การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

ชื่อโครงการ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

ประจำเดือน เมษายน 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกร ให้สามารถเป็น Smart Farmer
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกรยกระดับเป็น Smart Farmer
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 153,060,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 30 เมษายน 2562)
ร้อยละ
1. พัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Famer/ Yong Smart Farmer
1.1 การพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (กสก.)
ต.ค. 61 - มิ.ย. 62
ราย
2875
292
2976
103.51
1.2 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (กสก.)
ธ.ค. 61 - ก.พ. 62
ราย
17640
1040
16677
94.54
1.3 พัฒนาอาสาปศุสัตว์ สู่ Smart Farmer (ปศ.)
ต.ค. 61 - ส.ค. 62
ราย
1540
345
1535
99.68
1.4 สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) (ปศ.)
ต.ค. 61 - ส.ค. 62
ราย
180
40
185
102.78
1.5 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (ปศ.)
ต.ค. 61 - ส.ค. 62
ราย
3840
-
3728
97.08
1.6 พัฒนาเกษตรกรสมาชิกให้เป็น Smart Farmer (กสส.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ราย
380
-
-
- ดำเนินการอบรมช่วงไตรมาส 3
1.7 อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพัฒนา DevelopingSmart Farmer (มม.)
เม.ย. 62
ราย
1211
-
-
- อยู่ระหว่างโอนงบประมาณงวด 2
1.8 เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (ปม.)
ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62
ราย
15000
2055
14515
96.77
1.9 แผนงานจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานสู่ Smart Farmer (ชป.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
กลุ่ม
697
22
40
5.74
1.10 การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น(Smart Group) (ชป.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โครงการ
1
-
-
- ดำเนินการเดือน เม.ย. 62
2. พัฒนาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer/ Young Smart Farmer แล้ว
2.1 อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer (กสก.)
ธ.ค. 61 - ก.พ. 62
ราย
450
50
486
108.00
2.2 อบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (กสก.)
ธ.ค. 61 - ก.พ. 62
ราย
1540
80
1259
81.75
2.3 พัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ (กสก.)
ก.พ. 62
ราย
3850
157
3138
81.51
2.4 อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม (กสก.)
ก.พ. 62
ราย
3080
308
2288
74.29
2.5 ค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ยุคประเทศไทย 4.0 (กสก.)
ไตรมาส 2
ราย
100
-
-
- อยู่ระหส่างการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
2.6 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) (สปก.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ราย
5000
-
4970
99.40
2.7 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (กข.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ราย
11250
2715
2823
25.09
หมายเหตุ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 12
ทั้งหมด :4232