8. การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีการบริหารจัดการและการตลาดสินค้าเกษตรอย่างมืออาชีพ และทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้นและมีจำนวนลดลง
2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
3. เพื่อพัฒนาเกษตรกรสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาด
4. เพื่อขยายผล Smart Farmer ต้นแบบการเรียนรู้สู่เพื่อนเกษตรกร
เป้าหมายของโครงการ
จำนวน 198,899 ราย
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 29,150,850 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmrt (กสก.)
1.1 การเตรียมความพร้อมของเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเข้าสู่ภาคการเกษตร
1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
คน
50
50
-
-
-
-
50
2) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
คน
110
110
-
-
-
-
110
3) อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
ราย
2,695
1,844
250
300
400
160
2,954
4) อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer
ราย
450
489
-
-
-
-
489
5) ค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ยุค ประเทศไทย 4.0
ราย
100
-
-
-
95
-
5
100
6) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต
ราย
540
-
-
367
-
60
113
540
7) พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
ราย
200
-
-
-
-
-
-
1.2 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer
1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core team ระดับเขตและจังหวัด
ราย
110
110
-
-
-
-
110
2) พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
2.1) เวทีประเมิน วิเคราะห์ จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล แผนพัฒนาการผลิตและค้นหา Smart Farmer ต้นแบบ
ราย
20,000
12,693
2,180
2,250
2,136
1,283
3,093
23,635
2.2) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม Smart Farmer
กลุ่ม
77
22
20
15
17
3
77
3) สัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบระดับจังหวัด
ราย
4,410
1,665
800
600
1,225
280
4,570
4) ถอดบทเรียนและจัดทำสื่อถ่ายทอดความรู้ YSF และ SF ต้นแบบ
ชุด
9
3
1
1
1
1
2
9
5) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา Smart Farmer
คน
40
40
-
-
-
-
40
2. สร้างและพัฒนาชาวนา ปราดเปรื่อง (กข.)
- การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยการสร้างและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง
ราย
243
131
-
-
-
-
112
243
3. ฝึกอบรมให้ความรู้ พร้อมนำไปดูงานเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (ปม.)
- การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer โดยฝึกอบรมให้ความรู้ พร้อม นำ ไปดูงานเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ
ราย
16,000
14,244
140
674
875
67
16,000
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเลี้ยง ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรและอาสาปศุสัตว์ รวมทั้งส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการผลิตชุมชนต้นแบบ (ปศ.)
- การสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเลี้ยง ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร และอาสาปศุสัตว์ รวมทั้งส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการผลิตชุมชนต้นแบบ
ราย
13,180
12,714
60
360
60
-
13,194
5. พัฒนาสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (กสส.)
5.1 ให้ความรู้ด้านสหกรณ์ สอนเทคนิควิธีปฎิบัติที่เหมาะสมให้กับกลุ่มเป้าหมาย Smart Member พัฒนาให้มีคุณสมบัติของ Smart Farmer
ราย
5,320
4,745
-
-
203
-
4,948
5.2 นำเกษตรกรไปดูงาน การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเพิ่มผลิตภาพด้านการเกษตร
ราย
160
371
-
-
5
-
376
6. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.)
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ราย
5,000
3,632
4
70
-
-
3,706
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
29.15
17.47
2.16
2.21
0.42
0.47
2.62
25.35
7.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
28.84
17.33
2.16
2.21
0.42
0.47
2.62
25.21
7.2 งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
0.17
0.06
-
-
-
-
0.06
7.3 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
0.14
0.08
0.002
-
-
-
0.08
หมายเหตุ
จากการรายงานข้อมูล 49 จังหวัด และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล 28 จังหวัด

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 17
ทั้งหมด :1595