การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

ชื่อโครงการ การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร
2. เพื่อเสริมสร้างสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอำเภอให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เป้าหมายของโครงการ
สหกรณ์ภาคการเกษตร 898 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 12,270,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 31 กุมภาพันธ์ 2562)
ร้อยละ
1. พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรตามรูปแบบประชารัฐ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
1.1 พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ
สหกรณ์
823
75
375
45.57
1.2 พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร
สหกรณ์
82
50
82
100.00
1.3 พัฒนาการดำเนินธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
สหกรณ์
122
41
122
100.00
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็ง และแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ราย
16460
1577
6753
41.03
- กำหนดการจัดประชุมฯ แล้วเสร็จเดือน พ.ค. 62
สหกรณ์
823
75
375
45.57
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ
ราย
2050
-
-
- กำหนดแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเดือน พ.ค. - มิ.ย. 62
สหกรณ์
82
-
-
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
12.27
1.52
3.73
30.40
หมายเหตุ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 1
ทั้งหมด :3070