8. การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีการบริหารจัดการและการตลาดสินค้าเกษตรอย่างมืออาชีพ และทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้นและมีจำนวนลดลง
2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
3. เพื่อพัฒนาเกษตรกรสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาด
4. เพื่อขยายผล Smart Farmer ต้นแบบการเรียนรู้สู่เพื่อนเกษตรกร
เป้าหมายของโครงการ
จำนวน 198,899 ราย
ระยะเวลาของโครงการ
ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน - บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม Smart Farmer
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
2. สร้างเครือข่าย Smart Farmer ระดับจังหวัด
ต.ค. 60 - ก.ย. 62
3. ถอดบทเรียนและจัดทำสื่อถ่ายทอดความรู้ Young Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ
ต.ค. 60 - ก.ย. 63
4. พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ราย
198,899
77,320
77,320
4.1 พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง
ราย
73,895
33,780
33,780
- Smart Farmer
ราย
20,119
20,119
- Smart Farmer Model
ราย
1,815
1,815
- Developing Smart Farmer
ราย
11,846
11,846
4.2 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
ราย
4.3 พัฒนา Smart Farmer ในระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่
ราย
4.4 พัฒนา Smart Farmer ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ราย
5. อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer
6. ค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0
ราย
7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต และระดับประเทศ
ราย
8. พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
ศูนย์
27
-
-
9. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยการสร้าง และ พัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง (กข.)
ราย
10. การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer โดยฝึกอบรมให้ความรู้ พร้อมนำไปดูงานเกษตรกรต้นแบบ ที่ประสบความสำเร็จ (ปม.)
ราย
11. การสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเลี้ยงและสร้างเครือข่ายการผลิตชุมชนต้นแบบ (ปศ.)
ราย
12. พัฒนาสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (กสส.)
ราย
12.1 ให้ความรู้ด้านสหกรณ์ สอนเทคนิควิธีปฎิบัติที่เหมาะสมให้กับกลุ่มเป้าหมาย Smart Member พัฒนาให้มีคุณสมบัติของ Smart Farmer
12.2 นำเกษตรกรไปดูงาน การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเพิ่มผลิตภาพด้านการเกษตร
13. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)
ราย
14. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
14.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
14.2 งบลงทุน
ล้านบาท
14.3 งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
14.4 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :259