การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-map)

ชื่อโครงการ การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-map)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจ
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
3. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต
เป้าหมายของโครงการ
จำนวน 252,775 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 235,061,180 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 31 กุมภาพันธ์ 2562)
ร้อยละ
1. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
1. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
1.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงปลาที่เหมาะสมมีมูลค่า (ปม.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ไร่
5000
305
408
8.16
1.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงปลาที่เหมาะสมมีมูลค่า (ปม.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ไร่
5000
439
847
16.94
1.2 ปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ (ปศ.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ไร่
44000
-
-
1. เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว5,156 ราย พื้นที่ 23,433 ไร่ แต่อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติพื้นที่ของเกษตรกร
1.2 ปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ (ปศ.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ไร่
44000
-
-
1. เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว5,156 ราย พื้นที่ 23,433 ไร่ แต่อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติพื้นที่ของเกษตรกร
1.3 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต ในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map (พด.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ไร่
90000
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
1.4 จัดทำแปลงต้นแบบปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นพืชที่เหมาะสม (กวก.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ไร่
1555
140
404
25.98
1.3 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต ในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map (พด.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ไร่
90000
450
450
0.50
- อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม และบางจังหวัดรออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
1.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม/เกษตรผสมผสาน (กสก.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ไร่
3000
-
-
เข้าร่วมโครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร
1.4 จัดทำแปลงต้นแบบปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นพืชที่เหมาะสม (กวก.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ไร่
1555
235
639
41.09
1.6 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวเป็นปลูกหม่อนไหม (มม.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ไร่
1000
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติฝึกอบรมสัมมนา
1.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม/เกษตรผสมผสาน (กสก.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ไร่
3000
338
338
11.27
1.7 ปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ไร่
8220
230
230
2.80
1.6 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวเป็นปลูกหม่อนไหม (มม.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ไร่
1000
-
-
- อยู่ระหว่างฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และรายงานผลการฝึกอบรมสัมมนา
1.8 อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (ตส.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ราย
3000
961
961
32.03
1.7 ปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ไร่
8220
105
335
4.08
1.9 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นปาล์มน้ำมัน ไม้ผล ไม้ยืนต้น เกษตรผสมผสาน (กยท.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ไร่
100000
1002.67
19264.54
19.26
1.8 อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (ตส.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ราย
3000
701
1662
55.40
1.10 จัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด/ติดตามและประเมินผล (สศก.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
เรื่อง
1
ร้อยละ 22
ร้อยละ 22
32.00
1. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/มาตรการในการพัฒนาการเกษตร โดยจัดประชุมหารือหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง และเตรียมการจัดทำโครงการสัมมนาระดมความเห็นการเกษตรกรรมให้เหมาะสมขับเคลื่อนเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ 2. จัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด โดยอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลสินค้าทางเลือกในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agr-Map และอยู่ระหว่างจัดประชุมระดมความคิดเห็น(Focus Group) ระดับจังหวัด 3. อยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสำหรับการประเมินผลโครงการฯ ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 4. อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลและพื้นที่จัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ ซึ่งจะจัดขึ้นเดือน ก.พ. 62
1.9 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นปาล์มน้ำมัน ไม้ผล ไม้ยืนต้น เกษตรผสมผสาน (กยท.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ไร่
100000
162.76
19427.3
19.43
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
237.48
4.97
9.92
4.18
1.10 จัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด/ติดตามและประเมินผล (สศก.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
เรื่อง
1
ร้อยละ 19
ร้อยละ 41
41.00
1. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/มาตรการในการพัฒนาการเกษตร โดยจัดประชุมหารือหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง และเตรียมการจัดทำโครงการสัมมนาระดมความเห็นการขับเคลื่อนเพื่อบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสมใน 4 ภูมิภาค
1) กรมพัฒนาที่ดิน
ล้านบาท
72
-
-
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
237.48
5.74
15.29
6.44
2. จัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด โดยอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลสินค้าทางเลือกในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agr-Map
2) กรมประมง
ล้านบาท
19.18
1.34
3.09
16.11
1) กรมพัฒนาที่ดิน
ล้านบาท
72
-
-
3. อยู่ระหว่างจัดประชุมระดมความคิดเห็น(Focus Group) ระดับจังหวัด
3) กรมปศุสัตว์
ล้านบาท
96.38
0.26
0.26
0.27
2) กรมประมง
ล้านบาท
19.18
2.7
5.78
30.14
4. อยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสำหรับการประเมินผลโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4) กรมหม่อนไหม
ล้านบาท
2.7
-
-
3) กรมปศุสัตว์
ล้านบาท
96.38
0.26
0.26
0.27
5. ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ ระหว่างวันที่ 1 - 9 ก.พ. 62ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562
5) กรมวิชาการเกษตร
ล้านบาท
19.62
2.47
5.08
25.89
4) กรมหม่อนไหม
ล้านบาท
2.7
0.12
0.12
4.44
6) กรมส่งเสริมการเกษตร
ล้านบาท
7.62
-
-
5) กรมวิชาการเกษตร
ล้านบาท
19.62
1.31
6.39
32.57
7) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ล้านบาท
5.18
0.44
0.44
8.49
6) กรมส่งเสริมการเกษตร
ล้านบาท
7.62
-
-
8) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ล้านบาท
6.8
0.1
0.1
1.47
7) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ล้านบาท
5.18
0.23
0.67
12.93
9) การยางแห่งประเทศไทย
ล้านบาท
-
-
-
8) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ล้านบาท
6.8
0.1
0.1
1.47
10) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ล้านบาท
8
0.36
0.95
11.88
9) การยางแห่งประเทศไทย
ล้านบาท
-
-
-
10) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ล้านบาท
8
1.02
1.97
24.63
หมายเหตุ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 1
ทั้งหมด :3070