ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันได้ในด้านการผลิตและการตลาด
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
เป้าหมายของโครงการ
จำนวน 4,566 แปลง (กสก. 1,750 แปลง, กข. 2,370 แปลง, ปม. 100 แปลง, ปศ 200 แปลง, มม. 33 แปลง, สปก. 113 แปลง)
ระยะเวลาของโครงการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 1,549,948,800 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. แปลงปี 2559
ต.ค. 59 - ก.ย. 61
1.1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/นวัตกรรม)
แปลง
543
432
39
3
3
26
11
514
1.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ำ
แปลง
374
229
54
65
3
38
3
392
1.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
แปลง
383
228
63
60
11
18
380
1.4 การเชื่อมโยงการตลาด
แปลง
463
351
36
33
14
17
1
452
1.5 การพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer
ราย
6,168
3,147
1,040
1,597
242
17
6,043
2. แปลงปี 2560
ต.ค. 59 - ก.ย. 61
2.1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นเพิ่มประสิทธิภาพ/นวัตกรรม)
แปลง
1,893
1,585
61
85
5
76
1,812
2.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ำ
แปลง
1,281
925
126
72
10
88
1,221
2.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
แปลง
1,494
1,086
225
66
40
70
1
1,488
2.4 การเชื่อมโยงการตลาด
แปลง
1,779
1,115
253
37
3
72
41
1,521
3. แปลงปี 2561
ต.ค. 59 - ก.ย. 61
3.1 การเตรียมการ
แปลง
1,553
1,217
68
126
19
47
2
1,479
3.2 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต)
แปลง
1,554
1,175
87
101
49
52
1
1,465
3.3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ำ
แปลง
1,711
1,272
136
59
59
103
1
1,630
3.4 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
แปลง
1,382
940
109
66
102
51
1
1,269
3.5 การเชื่อมโยงการตลาด
แปลง
1,501
628
103
298
47
83
2
1,161
4. การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่
4.1 ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจาก ธ.ก.ส.
แปลง
2,000
205
-
-
-
205
4.2 วงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติจาก ธ.ก.ส.
ล้านบาท
20,000
1,203
-
-
-
1,203
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ต.ค. 59 - ก.ย. 61
ล้านบาท
1,198.09
510.08
65.41
142.03
25.91
73.18
165.41
982.02
5.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
700.67
265.07
50.98
98.88
22.13
56.91
78
571.97
5.2 งบลงทุน
ล้านบาท
496.49
244.63
14.43
43.13
3.78
16.27
86.95
409.18
5.3 งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
0.2
0.19
-
0.01
-
0.20
5.4 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
0.73
0.19
-
0.01
-
0.46
0.66
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :2410