9. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรด้วยกลไกประชารัฐโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสหกรณ์
เป้าหมายของโครงการ
พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอำเภอในรูปแบบประชารัฐ จำนวน 878 แห่ง โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาตามระยะ ดังนี้
ปี 2560 จำนวน 64 สหกรณ์ ปี 2561 จำนวน 300 สหกรณ์ ปี 2562 จำนวน 300 สหกรณ์ ปี 2563 จำนวน 214 สหกรณ์
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 11.0047 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. พัฒนาสถาบันเกษตรกรด้วยกลไกประชารัฐ
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
1.1 พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลัก ระดับอำเภอ
แห่ง
300
246
94
340
1.2 จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงาน
แผน
300
-
-
-
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในรูปแบบประชารัฐ
1.3 ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายช่องทางการตลาด และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์ ภายใต้ความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัด
แห่ง
94
87
2
89
2. ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
2.1 มูลค่าการให้บริการสมาชิก/เกษตรกร/เครือข่ายของสหกรณ์ระดับอำเภอ
- การให้บริการปัจจัยการผลิตคุณภาพ
ล้านบาท
-
-
1,333.46
1,333.46
- การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
ล้านบาท
-
-
4,820.16
4,820.16
2.2 สหกรณ์ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือประชารัฐ
- มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
แห่ง
-
55
39
94
- ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ได้รับการแปรรูป/สร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์
-
50
33
83
แห่ง
-
44
33
77
- ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ได้รับการพัฒนาคุณภาพ/รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
-
28
19
47
แห่ง
-
14
19
33
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
11.00
6.97
0.27
7.24
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :259