ตลาดสินค้าเกษตร

ชื่อโครงการ ตลาดสินค้าเกษตร

ประจำเดือน มกราคม 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าและกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพ เสริมสร้างระบบตลาด และสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านตลาดให้เกษตรกรนำไปพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด
2. เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านการตลาด การเพิ่มทักษะการพัฒนารูปแบบสินค้า/ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ และการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการบริโภค เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า
3. เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรสู่การซื้อขายบนระบบออนไลน์ โดยพัฒนาระบบผู้ประกอบการ/ร้านค้าออนไลน์ ให้สามารถจำหน่ายและซื้อขายสินค้าเกษตรบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาดระหว่างเว็บไซต์
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาสนใจการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุผล
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 58.178 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 31 มกราคม 2562)
ร้อยละ
1. การจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
5
-
2
40.00
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ในพื้นที่ อ.ต.ก. ส่วนภูมิภาค และขยายผลการดำเนินงาน คัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรมาสู่ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน เพื่อส่งเสริมและสร้างช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร
- ตลาด อ.ต.ก. จัด 6 ครั้ง ในพื้นที่ขนาด 350 ตารางเมตร มีเกษตรกรเข้าร่วม 180 ราย
2. การดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ระบบ
1
-
-
- อยู่ระหว่างขออนุมัติผู้อำนวยการ
3. การดำเนินงานศูนย์รวบรวมจำหน่าย และกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
1
-
-
- อยู่ระหว่างจัดทำโครงการและเสนอผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ
4. การดำเนินงานร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อเกษตรกร(Mini อ.ต.ก.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
20
-
4
20.00
- ดำเนินการจัดตั้งและบริหารร้านค้า
5. การจัดตั้งตลาดน้ำ อ.ต.ก.
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
1
-
-
- อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
58.18
0.58
1.51
2.60
หมายเหตุ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 1
ทั้งหมด :2702