การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)

ชื่อโครงการ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)

ประจำเดือน สค 62
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการทำการเกษตรและการดำรงชีพของผู้ไร้ที่ดินทำกิน
เป้าหมายของโครงการ
เพิ่มพื้นที่และเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และมีการวางแผนการพัฒนาอาชีพ
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 32,852,400 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 31 สค 62)
ร้อยละ
1. พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ปี 2562
ไร่
7196
-
7196
100.00
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 ก่อสร้างแหล่งน้ำ
แห่ง
4
-
4
100.00
2.2 ก่อสร้างทางและสะพาน
แห่ง
1
-
1
100.00
2.3 ปรับปรุงแหล่งน้ำ
แห่ง
3
-
3
100.00
2.4 ก่อสร้างอื่น ๆ
แห่ง
8
-
8
100.00
3. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพและโครงสร้างพื้นฐาน
ราย
1148
150
1250
108.89
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
32.85
2.52
29.25
89.04
4.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
10.94
1.32
7.89
72.12
4.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ล้านบาท
21.91
1.2
21.36
97.49
หมายเหตุ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :6307