การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)

ชื่อโครงการ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)

ประจำเดือน เมษายน 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการทำการเกษตรและการดำรงชีพของผู้ไร้ที่ดินทำกิน
เป้าหมายของโครงการ
เพิ่มพื้นที่และเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และมีการวางแผนการพัฒนาอาชีพ
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 32,852,400 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 30 เมษายน 2562)
ร้อยละ
1. พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ปี 2562
ไร่
7196
-
6145
85.39
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 ก่อสร้างแหล่งน้ำ
แห่ง
4
-
4
100.00
- บางพื้นที่ยังมีการดำเนินการก่อสร้างพื้นฐาน เช่น สระน้ำ ถนน ระบบปะปา เป็นต้น ทำให้เกษตรกรยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรได้
2.2 ก่อสร้างทางและสะพาน
แห่ง
1
-
1
100.00
2.3 ปรับปรุงแหล่งน้ำ
แห่ง
3
-
2
66.67
2.4 ก่อสร้างอื่น ๆ
แห่ง
8
-
3
37.50
3. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพและโครงสร้างพื้นฐาน
ราย
1148
-
440
38.33
- อยู่ในขั้นดำเนินการประสานเกษตรกร
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
32.85
3.69
19.84
60.40
4.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
10.94
1.07
4.4
40.22
4.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ล้านบาท
21.91
2.62
15.44
70.47
หมายเหตุ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 12
ทั้งหมด :4232