3. ตลาดสินค้าเกษตร
หน่วยงานรับผิดชอบ
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
2. เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกร
3. เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาดและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร สำหรับพัฒนาตลาดเกษตรกรไปสู่ความเข้มแข็ง มั่งคงและยั่งยืน
4. เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรเป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงที่กว้างทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
เป้าหมายของโครงการ
1. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความเข้มแข็ง มั่งคงและยั่งยืน
2. ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผล
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 140.40 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. แผนปฎิบัติงาน (อ.ต.ก.)
1.1 ตลาดสินค้าเกษตรระดับพื้นที่
1) จัดตลาดสินค้าเกษตรระดับพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการภายใต้ชื่อตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูป จากเกษตรกรสมาชิกเกษตร ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง
ครั้ง
25
32
7
6
10
55
- มีเกษตรเข้าร่วม 1,528 ราย มูลค่าจำหน่ายรวม 36,593,117 บาท
2) การดำเนินงานศูนย์บริการด้านการตลาดกล้วยไม้ 1/
ครั้ง
12
7
2
2
1
12
3) ตลาดยุทธศาสตร์ผลไม้ 2/
ครั้ง
3
4
1
1
-
6
- มีเกษตรเข้าร่วม 128 ราย มูลค่าจำหน่ายรวม6,563,933 บาท
1.2 ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล 3/
กิจกรรม
4
-
-
-
-
1.3 การดำเนินงานร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพ(Mini อ.ต.ก.) โดยจัดตั้งร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อเกษตรกรรม (Mini อ.ต.ก.) 4/
แห่ง
20
-
-
-
-
1.4. โครงการตลาดน้ำ อ.ต.ก. ให้ อ.ต.ก.
แห่ง
1
-
-
-
-
คน/วัน
1,000
-
-
-
-
1.5 โครงการตลาดเกษตรอินทรีย์ 5/
กิจกรรม
3
-
-
3
3
1.6 โครงการโรงแช่แข็งและห้องเย็น
แห่ง
1
-
-
-
-
อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการ
1) ให้ตลาด อ.ต.ก. เป็นศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพแบบครบวงจรต้นแบบ
2) แปรรูปสินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัย อย่างน้อยวันละ 500 ก.ก
3) เก็บรักษาสินค้าเกษตรคุณภาพและจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศอย่างน้อยสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 1,000 ก.ก.
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
140.40
-
9.83
2.45
10.73
23.01
2.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
80.61
-
9.83
2.45
10.66
22.94
2.2 งบลงทุน
ล้านบาท
59.79
-
-
-
0.07
0.07
2.3 งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
-
-
-
-
-
2.4 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
-
-
-
-
-
หมายเหตุ
1/ ได้แก่ จัดพื้นที่ภายใน อ.ต.ก. เพื่อรองรับเกษตรกร เพื่อจำหน่ายสินค้าทุกเดือนๆ ละ 10 วัน จัดแสดงกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ นิทรรศการนวัตกรรมต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษา ดูงาน ประชุม สัมมนาร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานอื่น ๆ
2/ ได้แก่ ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ปลูกผลไม้เศรษฐกิจคุณภาพ จัดอบรมผู้ปลูก/ผู้ผลิตผลไม้ ศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดและแปรรูป จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ ลิ้นจี่ ลำไย และผลไม้ภาคใต้ ลองกองจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผลไม้ไทยในต่างประเทศ จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้าเพื่อเปิดตลาดส่งออกในประเทศจีน

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 22
ทั้งหมด :716