การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกร ให้สามารถเป็น Smart Farmer
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกรยกระดับเป็น Smart Farmer
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 153,080,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. การบริหารจัดการในภาพรวม
ครั้ง
-
7
7
-
1.1 การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (รายใหม่ ปี 2562)
ราย
70000
14821
14821
21.172857142857
1.2 การประเมินศักยภาพเกษตรกรและการจัดกลุ่มเกษตรกร
1) เกษตรกร ปี 2561
ราย
-
8026
8026
-
1.1) กลุ่ม A
ราย
-
3067
3067
-
1.2) กลุ่ม B
ราย
-
3578
3578
-
1.3) กลุ่ม C
ราย
-
1381
1381
-
2) เกษตรกร ปี 2560
ราย
-
13176
13176
-
2.1) กลุ่ม A
ราย
-
4881
4881
-
2.2) กลุ่ม B
ราย
-
6552
6552
-
2.3) กลุ่ม C
ราย
-
1743
1743
-
2. การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฎิบัติการ
2.1 การฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
ราย
-
-
-
-
- เกษตรกร ปี 2562
ราย
-
-
-
-
2.2 การส่งเสริมองค์ความรู้เฉพาะสาขา
ราย
-
-
-
-
1) เกษตรกร ปี 2562
ราย
-
-
-
-
2) เกษตรกร ปี 2561
ราย
-
798
798
-
3) เกษตรกร ปี 2560
ราย
-
785
785
-
2.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้ง
-
3
3
-
1) เกษตรกร ปี 2562
ราย
-
50
50
-
2) ปราชญ์เกษตร
ราย
-
5
5
-
3) เกษตรกรต้นแบบ
ราย
-
5
5
-
3. การจัดทำฐานข้อมูลของเกษตรกร ปี 2562
ราย
-
-
-
-
3.1 การทำแฟ้มรายบุคคล
ราย
-
148
148
-
3.2 การทำผังแปลง
ราย
-
133
133
-
3.3 การทำแผนการผลิต
ราย
-
109
109
-
4. การจัดกิจกรรมพบปะ 3 ประสาน/5 ประสาน
ครั้ง/ราย
-
1/-
1/-
-
4.1 เกษตรกร
ครั้ง/ราย
-
-
-
-
4.2 หน่วยงานรัฐ
ครั้ง/ราย
-
-
-
-
4.3 ภาคประชาสังคม
ครั้ง/ราย
-
-
-
-
4.4 ภาคเอกชน
ครั้ง/ราย
-
-
-
-
4.5 สถาบันการศึกษา
ครั้ง/ราย
-
-
-
-
5. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
5.1 เกษตรกรที่สนับสนุน
ราย
-
-
-
-
1) เกษตรกร ปี 2562
ราย
-
-
-
-
2) กษตรกร ปี 2561
ราย
-
756
756
-
3) เกษตรกร ปี 2560
ราย
-
752
752
-
5.2 ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน
1) พันธุ์พืช ไม้ผล/ เมล็ดพันธุ์ผัก/ ท่อนพันธุ์หม่อน
ต้น/ซอง/ท่อน
-
-
-
-
2) สัตว์ปีก ไก่ไข่ เป็ดไข่ เป็ดเทศ
ตัว
-
-
-
-
3) สัตว์น้ำ ปลากินพืช
ตัว
-
-
-
-
4) วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ/ ถังหมัก
ชุด/ ถัง
-
-
-
-
5) อื่น ๆ (ระบุ)
ระบุหน่วย
-
-
-
-
6. การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้
ครั้ง/iราย
-
11/-
11/-
-
7. การกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตร
- การติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด
ครั้ง/ราย
-
-/1,104
-/1,105
-
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
326.70182
0.125083
0.125083
0.038286594179365
8.1 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ล้านบาท
-
0.003765
0.003765
8.2 กรมการข้าว
ล้านบาท
-
-
-
-
8.3 กรมชลประทาน
ล้านบาท
-
-
-
-
8.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ล้านบาท
-
0.06585
0.06585
8.5 กรมพัฒนาที่ดิน
ล้านบาท
-
-
-
-
8.6 กรมปศุสัตว์
ล้านบาท
-
-
-
-
8.7 กรมประมง
ล้านบาท
-
0.055468
0.055468
8.8 กรมวิชาการเกษตร
ล้านบาท
-
-
-
-
8.9 กรมส่งเสริมการเกษตร
ล้านบาท
-
-
-
-
8.10 กรมส่งเสริมสหกรณ์
ล้านบาท
-
-
-
-
8.11 กรมหม่อนไหม
ล้านบาท
-
-
-
-
8.12 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ล้านบาท
-
-
-
-
8.13 การยางแห่งประเทศไทย
ล้านบาท
-
-
-
-
8.14 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ล้านบาท
-
-
-
-
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :2410