ตลาดสินค้า( การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร)

ชื่อโครงการ ตลาดสินค้า( การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร)

ประจำเดือน สค 62
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์ ให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร
เป้าหมายของโครงการ
จัดตั้งตลาดสินค้าเกษตร 42 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 24,350,000 บาท (งบดำเนินงาน 3,085,000 บาท งบเงินอุดหนุน 21,265,000 บาท)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 31 สค 62)
ร้อยละ
1. กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์
แห่ง
12
-
10
83.33
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป้าหมาย 2 แห่ง ได้แก่ (1) สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด จังหวัดสุโขทัย และ (2) สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
1.2 จัดอบรมวางแผนบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร
แห่ง
12
-
11
91.67
- สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน จำกัด จังหวัดพิจิตร ยกเลิกการจัดการอบรมวางแผนบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรเนื่องจากไม่ได้ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด และประกอบกับขอยกเลิกรับการเนื่องจากไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างเพื่อก่อสร้างตลาดได้
2. กิจกรรมการพัฒนาตลาดเกษตรกรในนิคมสหกรณ์
2.1 จัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ทะเบียนผู้ขายและการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด
แห่ง
42
2
38
90.48
- อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน 2562
2.2 จัดอบรมการพัฒนาสินค้าปลอดภัยให้มี QRCode (co - op Market)
แห่ง
30
-
30
100.00
3. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
3.1 จำนวนเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด
ราย
4300
513
3802
88.42
- เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด 3,802 ราย โดยเป็นสมาชิกสหกรณ์ 1,369 ราย คิดเป็นร้อยละ 36 ของเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด
3.2 มูลค่าสินค้าที่มาจำหน่ายได้
บาท
-
2926099
10096248
3.3 สมาชิกสหกรณ์มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า
ร้อยละ
10
-
36
360.00
- การพัฒนาตลาดเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 42 แห่ง มีเกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาดแล้ว 30 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.42 ของจำนวนตลาดเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
24.35
0.17
20.18
82.87
หมายเหตุ
1/ เริ่มดำเนินการเมื่อการก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรฯ เสร็จเรียบร้อย (ซึ่งกำหนดแผนไว้ในเดือน ส.ค. 62 เป็นต้นไป)

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :6307