ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ชื่อโครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ประจำเดือน เมษายน 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันได้ในด้านการผลิตและการตลาด
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
เป้าหมายของโครงการ
จำนวน 4,666 แปลง (กสก. 1,853 แปลง, กข. 2,370 แปลง, ปม. 100 แปลง, ปศ. 200 แปลง, มม. 30 แปลง, สปก. 113 แปลง)
ระยะเวลาของโครงการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 1,538,754,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 30 เมษายน 2562)
ร้อยละ
1. แปลงใหญ่ ปี 2559 (3 แปลง)
1.1 ทบทวนและวางแผนการดำเนินงานการจัดทำแผนการตลาด/ซื้อขายให้สอดคล้อง
1) กรมหม่อนไหม
พ.ย. - ธ.ค. 61
แปลง
3
-
3
100.00
2) กรมส่งเสริมสหกรณ์
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
แปลง
594
78
552
92.93
1.2 การพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer (มม.)
พ.ย. 61 - เม.ย. 62
แปลง
2
-
1
50.00
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 แปลง
1.3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)
เม.ย. - ก.ค. 62
แปลง
2
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.4 จัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด (กสส.)
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
แปลง
594
78
552
92.93
2. แปลงใหญ่ ปี 2560 (1,657 แปลง)
2.1 การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล
1) กรมส่งเสริมการเกษตร
ต.ค. - ธ.ค. 61
แปลง
737
13
718
97.42
2) กรมประมง
พ.ย. 61
แปลง
16
-
16
100.00
3) กรมปศุสัตว์
ต.ค. - ธ.ค. 61
แปลง
60
-
60
100.00
4) กรมการข้าว
พ.ย. - ธ.ค. 61
แปลง
6
-
-
- ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ
2.2 การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชาวนา และองค์กรชาวนา (กข.)
ต.ค. 61 - ส.ค. 62
แปลง
801
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.3 การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
1) การบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด (กสก.)
พ.ย. 61 - เม.ย. 62
แปลง
737
3
699
94.84
2) การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต (กป.)
ธ.ค. 61
แปลง
16
-
16
100.00
3) การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน(ส.ป.ก.)
ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
แปลง
50
-
7
14.00
4) การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าภายนอกประเทศ (ส.ป.ก.)
ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
แปลง
50
-
4
8.00
5) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยการอบรมเทคนิคการผลิต
5.1) กรมส่งเสริมการเกษตร
เม.ย. - ก.ค. 62
แปลง
737
19
144
19.54
5.2) กรมหม่อนไหม
เม.ย. - มิ.ย. 62
แปลง
1
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.4 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม่อนไหมแปลงใหญ่ (มม.)
เม.ย. - ก.ค. 62
แปลง
200
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.5 การพัฒนาด้านต่าง ๆ
1) การพัฒนาด้านการผลิต (กข.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แปลง
801
-
638
79.65
2) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อน/ไหม (มม.)
พ.ย. 61 - เม.ย. 62
แปลง
5
-
3
60.00
3) การพัฒนาด้านการตลาด (กข.)
ธ.ค. 61 - ก.ย. 62
แปลง
801
-
-
4) การพัฒนามาตรฐานสินค้า (กป.)
ธ.ค. 61 - ก.ค. 62
แปลง
16
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.6 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
1) ด้านประมง (กป.)
ธ.ค. 61 - พ.ค. 62
แปลง
16
-
-
2) ด้านปศุสัตว์ (ปศ.)
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
แปลง
60
-
7
11.67
2.7 ทบทวนการจัดทำแผนการตลาด/ซื้อขายให้สอดคล้องกับแผนการผลิต (กสส.)
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
แปลง
1721
1130
1721
100.00
2.8 จัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด (กสส.)
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
แปลง
1721
1130
1721
100.00
2.9 การเชื่อมโยงตลาด (กป.)
มิ.ย. 61
แปลง
16
-
-
3. แปลงใหญ่ ปี 2561 (1,528 แปลง)
3.1 การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล
1) กรมส่งเสริมการเกษตร
ต.ค. - ธ.ค. 61
แปลง
607
-
582
95.88
2) กรมประมง
พ.ย. 61
แปลง
50
-
50
100.00
3) กรมปศุสัตว์
ต.ค. - ธ.ค. 61
แปลง
100
-
100
100.00
4) กรมหม่อนไหม
พ.ย. - ธ.ค. 61
แปลง
16
-
16
100.00
3.2 การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชาวนา และองค์กรชาวนา (กข.)
ต.ค. 61 - ส.ค. 62
แปลง
730
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.3 การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
1) การบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด (กสก.)
พ.ย. 61 - เม.ย. 62
แปลง
607
-
560
92.26
2) การบริหารจัดการกลุ่ม /ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต (กป.)
ธ.ค. 61
แปลง
50
-
50
100.00
3) การบริหารจัดการผลิตและการตลาด (ปศ.)
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
แปลง
100
-
22
22.00
4) ด้านนวัตกรรม การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่(ส.ป.ก.)
ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
แปลง
27
-
5
18.52
5) ด้านนวัตกรรมการลดต้นทุนสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ (ส.ป.ก.)
ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
แปลง
27
-
5
18.52
6) ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการ และการเชื่อมโยงตลาดชุมชน (ส.ป.ก.)
ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
แปลง
27
-
7
25.93
7) ด้านการเพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตร และการเชื่อมโยงตลาด(ส.ป.ก.)
ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
แปลง
27
-
3
11.11
8) ด้านการรวมกลุ่มโดยวิธีการสหกรณ์ (กสส.)
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
แปลง
1692
437
437
25.83
9) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยการอบรมเทคนิคการผลิต (กสก.)
เม.ย. - ก.ค. 62
แปลง
607
33
116
19.11
3.4 การพัฒนาด้านต่าง ๆ
1) การพัฒนาด้านการผลิต (กข.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แปลง
730
-
674
92.33
2) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)
พ.ย. 61 - เม.ย. 62
แปลง
10
-
8
80.00
3) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)
เม.ย. - ก.ค. 62
แปลง
2
-
-
4) การพัฒนาด้านการตลาด (กข.)
ธ.ค. 61 - ก.ย. 62
แปลง
730
-
-
5) การพัฒนามาตรฐานสินค้า (กป.)
ธ.ค. 61 - ก.ค. 62
แปลง
50
-
-
3.5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและจำหน่ายผลผลิต" (มม.)
พ.ย. - ธ.ค. 61
แปลง
2
-
1
50.00
3.6 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
1) สนับสนุนปัจจัย (กป.)
ม.ค. 62 - พ.ค. 62
แปลง
50
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปศ.)
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
แปลง
100
-
12
12.00
3.7 ส่งเสริมการจัดทำแผนการตลาด/ซื้อขายให้สอดคล้องกับแผนการผลิต (กสส.)
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
แปลง
1692
1085
1085
64.13
3.8 จัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด (กสส.)
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
แปลง
1692
1085
1085
64.13
3.9 การเชื่อมโยงตลาด (กป.)
มิ.ย. 62
แปลง
50
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.10 พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer (มม.)
เม.ย. - ก.ค. 62
แปลง
2
1
1
50.00
4. แปลงใหญ่ ปี 2562 (1,478 แปลง)
4.1 การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล หรือฐานข้อมูล
1) กรมส่งเสริมการเกษตร
ต.ค. - ธ.ค. 61
แปลง
509
36
512
100.59
2) กรมประมง
ธ.ค. 61
แปลง
34
-
34
100.00
3) กรมปศุสัตว์
ต.ค. - ธ.ค. 61
แปลง
40
-
24
60.00
4) กรมหม่อนไหม
พ.ย. - ธ.ค. 61
แปลง
5
-
5
100.00
4.2 การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ชาวนา และองค์กรชาวนา (กข.)
ต.ค. 61 - ส.ค. 62
แปลง
839
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.3 จัดเวทีชุมชน
1) จัดทำแผนรายแปลงและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ (ส.ป.ก.)
พ.ย. 61 - ธ.ค. 61
แปลง
38
-
9
23.68
2) จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล และแผนปฏิบัติงานรายแปลง (ส.ป.ก.)
พ.ย. 61 - ธ.ค. 61
แปลง
38
-
2
5.26
4.4 จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน (ตส.)
ต.ค. 61
ครั้ง
1
-
1
100.00
4.5 บริหารจัดการกลุ่มเป้าหมายให้รองรับนโยบาย กษ. (ตส.)
ต.ค. 61
จังหวัด
77
-
77
100.00
4.6 สำรวจความต้องการและจัดพิมพ์สมุดบัญชีต้นทุนอาชีพ (ตส.)
ต.ค. 61
ครั้ง
1
-
1
100.00
4.7 รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้บรรลุเป้าหมาย (ตส.)
เม.ย. - ต.ค. 62
จังหวัด
77
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.8 คัดสรรกลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่/วางแผนปฏิบัติงาน (ตส.)
ต.ค. - ธ.ค. 61
ราย
60000
-
60000
100.00
4.9 ประเมินความพร้อมของเกษตรกรเพื่อกำหนดเป้าหมาย รายคน (ตส.)
ต.ค. 61
ราย
60000
-
2410
4.02
4.10 ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี (ครู 1 คน: เกษตรกร 30 คน) (ตส.)
ต.ค. - ธ.ค. 61
ราย
2000
-
641
32.05
4.11 กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี (70% ของเป้าหมาย) (ตส.)
ต.ค. 61 - มิ.ย. 62
ราย
42000
-
-
4.12 ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี (70% ของเป้าหมาย)(ตส.)
มิ.ย. - ก.ย. 62
ราย
42000
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.13 ติดตามประเมินผล 10% ของจำนวนเกษตรกรที่ผ่านตัวชี้วัดคุณภาพ 40% (ตส.)
มิ.ย. - ก.ย. 62
ราย
2700
-
-
4.14 การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
1) การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกลุ่ม (กสก.)
พ.ย. 61 - เม.ย. 62
แปลง
509
30
499
98.04
2) การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต (กป.)
ธ.ค. 61
แปลง
34
-
34
100.00
3) กรอบแนวคิดและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ (ปศ.)
พ.ย. 61 - เม.ย. 62
แปลง
40
-
8
20.00
4) การพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการผลิต (ปศ.)
พ.ย. 61 - เม.ย. 62
แปลง
40
-
8
20.00
5) การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด (ปศ.)
พ.ย. 61 - เม.ย. 62
แปลง
40
-
7
17.50
6) ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกร การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการร่วมกัน (ส.ป.ก.)
ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
แปลง
38
-
2
5.26
7) ด้านการตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการรวมกลุ่มเกษตรกร (ส.ป.ก.)
ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
แปลง
38
-
1
2.63
8) การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (ตส.)
ต.ค. 61 - มี.ค. 62
ราย
60000
-
2410
4.02
- เป้าหมายจากหน่วยบูรณาการยังไม่ครบ
4.15 การพัฒนาด้านต่าง ๆ
1) การพัฒนาด้านการผลิต (กข.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แปลง
839
-
685
81.64
2) การพัฒนาด้านการตลาด (กข.)
ธ.ค. 61 - ก.ย. 62
แปลง
839
-
-
3) การพัฒนามาตรฐานสินค้า (กป.)
ธ.ค. 61 - ก.ย. 62
แปลง
34
-
-
4) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)
พ.ย. 61 - เม.ย. 62
แปลง
4
-
4
100.00
5) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมมาตรฐานในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (มกอช.)
5.1) โครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" (มกอช.)
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
ราย
300
-
260
86.67
5.2) โครงการพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร (มกอช.)
ก.พ. - เม.ย. 62
ราย
200
-
142
71.00
5.3) โครงการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานโดยใช้ระบบการรับรองแบบกลุ่ม (มกอช.)
ก.พ. - ส.ค. 62
กลุ่ม
4
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.4) โครงการ Q อาสา (มกอช.)
ธ.ค. 61 - ส.ค. 62
ราย
730
-
144
19.73
5.5) โครงการสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรกรตามมาตรฐาน GAP (มกอช.)
พ.ย. 61
ราย
60
-
40
66.67
5.6) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินและเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (มกอช.)
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
ราย
150
-
108
72.00
4.16 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
1) ปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ (กสก.)
เม.ย. - ก.ค. 62
แปลง
509
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
2) ปัจจัยการผลิตด้านประมง (กป.)
ก.พ. - พ.ค. 62
แปลง
34
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
3) ปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ (ปศ.)
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
แปลง
40
-
1
2.50
4.17 การเชื่อมโยงตลาด
1) การเชื่อมโยงตลาดสินค้าประมง (กป.)
มิ.ย. 62
แปลง
34
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
2) โครงการอบรมการใช้งานระบบตรวจสอบสินค้า บนระบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) และเว็ป ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGT Farm สำหรับสนับสนุนงานแปลงใหญ่ (มกอช.)
ธ.ค. 61 - ก.ค. 62
ราย
120
-
59
49.17
3) โครงการเชื่อมโยงการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่สู่แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย (Q Restaurant) (มกอช.)
ม.ค. - เม.ย. 62
จังหวัด
2
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.18 การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (มกอช.)
1) โครงการพัฒนาความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตและรับรองแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง ปี 2562 (มกอช.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
กลุ่ม
4
-
4
100.00
2) โครงการพัฒนาส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียน โซนภาคตะวันออกเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP พืชอาหาร) ปี 2562 (มกอช.)
ธ.ค. 61 - ส.ค. 62
ราย
50
-
102
204.00
3) โครงการส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกอช.)
ธ.ค. 61 - ก.ค. 62
ฟาร์ม
2
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.19 การยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป (โรงสี/โรงคัดบรรจุ/โรงรวบรวม) (มกอช.)
1) โครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าวสาร Q จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 (มกอช.)
พ.ย. 61 - ส.ค. 62
โรงสี
1
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
2) โครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุ และโรงรวบรวมผักและ ผลไม้ขนาดเล็ก ให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่ดี ในการผลิต (GMP)(มกอช.)
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
โรง
4
-
1
25.00
4.20 การประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐาน (มกอช.)
1) โครงการจัดนิทรรศการและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ (มกอช.)
เม.ย. - ส.ค. 62
ครั้ง
3
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
2) จัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและเกษตรแปลงใหญ่ ในงานวันเกษตรแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มกอช.)
ก.พ. 62
ครั้ง
1
-
-
- ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ
4.21 การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบาย (มกอช.)
พ.ย. 61
ราย
50
-
-
- ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ
2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนความสำเร็จ
มิ.ย. 62
ราย
50
-
-
3) การติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่เกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบาย
มี.ค. - ส.ค. 62
โครงการ
2
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.22 งบส่วนกลางและผู้บริหาร (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ 23 คัน) (มกอช.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โครงการ
1
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.23 การบริหารจัดการ
1) พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง (กสก.)
ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
ราย
1000
-
-
- ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ
2) สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ (กสก.)
พ.ย. 61 - ส.ค. 62
ครั้ง
2
-
1
50.00
3) การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ฯ (กสก.)
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
ครั้ง
16
-
-
4) การติดตามและประเมินผลโครงการ (กสก.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
-
-
-
-
5) พัฒนาด้านระบบฐานข้อมูลกลางสมาชิกแปลงใหญ่ (กสก.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
-
-
-
-
6) การประกวดแปลง (กสก.)
มิ.ย. - ก.ย. 62
-
-
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
7) การบริหารจัดการของหน่วยงาน
7.1) กรมส่งเสริมการเกษตร
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
-
-
-
-
7.2) กรมการข้าว
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โครงการ
1
-
-
7.3) กรมประมง
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โครงการ
1
-
1
100.00
7.4) กรมปศุสัตว์
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โครงการ
1
-
1
100.00
7.5) กรมพัฒนาที่ดิน
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ไร่
63250
-
-
- อยู่ระหว่างเตรียมเสนอจัดสรรจัดสรรให้ศูนย์หม่อนดำเนินการ
7.6) กรมหม่อนไหม
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โครงการ
1
-
-
7.7) กรมวิชาการเกษตร
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โครงการ
252
-
171
67.86
7.8) กรมส่งเสริมสหกรณ์
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โครงการ
1
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
7.9) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โครงการ
1
-
1
100.00
7.10) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โครงการ
1
-
-
7.11) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โครงการ
5
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
8) การศึกษาและติดตามประเมินผลระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สศก.)
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
เรื่อง
2
-
-
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
1538.75
80.58
287.51
18.68
7.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
-
7.2 งบลงทุน
ล้านบาท
-
7.3 งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
-
7.4 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
-
5.1 กรมส่งเสริมการเกษตร
ล้านบาท
485.48
64.57
209.22
43.10
5.2 กรมการข้าว
ล้านบาท
687.99
-
-
- ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ
5.3 กรมประมง
ล้านบาท
70.64
-
27.03
38.26
5.4 กรมปศุสัตว์
ล้านบาท
13.28
-
1.82
13.70
5.5 กรมพัฒนาที่ดิน
ล้านบาท
90.74
-
-
- อยู่ระหว่างเตรียมเสนอจัดสรร
5.6 กรมหม่อนไหม
ล้านบาท
9.3
-
3.15
33.87
5.7 กรมวิชาการเกษตร
ล้านบาท
21.46
4.8
7.63
35.55
- ร่วมบูรณาการในแปลงใหญ่ของ กษ.
5.8 กรมส่งเสริมสหกรณ์
ล้านบาท
32.49
9.16
19.9
61.25
5.9 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ล้านบาท
32.5
-
7.65
23.54
5.10 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ล้านบาท
68.54
-
-
- ยังไม่ได้รายงานงบประมาณ
5.11 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ล้านบาท
22.33
-
9.06
40.57
5.12 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ล้านบาท
4
2.05
2.05
51.25
หมายเหตุ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 12
ทั้งหมด :4232