ตลาดสินค้า ( การตลาดเกษตรกร)

ชื่อโครงการ ตลาดสินค้า ( การตลาดเกษตรกร)

ประจำเดือน มกราคม 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกร พัฒนาตลาดเกษตรกรให้เป็นที่รู้จัก และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาด รวมทั้งพัฒนาตลาดที่มีศักยภาพให้เป็นตลาดเกษตรกรถาวร
เป้าหมายของโครงการ
ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 10,031,940 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 31 มกราคม 2562)
ร้อยละ
1. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร
ราย
1155
95
577
49.96
- พื้นที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม(ต.ค - ธ.ค. 61) จาก 268 เป็น 482
2. พัฒนาตลาดเกษตรกร เช่น สถานที่ การจัดร้าน ฯลฯ
แห่ง
77
7
18
23.38
- พื้นที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม (ต.ค - ธ.ค. 61) จาก 6 เป็น 11
3. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร
ราย
1439
45
150
10.42
- พื้นที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม(ต.ค - ธ.ค. 61) จาก 60 เป็น 105
4. ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรถาวร
ครั้ง
8
-
-
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
10.03
0.63
2.32
23.13
หมายเหตุ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 1
ทั้งหมด :2702