การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

ชื่อโครงการ การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

ประจำเดือน เมษายน 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร
2. เพื่อเสริมสร้างสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอำเภอให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เป้าหมายของโครงการ
สหกรณ์ภาคการเกษตร 898 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 12,270,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงาน /งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วย ผลการฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
เฉพาะเดือน
ผลงานสะสม
(1 ตค 61 - วัน 30 เมษายน 2562)
ร้อยละ
1. พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรตามรูปแบบประชารัฐ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
1.1 พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ
สหกรณ์
823
282
803
97.57
1.2 พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร
สหกรณ์
82
-
82
100.00
1.3 พัฒนาการดำเนินธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
สหกรณ์
122
-
122
100.00
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งและแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ราย
16460
308
16323
99.17
สหกรณ์
823
12
803
97.57
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ
ราย
2050
275
675
32.93
สหกรณ์
82
11
27
32.93
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
12.27
0.45
8.41
68.54
หมายเหตุ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 12
ทั้งหมด :4232