4. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานข้าว สร้างเสถียรภาพราคาข้าว และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดข้าว
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าว 70.42 ล้านไร่ (รอบที่ 1 จำนวน 58.21 ล้านไร่ รอบที่ 2 จำนวน 12.20 ล้านไร่) ผลผลิต 33.42 ล้านตัน (รอบที่ 1 จำนวน 25.34 ล้านตัน )
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2 จำนวน 8.08 ล้านตัน)
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 195,790,000 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. แผนปฏิบัติงาน
1.1 การส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62รอบที่ 1 นาปี
พ.ค. - ต.ค. 61
ล้านไร่
58.21
0.6
3.63
14.88
18.14
13.37
6.64
57.26
ปลูกข้าวแล้ว 53 จังหวัด
1.2 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 นาปี
พ.ค. - ต.ค. 61
1) ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
ล้าน
4
0.02
0.08
0.59
0.98
1.81
0.65
4.13
ครัวเรือน
2) พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน
ล้านไร่
58
0.45
1.25
8.88
13.66
23.25
9
56.48
1.3 การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี (เฉพาะเมล็ดพันธุ์ขยายและจำหน่ายของ กมข.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
1) ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้
ตัน
82,000
55.17
50,258.88
22,602
613.32
73,529.37
2) ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่กระจายได้
ตัน
82,000
44.57
53,813.88
5,123.59
4,685.46
6,017
613.39
70,297.89
1.4 การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแม่นยำสูง(Precision Agriculture)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ไร่
740
-
-
-
640
640
1.5 การส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ไร่
100,000
63,354
-
-
63,354
1.6 การส่งเสริมการผลิตข้าวและการตลาดข้าวพันธุ์ กข43 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ไร่
120,000
14,455
3,070.25
1,245
4,400.75
2,066
25,237.25
1.7 การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ล้านไร่
1.45
0.33
0.47
0.18
0.22
0.14
1.34
1.8 การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
1) ผู้ประกอบการค้าข้าวที่ทำบันทึกข้อตกลง ซื้อขายข้าว
ราย
200
-
-
-
3
26
29
2) กลุ่มเกษตรกรที่ทำบันทึกข้อตกลงกับ ผู้ประกอบการ
กลุ่ม
840
-
-
-
2
511
513
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
194.79
51.50
40.68
23.69
15.51
41.75
8.59
181.72
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 17
ทั้งหมด :1595