5. ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและร่วมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เป้าหมายของโครงการ
แปลงใหญ่ปี 2559 แปลงปีที่ 3 จำนวน 597 แปลง แปลงใหญ่ปี 2560 แปลงปีที่ 2 จำนวน 1,934 แปลง และ แปลงใหญ่ปี 2561 แปลงปีที่ 1 จำนวน 1,838 แปลง (กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1,200 แปลง)
ระยะเวลาของโครงการ
ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 3,643.91 ล้านบาท (แปลงปี 2559 แปลงปีที่ 3 จำนวน 2,085.42 ล้านบาท แปลงปี 2560 แปลงปีที่ 2 จำนวน 1,114.13 ล้านบาท
แปลงปี 2561 แปลงปีที่ 1 จำนวน 351.33 ล้านบาท) และงบบริหารจัดการ จำนวน 93.03 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤศภาคม 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. แปลงปี 2559
ต.ค. 59 - ก.ย. 61
แปลง
- รายงานผลการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร อยู่ระหว่างการจัดทำระบบรายงานให้จังหวัดตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ในรูป Microsoft Excel โดยจะสามารถรายงาน ได้ในเดือนมิถุนายน
1.1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/นวัตกรรม)
แปลง
1.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ำ
แปลง
1.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
แปลง
1.4 การเชื่อมโยงการตลาด
แปลง
1.5 การพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer
ราย
2. แปลงปี 2560
ต.ค. 59 - ก.ย. 61
แปลง
2.1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต/นวัตกรรม)
แปลง
2.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ำ
แปลง
2.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
แปลง
2.4 การเชื่อมโยงการตลาด
แปลง
3. แปลงปี 2561
ต.ค. 59 - ก.ย. 61
แปลง
3.1 การเตรียมการ
แปลง
3.2 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต)
แปลง
3.3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ำ
แปลง
3.4 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
แปลง
3.5 การเชื่อมโยงการตลาด
แปลง
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ต.ค. 59 - ก.ย. 61
ล้านบาท
4.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
4.2 งบลงทุน
ล้านบาท
4.3 งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
4.4 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :259