หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ลำดับที่ โครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานรับผิดชอบ (ศปผ.)
1 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแลงใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร
3 การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร
4 การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-map) กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนประเมินผลพืช
5 การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักงานมาตรานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง
6 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง
7 ตลาดสินค้าเกษตร
7.1 ตลาดสินค้าเกษตร องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง
7.2 การตลาดเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง
7.3 การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
8 การตลาดเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง
9 การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
10 แผนการผลิตการตลาดข้าวครบวงจร กรมการข้าว ส่วนประเมินผลพืช
11 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กรมชลประทาน ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
12 การส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร
13 ธนาคารสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนวิชาการการประเมินผล
14 การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร
15 การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU) กรมประมง ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง
16 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร
17 การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนวิชาการการประเมินผล

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 6
ทั้งหมด :10030