที่ผ่านมาตรฐาน (GAP) 7/
แปลง
3,500
52
52
-
104
4) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP โรงสีข้าว 8/
โรงสี
20
8
2
-
10
5) มีโรงสีข้าวผ่านการรับรองคุณภาพการผลิตข้าว ตามระบบ GMP/HACCP 9/
โรงสี
20
8
-
-
8
6) ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว/ ผลิตภัณฑ์ข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 10/
แห่ง / แห่ง
20 / 20
7
9
-
16
7) สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานข้าว 11/
ราย
200
168
-
-
168
8) อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในสำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP 12/
ราย
550
-
387
-
387
9) พัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 13/
ระบบ
1
-
-
-
-
1.3 การตรวจรับรอง GAP/GMP/ห้องปฏิบัติการ
1) การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP (วก.)
แปลง
93,000
41,032
8,321
8,562
9,745
67,660
2) ตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/โรงรม (วก.)
โรง
883
405
125
71
26
627
3) พัฒนาห้องปฏิบัติการ (วก.) 14/
แห่ง
38
-
-
-
-
1.4 การพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โดย GAP พืช
1) พัฒนาเจ้าหน้าที่ที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรด้าน GAP
ราย
500
513
-
10
523
2) อบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา
ราย
882
-
-
101
101
3) ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร ตามระบบ GAP พืช
ราย
15,000
-
-
475
475
4) ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นตามระบบ GAP
ราย
15,000
-
8,304
4,517
12,821
5) สนับสนุนการพัฒนาผลิตผลสินค้า GAP ขั้นต้น
ราย
15,000
-
-
3,917
3,917
6) ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP
ครั้ง
2
-
-
-
-
7) ประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP และติดตามผลการดำเนินงาน
ครั้ง
18
-
-
4
4
8) จัดเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร GAP
ครั้ง
9
-
-
2
2
9) การประเมินสถานการณ์ผลการดำเนินงานโครงการและทำทำเนียบชื่อผู้ผลิตสินค้าเกาตร GAP
เรื่อง
1
-
-
-
-
10) บริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตร์พืช
เรื่อง
1
-
-
-
-
2. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
2.1 สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน (ปศ.)
แห่ง
43,350
45,665
3,218
3,030
3,385
55,298
2.2 ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม (ปศ.)
แห่ง
16,202
11,529
1,498
1,575
1,645
16,247
2.3 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด (ปศ.)
ตัวอย่าง
332,880
229,102
30,729
43,561
29,396
332,788
3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมง
3.1 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง (ฟาร์ม/โรงงาน/เรือประมง/สถานประกอบการ) (กป.)
ฟาร์ม
32,111
22,181
3,417
3,102
2,958
31,658
3.2 ตรวจสถานประกอบการ (กป.)
โรง
434
344
18
34
27
423
3.3 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง (กป.)
ตัวอย่าง
139,734
97,546
15,219
13,867
12,658
139,290
3.4 ตรวจเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา (กป.)
ตัวอย่าง
75,000
73,737
13,741
8,985
8,586
105,049
4. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าหม่อนไหม
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน (มม.)
ราย
480
705
-
-
705
5. ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (พืช ปศุสัตว์ ประมง) (มกอช.)
5.1 การจัดทำและเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ (มกอช.) 15/
เรื่อง
2
-
-
-
-
5.2 การจัดทำมาตรฐาน 16/
เรื่อง
20
12
-
-
4
16
5.3 การพัฒนาศักยภาพด้านการมาตรฐาน
กลุ่มสินค้า
1) พัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ของ มกอช. ตามโครงการผู้นำการมาตรฐาน Standard Smart Leader ภายใต้แนวคิด คนดี คนเก่ง คน Q
ราย
40
40
-
-
40
2) พัฒนาผู้ตรวจประเมิน/ที่ปรึกษาเกษตรกร
ราย
570
475
72
99
646
3) พัฒนาระบบตรวจสอบสินค้าสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กบนระบบ QR Trace On Cloud
ราย
700
338
47
90
22
497
5.4 การพัฒนาอาหารฮาลาล
กิจกรรม
4
3
-
-
3
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
1,273.92
569
84.45
140.52
74
867.97
2.1 งบดำเนินงาน
2.2 งบลงทุน
2.3 งบเงินอุดหนุน
2.4 งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ
1/ อยู่ระหว่างการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่นที่ 1 จำนวน 648 แปลง
2/ ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจประเมินฯ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเป้าหมาย
3/ อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฯ 648 แปลง และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเป้าหมายเพิ่มเติม
4/ ยังไม่ได้มีการประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่นที่ 1 จำนวน 648 แปลง
5/ อยู่ในระหว่างการดำเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวคุณภาพ GAP
6/ อยู่ในระหว่างการดำเนินการขออนุมัติหลักการ 7/ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ขออนุมัติหลักการ
8/ เดิมมีโรงสีข้าว ได้ขอการรับรองระบบฯ จำนวน 7 โรงสี ในปี 2560 และใน ปี 2561 ได้ขอการรับรองฯ เพิ่มจำนวน 3 โรงสี รวมได้รับการรับรองระบบฯ จำนวน 10 โรงสี
9/ เดิมมีโรงสีข้าว ได้ขอการรับรองระบบฯ จำนวน 7 โรงสี ในปี 2560 และใน ปี 2561 ได้ขอการรับรองฯ เพิ่มจำนวน 1 โรงสี รวมได้รับการรับรองระบบฯ จำนวน 8 โรงสี
10/ เดิมมีโรงสีข้าว ได้ขอการรับรองมาตรฐานการผลิตภัณฑ์ข้าว ในปี 2560 จำนวน 6 แห่ง และในปี 2561 ได้ขอการรับรองฯ เพิ่มจำนวน 10 โรงสี รวมได้รับการรับรองระบบฯจำนวน 16 แห่ง
11/ จัดอบรมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา จำนวน 168 ราย 12/ โอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายให้ มกอช. เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรฯ แทน
13/ ส่งเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 1 วันที่ 4 พ.ค. 61 14/ อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาห้องปฏิบัติการผลการดำเนินการร้อยละ 64.40
15/ อยู่ระหว่างการจัดทำและเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ
16/ นำเสนอร่างมาตรฐานต่อคณะกรรมการมาตรฐานเพื่อให้ความเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 22
ทั้งหมด :716