ตลาดสินค้า( การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร)

ชื่อโครงการ ตลาดสินค้า( การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์ ให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร
เป้าหมายของโครงการ
จัดตั้งตลาดสินค้าเกษตร 42 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 24,350,000 บาท (งบดำเนินงาน 3,085,000 บาท งบเงินอุดหนุน 21,265,000 บาท)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 31 กุมภาพันธ์ 2562)
ร้อยละ
1. กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์ 1/
สหกรณ์
12
5
5
41.67
1.2 จัดอบรมวางแผนบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร
สหกรณ์
12
3
7
58.33
2. กิจกรรมการพัฒนาตลาดเกษตรกรในนิคมสหกรณ์
2.1 จัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ทะเบียนผู้ขายและการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด 2/
สหกรณ์
30
-
-
2.2 จัดอบรมการพัฒนาสินค้าปลอดภัยให้มี QRCode (co - op Market)
สหกรณ์
30
3
10
33.33
- ประเภทสินค้า พืชผักปลอดภัย ผักสวนครัว และพืชผักตามฤดูกาล
3. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
3.1 จำนวนเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด
ราย
4300
-
-
- กำหนดแผนการดำเนินงานในเดือน มี.ค. 62
3.2 มูลค่าสินค้าที่มาจำหน่ายได้
บาท
-
-
-
3.3 สมาชิกสหกรณ์มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า
ร้อยละ
10
-
-
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
24.35
11.91
13.76
56.51
หมายเหตุ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 23
ทั้งหมด :3416