แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

ชื่อโครงการ แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

ประจำเดือน เมษายน 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมการข้าว ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานข้าว สร้างเสถียรภาพราคาข้าว และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดข้าว
เป้าหมายของโครงการ
จัดทำพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวปีละประมาณ 70 ล้านไร่ ผลผลิต 33 ล้านตันข้าวเปลือก
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 1,590,399,700 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 30 เมษายน 2562)
ร้อยละ
1. การส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 2 (กข.)
พ.ย. 61 - เม.ย. 62
ล้านไร่
11.36
0.13
11.45
100.79
2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 2 (กสก.)
พ.ย. 61 - เม.ย. 62
2.1 ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
ครัวเรือน
300000
38971
531423
177.14
2.2 พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน
ล้านไร่
11.36
0.54
8.87
78.08
3. การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง (กสก.)
ต.ค. 61 - มิ.ย. 62
ไร่
200000
-
162831.25
81.42
- เกษตรกรผ่านการรับรองสิทธิ์จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ และสั่งจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรแล้ว 15,931 ราย พื้นที่ 116,834.75 ไร่
4. การส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (กข.)
พ.ค. 61 - ก.ย. 62
ล้านไร่
58
-
-
- กษ. ประกาศพื้นที่การส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 วันที่ 30 เมษายน 2562
5. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (กสก.)
พ.ค. 61 - ก.ย. 62
5.1 ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
ครัวเรือน
4000000
-
-
5.2 พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน
ล้านไร่
58
-
-
6. การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี (กข.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
6.1 ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้
ตัน
84000
14616.79
57360.87
68.29
6.2 ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่กระจายได้
ตัน
84000
12273
33315
39.66
7. การส่งเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ่ (กข.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
7.1 กลุ่มแปลงใหญ่
แปลง
2370
-
2370
100.00
7.2 การถ่ายทอดความรู้
ราย
135795
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่จะเข้าร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้ เพื่อขออนุมัติ
7.3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
แปลง
2370
-
2360
99.58
- ขออนุมัติสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไปแล้ว จำนวน 5,042.125 ตัน และอยู่ระหว่างดำเนินการ
7.4 การตรวจรับรองข้าว GAP
แปลง
725
-
-
- อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมการถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าว GAP
7.5 การพัฒนาผู้นำชาวนาในนาแปลงใหญ่
ราย
5034
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม
8. การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ไร่
400000
-
918004
229.50
- เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก กรมการข้าวจะคัดกรองอีกครั้ง
9. การส่งเสริมการผลิตข้าวและการตลาดข้าวพันธุ์ กข43 (กข.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ไร่
60000
5242
16569
27.62
10. การส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ (กข.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ไร่
61427
-
64830.25
105.54
- อยู่ระหว่างดำเนินการตามกิจกรรม
11. การส่งเสริมการเกษตรแบบแม่นยำสูง (กข.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แปลง
21
21
21
100.00
- ได้ดำเนินการเตรียมพื้นที่ เตรียมดินและจัดทำแผนที่ Digital สำรวจและเก็บข้อมูลดิน
ไร่
1050
1050
1050
100.00
12. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (กข.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ราย
11250
1039
2777
24.68
13. การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร (กข.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
13.1 ข้าวอินทรีย์
ตัน
3090
-
-
13.2 ข้าว GAP
ตัน
8955
-
-
14. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
1590.4
160.77
661.28
41.58
14.1 กรมการข้าว
ล้านบาท
1383.36
75.09
540.41
39.07
14.2 กรมส่งเสริมการเกษตร
ล้านบาท
207.04
85.68
120.87
58.38
- เงินอุดหนุน 200 ล้านบาท จะดำเนินการเข้าบัญชีเกษตรกรหลังผ่านการรับรองสิทธิจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ ช่วงเดือน มี.ค. - มิ.ย. 62
หมายเหตุ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 12
ทั้งหมด :4232