7. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของศพก. 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย ให้มีความพร้อมในการให้บริการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตรด้านต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนโดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
3. เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
เป้าหมายของโครงการ
1. ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์
2. ศูนย์เครือข่าย คือ ศูนย์เรียนรู้เฉพาะด้าน ที่สนับสนุนการทำงานของ ศพก. เช่น ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศ
ระยะเวลาของโครงการ
ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 230,762,180 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤศภาคม 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. การจัดทำแผนบูรณาการและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพก.
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
882
-
882
2. การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
100
550
650
- จะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2561
3. การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
3.1 ระดับประเทศ
ครั้ง
6
3
1
4
3.2 ระดับเขต 9 เขต (6 ครั้ง/เขต)
ครั้ง
54
27
-
27
3.3 ระดับจังหวัด 77 จังหวัด (6 ครั้ง/จังหวัด)
ครั้ง
462
231
-
231
4. อบรมเกษตรกรผู้นำ (ศูนย์ละ 30 ราย)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
26,460
26,460
-
26,460
5. การให้บริการของ ศพก.
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
882
-
882
5.1 อบรม/ดูงาน
ราย
110,397
37,525
147,922
5.2 บริการข้อมูล ข่าวสาร/วิชาการ
ครั้ง
5,372
1,076
6,448
5.3 ให้บริการด้านการเกษตรต่างๆ
ราย
25,283
3,246
28,529
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
230.76
89.37
21.97
111.34
6.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
230.76
89.37
21.97
111.34
6.2 งบลงทุน
ล้านบาท
6.3 งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
6.4 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :259