ตลาดสินค้าเกษตร

ชื่อโครงการ ตลาดสินค้าเกษตร

ประจำเดือน เมษายน 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าและกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพ เสริมสร้างระบบตลาด และสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านตลาดให้เกษตรกรนำไปพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด
2. เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านการตลาด การเพิ่มทักษะการพัฒนารูปแบบสินค้า/ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ และการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการบริโภค เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า
3. เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรสู่การซื้อขายบนระบบออนไลน์ โดยพัฒนาระบบผู้ประกอบการ/ร้านค้าออนไลน์ ให้สามารถจำหน่ายและซื้อขายสินค้าเกษตรบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาดระหว่างเว็บไซต์
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาสนใจการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุผล
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 58.178 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 30 เมษายน 2562)
ร้อยละ
1. การจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
5
-
2
40.00
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ในพื้นที่ อ.ต.ก. ส่วนภูมิภาค และขยายผลการดำเนินงาน คัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรมาสู่ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน เพื่อส่งเสริมและสร้างช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร
- ตลาด อ.ต.ก. จัด 11 ครั้ง ในพื้นที่ขนาด 350 ตรม. มีเกษตรกรเข้าร่วม 430 ราย มูลค่าจำหน่าย 19.306 ล้านบาท
2. การดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ระบบ
1
-
-
- พัฒนาเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ (ORTORKOR.COM) ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding ให้บริษัทต่าง ๆ เสนอราคา
3. การดำเนินงานศูนย์รวบรวมจำหน่าย และกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
1
-
-
- พัฒนาและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพเพื่อส่งออก อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร E-bidding (เสนอราคา)
4. การดำเนินงานร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อเกษตรกร (Mini อ.ต.ก.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
20
-
4
20.00
- เปิดบริการแล้ว : Mini อ.ต.ก. กทม., Mini อ.ต.ก.พิษณุโลก ณ สถานบริการน้ำมัน ป.ต.ท. อ.วังทอง, Mini อ.ต.ก.ตลาดหัวหิน ดำเนินการบริหารจัดการร้านค้าที่เน้นสินค้าเกษตรคุณภาพ, Mini อ.ต.ก.นครพนม เปิดบริการในวันที่ 6 มี.ค. 62 และMini อ.ต.ก ขอนแก่น
5. การจัดตั้งตลาดน้ำ อ.ต.ก.
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แห่ง
1
-
-
- เบิกจ่ายงวดที่ 1 - 4 แล้วจำนวน 7.165 ล้านบาท
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
58.18
0.99
3.65
6.27
หมายเหตุ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 12
ทั้งหมด :4232