ตลาดสินค้า ( การตลาดเกษตรกร)

ชื่อโครงการ ตลาดสินค้า ( การตลาดเกษตรกร)

ประจำเดือน เมษายน 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกร พัฒนาตลาดเกษตรกรให้เป็นที่รู้จัก และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาด รวมทั้งพัฒนาตลาดที่มีศักยภาพให้เป็นตลาดเกษตรกรถาวร
เป้าหมายของโครงการ
ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 10,031,940 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 30 เมษายน 2562)
ร้อยละ
1. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร
ราย
1155
10
1174
101.65
- พื้นที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม (ต.ค. 61 - ก.พ. 62) จาก 1,111 ราย เป็น 1,074 ราย
2. พัฒนาตลาดเกษตรกร เช่น สถานที่ การจัดร้าน ฯลฯ
แห่ง
77
-
50
64.94
- พื้นที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม (ต.ค. 61 - มี.ค. 62) จาก 50 แห่ง เป็น 51 แห่ง
3. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร
ราย
1439
56
728
50.59
- พื้นที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม (ต.ค. 61 - มี.ค. 62) จาก 612 ราย เป็น 672 ราย
4. ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรถาวร
ครั้ง
8
-
-
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
10.03
0.12
5.85
58.33
- พื้นที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม (ต.ค. 61 - มี.ค. 62) จาก 5.63 ล้านบาท เป็น 5.73 ล้านบาท
หมายเหตุ
1/ เริ่มดำเนินการก่อสร้างตลาดในสหกรณ์แล้ว จำนวน 5 สหกรณ์ (คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในเดือน ส.ค. 62) สำหรับสหกรณ์ในส่วนที่เหลือ จำนวน 7 สหกรณ์ อยู่ระหว่างการประกาศหาผู้รับจ้าง
2/ เริ่มดำเนินการเมื่อการก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรฯ เสร็จเรียบร้อย (ซึ่งกำหนดแผนไว้ในเดือน ส.ค. 62 เป็นต้นไป)

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 12
ทั้งหมด :4232