3. ตลาดสินค้าเกษตรการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกร ให้สามารถเป็น Smart Farmer
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกรยกระดับเป็น Smart Farmer
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 153,080,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
19 ม.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. แผนปฎิบัติงาน (อ.ต.ก.)
1.1 ตลาดสินค้าเกษตรระดับพื้นที่
1) จัดตลาดสินค้าเกษตรระดับพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการภายใต้ชื่อตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูป จากเกษตรกรสมาชิกเกษตร ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง
ครั้ง
25
32
7
6
10
6
7
68
- มีเกษตรเข้าร่วม 2,299 มูลค่าจำหน่ายรวม 53,242,393 บาท
2) การดำเนินงานศูนย์บริการด้านการตลาดกล้วยไม้ 1/
ครั้ง
12
7
2
2
1
2
14
- มีเกษตรเข้าร่วม 202 ราย มูลค่าจำหน่ายรวม 10,232,838 บาท
3) ตลาดยุทธศาสตร์ผลไม้ 2/
ครั้ง
3
4
1
1
-
6
- มีเกษตรเข้าร่วม 128 ราย มูลค่าจำหน่ายรวม6,563,933 บาท
1.2 ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล 3/
กิจกรรม
4
-
-
-
4
4
1.3 การดำเนินงานร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพ(Mini อ.ต.ก.) โดยจัดตั้งร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อเกษตรกรรม (Mini อ.ต.ก.)
แห่ง
20
-
-
-
3
3
1.4. โครงการตลาดน้ำ อ.ต.ก. ให้ อ.ต.ก.
แห่ง
1
-
-
-
-
- อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาก่อสร้างโครงการ
คน/วัน
1,000
-
-
-
-
1.5 โครงการตลาดเกษตรอินทรีย์ 5/
กิจกรรม
3
-
-
3
3
- มีเกษตรกรเข้าร่วม 80 ราย มูลค่าจำหน่าย11,381,000 บาท
1.6 โครงการโรงแช่แข็งและห้องเย็น
แห่ง
1
-
-
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการเชิญชวนผู้รับเหมาก่อสร้างยื่นเสนอราคา
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
140.40
-
9.83
2.45
10.73
7.68
1.58
32.27
2.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
80.61
-
9.83
2.45
10.66
7.68
1.58
32.27
2.2 งบลงทุน 3/
ล้านบาท
59.79
-
-
-
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :2410