ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ชื่อโครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
2. เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
เป้าหมายของโครงการ
1. ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์
2. ศูนย์เครือข่าย ได้แก่ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้พืชผัก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ฯลฯ
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 435,724,780 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 31 กุมภาพันธ์ 2562)
ร้อยละ
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย
1.1 การพัฒนา ศพก. (กสก.)
พ.ย. 61 - ม.ค. 62
ศูนย์
882
52
752
85.26
1) พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง (ปม.)
พ.ย. 61 - ก.ค. 61
แห่ง
882
180
368
41.72
2) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมงใน ศพก. (ปม.)
ต.ค. 61 - มี.ค. 62
แห่ง
882
-
500
56.69
3) พัฒนาฐานเรียนรู้ข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน (พด.)
ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
ศูนย์
882
216
367
41.61
4) ด้านปศุสัตว์ (ปศ.)
ต.ค. - พ.ย. 61
ศูนย์
882
201
534
60.54
5) การจัดทำข้อมูลต้นทุนอาชีพและพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์ (กตส.)
ต.ค. 61 - มี.ค. 62
ศูนย์
882
47
856
97.05
6) ด้านหม่อนไหม (มม.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ศูนย์
3
3
3
100.00
7) จัดทำโมเดลการเรียนรู้ด้านข้าว เพื่อเป็นฐานเรียนรู้ในพื้นที่ ศพก. ด้านข้าว (กข.) 1/
ม.ค. - มี.ค. 62
ศูนย์
48
-
-
8) การพัฒนาฐานเรียนรู้ สนับสนุนสื่อวารสาร วัสดุอุปกรณ์ (กข.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ฉบับ/ศูนย์
9/882
1/882
2/882
22.22
ประจำเดือน ก.พ. 62 จัดส่งเรียบร้อย - จัดทำวารสารใบธง ฉบับที่ 2 แล้ว
8.1) ด้านข้าว
ฉบับ/ศูนย์
9/442
1/442
2/442
22.22
8.2) ไร่นาสวนผสม
ฉบับ/ศูนย์
9/85
1/85
2/85
22.22
8.3) ด้านอื่น ๆ
ฉบับ/ศูนย์
9/355
1/355
2/355
22.22
- อยู่ระหว่างจัดพิมพ์วารสาร ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ก.พ. 62
9) พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ (ศพก. ด้านข้าว) 6 ภูมิภาค 2/
มี.ค. - เม.ย. 62
ศูนย์
200
-
-
10) ด้านสหกรณ์
10.1) จัดอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรใน ศพก. ที่มีความพร้อมในปี 2562 (กสส.) 3/
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
ศูนย์
353
54
85
24.08
10.2) จัดประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มภายใต้ ศพก. และสหกรณ์ในพื้นที่ (กสส.) 3/
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
จังหวัด
77
21
29
37.66
10.3) สนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผลักดันให้เครือข่ายมีกิจกรรมเชื่อมโยงร่วมกันอย่างน้อย 1 กิจกรรม (กสส.) 3/
เม.ย. - มิ.ย. 62
จังหวัด
77
-
-
11) กรมวิชาการเกษตร
11.1) จัดทำแปลงศูนย์เรียนรู้/แปลงต้นแบบ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ไร่
1194
21
405
33.92
11.2) สนับสนุนหรือผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ศพก.
104
-
-
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ
11.3) หนังสือ (เอกสารวิชาการ)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
เล่ม
11576
-
1240
10.71
11.4) โปสเตอร์
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แผ่น
1070
-
219
20.47
11.5) ปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนกิจกรรมแปลงเรียนรู้ ศพก.
(1) ผลิตพ่อแม่พันธุ์ศัตรูธรรมชาติ และผลิตชีวภัณฑ์
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ศพก.
104
-
-
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ
(2) ปัจจัยการผลิต
-
-
-
-
1.2 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (กสก.)
พ.ย. 61 - ม.ค. 62
ศูนย์
2646
-
1429
54.01
2. กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน (กสก.)
2.1 ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ครั้ง
3
-
2
66.67
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
ม.ค. 62
ราย
80
-
80
100.00
2.3 ฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรฯให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ม.ค. - มี.ค. 62
ราย
1764
-
-
2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน
ม.ค. - ก.พ. 62
ราย
40
-
40
100.00
2.5 ถอดบทเรียน ศพก. 9 จุด
ก.พ. - ส.ค. 62
ศูนย์
9
-
-
2.6 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ระดับจังหวัด
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
ราย
7000
-
7000
100.00
2.7 จัดระบบและประสานเชื่อมโยงงานวิจัยสู่พื้นที่ผ่าน ศพก.
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
ราย
135
-
-
2.8 สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล และตาม CoO /OT (ปม.)
ต.ค. 61 - ก.ค. 62
ครั้ง
882
91
274
31.07
2.9 อบรมครูบัญชีประจำฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์ และกำหนดตารางปฏิบัติงาน (กตส.)
ต.ค. 61 - ก.ค. 62
ศูนย์
882
20
881
99.89
2.10 สัมมนาชี้แจงการดำเนินงานด้านหม่อนไหม (มม.)
ต.ค. - ธ.ค. 61
ครั้ง
1
-
-
- กำหนดจัดช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 62
2.11 ด้านข้าว
1) กิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ (กข.) 4/
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
หน่วย
51
-
18
35.29
2) อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ (กข.)
เม.ย. 62
ราย
50
- รอการอนุมัติแผนอบรมสัมมนาศึกษา ดูงานนอก พ.ร.บ.
3) ประชุมการสรุปผลปี 2562 และวางแผนการดำเนินงาน ปี 2563 (กข.)
ก.ค. 62
ราย
150
3. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการ ศพก. และ เครือข่าย
3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) (กสก.)
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
ศูนย์
882
62
107
12.13
1) ด้านประมง (ปม.)
ธ.ค. 61 - ก.ค. 62
แห่ง
882
47
92
10.43
2) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ด้านสหกรณ์ (กสส.)
ม.ค. - สค. 62
จังหวัด
77
-
14
18.18
3.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านประมงสู่เกษตรกร(200 ราย/ศพก.) (ปม.)
ต.ค. 61 - ก.ค. 62
ราย
176400
-
15353
8.70
3.3 สนับสนุนการให้บริการ
1) ด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. (พด.)
ธ.ค. 61 - ก.ย. 62
ศูนย์
882
151
302
34.24
- อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่
2) ด้านข้อมูลข่าวสารและวิชาการในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)
ม.ค. - ส.ค. 62
ศูนย์
115
-
95
82.61
3) ด้านปศุสัตว์ (ปศ.)
ต.ค. 61 - มี.ค. 62
ศูนย์
882
201
534
60.54
4) ด้านหม่อนไหม (มม.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ศูนย์
120
20
20
16.67
- อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติโครงการและโอนเงินงบประมาณไปยังหน่วยงานในพื้นที่
3.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินผ่านศูนย์เรียนรู้ ศพก. เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน" (ส.ป.ก.)
ต.ค. 61 - มี.ค. 62
ราย
2800
-
2051
73.25
3.5 จัดให้มีครูบัญชีประจำศูนย์เพื่อให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชี (กตส.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ศูนย์
882
167
416
47.17
3.6 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าวจากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม/การจัดกิจกรรม ศพก. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ 442 ศูนย์ศูนย์ละ 20 ราย (กข.) 5/
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ราย
8840
1440
1770
20.02
3.7 จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านสหกรณ์ส่งมอบให้ ศพก. (กสส.)
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
ศูนย์
882
41
43
4.88
3.8 การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง (โดยสนับสนุนวิทยากรร่วมบรรยายและสื่อสิ่งพิมพ์) (กฝล.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ศูนย์
505
25
79
15.64
3.9 ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในด้านชลประทาน ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ (กชป.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ศูนย์
882
54
54
6.12
3.10 เอกสารแจ้งเตือนภัยเกษตร (กวก.)
ทุกสัปดาห์
ฉบับ
-
5
22
3.11 แผ่นพับ (กวก.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ฉบับ
60125
-
15550
25.86
4. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ
4.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (กสก.)
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
ศูนย์
882
-
882
100.00
4.2 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย (กสก.)
ม.ค. - ก.ย. 62
ราย
8820
-
-
4.3 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ด้านปศุสัตว์ (ปศ.)
ต.ค. 61 - มี.ค. 62
ราย
8820
2139
5682
64.42
4.4 พัฒนาเกษตรกรผู้นำด้านหม่อนไหม (มม.)
มี.ค. - ก.ย. 62
ราย
60
-
-
- กำหนดจัดช่วง ก.พ. 62
4.5 สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องสหกรณ์และการรวมกลุ่ม (กสส.)
พ.ย. 61 - ก.ย. 62
ศูนย์
882
-
61
6.92
4.6 อบรมเกษตรกร (กวก.)
ต.ค. 61 - มี.ค. 62
ราย
11090
2243
5593
50.43
5. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย
5.1 ศูนย์เครือข่ายด้านประมง (ปม.)
1) พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย - รายเก่า (4 เครือข่าย/ศพก.)
พ.ย. 61 - ก.ค. 62
แห่ง
3528
694
1094
31.01
2) พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย - รายใหม่ (1 เครือข่าย/ศพก.)
ต.ค. 61 - มี.ค. 62
แห่ง
882
254
677
76.76
5.2 ศูนย์เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)
พ.ย. 61 - เม.ย. 62
แห่ง
140
-
95
67.86
5.3 ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ (ปศ.)
ต.ค. 61 - มี.ค. 62
ศูนย์
882
201
534
60.54
5.4 สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (กตส.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ศูนย์
882
-
-
5.5 ศูนย์เครือข่ายด้านหม่อนไหม (มม.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ศูนย์
15
3
3
20.00
- อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติโครงการและโอนเงินงบประมาณไปยังหน่วยงานในพื้นที่
5.6 ศูนย์เครือข่ายด้านข้าว (กข.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ฉบับ/ศูนย์
9/1,286
1/1,251
2/1,251
22.22
- จัดทำวารสารใบธงให้ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว จำนวน 1,251 เล่ม
5.7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) (กสก.)
- อยู่ระหว่างจัดพิมพ์วารสารใบธงฉบับที่ 2 ประจำเดือน ก.พ. 62
1) อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืชหลักสูตรการเป็นหมอพืชและการดำเนินงานคลินิกพืช
พ.ย. 61 - ม.ค. 62
ราย
340
-
340
100.00
2) สัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้และนำเสนอผลงานด้านอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ระดับประเทศ
พ.ค. - มิ.ย. 62
ราย
1100
-
-
- กรมไม่เห็นชอบให้ดำเนินการ (ยกเลิก)
3) สนับสนุนการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ด้านจัดการศัตรูพืชในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)
ม.ค. - ก.ย. 62
จังหวัด
77
-
-
4) จัดทำเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรด้านอารักขาพืช
ม.ค. - ก.ย. 62
ชนิด
5
-
1
20.00
5) สนับสนุนการพัฒนางานภารกิจด้านอารักขาพืชสู่งานวิจัย
ม.ค. - ก.ย. 62
เรื่อง
9
1
1
11.11
6) การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
6.1) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการด้านการจัดการศัตรูพืชตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร
พ.ย. 61 - ม.ค. 62
ราย
288
-
288
100.00
6.2) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่องการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร
ต.ค. 61 - มี.ค. 62
ศูนย์
1764
144
1554
88.10
6.3) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศจช.
ม.ค. - ก.ย. 62
จังหวัด
77
14
52
67.53
6.4) สนับสนุนการดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
(1) สนับสนุนการสำรวจติดตามแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
ม.ค. - ก.ย. 62
แปลง
3092
2237
3092
100.00
(2) จัดทำคู่มือและแบบสำรวจแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
ม.ค. - ก.ย. 62
เล่ม
4000
-
-
- อยู่ระหว่างจัดพิมพ์
(3) ประเมินการดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
ม.ค. - ก.ย. 62
แปลง
3092
422
503
16.27
6.5) สนับสนุนชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช
(1) ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ และพ่อ - แม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ
พ.ย. 61 - ม.ค. 62
ชนิด
10
1
10
100.00
(2) สนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ขยายให้ ศจช.
ม.ค. - ก.ย. 62
ขวด
17640
550
550
3.12
(3) สนับสนุนปัจจัยการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน
ม.ค. - ก.ย. 62
ไร่
19250
-
-
- ยังไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ
6.6) จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่
พ.ย. 61 - ม.ค. 62
แปลง
154
25
86
55.84
6.7) จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช.
(1) ระดับจังหวัด
เม.ย. - ก.ย. 62
ราย
3528
292
348
9.86
(2) ระดับเขต
เม.ย. - ก.ย. 62
ราย
249
-
-
(3) ระดับประเทศ
เม.ย. - ก.ย. 62
ราย
264
-
-
6.8) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น
(1) ระดับจังหวัด
เม.ย. - ก.ย. 62
จังหวัด
77
-
-
(2) ระดับเขต
เม.ย. - ก.ย. 62
เขต
9
-
-
6.9) ถอดบทเรียนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
เม.ย. - ก.ย. 62
เขต
9
-
-
6.10) ตรวจประเมินแปลงเรียนรู้ของ ศจช. และคุณภาพชีวภัณฑ์ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ม.ค. - ก.ย. 62
ศทอ.
9
-
-
6.11) ประเมินผลศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
พ.ย. 61 - ม.ค. 62
ครั้ง
10
-
1
10.00
7) ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
7.1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ย
ธ.ค. 61 - เม.ย. 62
ราย
110
-
110
100.00
7.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการแก้ไขปัญหาด้านดินและปุ๋ย
ม.ค. - ก.พ. 62
ราย
60
-
-
7.3) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายด้านดินและปุ๋ยระดับอำเภอ
ม.ค. - ก.ย. 62
ราย
977
432
750
76.77
8) พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
8.1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช.
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ศูนย์
882
582
647
73.36
8.2) ประกวด ศดปช.ดีเด่น
(1) ระดับจังหวัด
พ.ค. - ส.ค. 62
จังหวัด
77
5
8
10.39
(2) ระดับเขต
พ.ค. - ส.ค. 62
สสก.
9
-
-
8.3) ศึกษาพัฒนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ยมาประยุกต์ใช้เพื่อการเกษตรแม่นยำ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
เรื่อง
1
-
-
8.4) สนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านดินและปุ๋ยระหว่างประเทศ
ธ.ค. 61 - เม.ย. 62
ครั้ง
1
-
-
8.5) พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ให้เป็นต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นยำ
(1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ศดปช. ต้นแบบ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ศูนย์
9
-
-
(2) อบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นยำ
มี.ค. - เม.ย. 62
ราย
60
-
-
(3) จัดทำแปลงต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นยำ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แปลง
9
-
-
9) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
9.1) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ศูนย์
882
179
184
20.86
9.2) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ศูนย์
882
234
273
30.95
9.3) จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ยสนับสนุนเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ชุด
1000
-
-
9.4) จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ม.ค. - ก.ย. 62
จังหวัด
77
4
5
6.49
9.5) สนับสนุนงานภารกิจด้านดินปุ๋ยสู่งานวิจัย
ก.ย. 61 - ก.ย. 62
เรื่อง
9
2
2
22.22
10) การประเมิน ศดปช.
10.1) สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน ศดปช.
มิ.ย. - ส.ค. 62
ราย
110
-
-
10.2) ประเมินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศดปช.
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ครั้ง
30
4
6
20.00
10.3) ประเมินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศดปช. ระดับเขต
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
สสก.
9
1
1
11.11
6. การติดตามและรายงาน
6.1 กรมส่งเสริมการเกษตร
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
จังหวัด
77
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
6.2 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ม.ค. - ส.ค. 62
จังหวัด
70
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
6.3 กรมปศุสัตว์
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
จังหวัด
77
12
44
57.14
6.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เม.ย. - ก.ย. 62
ศูนย์
882
-
-
6.5 กรมหม่อนไหม
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ครั้ง
120
-
-
6.6 กรมการข้าว
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ศูนย์
51
-
-
- การโอนจัดสรรงบประมาณการติดตามงานให้หน่วยงานภูมิภาค 51 หน่วยงานและจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน 35 ราย
6.7 กรมส่งเสริมสหกรณ์
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ศูนย์
882
14
36
4.08
6.8 กรมวิชาการเกษตร
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ศพก.
497
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
6.9 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
เรื่อง
1
-
-
7. บริหารจัดการสนับสนุนการดำเนินงาน
7.1 กรมวิชาการเกษตร
7.2 กรมหม่อนไหม
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย
บาท
448.49
30.36
87.2
19.44
8.1 กรมส่งเสริมการเกษตร
บาท
282.27
3.7
44.27
15.68
8.2 กรมการข้าว
บาท
16.79
1.46
3.66
21.80
8.3 กรมประมง
บาท
24.7
3.7
9.68
39.19
8.4 กรมปศุสัตว์
บาท
21.03
1.41
4.16
19.78
8.5 กรมพัฒนาที่ดิน
บาท
8.73
1.21
2.18
24.97
8.6 กรมหม่อนไหม
บาท
7.5
0.3
0.3
4.00
- งวดที่ 1 ได้รับงบประมาณ 3.76ล้านบาท
8.7 กรมชลประทาน
บาท
8.8
0.51
0.55
6.25
8.8 กรมวิชาการเกษตร
บาท
35.68
15.49
15.49
43.41
8.9 กรมส่งเสริมสหกรณ์
บาท
7.37
1.33
1.49
20.22
8.10 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
บาท
29.66
1.16
5.24
17.67
8.11 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
บาท
4.96
-
-
8.12 กรมฝนหลวง
ก.พ. 62
บาท
0.5
-
-
- ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์88,200 แผ่น เพื่อแจก 882 ศูนย์โดยจะเริ่มดำเนินการผลิต ก.พ. 62
8.13 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
บาท
0.5
0.09
0.18
36.00
หมายเหตุ
1/ คัดเลือก ศพก. ด้านข้าว 36 ศูนย์ ในพื้นที่ 36 จังหวัด รอการคัดเลือก ศพก. ด้านข้าวจากหน่วยงานภูมิภาค 12 ศูนย์
2/ ศพก. อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ศพก. เขาย้อย จ.เพชรบุรี ศพก.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ศพก.อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ศพก.ฝาง จ.เชียงใหม่ ศพก.อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ กำหนดหน่วยจัด 6 แห่งโดยคัดเลือก ศพก.ระดับเขต รอการอนุมัติแผนอบรมสัมนาศึกษาดูงานนอกระบบ
3/ ขอปรับระยะเวลาดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่าย
4/ ศมข.พะเยา ศมข.พิษณุโลก ศวข.ฉะเชิงเทรา ศวข.เชียงราย ศวข.แพร่ ศมข.อุดรธานี (ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข ได้ร่วมประชาสัมพันธ์ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน และ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี) ศมข.สกลนคร (ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมให้คำแนะนำการทำนาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว 5 จุด)
5/ - ดำเนินการจัดประชุม ได้แก่ สวช. (ประชุมการใช้พันธุ์ข้าวและโรคแมลงศัตรูข้าว) ศมข.ลพบุรี ชัยนาท ราชบุรี พิษณุโลก ร้อยเอ็ด ศวข.ลพบุรี ราชบุรี เชียงราย (ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของ ศพก.) ศมข.อุบลราชธานี (ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่) ศวข.ปทุมธานี (การผลิตข้าวปทุมธานี 1 แบบครบวงจร) ศมข.นครสวรรค์ (แนวทางและเทคโนโลยีการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต) - รับแผนการจัดประชุม ศพก.ด้านข้าว จำนวน 316 ศูนย์

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 1
ทั้งหมด :3070