6. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-map)
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม เป็นการผลิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ตลาดและตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและยอมรับการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม
เป้าหมายของโครงการ
จำนวน 255,956 ไร่ (เฉพาะปีงบประมาณ 2561)
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 121.42 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
ไร่
258,456
81,463
58,796
17,028
42,736
200,023
1.1 การเพาะเลี้ยงปลาที่เหมาะสมมีมูลค่าและสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนให้แก่เกษตรกร (ปม.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ไร่
5,001
3,260.56
1,181
205
3
4,650
1.2 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ (ปศ.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ไร่
30,000
19,500
5,207
2,342
130
27,179
1.3 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำเกษตรผสมผสานจากบ่อน้ำ (พด.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ไร่
45,441
17,691
19,444
4,800
1,351
43,286
1.4 ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ผลิตพืชเดิมเป็นสินค้าชนิดใหม่ที่เหมาะสม (พด.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ไร่
47,709
16,666
22,697
4,983
1,021
45,367
1.5 สร้างการรับรู้และการจัดทำแปลงต้นแบบการปรับเปลี่ยนพืช (กวก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ไร่
1,500
1,173
313
148
202
1,836
1.6 ขับเคลื่อนและส่งเสริมในระดับพื้นที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ไร่
2,820
4,112
2,967
194
350
7,623
1.7 ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรของสมาชิกนิคมสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ (กสส.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ไร่
2,500
-
200
191
709
1,100
แห่ง
50
3
-
-
3
ราย
2,500
117
-
-
103
220
1.8 บริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมด้านเหม่อนไหม (มม.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ไร่
2,000
615
609
290
1,514
1.9 ส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินปรับเปลี่ยน
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ไร่
19,825
8,788
4,262
3,622
563
17,235
1.10 อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (กตส.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
4,290
1,874
510
330
818
3,532
1.11 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นปาล์มน้ำมัน ไม้ผล ไม้ยืนต้น เกษตรผสมผสาน (กยท.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ไร่
101,660
9,657
1,916
253
38,407
50,233
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
121.42
43.87
58.34
-
13.38
115.59
2.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
25.49
46.24
-
3.29
75.02
2.2 งบลงทุน
ล้านบาท
5.30
-
-
6.61
11.92
2.3 งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
12.14
0.05
-
0.59
12.78
2.4 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
0.94
12.05
-
2.89
15.88
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 22
ทั้งหมด :716