ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. การพัฒนาศักยภาพของ ศพก.
1.1 พัฒนาแปลงเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
720
97
65
-
882
1.2 พัฒนาฐานเรียนรู้ ด้านบัญชี (กตส.) /1
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
882
-
882
1.3 พัฒนาความรู้และความร่วมมือด้านชลประทาน (ชป.) /1
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
882
882
1.4 พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง (ปม.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
882
882
1.5 พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง (ปม.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
733
97
12
26
14
882
1.6 พัฒนาแปลงเรียนรู้ (กวก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ไร่
1,093
896
16
139
24
18
11
1,104
2. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2.1 การประชุมคณะกรรมการ ศพก. (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
882
882
2.2 การถอดบทเรียน ศพก. (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
181
57
66
43
535
882
2.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. (กสก.) /2
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
จังหวัด
77
77
-
77
3. การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก.
3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
167
534
154
27
882
3.2 สนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสารแก่ ศพก. (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
534
156
154
38
882
3.3 แผ่นกระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส (สศก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
370
219
51
7
14
291
3.4 จัดให้มีครูบัญชีประจำศูนย์ เพื่อให้บริการและตารางการเข้าปฏิบัติงานประจำเดือน (กตส.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
882
58
882
4. การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ เกษตรกรผู้นำศพก.ละ 30 ราย ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ครั้ง (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
4.1 ครั้งที่ 1
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
26,460
26,460
-
-
-
26,460
4.2 ครั้งที่ 2
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
26,460
16,052
4,051
5,835
522
26,460
4.3 ครั้งที่ 3
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
26,460
7,155
6,533
8,400
4,054
318
26,460
4.4 ฝึกอบรมการใช้แอพลิเคชั่น กระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาสเพื่อคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร รู้ตลาด รู้ราคา (สศก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
2,115
1,554
165
100
50
1,869
4.5 อบรมครูบัญชีประจำฐานเรียนรู้ ศูนย์ละ 1 ราย (กตส.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
882
882
882
4.6 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร ศพก.ละ 200 ราย (ปม.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
176,400
92,190
40,803
37,327
9,595
179,915
5. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย
5.1 การจัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
803
79
-
-
882
5.2 การจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
1,764
1,314
204
228
18
1,764
5.3 ศูนย์เครือข่ายปศุสัตว์ (ปศ.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
720
97
65
-
882
5.4 ศูนย์เครือข่ายประมง (ปม.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
3,528
2,900
239
242
88
59
3,528
5.5 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายรายเดิม (ปม.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
2,646
2,018
239
242
88
59
2,646
5.6 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายรายใหม่ (ปม.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
882
-
-
-
-
882
5.7 ศูนย์เครือข่ายด้านการสหกรณ์ (กสส.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
299
172
54
5
12
243
5.8 ศูนย์เครือข่ายด้านหม่อนไหม (มม.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
3
3
3
5.9 ศูนย์เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
140
73
54
13
-
140
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
174.66
110.76
17.78
12.96
2.99
7.42
151.91
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :2410