ตลาดสินค้า( การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร)

ชื่อโครงการ ตลาดสินค้า( การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร)

ประจำเดือน เมษายน 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์ ให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร
เป้าหมายของโครงการ
จัดตั้งตลาดสินค้าเกษตร 42 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 24,350,000 บาท (งบดำเนินงาน 3,085,000 บาท งบเงินอุดหนุน 21,265,000 บาท)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 30 เมษายน 2562)
ร้อยละ
1. กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์ 1/
แห่ง
12
-
11
91.67
- สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จ.เชียงใหม่ ขอยกเลิกและขอคืนงบประมาณเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขของงบประมาณได้
1.2 จัดอบรมวางแผนบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร
แห่ง
12
1
9
75.00
2. กิจกรรมการพัฒนาตลาดเกษตรกรในนิคมสหกรณ์
2.1 จัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ทะเบียนผู้ขายและการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด 2/
แห่ง
42
8
27
64.29
2.2 จัดอบรมการพัฒนาสินค้าปลอดภัยให้มี QRCode (co - op Market)
แห่ง
30
-
30
100.00
3. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
3.1 จำนวนเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด
ราย
4300
442
1221
28.40
3.2 มูลค่าสินค้าที่มาจำหน่ายได้
บาท
-
145200
1168430
3.3 สมาชิกสหกรณ์มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า
ร้อยละ
10
1.93
9.83
98.30
- มีเกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด 24 แห่ง จากทั้งหมด 42 แห่ง จำนวน 1,221 ราย โดยเป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 120 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.83 ของเกษตรกร
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
24.35
0.17
20.43
83.90
หมายเหตุ
1/ เริ่มดำเนินการก่อสร้างตลาดในสหกรณ์แล้ว จำนวน 5 สหกรณ์ (คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในเดือน ส.ค. 62) สำหรับสหกรณ์ในส่วนที่เหลือ จำนวน 7 สหกรณ์ อยู่ระหว่างการประกาศหาผู้รับจ้าง
2/ เริ่มดำเนินการเมื่อการก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรฯ เสร็จเรียบร้อย (ซึ่งกำหนดแผนไว้ในเดือน ส.ค. 62 เป็นต้นไป)

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 12
ทั้งหมด :4232