หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ลำดับที่ โครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานรับผิดชอบ (ศปผ.)
1 การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน กรมประมง ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง
2 การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง
3 ตลาดสินค้าเกษตรกร องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง
4 แผนการผลิตการตลาดข้าวครบวงจร กรมการข้าว ส่วนประเมินผลพืช
5 ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
6 บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนประเมินผลพืช
7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร
8 การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร
9 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร
10 ธนาคารสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนวิชาการการประเมินผล
11 การส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร
12 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง
13 การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์ระสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
14 การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนวิชาการการประเมินผล
15 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมประมง ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 4
ทั้งหมด :2410