ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ชื่อโครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันได้ในด้านการผลิตและการตลาด
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
เป้าหมายของโครงการ
จำนวน 4,666 แปลง (กสก. 1,853 แปลง, กข. 2,370 แปลง, ปม. 100 แปลง, ปศ 200 แปลง, มม. 30 แปลง, สปก. 113 แปลง)
ระยะเวลาของโครงการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 1,549,948,800 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 31 กุมภาพันธ์ 2562)
ร้อยละ
1. แปลงใหญ่ ปี 2559 (3 แปลง)
1.1 ทบทวนและวางแผนการดำเนินงานการจัดทำแผนการตลาด/ซื้อขายให้สอดคล้อง
1) กรมหม่อนไหม
พ.ย. - ธ.ค. 61
แปลง
3
-
-
- กรมหม่อนไหม อยู่ระหว่างจัดทำแผน
2) กรมส่งเสริมสหกรณ์
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
แปลง
594
272
474
79.80
1.2 การพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer (มม.)
พ.ย. 61 - เม.ย. 62
แปลง
3
-
-
1.3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)
เม.ย. - ก.ค. 62
แปลง
3
-
-
1.4 จัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด (กสส.)
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
แปลง
594
272
474
79.80
2. แปลงใหญ่ ปี 2560 (1,657 แปลง)
2.1 การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล
1) กรมส่งเสริมการเกษตร
ต.ค. - ธ.ค. 61
แปลง
737
307
680
92.27
2) กรมประมง
พ.ย. 61
แปลง
16
-
16
100.00
3) กรมปศุสัตว์
ต.ค. - ธ.ค. 61
แปลง
60
-
60
100.00
4) กรมการข้าว
พ.ย. - ธ.ค. 61
แปลง
6
-
-
2.2 การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชาวนา และองค์กรชาวนา (กข.)
ต.ค. 61 - ส.ค. 62
แปลง
801
-
-
2.3 การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
1) การบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด (กสก.)
พ.ย. 61 - เม.ย. 62
แปลง
737
332
651
88.33
2) การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต (กป.)
ธ.ค. 61
แปลง
16
7
16
100.00
3) การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน(ส.ป.ก.)
ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
แปลง
50
-
7
14.00
4) การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าภายนอกประเทศ (ส.ป.ก.)
ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
แปลง
50
-
4
8.00
5) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยการอบรมเทคนิคการผลิต
5.1) กรมส่งเสริมการเกษตร
เม.ย. - ก.ค. 62
แปลง
737
42
42
5.70
5.2) กรมหม่อนไหม
เม.ย. - มิ.ย. 62
แปลง
1
-
-
2.4 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม่อนไหมแปลงใหญ่ (มม.)
เม.ย. - ก.ค. 62
แปลง
200
-
-
2.5 การพัฒนาด้านต่าง ๆ
1) การพัฒนาด้านการผลิต (กข.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แปลง
801
-
638
79.65
2) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อน/ไหม (มม.)
พ.ย. 61 - เม.ย. 62
แปลง
6
-
-
3) การพัฒนาด้านการตลาด (กข.)
ธ.ค. 61 - ก.ย. 62
แปลง
801
-
-
4) การพัฒนามาตรฐานสินค้า (กป.)
ธ.ค. 61 - ก.ค. 62
แปลง
16
-
-
2.6 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
1) ด้านประมง (กป.)
ธ.ค. 61 - พ.ค. 62
แปลง
16
-
-
2) ด้านปศุสัตว์ (ปศ.)
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
แปลง
60
-
7
11.67
2.7 ทบทวนการจัดทำแผนการตลาด/ซื้อขายให้สอดคล้องกับแผนการผลิต (กสส.)
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
แปลง
1721
119
591
34.34
2.8 จัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด (กสส.)
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
แปลง
1721
119
591
34.34
2.9 การเชื่อมโยงตลาด (กป.)
มิ.ย. 61
แปลง
16
-
-
3. แปลงใหญ่ ปี 2561 (1,528 แปลง)
3.1 การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล
1) กรมส่งเสริมการเกษตร
ต.ค. - ธ.ค. 61
แปลง
607
254
561
92.42
2) กรมประมง
พ.ย. 61
แปลง
50
-
50
100.00
3) กรมปศุสัตว์
ต.ค. - ธ.ค. 61
แปลง
100
-
100
100.00
4) กรมหม่อนไหม
พ.ย. - ธ.ค. 61
แปลง
16
-
-
3.2 การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชาวนา และองค์กรชาวนา (กข.)
ต.ค. 61 - ส.ค. 62
แปลง
730
-
-
3.3 การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
1) การบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด (กสก.)
พ.ย. 61 - เม.ย. 62
แปลง
607
274
537
88.47
2) การบริหารจัดการกลุ่ม /ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต (กป.)
ธ.ค. 61
แปลง
50
17
50
100.00
3) การบริหารจัดการผลิตและการตลาด (ปศ.)
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
แปลง
100
-
22
22.00
4) ด้านนวัตกรรม การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่(ส.ป.ก.)
ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
แปลง
27
-
5
18.52
5) ด้านนวัตกรรมการลดต้นทุนสินค้าเกษตรแปลงใหญ่(ส.ป.ก.)
ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
แปลง
27
-
5
18.52
6) ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการ และการเชื่อมโยงตลาดชุมชน (ส.ป.ก.)
ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
แปลง
27
-
7
25.93
7) ด้านการเพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตร และการเชื่อมโยงตลาด(ส.ป.ก.)
ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
แปลง
27
-
3
11.11
8) ด้านการรวมกลุ่มโดยวิธีการสหกรณ์ (กสส.)
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
แปลง
1692
-
-
9) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยการอบรมเทคนิคการผลิต (กสก.)
เม.ย. - ก.ค. 62
แปลง
607
35
35
5.77
3.4 การพัฒนาด้านต่าง ๆ
1) การพัฒนาด้านการผลิต (กข.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แปลง
730
-
674
92.33
2) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)
พ.ย. 61 - เม.ย. 62
แปลง
13
-
-
3) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)
เม.ย. - ก.ค. 62
แปลง
2
-
-
4) การพัฒนาด้านการตลาด (กข.)
ธ.ค. 61 - ก.ย. 62
แปลง
730
-
-
5) การพัฒนามาตรฐานสินค้า (กป.)
ธ.ค. 61 - ก.ค. 62
แปลง
50
-
-
3.5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและจำหน่ายผลผลิต" (มม.)
พ.ย. - ธ.ค. 61
แปลง
2
-
-
3.6 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
1) สนับสนุนปัจจัย (กป.)
ม.ค. 62 - พ.ค. 62
แปลง
50
-
-
2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปศ.)
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
แปลง
100
-
12
12.00
3.7 ส่งเสริมการจัดทำแผนการตลาด/ซื้อขายให้สอดคล้องกับแผนการผลิต (กสส.)
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
แปลง
1692
-
-
3.8 จัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด (กสส.)
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
แปลง
1692
-
-
3.9 การเชื่อมโยงตลาด (กป.)
มิ.ย. 62
แปลง
50
-
-
3.10 พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer (มม.)
เม.ย. - ก.ค. 62
แปลง
55
-
-
4. แปลงใหญ่ ปี 2562 (1,478 แปลง)
4.1 การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล หรือฐานข้อมูล
1) กรมส่งเสริมการเกษตร
ต.ค. - ธ.ค. 61
แปลง
509
207
459
90.18
2) กรมประมง
ธ.ค. 61
แปลง
34
1
34
100.00
3) กรมปศุสัตว์
ต.ค. - ธ.ค. 61
แปลง
40
-
24
60.00
4) กรมหม่อนไหม
พ.ย. - ธ.ค. 61
แปลง
5
-
-
4.2 การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ชาวนา และองค์กรชาวนา (กข.)
ต.ค. 61 - ส.ค. 62
แปลง
839
-
-
4.3 จัดเวทีชุมชน
1) จัดทำแผนรายแปลงและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ (ส.ป.ก.)
พ.ย. 61 - ธ.ค. 61
แปลง
38
-
9
23.68
2) จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล และแผนปฏิบัติงานรายแปลง (ส.ป.ก.)
พ.ย. 61 - ธ.ค. 61
แปลง
38
-
2
5.26
4.4 จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน (ตส.)
ต.ค. 61
ครั้ง
1
-
1
100.00
4.5 บริหารจัดการกลุ่มเป้าหมายให้รองรับนโยบาย กษ. (ตส.)
ต.ค. 61
จังหวัด
77
-
77
100.00
4.6 สำรวจความต้องการและจัดพิมพ์สมุดบัญชีต้นทุนอาชีพ (ตส.)
ต.ค. 61
ครั้ง
1
-
1
100.00
4.7 รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้บรรลุเป้าหมาย (ตส.)
เม.ย. - ต.ค. 62
จังหวัด
77
-
-
4.8 คัดสรรกลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่/วางแผนปฏิบัติงาน (ตส.)
ต.ค. - ธ.ค. 61
ราย
60000
-
60000
100.00
4.9 ประเมินความพร้อมของเกษตรกรเพื่อกำหนดเป้าหมาย รายคน (ตส.)
ต.ค. 61
ราย
60000
-
2410
4.02
4.10 ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี (ครู 1 คน: เกษตรกร 30 คน) (ตส.)
ต.ค. - ธ.ค. 61
ราย
2000
-
641
32.05
4.11 กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี (70% ของเป้าหมาย) (ตส.)
ต.ค. 61 - มิ.ย. 62
ราย
42000
-
-
4.12 ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี (70% ของเป้าหมาย)(ตส.)
มิ.ย. - ก.ย. 62
ราย
42000
-
-
4.13 ติดตามประเมินผล 10% ของจำนวนเกษตรกรที่ผ่านตัวชี้วัดคุณภาพ 40% (ตส.)
มิ.ย. - ก.ย. 62
ราย
2700
-
-
4.14 การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
1) การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกลุ่ม (กสก.)
พ.ย. 61 - เม.ย. 62
แปลง
509
224
439
86.25
2) การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต (กป.)
ธ.ค. 61
แปลง
34
-
34
100.00
3) กรอบแนวคิดและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเลี้ยงสัตว์ (ปศ.)
พ.ย. 61 - เม.ย. 62
แปลง
40
-
8
20.00
4) การพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการผลิต (ปศ.)
พ.ย. 61 - เม.ย. 62
แปลง
40
-
8
20.00
5) การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด (ปศ.)
พ.ย. 61 - เม.ย. 62
แปลง
40
-
7
17.50
6) ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกร การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการร่วมกัน (ส.ป.ก.)
ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
แปลง
38
-
2
5.26
7) ด้านการตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการรวมกลุ่มเกษตรกร (ส.ป.ก.)
ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
แปลง
38
-
1
2.63
8) การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (ตส.)
ต.ค. 61 - มี.ค. 62
ราย
60000
-
2410
4.02
- เป้าหมายจากหน่วยบูรณาการยังไม่ครบ
4.15 การพัฒนาด้านต่าง ๆ
1) การพัฒนาด้านการผลิต (กข.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แปลง
839
-
685
81.64
2) การพัฒนาด้านการตลาด (กข.)
ธ.ค. 61 - ก.ย. 62
แปลง
839
-
-
3) การพัฒนามาตรฐานสินค้า (กป.)
ธ.ค. 61 - ก.ย. 62
แปลง
34
-
-
4) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)
พ.ย. 61 - เม.ย. 62
แปลง
5
-
-
5) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)
เม.ย. - ก.ค. 62
แปลง
5
-
-
6) พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer (มม.)
เม.ย. - ก.ค. 62
แปลง
5
-
-
7) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมมาตรฐานในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (มกอช.)
7.1) โครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" (มกอช.)
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
ราย
300
-
260
86.67
7.2) โครงการพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร (มกอช.)
ก.พ. - เม.ย. 62
ราย
200
-
142
71.00
7.3) โครงการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานโดยใช้ระบบการรับรองแบบกลุ่ม (มกอช.)
ก.พ. - ส.ค. 62
กลุ่ม
4
-
-
7.4) โครงการ Q อาสา (มกอช.)
ธ.ค. 61 - ส.ค. 62
ราย
730
-
144
19.73
7.5) โครงการสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรกรตามมาตรฐาน GAP (มกอช.)
พ.ย. 61
ราย
60
-
40
66.67
7.6) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินและเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (มกอช.)
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
ราย
150
-
51
34.00
4.16 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
1) ปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ (กสก.)
เม.ย. - ก.ค. 62
แปลง
509
-
-
2) ปัจจัยการผลิตด้านประมง (กป.)
ก.พ. - พ.ค. 62
แปลง
34
-
-
3) ปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ (ปศ.)
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
แปลง
40
-
1
2.50
4.17 การเชื่อมโยงตลาด
1) การเชื่อมโยงตลาดสินค้าประมง (กป.)
มิ.ย. 62
แปลง
34
-
-
2) โครงการอบรมการใช้งานระบบตรวจสอบสินค้า บนระบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) และเว็ป ตลาดสินค้าเกษตรDGT Farm สำหรับสนับสนุนงานแปลงใหญ่ (มกอช.)ออนไลน์
ธ.ค. 61 - ก.ค. 62
ราย
120
-
-
3) โครงการเชื่อมโยงการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่สู่แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย (Q Restaurant) (มกอช.)
ม.ค. - เม.ย. 62
จังหวัด
2
-
-
4.18 การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (มกอช.)
1) โครงการพัฒนาความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตและรับรองแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง ปี 2562 (มกอช.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
กลุ่ม
4
-
4
100.00
2) โครงการพัฒนาส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียน โซนภาคตะวันออกเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP พืชอาหาร) ปี 2562 (มกอช.)
ธ.ค. 61 - ส.ค. 62
ราย
50
-
39
78.00
3) โครงการส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกอช.)
ธ.ค. 61 - ก.ค. 62
ฟาร์ม
2
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.19 การยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป (โรงสี/โรงคัดบรรจุ/โรงรวบรวม) (มกอช.)
1) โครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าวสาร Q จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 (มกอช.)
พ.ย. 61 - ส.ค. 62
โรงสี
1
-
-
2) โครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุ และโรงรวบรวมผักและ ผลไม้ขนาดเล็ก ให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่ดี ในการผลิต (GMP)(มกอช.)
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
โรง
4
-
-
4.20 การประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐาน (มกอช.)
1) โครงการจัดนิทรรศการและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ (มกอช.)
เม.ย. - ส.ค. 62
ครั้ง
3
-
-
2) จัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและเกษตรแปลงใหญ่ ในงานวันเกษตรแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มกอช.)
ก.พ. 62
ครั้ง
1
-
-
4.21 การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบาย (มกอช.)
พ.ย. 61
ราย
50
-
-
2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนความสำเร็จเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบาย
มิ.ย. 62
ราย
50
-
-
3) การติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่เกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบาย
มี.ค. - ส.ค. 62
โครงการ
2
-
-
4.22 งบส่วนกลางและผู้บริหาร (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ 23 คัน) (มกอช.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โครงการ
1
-
-
4.23 การบริหารจัดการ
1) พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง (กสก.)
ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
ราย
1000
-
-
2) สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ (กสก.)
พ.ย. 61 - ส.ค. 62
ครั้ง
2
-
1
50.00
3) การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ฯ (กสก.)
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
ครั้ง
16
-
-
4) การติดตามและประเมินผลโครงการ (กสก.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
-
-
-
-
5) พัฒนาด้านระบบฐานข้อมูลกลางสมาชิกแปลงใหญ่ (กสก.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
-
-
-
-
6) การประกวดแปลง (กสก.)
มิ.ย. - ก.ย. 62
-
-
-
-
7) การบริหารจัดการของหน่วยงาน
7.1) กรมส่งเสริมการเกษตร
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
-
-
-
-
7.2) กรมการข้าว
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โครงการ
1
-
-
7.3) กรมประมง
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โครงการ
1
-
1
100.00
7.4) กรมปศุสัตว์
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โครงการ
1
-
1
100.00
7.5) กรมพัฒนาที่ดิน
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ไร่
63250
-
-
- อยู่ระหว่างเตรียมเสนอจัดสรรงบประมาณลงจังหวัด
7.6) กรมหม่อนไหม
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โครงการ
1
-
-
7.7) กรมวิชาการเกษตร
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โครงการ
252
-
171
67.86
7.8) กรมส่งเสริมสหกรณ์
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โครงการ
1
-
-
7.9) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โครงการ
1
-
1
100.00
7.10) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โครงการ
1
-
-
7.11) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โครงการ
5
-
-
8) การศึกษาและติดตามประเมินผลระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สศก.)
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
เรื่อง
2
-
-
- อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
1538.75
57.41
155.69
10.12
7.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
-
7.2 งบลงทุน
ล้านบาท
-
7.3 งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
-
7.4 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
-
5.1 กรมส่งเสริมการเกษตร
ล้านบาท
485.48
45.25
109.78
22.61
5.2 กรมการข้าว
ล้านบาท
687.99
-
-
5.3 กรมประมง
ล้านบาท
70.64
4.59
18.18
25.74
5.4 กรมปศุสัตว์
ล้านบาท
13.28
-
1.82
13.70
5.5 กรมพัฒนาที่ดิน
ล้านบาท
90.74
-
-
- อยู่ระหว่างเตรียมเสนอจัดสรรงบประมาณลงจังหวัด
5.6 กรมหม่อนไหม
ล้านบาท
9.3
-
-
5.7 กรมชลประทาน
ล้านบาท
-
-
-
- ยังไม่ได้รายงานงบประมาณ
5.8 กรมวิชาการเกษตร
ล้านบาท
21.46
-
2.83
13.19
- ร่วมบูรณาการในแปลงใหญ่ของ กษ.
5.9 กรมส่งเสริมสหกรณ์
ล้านบาท
32.49
7
10.74
33.06
5.10 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ล้านบาท
32.5
-
7.65
23.54
5.11 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ล้านบาท
68.54
-
-
5.12 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ล้านบาท
-
-
-
5.13 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ล้านบาท
22.33
-
3.81
17.06
5.14 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ล้านบาท
4
0.57
0.88
22.00
หมายเหตุ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 1
ทั้งหมด :3070