7. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของศพก. 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย ให้มีความพร้อมในการให้บริการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตรด้านต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนโดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
3. เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
เป้าหมายของโครงการ
1. ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์
2. ศูนย์เครือข่าย คือ ศูนย์เรียนรู้เฉพาะด้าน ที่สนับสนุนการทำงานของศพก. เช่น ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ เป็นต้น
ระยะเวลาของโครงการ
ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 230,762,180 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. การพัฒนาศักยภาพของ ศพก.
1.1 พัฒนาแปลงเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
720
97
65
-
882
1.2 พัฒนาฐานเรียนรู้ ด้านบัญชี (กตส.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
681
501
115
52
-
668
1.3 พัฒนาความรู้และความร่วมมือด้านชลประทาน (ชป.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
454
132
124
50
22
328
1.4 พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง (ปม.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
812
731
55
26
35
847
1.5 พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง (ปม.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
785
670
34
6
10
720
1.6 พัฒนาแปลงเรียนรู้ (กวก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ไร่
710
479
76
86
-
641
2. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2.1 การประชุมคณะกรรมการ ศพก. (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
650
123
48
61
882
2.2 การถอดบทเรียน ศพก. (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
181
57
66
31
335
2.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
จังหวัด
77
97
13
2
-
112
3. การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก.
3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
167
534
154
27
882
3.2 สนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสารแก่ ศพก. (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
534
156
154
38
882
3.3 แผ่นกระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส (สศก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
370
219
51
7
14
291
3.4 จัดให้มีครูบัญชีประจำศูนย์ เพื่อให้บริการและตารางการเข้าปฏิบัติงานประจำเดือน (กตส.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
646
571
140
58
22
791
4. การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ เกษตรกรผู้นำศพก.ละ 30 ราย ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ครั้ง (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
200,525
113,384
30,713
24,418
6,856
175,371
4.1 ครั้งที่ 1
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
26,460
26,460
-
-
-
26,460
4.2 ครั้งที่ 2
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
26,460
16,052
4,051
875
480
21,458
4.3 ครั้งที่ 3
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
26,460
7,095
2,533
3,306
2,044
14,978
4.4 ฝึกอบรมการใช้แอพลิเคชั่น กระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาสเพื่อคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร รู้ตลาด รู้ราคา (สศก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
2,115
1,550
165
100
50
1,865
4.5 อบรมครูบัญชีประจำฐานเรียนรู้ ศูนย์ละ 1 ราย (กตส.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
4,586
2,710
49
1,836
-
4,595
4.6 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร ศพก.ละ 200 ราย (ปม.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
114,444
59,517
23,915
18,301
4,282
106,015
5. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย
5.1 การจัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
787
79
16
-
882
5.2 การจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
1,764
1,306
104
62
8
1,480
5.3 ศูนย์เครือข่ายปศุสัตว์ (ปศ.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
721
634
46
10
-
690
5.4 ศูนย์เครือข่ายประมง (ปม.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
2,023
1,763
237
-
11
2,011
5.5 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายรายเดิม (ปม.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
1,726
1,357
213
90
31
1,691
5.6 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายรายใหม่ (ปม.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
765
706
41
-
3
750
5.7 ศูนย์เครือข่ายด้านการสหกรณ์ (กสส.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
298
175
54
2
11
242
5.8 ศูนย์เครือข่ายด้านหม่อนไหม (มม.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
88
26
7
9
-
42
5.9 ศูนย์เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
110
72
11
1
-
84
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
230.76
110.76
17.78
12.96
2.99
144.49
- เฉพาะที่รายงาน
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 22
ทั้งหมด :716