7. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของศพก. 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย ให้มีความพร้อมในการให้บริการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตรด้านต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนโดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
3. เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
เป้าหมายของโครงการ
1. ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์
2. ศูนย์เครือข่าย คือ ศูนย์เรียนรู้เฉพาะด้าน ที่สนับสนุนการทำงานของศพก. เช่น ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ เป็นต้น
ระยะเวลาของโครงการ
ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 175,660,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. การพัฒนาศักยภาพของ ศพก.
1.1 พัฒนาแปลงเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
720
97
65
-
882
1.2 พัฒนาฐานเรียนรู้ ด้านบัญชี (กตส.) /1
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
882
-
882
1.3 พัฒนาความรู้และความร่วมมือด้านชลประทาน (ชป.) /1
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
882
882
1.4 พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง (ปม.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
882
882
1.5 พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง (ปม.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
733
97
12
26
14
882
1.6 พัฒนาแปลงเรียนรู้ (กวก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ไร่
1,093
896
16
139
24
18
11
1,104
2. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2.1 การประชุมคณะกรรมการ ศพก. (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
882
882
2.2 การถอดบทเรียน ศพก. (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
181
57
66
43
535
882
2.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. (กสก.) /2
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
จังหวัด
77
77
-
77
3. การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก.
3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
167
534
154
27
882
3.2 สนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสารแก่ ศพก. (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
534
156
154
38
882
3.3 แผ่นกระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส (สศก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
370
219
51
7
14
291
3.4 จัดให้มีครูบัญชีประจำศูนย์ เพื่อให้บริการและตารางการเข้าปฏิบัติงานประจำเดือน (กตส.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
882
58
882
4. การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ เกษตรกรผู้นำศพก.ละ 30 ราย ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ครั้ง (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
4.1 ครั้งที่ 1
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
26,460
26,460
-
-
-
26,460
4.2 ครั้งที่ 2
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
26,460
16,052
4,051
5,835
522
26,460
4.3 ครั้งที่ 3
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
26,460
7,155
6,533
8,400
4,054
318
26,460
4.4 ฝึกอบรมการใช้แอพลิเคชั่น กระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาสเพื่อคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร รู้ตลาด รู้ราคา (สศก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
2,115
1,554
165
100
50
1,869
4.5 อบรมครูบัญชีประจำฐานเรียนรู้ ศูนย์ละ 1 ราย (กตส.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
882
882
882
4.6 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร ศพก.ละ 200 ราย (ปม.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
176,400
92,190
40,803
37,327
9,595
179,915
5. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย
5.1 การจัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
803
79
-
-
882
5.2 การจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) (กสก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
1,764
1,314
204
228
18
1,764
5.3 ศูนย์เครือข่ายปศุสัตว์ (ปศ.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
720
97
65
-
882
5.4 ศูนย์เครือข่ายประมง (ปม.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
3,528
2,900
239
242
88
59
3,528
5.5 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายรายเดิม (ปม.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
2,646
2,018
239
242
88
59
2,646
5.6 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายรายใหม่ (ปม.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
882
882
-
-
-
-
882
5.7 ศูนย์เครือข่ายด้านการสหกรณ์ (กสส.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
299
172
54
5
12
243
5.8 ศูนย์เครือข่ายด้านหม่อนไหม (มม.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
3
3
3
5.9 ศูนย์เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ศูนย์
140
73
54
13
-
140
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
174.66
110.76
17.78
12.96
2.99
7.42
151.91
หมายเหตุ
1/ เป็นการดำเนินกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศใน 882 ศูนย์
2/ เป็นการดำเนินกิจกรรมพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 17
ทั้งหมด :1595