4. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานข้าว สร้างเสถียรภาพราคาข้าว และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดข้าว
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าว 70.42 ล้านไร่ (รอบที่ 1 จำนวน 58.21 ล้านไร่ รอบที่ 2 จำนวน 12.20 ล้านไร่) ผลผลิต 33.42 ล้านตัน (รอบที่ 1 จำนวน 25.34 ล้านตัน
ระยะเวลาของโครงการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 (รอบที่ 2 จำนวน 8.08 ล้านตัน)
งบประมาณโครงการปี 2561

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤศภาคม 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. แผนปฏิบัติงาน
1.1 การส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62รอบที่ 1 นาปี
พ.ค. - ต.ค. 61
ล้านไร่
58.21
0.6
3.63
4.23
ปลูกข้าวแล้ว 53 จังหวัด
1.2 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 นาปี
พ.ค. - ต.ค. 61
1) ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
ล้าน
4
0.02
0.08
0.1
ครัวเรือน
2) พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน
ล้านไร่
58
0.45
1.25
1.7
1.3 การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี (เฉพาะเมล็ดพันธุ์ขยายและจำหน่ายของ กมข.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
1) ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้
ตัน
82,000
55.17
61,498.58
61,553.75
2) ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่กระจายได้
ตัน
82,000
44.57
53,813.88
53,858.45
1.4 การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแม่นยำสูง(Precision Agriculture)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
จุด
2
-
-
1.5 การส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ไร่
100,000
63,354
-
63,354
1.6 การส่งเสริมการผลิตข้าวและการตลาดข้าวพันธุ์ กข43 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ไร่
120,000
11,263
9,811.5
21,074.5
1.7 การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ล้านไร่
1.45
0.33
0.47
0.8
1.8 การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
1) ผู้ประกอบการค้าข้าวที่ทำบันทึกข้อตกลง ซื้อขายข้าว
ราย
100
-
-
2) กลุ่มเกษตรกรที่ทำบันทึกข้อตกลงกับ ผู้ประกอบการ
กลุ่ม
840
-
-
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
203.68
51.5
40.68
92.18
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :259