ตลาดสินค้า ( การตลาดเกษตรกร)

ชื่อโครงการ ตลาดสินค้า ( การตลาดเกษตรกร)

ประจำเดือน สค 62
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกร พัฒนาตลาดเกษตรกรให้เป็นที่รู้จัก และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาด รวมทั้งพัฒนาตลาดที่มีศักยภาพให้เป็นตลาดเกษตรกรถาวร
เป้าหมายของโครงการ
ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 10,031,940 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 31 สค 62)
ร้อยละ
1. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร
ราย
1155
-
1159
100.35
2. พัฒนาตลาดเกษตรกร เช่น สถานที่ การจัดร้าน ฯลฯ
แห่ง
77
7
77
100.00
3. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร
ราย
1439
126
1401
97.36
- พื้นที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ค. 62) จาก 1,157 ราย เป็น 1,275 ราย
4. ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรถาวร
ครั้ง
8
1
7
87.50
- เดือน ส.ค. 62 มีการประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรจำนวน 1 ครั้ง จัดร่วมกับงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 - 22 ก.ย. 62
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
10.03
0.71
9.55
95.21
- พื้นที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม (1 ต.ค. 61 - 31 ก.ค. 62) จาก 8.46ล้านบาท เป็น 8.84 ล้านบาท
หมายเหตุ
1/ เริ่มดำเนินการเมื่อการก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรฯ เสร็จเรียบร้อย (ซึ่งกำหนดแผนไว้ในเดือน ส.ค. 62 เป็นต้น)

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :6307