การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

ชื่อโครงการ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกร ให้สามารถเป็น Smart Farmer
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกรยกระดับเป็น Smart Farmer
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 153,060,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 31 กุมภาพันธ์ 2562)
ร้อยละ
1. พัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Famer/ Yong Smart Farmer
1.1 การพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (กสก.)
ต.ค. 61 - มิ.ย. 62
ราย
2875
1000
2648
92.10
1.2 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (กสก.)
ธ.ค. 61 - ก.พ. 62
ราย
17640
6877
15637
88.65
1.3 พัฒนาอาสาปศุสัตว์ สู่ Smart Farmer (ปศ.)
ต.ค. 61 - ส.ค. 62
ราย
1540
449
1190
77.27
- อยู่ระหว่างประเมินคุณสมบัติ
1.4 สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) (ปศ.)
ต.ค. 61 - ส.ค. 62
ราย
180
40
85
47.22
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
1.5 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (ปศ.)
ต.ค. 61 - ส.ค. 62
ราย
3840
996
3136
81.67
1.6 พัฒนาเกษตรกรสมาชิกให้เป็น Smart Farmer (กสส.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ราย
380
-
-
- ดำเนินการอบรมช่วงไตรมาส 3
1.7 อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพัฒนา Developing Smart Farmer (มม.)
เม.ย. 62
ราย
1211
-
-
- ดำเนินการอบรมช่วงไตรมาส 3
1.8 เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (ปม.)
ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62
ราย
15000
1310
10893
72.62
1.9 แผนงานจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานสู่ Smart Farmer (ชป.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
กลุ่ม
697
-
12
1.72
1.10 การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น (Smart Group) (ชป.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
โครงการ
1
-
-
- ดำเนินการเดือน เม.ย. 62
2. พัฒนาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer/ Young Smart Farmer แล้ว
2.1 อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer (กสก.)
ธ.ค. 61 - ก.พ. 62
ราย
450
114
389
86.44
2.2 อบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (กสก.)
ธ.ค. 61 - ก.พ. 62
ราย
1540
639
1039
67.47
2.4 อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม (กสก.)
ก.พ. 62
ราย
3080
1190
1570
50.97
2.5 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) (สปก.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ราย
5000
1350
3775
75.50
2.6 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (กข.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ราย
11250
8
108
0.96
หมายเหตุ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 1
ทั้งหมด :3070