3. ตลาดสินค้าเกษตร
หน่วยงานรับผิดชอบ
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
2. เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกร
มั่งคงและยั่งยืน
3. เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาดและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร สำหรับพัฒนาตลาดเกษตรกรไปสู่ความเข้มแข็ง
4. เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรเป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงที่กว้างทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
เป้าหมายของโครงการ
1. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความเข้มแข็ง มั่งคงและยั่งยืน
2. ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผล
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 140.4026 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤศภาคม 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. แผนปฎิบัติงาน (อ.ต.ก.)
1.1 ตลาดสินค้าเกษตรระดับพื้นที่
1) จัดตลาดสินค้าเกษตรระดับพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการภายใต้ชื่อตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูป จากเกษตรกรสมาชิกเกษตร ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง
ครั้ง
25
32
7
39
- มีเกษตรเข้าร่วม 1,316 ราย มูลค่าจำหน่ายรวม 30,394,919.00 บาท
2) การดำเนินงานศูนย์บริการด้านการตลาดกล้วยไม้
ครั้ง
12
7
2
9
- มีเกษตรเข้าร่วม
2.1) จัดพื้นที่ภายใน อ.ต.ก. เพื่อรองรับเกษตรกร เพื่อจำหน่ายสินค้าที่ได้คุณภาพมาตราฐาน ให้แก่ผู้บริโภค ทุกเดือนๆ ละ 10 วัน
132 ราย มูลค่าจำหน่ายรวม 7,148,892.00 บาท
2.2) จัดแสดงกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ นิทรรศการนวัตกรรมต่างๆ เกี่ยวกับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ กล้วยไม้ รวมถึงกล้วยไม้สายพันธุ์ต่าง ๆ เป็นหลักในการประดับตกแต่งสถานที่สำหรับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ งานสัมนนา ในประเทศและต่างประเทศ
2.3) เข้าร่วมกิจกรรมศึกษา ดูงาน ประชุมสัมมนาร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนากล้วยไม้
3) ตลาดยุทธศาสตร์ผลไม้
ครั้ง
3
4
1
5
มีเกษตรเข้าร่วม
3.1) ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ปลูกผลไม้เศรษฐกิจคุณภาพ ทั้ง 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา จันทบุรี ระยองศรีษะเกษ นครศรีธรรมราช และนราธิวาส
78 ราย มูลค่าจำหน่ายรวม 5,982,073.00 บาท ครั้งที่ 5 เดือนพฤษาคม
3.2) จัดอบรมผู้ปลูก/ผู้ผลิตผลไม้ ศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดและแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
จัดที่ อ.หัวหิน ระหว่าง วันที่ 28 พ.ค. 61 ถึง วันที่ 3 มิ.ย. 61
3.3) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ ลิ้นจี่ ลำไย และผลไม้ภาคใต้
3.4) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ลองกองจาก
3 จังหวัดชายแดนใต้
3.5) จัดกิจกรรมรวมแสดงผลไม้ไทยในต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยในต่างประเทศ
3.6) จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้าเพื่อเปิดตลาดส่งออกในประเทศจีน
3.7) ประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยโดยดำเนินการพิธีการทูตแบบ Fruit Diplomacy
1.2 ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล
กิจกรรม
4
-
-
-
การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ
1) พัฒนาปรับปรุง Portal Website หรือ เว็บไซด์ตลาดกลางสินค้าเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร (www.Agrimart.in.th)
เริ่มดำเนินการเมื่อปลายเดือน มี.ค. 61 และอยู่ระหว่างการเบิกค่าจ้าง งวดที่ 1
2) จัดทำหลักสูตรพร้อมสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการค้าขายออนไลน์
3) ดำเนินการกระบวนการจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรสามารถดำเนินการนำข้อมูลสินค้าเกษตรสู่ระบบร้านค้าออนไลน์
4) พัฒนาต่อยอดและปรับปรุงเว็บไซด์ e-commerce ของสินค้าเกษตรคุณภาพไทยภายใต้ เว็บไซด์ ortorkor.com
1.3 การดำเนินงานร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพ (Mini อ.ต.ก.)
แห่ง
20
-
-
-
อยู่ระหว่างการทำ TOR และอยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่จาก ธ.ก.ส. บางส่วน
1) กำหนดพื้นที่ดำเนินการจัดตั้งร้านค้าตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพในพื้นที่ อ.ต.ก ที่มีความเหมาะสม
2) จัดตั้งร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อ เกษตรกรรม (Mini อ.ต.ก.)
3) บริหารจัดการร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อเกษตรกรรม (Mini อ.ต.ก.)
4) ประชาสัมพันธ์ ร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อเกษตรกรรม (Mini อ.ต.ก.)
ออกแบบเสร็จเรียบร้อย
1.4. โครงการตลาดน้ำ อ.ต.ก. ให้ อ.ต.ก.เป็นตลาดน้ำในแผนการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ
แห่ง
1
-
-
-
และมีการประชาสัมพันธ์คาดว่าการก่อสร้างจะคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือน ส.ค.61
คน/วัน
1,000
-
-
-
1.5 โครงการตลาดเกษตรอินทรีย์
กิจกรรม
4
-
-
-
1) กิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.
2) กิจกรรมโครงการตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.
3) กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์อ.ต.ก.
4) การจัดทำประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ออนไลน์ Application
1.6 โครงการโรงแช่แข็งและห้องเย็น
แห่ง
1
-
-
-
อยู่ระหว่างการจัดทำ TORและอยู่ในขั้นตอนการปรับแบบเนื่องจากความสูงของห้องที่ อ.ต.ก ไม่เหมาะสมกับขนาดของตู้
1) ให้ตลาด อ.ต.ก. เป็นศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพแบบครบวงจรต้นแบบ
2) แปรรูปสินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัย อย่างน้อยวันละ 500 ก.ก
3) เก็บรักษาสินค้าเกษตรคุณภาพและจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศอย่างน้อยสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า1,000 ก.ก.
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
140.40
-
9.83
9.83
2.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
80.61
-
9.83
9.83
2.2 งบลงทุน
ล้านบาท
59.78
-
-
-
2.3 งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
-
-
-
-
2.4 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
-
-
-
-
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :259