จำนวนผู้เข้าชมหน้าเพจนี้
วันนี้ :
4
ทั้งหมด :
135

ผลการดำเนินงาน (Project)
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ
(1) เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ทรัพยากรดินและน้ำ ในบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการ
(2) เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในการทำเกษตรกรรม
(3) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
(4) เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 45 จังหวัด กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 1,097 แห่ง เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างน้อย 164,550 ราย
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 109,700,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
ก.ค.-ก.ย. 61
ราย
164,550
-
-
2. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแล้วเสร็จ1/
พ.ค.-ก.ย. 61
แห่ง
1,097
9
9
3. เกษตรกรได้รับประโยชน์ (สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ)
ราย
8,776
64
64
4. พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์
ไร่
2,314
-
-
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย
พ.ค.-ก.ย. 61
บาท
109,700,000
-
-
5.1 งบดำเนินงาน
บาท
42,015,100
-
-
5.2 งบลงทุน
บาท
67,684,900
-
-
5.3 เงินอุดหนุน
บาท
-
หมายเหตุ
1/ สพด.อุดรธานี แล้วเสร็จ 8 แห่ง และ สพด.หนองบัวลำภู แล้วเสร็จ 1 แห่ง

ผู้รวบรวมรายงานของ
กรมพัฒนาที่ดิน น.ส.สุนันท์ ไวยพาลี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตืดตามและประเมินผล โทร. 02-579-6297 โทรสาร 02-579-6297 E-mail : pld_6@ldd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวลลิศรา วงศ์เลน ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
(1) เพื่อขยายผลศาสตร์พระราชา ด้วยการสร้างฝายชะลอประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน
(2) เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนมีความรู้และความเข้าใจในการสร้างฝายชะลอน้ำประเภทชั่วคราวในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัสดุในท้องถิ่น
(3) บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร
(4) เกิดการจ้างงานภายในชุมชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 23 จังหวัด กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน 244 แห่ง ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. เพื่อการเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการทั้งหมด 8 แห่ง 80 ถัง (4 จังหวัด)
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
ฝายชะลอน้ำจำนวน 6.4280 ล้านบาท ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. 8.2938 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว
1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
1.2 ฝายชะลอน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ1/
แห่ง
244
-
1.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์
1.4 พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์
1.5 งบประมาณที่เบิกจ่าย
บาท
6,428,000
-
1.5.1 งบดำเนินงาน
บาท
1.5.2 งบลงทุน
บาท
1.5.3 เงินอุดหนุน
บาท
1.5.4 ...................................
บาท
2. ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.
2.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ราย
เกษตรกร/แรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
2.2 ถังเก็บน้ำ คลส. ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ2/
แห่ง
80
-
2.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์
ไร่
2.4 พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์
ไร่
2.5 งบประมาณที่เบิกจ่าย
บาท
8,293,800
-
2.5.1 งบดำเนินงาน
บาท
2.5.2 งบลงทุน
บาท
2.5.3 เงินอุดหนุน
บาท
2.5.4 ...................................
บาท
หมายเหตุ
1/ อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง 189 แห่ง
2/ ปรับพื้นที่แล้ว 30 จุด จัดหาผู้รับจ้างแล้ว 3 จังหวัด

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511
E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวลลิศรา วงศ์เลน ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมชลประทาน
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อสร้างความมั่นคงเรื่องน้ำ ให้มีน้ำทำการเกษตร อุปโภค บริโภคในฤดูแล้งและป้องกันบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก
2) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ้น
3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำให้ดีมากยิ่งขึ้น
4) เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5) เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านการชลประทานที่ประสบอุทกภัยในปี 2560
6) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง
7) สนับสนุนและขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือเกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้ คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ทำอาชีพเกษตรกรรมและประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
8) เพื่อป้องกันบรรเทาภัยอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี และสนับสนุนน้ำดิบในการผลิตประปาในเขตอำเภอหัวหิน
9) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการก่อสร้าง งานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำเพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนงาน
10) เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านน้ำตามข้อสั่งการของ นรม.ในคราวลงพื้นที่/รายการที่เสนอแก้ปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ภาคใต้
11) เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานและปริมาณเก็บกักที่ให้มากขึ้น
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชป. 71 จังหวัด จำนวน 1,585 แห่ง
1) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 17,960 ไร่
2) พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 2,142,961 ไร่
3) ครัวเรือนรับประโยชน์เพิ่มขึ้น 361,704 ครัวเรือน
4) ปริมาตรน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 14.09 ลบ.ม.
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน 2561 - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 9,966.4096 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องจากพระราชดำริ
1.1 จ้างงานเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
ราย
-
-
1.2 จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่โครงการ
กลุ่ม
-
-
1.3 แหล่งน้ำชลประทานปรับปรุง/
แห่ง
300
-
-
ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
1.4 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
ไร่
60
-
-
1.5 พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการ
ไร่
92,285
-
-
ชลประทาน
1.6 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการ
ครัวเรือน
14,611
-
-
2. พัฒนา ฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทานเพื่อ
ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง
2.1 โครงการชลประทานที่ ปรับปรุง/
แห่ง
1,285
-
-
ซ่อมแซม แล้วเสร็จ
2.2 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
ไร่
17,900
-
-
2.3 พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการชลประทาน
ไร่
2,050,676
-
-
2.4 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการ
ครัวเรือน
347,093
-
-
2.5 ความจุ
ลบ.ม.
14.09
-
-
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย
3.1 งบดำเนินงาน
บาท
3.2 งบลงทุน1/
ล้านบาท
9,966.4096
426.5087
426.5087
3.3 เงินอุดหนุน
บาท
หมายเหตุ
1/ เบิกจ่ายเป็นค่าซื้อที่ดิน 418,611,341 บาท

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ..กรมชลประทาน นางสาวนันทนา เพ็งคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล โทร. 0 2243 6928 โทรสาร 0 2241 2686 E-mail : monitoring.plan@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 08-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวพิมผกา พิมพ์สารี ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02-579-0555 โทรสาร 02-573-5511

หน่วยงานรับผิดชอบ
การยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อลดพื้นที่ปลูกยาง ลดปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู่ระบบ เป็นการลดความเสี่ยงผลกระทบด้านราคา
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกร 30,000 ราย พื้นที่ 150,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ
วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 1,508,286,400 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ราย
30,000
-
2. พื้นที่ยางพาราที่เข้าร่วมโครงการ
ไร่
150,000
-
3. จำนวนครั้งของการจัดประชุมชี้แจงโครงการ
ครั้ง
4. จำนวนพื้นที่ยางพาราที่สำรวจรังวัดเพื่อการตัดโค่น
ไร่
150,000
-
5. การตัดโค่นต้นยางแล้วที่รังวัดแล้ว
ราย/ไร่
5. การได้รับเงินอุดหนุนไร่ละ 4,000 บาท
ราย/ไร่
6. จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนอาชีพแล้ว
ราย
7. การที่ได้รับเงินอุดหนุนไร่ละ 6,000 บาท
ราย/ไร่
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย
8.1 งบดำเนินงาน
บาท
8,286,400
-
8.2 เงินอุดหนุน
ล้านบาท
1,500
-
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสุมนทิพย์ ปาลกะวงศ์ฯ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02 579 0614 มือถือ 086 9085763 โทรสาร 02 579 0507

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อลดพื้นที่ปลูกยาง ลดปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู่ระบบ เป็นการลดความเสี่ยงผลกระทบด้านราคา
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกร 30,000 ราย พื้นที่ 150,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ
วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 45,690,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. รับรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
1 พ.ค. - 3 มิ.ย. 61
ราย
2. เกษตรกรเข้าร่วมอบรมพัฒนาอาชีพ
ราย
2.1 ด้านพืชผัก/สมุนไพร
ราย
2.2 ด้านไม้ดอก ไม้ประดับ
ราย
2.3 ด้านพืชไร่
ราย
2.4 ด้านไม้ผล
ราย
2.5 ด้านไม้ยืนต้น
ราย
2.6 ด้านประมง
ราย
2.7 ด้านปศุสัตว์
ราย
2.8 ด้านอื่นๆ (ระบุ)
ราย
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบดำเนินงาน)
บาท
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสุมนทิพย์ ปาลกะวงศ์ฯ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02 579 0614 มือถือ 086 9085763 โทรสาร 02 579 0507

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ
1.1 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวให้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นรูปแบบเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม ให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้
1.2 เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และลด Supply ส่วนเกินจากตลาดที่เป็นผลให้ผลผลิตข้าวราคาตกต่ำ และไม่มีคุณภาพ
เป้าหมายของโครงการ
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อสนับสนุนให้ผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม (N) จำนวน 6,832 ไร่ (เกษตรกร 860 ราย) ในพื้นที่ 13 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 29,680,100 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ
เม.ย. - ก.ย.
จังหวัด
13
-
-
1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/เกี่ยวข้อง
ราย
65
23
23
1.2 เกษตรกร
ราย
974
313
313
2. คัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
เม.ย. - มิ.ย.
2.1 เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ราย
948
417
417
2.2 เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก
ราย
948
417
417
3. อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
มิ.ย. - ก.ค.
ราย
510
84
84
ที่ดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
4. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้
มิ.ย. - ส.ค.
เหมาะสมกับพืชที่จะปรับเปลี่ยน
4.1 พื้นที่ที่จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ไร่
6,832
502
502
4.2 เกษตรกรที่ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ราย
869
-
-
5. สินค้าหรือชนิดพืชที่เกษตรกรปรับเปลี่ยน
เม.ย. - ก.ย.
ชนิด
14
-
-
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
เม.ย. - ก.ย.
บาท
29,680,100
-
-
6.1 งบดำเนินงาน
บาท
-
-
-
6.2 งบลงทุน
บาท
29,680,100
-
-
6.3 เงินอุดหนุน
บาท
-
-
-
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
กรมพัฒนาที่ดิน น.ส.สุนันท์ ไวยพาลี ตำแหน่ง ผู้อำนวยกลุ่มติดตามและประเมินผล. โทร. 02 579 6297 โทรสาร 02 579 6297 E-mail pld_6@ldd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

น.ส.จริยา แสงแก้ว ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02 579 0507 โทรสาร 02 579 0507 E-mail Prog-eva@oae.go.th

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อรองรับการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยการสร้างแหล่งพืชพันธุ์ดี มีมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐ
เป้าหมายของโครงการ
จัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์พืช โดยการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จำนวน 10 ศูนย์ ประกอบด้วย จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี ชลบุรี นครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัมย์ มหาสารคาม ลำพูน และพิษณุโลก ให้สามารถผลิตพืชพันธุ์ดี (เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ท่อนพันธุ์ ต้นพันธุ์ ฯลฯ) ได้เต็มศักยภาพ
ระยะเวลาของโครงการ
พฤษภาคม - กันยายน พ.ศ. 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 268,800,600 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ประชุมหารือการเตรียมการและการ
พ.ค. - ก.ย.
ครั้ง
4
-
ดำเนินการปรับปรุงศูนย์ฯ การจัดตั้งเงินทุน
หมุนเวียน พร้อมทั้งจัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน1/
2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
มิ.ย. - ก.ย.
คน
200
-
3. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
พ.ค. - ก.ย.
รายการ
4. ปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ์
พ.ค. - ก.ย.
รายการ
176
-
5. จัดทำแปลงพ่อแม่พันธุ์สำหรับการ
พ.ค. - ก.ย.
แปลง
2
-
ขยายพันธุ์พืช
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
พ.ค. - ก.ย.
บาท
268,800,600
-
6.1 งบดำเนินงาน
พ.ค. - ก.ย.
บาท
38,388,200
-
6.2 งบลงทุน
พ.ค. - ก.ย.
บาท
230,412,400
-
หมายเหตุ
1/ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและอยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายธรรมจรรย์ ตุลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 02 579 0507 โทรสาร 02 579 0507 E-mail Prog-eva@oae.go.th

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกร โนการเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดีที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน (วก.)
เป้าหมายของโครงการ
เมล็ดพันธุ์ดี ชั้นพันธุ์ขยาย ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวม 790 ตัน
เกษตรกร 42 กลุ่ม 1,035 ราย 6,547 ไร่ ใน 16 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 109.2256 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ประชุมชี้แจงวางแผน
เม.ย.
ครั้ง
3
-
-
งบประมาณโครงการล่าช้า ไม่ทันฤดูปลูกส่งผลให้บางพื้นที่เกษตรถอนตัวจากโครงการ ทำให้ต้องหาเกษตรกรรายใหม่
2. สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
เม.ย. - ธ.ค.
กลุ่ม
44
44
44
ราย
1,035
1,035
1,035
2.1 จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
พ.ค. - มิ.ย.
ราย
1,035
210
210
3. การผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย
3.1 ถั่วเหลือง
ก.ค. - ธ.ค.
ราย
260
-
-
การผลิตปลายฤดูฝน ต้องเก็บผลผลิตปลาย ต.ค. ทำให้ต้องกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ
ไร่
1,950
-
-
ตัน
320
-
-
3.2 ถั่วเขียว
พ.ค. - ธ.ค.
ราย
230
-
-
ไร่
3,150
-
-
ตัน
320
-
-
3.3 ถั่วลิสง
ก.ค. - ธ.ค.
ราย
525
140
140
จำนวนพื้นที่ปลูกลดลง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกถั่วลิสง
ไร่
1,060
215
215
ตัน
150
-
-
4. การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เม.ย. - ก.ย.
ราย
20
20
20
4.1 เมล็ดพันธุ์หลัก
ไร่
82
82
82
ตัน
16.5
-
-
5. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ
เม.ย. - ก.ย.
เครื่อง
138
-
-
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
พ.ค. - ธ.ค.
ล้านบาท
109.2256
105,000
105,000
6.1 งบดำเนินงาน
พ.ค. - ธ.ค.
ล้านบาท
47.4076
105,000
105,000
6.2 งบลงทุน
ก.ย.
ล้านบาท
61.818
-
-
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายจิติวัฒน์ เอี๋ยมวัขรินทร์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02 579 0507 มือถือ 087 384 2627 โทรสาร 02 579 0507 E-mail : depp@oae.go.th ….............……………นางนภวรรณ ออรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 025790507 มือถือ 0899695156

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และพัฒนากลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ
เป้าหมายของโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 18 กลุ่ม และพัฒนากลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 38 กลุ่ม
ระยะเวลาของโครงการ
1 มกราคม - 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
งบประมาณจำนวน 45,362,000 บาท
1) โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 45,362,000 บาท
1.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 32,814,000 บาท
1.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพตลาดเฉพาะ

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
1.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
1) สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
เม.ย. - ก.ย. 61
เครื่อง/ชุด
18 / 18
-
-
- รอลงนาม 7 เครื่อง (ชัยนาท กาฬสินธุ์ แพร่ นครสวรรค์ สกลนคร ) - พิจารณาผล 8 เครื่อง (นครราชสีมา เชียงใหม่ กำแพงเพชร สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี) - ประกาศ TOR 3 เครื่อง (ร้อยเอ็ด ชลบุรี ราชบุรี)
2) อบรมการบริหารจัดการกลุ่ม และวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
เม.ย. - ก.ย. 61
ราย
1,800
-
-
อยู่ระหว่างขออนุมัติ
1.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพตลาดเฉพาะ
1) สนับสนุนเครื่องมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว
เม.ย. - ก.ย. 61
เครื่อง
88
-
-
1.1) ส่วนกลาง
เครื่อง
73
-
-
ส่วนกลางอยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ และราคากลาง
1.2) ส่วนภูมิภาค
เครื่อง
15
-
-
ส่วนภูมิภาคกำหนดคุณลักษณะ 6 เครื่อง รออนุมัติรับราคา 7 เครื่อง ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 2 เครื่อง
2) อบรมการใช้เครื่องมือ และบำรุงรักษา
เม.ย. - ก.ย. 61
ราย
160
-
-
กำหนดแผน ขอนแก่น /สุรินทร์/กำแพงเพชร/ชัยนาท จังหวัดละ 20 ราย พัทลุง/พะเยา จังหวัดละ 40 ราย
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย
บาท
45,362,000
2.1 งบดำเนินงาน
บาท
32,874,000
-
-
2.2 งบลงทุน
บาท
12,758,000
-
-
2.3 งบเงินอุดหนุน
บาท
0
-
-
2.4 งบรายจ่ายอื่น
บาท
0
-
-
แยกเป็นงบประมาณโครงการ
2. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
บาท
45,362,000
2.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
เม.ย. - ก.ย. 61
บาท
32,814,000
-
-
1) งบดำเนินงาน
บาท
270,000
-
-
2) งบลงทุน
บาท
32,544,000
-
-
3) งบเงินอุดหนุน
บาท
0
-
-
4) งบรายจ่ายอื่น
บาท
0
-
-
2.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพตลาดเฉพาะ
เม.ย. - ก.ย. 61
บาท
12,548,000
-
-
หมายเหตุ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวรวบรวมจาก (แบบ c-02) จากหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส่ง สศก. ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัด

ผู้รวบรวมรายงานของ
กรมการข้าว นางสาวเยาวลักษณ์ แสนคำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 062-603-4955 โทรสาร 02-561-4463 e-mail : yao_tuk@hotmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายจิติวัฒน์ เอี๋ยมวัขรินทร์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02 579 0507 มือถือ 087 384 2627 โทรสาร 02 579 0507 E-mail : depp@oae.go.th
นางนภวรรณ ออรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 025790507 มือถือ 0899695156

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีและเพิ่มประสิทธิภาพสัตว์ และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง
เป้าหมายของโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พันธุ์ดีในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ 38 แห่ง และจำหน่ายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายในพื้นที่ 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน – กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 140,000,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนแม่พันธุ์ที่เลี้ยงเพื่อผลิตลูกจำหน่ายให้เกษตรกร1/
ตัว
25,169
25,169
20,069
2. จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้และจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาที่กรมปศุสัตว์กำหนด
ราย
18,800
18,800
3. จำนวนลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่พันธุ์ตามโครงการ (ภายในเดือนกันยายน 2561)
ตัว
4. น้ำเชื้อสุกรที่ผลิตได้
โด๊ส
3,000
3,000
5. น้ำเชื้อสุกรที่จำหน่ายให้กับเกษตรกร
โด๊ส
ราย
200
-
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
140
-
6.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
94.86
0.3298
0.3298
6.2 งบลงทุน
ล้านบาท
45.14
-
6.3 เงินอุดหนุน
บาท
6.4 ...................................
บาท
หมายเหตุ
1/ - ประกาศกรมปศุสัตว์ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2561 กำหนดราคา จำหน่ายพันธุ์สัตว์ โดยปรับราคาใหม่ลดลงจากราคาประกาศเดิมเฉลี่ยลดลงร้อยละ 18 (1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62)
- ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประกาศเชิญชวนให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
- รายการงบลงทุนส่วน

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายบริพัตร เถาลอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0-2940-5387 โทรสาร 0-2579-2670 E-mail jung_bori@hotmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เกษตรกรสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว
2) เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถสร้างรายได้ และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป้าหมายของโครงการ
9,101 ชุมชนๆละ 200 ราย รวม 1,820,200 ราย ใน 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
พฤษภาคม - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
งบประมาณจำนวน 5,278,394,100 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1
พ.ค. 61
ชุมชน
9,101
6,508
2. รับสมัครเกษตรกร
มิ.ย. 61
ราย
1,820,200
38,242
3. ฝึกอบรมเกษตรกร
ก.ค. 61
ราย
1,820,200
-
4. จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2
ก.ค. 61
ชุมชน
9,101
-
5. พัฒนากลุ่มเกษตรกร
ส.ค. 61
กลุ่ม
9,101
-
6. ติดตามตรวจสอบบัญชี (ตช.)
ก.ย. 61
กลุ่ม
9,101
-
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย
บาท
5,278,394,100
125,953,641
7.1 งบดำเนินงาน
พ.ค. - ก.ย. 61
บาท
2,548,094,100
125,953,641
7.2 งบเงินอุดหนุน
พ.ค. - ก.ย. 62
บาท
2,730,300,000
-
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อให้บริการหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 แก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ โดยการจัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและสัตว์น้ำอื่น
เป้าหมายของโครงการ
จัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ จำนวน 20 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 9,800,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 11 มิ.ย. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนศูนย์ที่จัดตั้งขึ้น1/
เม.ย. - ก.ย. 61
แห่ง
20
-
-
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย
เม.ย. - ก.ย. 61
บาท
9,800,000
-
-
2.1 งบดำเนินงาน
บาท
2.2 งบลงทุน
บาท
2.3 เงินอุดหนุน
เม.ย. - ก.ย. 61
บาท
9,800,000
-
-
2.4 ...................................
บาท
หมายเหตุ
1/ - กพช. ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ แก่กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ กรุงเทพฯ
- กพช. ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ จำนวน 100 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ
- กลุ่มเกษตรกรจัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนการดำเนินงานและติดตามผล จำนวน 20 แห่ง ซึ่งคณะกรรมการฯ
ได้อนุมัติแผนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรจำนวน 18 แห่ง ส่วนอีก 2 แห่ง อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานที่ตั้งศูนย์จุลินทรีย์ จึงยังไม่อนุมัติแผนการดำเนินงานฯ
และ กพช. อยู่ระหว่างโอนเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดสรรเงินงบประมาณให้กลุ่มเกษตรกรทั้ง 18 แห่ง ที่ได้รับการอนุมัติแผนการดำเนินงานฯ
- กลุ่มเกษตรกรอยู่ระหว่างดำเนินการเปิดบัญชีธนาคาร โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรม ขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์ เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์
โดยมีกลุ่มเกษตรกรที่เปิดบัญชีธนาคารฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 18 แห่ง

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่อาสาปศุสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและแพะ
2. เพื่อเพิ่มปริมาณโคเนื้อและแพะ ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
เป้าหมายของโครงการ
1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผสมเทียมให้กับอาสาปศุสัตว์ จำนวน 4,100 ราย
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและแพะโดยอาสาผสมเทียม 100,000 ราย
ระยะเวลาของโครงการ
พฤษภาคม - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 518,900,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนเกษตรกรที่สมัครเป็นอาสาผสมเทียมปศุสัตว์
ราย
4,100
3,725
0
1.1 จำนวนเกษตรกรที่สมัครเป็นอาสาผสมเทียมโคเนื้อ
ราย
4,000
3,650
0
1.2 จำนวนเกษตรกรที่สมัครเป็นอาสาผสมเทียมแพะ
ราย
100
75
75
2. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นอาสาปศุสัตว์ 1/
ราย
4,100
-
-
2.1 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อ
ราย
4,000
-
-
2.2 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมแพะ
ราย
100
-
-
3. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ จากการให้บริการของอาสาปศุสัตว์ 2/
ราย
100,000
-
-
4. จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการบริการผสมเทียม
ตัว
0
-
-
4.1 จำนวนโคเนื้อที่ได้รับการบริการผสมเทียม
ตัว
500,000
-
-
4.2 จำนวนแพะที่ได้รับการบริการผสมเทียม
ตัว
25,000
-
-
5. การผลิตน้ำเชื้อปศุสัตว์พันธุ์ดี
โด๊ส
1,050,000
1,522
0
5.1 จำนวนการผลิตน้ำเชื้อโคเนื้อ
โด๊ส
1,000,000
1,522
0
5.2 จำนวนการผลิตน้ำเชื้อโคแพะ
โด๊ส
50,000
-
-
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย3/
บาท
518,900,000
10,545,800
10,545,800
6.1 งบดำเนินงาน
บาท
330,765,000
10,545,800
10,545,800
6.2 งบลงทุน
บาท
188,135,000
-
-
หมายเหตุ
1/ แผนการฝึกอบรมอาสาผสมเทียมจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
2/ เจ้าหน้าที่อาสาผสมเทียม สามารถให้บริการผสมเทียมหลังจากผ่านการฝึกอบรมและมีใบรับรองจากสัตวแพทยสภา โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561
3/ รายการงบลงทุน

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. สร้างเครือข่ายการผลิตขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มีศักยภาพในการผลิตชีวภัณฑ์ สามารถผลิตชีวภัณฑ์เพื่อใช้เอง และผลิตเพื่อขายได้ เป็นการสร้างงานให้กับเกษตรกรทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมการใช้และการผลิตชีวภัณฑ์ลงสู่กลุ่มเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ส่งผลให้มีแหล่งผลิตพืชปลอดภัยในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น
3. พัฒนาศูนย์เครือข่ายของกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นศูนย์ผลิตและกระจายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชที่มีคุณภาพให้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกร 2,500 ราย จากกลุ่มเกษตรกรและ ศพก. ในพื้นที่ ผ่านศูนย์เครือข่ายของกรมวิชาการเกษตร
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 24,499,200 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนผู้ที่ผ่านการอบรม
1.1 เกษตรกร
พ.ค.-มิ.ย.61
ราย
2,500
100
100
1.2 นักวิชาการ และ พรก.
เม.ย. 61
ราย
100
100
100
2. จำนวนเกษตรกรที่ผลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง
มิ.ย.-ก.ย.61
ราย
60
-
-
3. จำนวนศูนย์ผลิตและแหล่งกระจายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ที่จัดตั้งขึ้น
พ.ค.-ก.ย.61
แห่ง
24
-
-
4. จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี
พ.ค.-ก.ค.61
ครั้ง
19
2
2
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย
เม.ย.-ก.ย.61
บาท
24,499,200
132,000
132,000
5.1 งบดำเนินงาน
เม.ย.-ก.ย.61
บาท
16,646,200
132,000
132,000
5.2 งบลงทุน
เม.ย.-ก.ย.61
บาท
7,853,000
-
-
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 2) เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพได้
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 36 จังหวัด กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 12,910 ราย
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 23,239,000.00 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 11 มิ.ย. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. อบรมถ่ายทอดความรู้แก่ครูบัญชีอาสาที่เข้าร่วมโครงการ1/
พ.ค. - มิ.ย. 61
ราย
431
-
-
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยครูบัญชี
พ.ค. - มิ.ย. 61
ราย
12,910
120
120
3. นำเกษตรกรดูงานเกษตรกรต้นแบบที่ สร้างความเข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ค. - มิ.ย. 61
ราย
12,910
-
-
4. จ้างเหมาลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล
มิ.ย.-ก.ย. 61
ราย
50
-
-
5. ติดตามประเมินผล การจัดทำบัญชีของ
ก.ย.61
ราย
310
-
-
กลุ่มเป้าหมาย
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
บาท
6.1 งบดำเนินงาน
พ.ค.-ก.ย.61
บาท
23,239,000
292,105
292,105
6.2 งบลงทุน
บาท
6.3 เงินอุดหนุน
บาท
6.4 ...................................
บาท
หมายเหตุ
1/ เพิ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(สำนัก/กรม) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวอุรัสยา แก้วคำ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม 2) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้การอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน มีความรู้สำนึกรักในแผ่นดินตามศาสตร์พระราชา 3) พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
เป้าหมายของโครงการ
1) เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย คทช. จำนวน 12,910 ราย
2) อาคารสำนักงานสหกรณ์ จำนวน 8 แห่ง
3) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง
4) ปรับปรุงโกดังเก็บผลผลิต และก่อสร้างโรงเรือนแปรรูป 1 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 22,278,900 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 11 มิ.ย. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
พ.ค. - ก.ย. 61
ราย
12,910
-
-
2. ก่อสร้าง/ปรังปรุง อาคาร
2.1 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์1/
พ.ค. - ก.ย. 61
แห่ง
8
-
-
- จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
แห่ง
8
5
5
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา
แห่ง
8
-
-
- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
แห่ง
8
-
-
2.2 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
พ.ค. - ก.ย. 61
แห่ง
1
-
- จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
แห่ง
1
1
1
ab22
รายการ
3
3
3
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
แห่ง
1
-
ก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์
รายการ
3
-
ab33
รายการ
3
-
2.3 ปรับปรุงต่อเติมโกดังเก็บผลผลิต
พ.ค. - ก.ย. 61
แห่ง
1
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์
แห่ง
1
-
2.4 ก่อสร้างโรงเรือนแปรรูป
พ.ค. - ก.ย. 61
แห่ง
1
-
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
22.2789
3.395
3.395
3.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
3.9239
-
3.2 งบลงทุน
ล้านบาท
3.3 เงินอุดหนุน
ล้านบาท
18.355
3.395
3.395
หมายเหตุ
1/ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 แห่ง

ผู้รวบรวมรายงานของ
(สำนัก/กรม) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวอุรัสยา แก้วคำ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการจัดการพื้นที่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
2) เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านการเรียนรู้ได้นำความรู้มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง
เป้าหมายของโครงการ
1) เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 1,300 ราย
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน 2561 - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 7.8286 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนเกษตรกรที่พาไปศึกษาดูงาน
ราย
1,300
348
2. สนับสนุนสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกร1/
ราย
1,300
-
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
7.8286
-
3.1 งบดำเนินงาน
บาท
3.2 งบลงทุน
บาท
3.3 เงินอุดหนุน
บาท
หมายเหตุ
1/ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 08-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวอุรัสยา แก้วคำ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02-579-0555 โทรสาร 02-573-5511 E-mail uratsaya_b

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้มีอาชีพที่มั่นคงโดยการรวมกลุ่มผลิต
2) ลดการบุกรุกพื้นที่ป่าและสร้างป่าต้นน้ำในเขตภาคเหนือ
3) สนับสนุนการผลิตเส้นไหมในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าเส้นไหมต่างประเทศและการขาดดุล
4) สนับสนุนการส่งออกสินค้าและวัตถุดิบ ด้านหม่อนไหมเชิงการค้าระหว่างประเทศ
5) สร้างกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน
เป้าหมายของโครงการ
1) สร้างพื้นที่ปลูกหม่อนเพื่อเลี้ยงไหม (ในพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ทำกิน) จำนวน 2,400 ไร่ โดยแบ่งเป็นการผลิตไหมอุตสาหกรรม จำนวน 600 ไร่
2) ส่งเสริมเกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมที่ต้องการขยายพื้นที่ จำนวน 800 ราย โดยแบ่งเป็นเกษตรกรผลิตไหมอุตสาหกรรม จำนวน 2
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน 2561 - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 45.3875 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. คัดเลือกเกษตรกร/พื้นที่เป้าหมาย
เม.ย.-มิ.ย. 61
ราย
800
747
747
2. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
มิ.ย.-ส.ค. 61
ราย
800
100
100
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ 1/
ราย
800
-
-
4. ขยายแปลงและจัดทำระบบน้ำ 2/
4
-
-
5. สนับสนุนโรงเลี้ยงไหม 3/
โรง
800
-
-
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
45.3875
0.3967
0.3967
6.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
13.16
0.3967
0.3967
6.2 งบลงทุน
ล้านบาท
16.2275
-
-
6.3 เงินอุดหนุน
ล้านบาท
16
-
-
6.4 เงินอื่นๆ.................................
ล้านบาท
หมายเหตุ
1/ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2/ อยู่ระหว่างดำเนินการ
3/ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 08-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวอุรัสยา แก้วคำ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02-579-0555 โทรสาร 02-573-5511 E-mail uratsaya_b

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนา Young Smart Farmer ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ฐานข้อมูล (Big Data) และเครือข่ายในการทำธุรกิจเกษตรและเป็นผู้นำด้านเกษตร 4.0
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่การเกษตรตามมาตรฐานสินค้าและการตลาดสากล
3. เพื่อสร้างและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นศูนย์ต้นแบบในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ รวมถึงการเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ธุรกิจเกษตร ฐานข้อมูล (Big Data) และการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตร
เป้าหมายของโครงการ
1. Young Smart Farmer จำนวน 4,850 ราย
2. ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 77 ศูนย์
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน - 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 66,690,500 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
1.1 พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
1.1.1 อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่1/
พค. - มิย.61
ราย
3,850
-
1.2 พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
1.2.1 อบรมหลักสูตรผุ้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 2/
พค. - กค.61
ราย
900
-
1.3 พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่สากล
1.3.1 อบรมหลักสูตรมาตรฐานสินค้าเกษตรและการตลาดสากล 3/
มิย. - กค.61
ราย
100
-
2. พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
2.1 ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฯ 4/
พค. - กย.61
ศูนย์
50
-
2.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนรู้ของศูนย์ฯ5/
พค. - กย.61
ศูนย์
77
-
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย
บาท
3.1 งบดำเนินงาน6/
บาท
66,690,500
416,540
3.2 งบลงทุน
บาท
3.3 เงินอุดหนุน
บาท
3.4 .................................................
บาท
หมายเหตุ
1/ อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัคร YSF
2/ อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัคร YSF
3/ อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัคร YSF และวางแผนดำเนินการจัดอบรม
4/ ส่งแผนการพัฒนา/ให้การสนับสนุน ภายใน 30 มิ.ย. 61
5/ ส่งแผนการพัฒนา/ให้การสนับสนุน ภายใน 30 มิ.ย. 61
6/ โอนจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่แล้ว

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

น.ส. ศรัญญา พันธ์ดนตรี ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02 579 0614 มือถือ 082 806 1454 โทรสาร 02 579 0507 E-mail saranyaph26@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านจัดเก็บผลผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์อี่นที่จำเป็น เพื่อการรวบรวม การเก็บรักษาและสร้างเสถียรภาพด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง
2. เพื่อให้สถาบันเกษตรกรเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตรายใหญ่ของเกษตรกรสมาชิกในการสร้างระบบกลไกผลผลิตเกินความต้องการของตลาดด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายของโครงการ
1. สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและการตลาดสินค้าพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง
2. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น ประกอบด้วย ฉาง โกดัง ไซโล ลานตาก เครื่องอบลดความชื้น เครื่องชั่ง และเครื่องสีข้าวโพด
ระยะเวลาของโครงการ
ปี 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 1,017.9172 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1/
ปี พ.ศ. 2561
แห่ง
146
143
143
2. กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2.1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนด
แห่ง
146
143
143
รายการ
267
257
257
2.2 จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
แห่ง
146
132
132
รายการ
267
236
236
2.3 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา
แห่ง
146
4
4
รายการ
267
4
4
2.4 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
แห่ง
146
-
-
รายการ
267
-
-
3. ส่งเสริมแนะนำและติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกิจ/กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน 2/
แห่ง
146
-
-
3.2 การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 3/
แห่ง
146
-
-
ตัน
700,000
-
-
บาท
-
-
3.3 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
ราย
-
-
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
บาท
1,017.9172
51.4694
51.4694
4.1 งบดำเนินงาน
บาท
-
-
-
4.2 งบลงทุน
บาท
-
-
-
4.3 เงินอุดหนุน
บาท
1,017.9172
51.4694
51.4694
หมายเหตุ
1/ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 แห่ง
2/ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผน
3/ - อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง
- อุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

ว่าที่ ร.ต.นัตฐวุฒิ พรมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 092-420-4422 โทรสาร 02-579-0507 E-mail nattawut.pro@oae.go.th

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. เพื่อสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแปรรูป การตลาดแก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานสินค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน
เป้าหมายของโครงการ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภาคการเกษตรที่ดำเนินุรกิจรวบรวมสินค้าเกษตร และดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร อาทิ ข้าว ผัก ผลไม้ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ประมง และปศุสัตว์ รวม 99 แห่ง ในพื้นที่ 42 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
ปี 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 410.9081 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ1/
พ.ค. - ก.ย.
แห่ง
99
98
98
รายการ
242
239
239
2. กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
พ.ค. - ก.ย.
2.1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนดที่กำหนด
แห่ง
99
98
98
รายการ
242
239
239
2.2 จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
แห่ง
99
91
91
รายการ
242
208
208
2.3 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา
แห่ง
99
17
17
รายการ
242
69
69
2.4 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
แห่ง
99
1
1
รายการ
242
1
1
3. ส่งเสริมแนะนำและติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
ส.ค. - ก.ย.
3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกิจ/กิจกรรมการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน 2/
แห่ง
99
40
40
3.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
แห่ง
99
-
-
1) ปริมาณการรวบรวมผลผลิต (รวม)
กิโลกรัม
-
-
-
2) มูลค่าการรวบรวมผลผลิต (รวม)
บาท
-
-
-
3) ปริมาณการแปรรูป/จำหน่าย (รวม)
กิโลกรัม
-
-
-
4) มูลค่าการแปรรูป/จำหน่าย (รวม)
บาท
-
-
-
5) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
ราย
-
-
-
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
พ.ค. - ก.ย.
ล้านบาท
410.9081
19.5517
19.5517
4.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
0.2875
-
-
4.2 งบลงทุน
ล้านบาท
-
-
-
4.3 เงินอุดหนุน
ล้านบาท
410.6206
19.5517
19.5517
หมายเหตุ
1/อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 แห่ง
2/ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผน 59 แห่ง
- อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายธรรมจรรย์ ตุลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 02 579 0507 โทรสาร 02 579 0507 E-mail Prog-eva@oae.go.th

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกรดำเนินธุรกิจยางพารา ก่อสร้าง จัดซื้อ จัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บ รวบรวม แปรรูปยางพารา
2. เพื่อพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราของสถาบันเกษตรกร ช่วยยกระดับราคายางพาราในประเทศ
เป้าหมายของโครงการ
1. เพื่อสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานและสนับสนุนอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางพาราขั้นต้นและขั้นกลางของสถาบันเกษตรกร จำนวน 56 แห่ง
2. สนับสนุนอุปกรณ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราของสถาบันเกษตรกร จำนวน 6 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ
ปี 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 340.429 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ปีพ.ศ. 2561
แห่ง
62
62
62
2. กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2.1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนด
แห่ง
62
62
62
รายการ
149
149
149
2.2 จัดหาผู้รับจ้างแล้ว
แห่ง
62
62
62
รายการ
149
149
149
2.3 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา
แห่ง
62
62
62
รายการ
149
149
149
2.4 ดำเนินการเสร็จตามสัญญา
แห่ง
62
-
-
รายการ
149
-
-
3. ส่งเสริมแนะนำและติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกิจ/กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน 1/
แห่ง
62
5
5
3.2 การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2/
ตัน
150,000
-
-
3.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า
แห่ง
6
-
-
บาท
-
-
-
3.4 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
ราย
-
-
-
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
340.4299
83.4616
83.4616
4.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
-
4.2 งบลงทุน
ล้านบาท
-
4.3 เงินอุดหนุน
ล้านบาท
340.4299
83.4616
83.4616
หมายเหตุ
1/ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผน 57 แห่ง
2/ อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวพัชรินทร์ เกื้อกิจ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 02 579 0507 โทรสาร 02 579 0507 E-mail :deppe@oae.go.th นางนภวรรณ ออรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 025790507 มือถือ 0899695156

หน่วยงานรับผิดชอบ
การยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ โดยส่งมอบให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์
2) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยา
3) เพื่อลดผลกระทบต่อราคายางพาราภายในประเทศ เป็นการรักษาเสถียรภาพราคายาง
เป้าหมายของโครงการ
(ระบุเป้าหมายของหน่วยงาน)
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
80 ล้านบาท (ค่าบริหารโครงการ)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จัดทำหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหารจัดการโครงการ
ม.ค. 61
เรื่อง
1
-
-
2. ชี้แจงหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหารจัดการกับกลุ่มเป้าหมาย
ม.ค. - มี.ค. 61
ครั้ง/ราย/แห่ง
6
-
-
2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ครั้ง/ราย
6/90
6/90
6/90
2.2 เกษตรกร
ครั้ง/ราย
6/420
6/420
6/420
3. เปิดจุดรับซื้อยาง
ม.ค. - ธ.ค. 61
3.1 โรงงานแปรรูปยางของ ก.ย.ท.1/
แห่ง/ตัน
1/332.56
1/332.56
3.2 โรงงานแปรรูปยางของเอกชน2/
แห่ง/ตัน
7/1,523.29
7/1,523.29
4. ส่งมอบยางตามชนิด ปริมาณ และคุณภาพยาง ตามความต้องการใช้ของหน่วยงานภาครัฐ 3/
ม.ค. - ธ.ค. 61
ตัน (ข้น)
86,038,825
80.01
80.01
ตัน (แห้ง)
487.89
-
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ม.ค. - ก.ย. 61
0
5.1 ค่าบริหารโครงการ
ล้านบาท
80
0.88
0.88
หมายเหตุ
1/ แปรรูปเป็นน้ำยางข้น ม.ค. - มี.ค. 61
2/ แปรรูปเป็นน้ำยางข้น ม.ค. - มี.ค. 61
3/ - หน่วยงานภาครัฐขาดความชัดเจนในการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานรัฐ
- กระทรงคมนาคม เกษตรฯ กลาโหม และยุติธรรม อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณ เพื่อมาซื้อยางตามโครงการฯ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(สำนัก/กรม) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวชฎาธาร สุขจรัญ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670 E-mail rdpcc857@hotmail.com นางยุพา ต่ายธานี ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมชลประทาน
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ปัจจุบันมีสภาพชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใช้สำหรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและสัญจรไปมาของราษฎร รวมทั้งใช้ในการสัญจรเข้าหัวงานโครงการชลประทานในการบริหารจัดการน้ำ
3. เพื่อดำเนินการปรับปรุง สำหรับใช้เป็นแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรการอุปโภค-บริโภค ประกอบกับสามารถสนับสนุนการใช้ยางพาราตามนโยบายของรัฐบาลด้วยอีกทางหนึ่ง
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการในพื้นที่ 53 จังหวัด จำนวน 317 รายการ
1. ใช้ยางพารา 3,509.50 ตัน ระยะทาง 999.65 กิโลเมตร
2. เกษตรกรได้รับประโยชน์ 239,501 ครัวเรือน
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 3,548,.0209 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ถนนที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม แล้วเสร็จ
แห่ง
317
-
-
2. จำนวนยางพาราที่ใช้
ตัน
3,509.50
-
-
3. ระยะทางที่ดำเนินการ
กิโลเมตร
999.65
-
-
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
บาท
4.1 งบดำเนินงาน
บาท
4.2 งบลงทุน
ล้านบาท
3,548.0209
1.0908
1.0908
4.3 เงินอุดหนุน
บาท
4.4 ...................................
บาท
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ..กรมชลประทาน นางสาวนันทนา เพ็งคำ. ตำแหน่ง .ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล โทร. 0 2243 6928 โทรสาร 0 2241 2686 E-mail : monitoring.plan@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวชฎาธาร สุขจรัญ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670 E-mail rdpcc857@hotmail.com นายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670

หน่วยงานรับผิดชอบ
การยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่มีการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการในพื้นที่ 55 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 6,599,000 บาท (งบบริหารโครงการ) โดยมีวงเงินสินเชื่อสำหรับให้สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารากู้ยืม 10,000 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราดำเนินการ 2 เดือน/ครั้ง จำนวน 3 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม1/
พ.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง/
3/30
1/30
1/30
รายต่อครั้ง
2. จัดประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมยาง (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท)2/
พ.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง/สถาบัน
7 /650
2/319
2/319
3. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน (ส่วนกลางดำเนินการ) 3/
พ.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
4
-
-
4. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราระดับจังหวัด ดำเนินการจำนวน 2 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม (คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดมีทั้งหมด 55 จังหวัด) 4/
พ.ค. - ก.ย. 61
จังหวัด/
55/2
-
-
ครั้งต่อจังหวัด
5. ติดตามผลการดำเนินงานสถาบันเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้ ตลอดระยะเวลาโครงการฯ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง5/
พ.ค. - ก.ย. 61
เดือน /
5/2
-
-
ครั้งต่อเดือน
6. ผลการดำเนินงาน
6.1 จำนวนสถาบันและวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ 6/
1 ก.ย.57 -
สถาบัน/
-/10,000
384/
384 / 6,653.872
31 ธ.ค. 62
ล้านบาท
6,653.872
6,653.872
6.2 จำนวนสถาบันและวงเงินกู้ที่เบิกจ่ายจริง
1 ก.ย.57 - 31 ธ.ค. 62
สถาบัน/
-/10,000
370/
370/
31 ธ.ค. 62
ล้านบาท
8,204.467
8,204.467
6.3 จำนวนสถาบันและวงเงินกู้ที่ชำระคืนแล้ว
1 ก.ย.57 -
สถาบัน/
-/10,000
223/
223/
31 มี.ค. 63
ล้านบาท
6,813.764
6,813.764
6.4 จำนวนสถาบันและวงเงินกู้ที่ยังไม่ชำระคืน
1 ก.ย.57 -
สถาบัน/
-/10,000
147/
147/
31 มี.ค. 63
ล้านบาท
1,390.703
1,390.703
6.5 จำนวนวงเงินกู้ที่สามารถยื่นกู้ได้อีก
1 เม.ย.60 -
ล้านบาท
10000
8,609.297
8,609.297
31 ธ.ค. 62
6.6 ปริมาณยางพาราและมูลค่าการรวบรวมผลผลิตของสถาบันเกษตรกร7/
1 เม.ย.60 -
ตัน/ล้านบาท
-
16,334.66/
16,334.66/
31 มี.ค. 63
623.502
623.502
6.7 ปริมาณยางพาราและมูลค่าการจำหน่ายผลผลิตของสถาบันเกษตรกร8/
1 เม.ย.60 - 31 มี.ค. 63
ตัน/ล้านบาท
-
19,608.01 (มียางเก่าด้วย 3,273.35 ตัน)/791.608
19,608.01 (มียางเก่าด้วย 3,273.35 ตัน)/791.608
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย
7.1 ค่าบริหารโครงการ
ต.ค.60 - ก.ย. 61
ล้านบาท
6.955
1.335
1.335
หมายเหตุ
1/ กยท.สำนักงานใหญ่ดำเนินการ
2/ กยท.สำนักงานใหญ่ดำเนินการ
3/ กยท.สำนักงานใหญ่ดำเนินการ
4/ กยท.ส่วนภูมิภาคดำเนินการ
5/ กยท.ส่วนภูมิภาคดำเนินการ
6/ - ข้อมูลจาก ธ.ก.ส.
- การเบิกจ่ายเงินกู้มากกว่าวงเงินที่อนุมัติ เนื่องจาก ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินกู้เพิ่มเติมให้สถาบันเกษตรกรจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติเดิม ซึ่งสถาบันเกษตรกรได้เบิกจ่ายและชำระคืนเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. แล้ว
7/ - ข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
- ผลการจำหน่ายมากกว่าการรับซื้อเนื่องจากในบางพื้นที่ยังอยู่ระหว่างการปิดกีดยางและได้มีการจำหน่ายยางพาราคงเหลือจากฤดูการผลิตปี 2560/61
8/ มียางเก่าด้วย 3,273.35 ตัน 791.608

ผู้รวบรวมรายงานของ
การยางแห่งประเทศไทย...................................................... ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวชฎาธาร สุขจรัญ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670 E-mail rdpcc857@hotmail.com นายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670

หน่วยงานรับผิดชอบ
การยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อผลักดันราคายางให้สูงขึ้นใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง รักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวน เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง และลดภาระงบประมาณการจัดซื้อยางและการบริหารจัดการสต็อกยางพาราจากรัฐบาล
เป้าหมายของโครงการ
ดูดซับยางออกนอกระบบประมาณร้อยละ 11 ของผลผลิตยางแห้ง 350,000 ตัน โดยมีราคาเป้าหมาย 65 บาท/กิโลกรัม
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 2,000,000 บาท (งบบริหารโครงการ) โดยมีวงเงินสินเชื่อสำหรับให้ผู้ประกอบกิจการยางกู้ยืม 20,000 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการกับกลุ่มเป้าหมาย
1.1 คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 1/
เม.ย. - พ.ค. 61
ครั้ง
1
1
1
1.2 ผู้ประกอบการ2/
ก.พ. - พ.ค. 61
ครั้ง
2
1
1
2. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน
2.1 คณะกรรมการบริหารโครงการ3/
ม.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
4
1
1
2.2 คณะทำงานชดเชยดอกเบี้ย
ม.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
4
-
-
2.3 คณะทำงานตรวจสต็อกยาง
ก.พ. - ก.ย. 61
ครั้ง
32
16
16
3. ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ4/
ก.พ. - ก.ย. 61
ราย
-
7
7
4. ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ
ราย/ล้านบาท
-
2/720
2/720
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย
บาท
5.1 ค่าบริหารโครงการ
ก.พ. - ก.ย. 61
ล้านบาท
2
0.097
0.097
หมายเหตุ
1/ จัดประชุมชี้แจงคณะทำงานตรวจสต็อก 23 เม.ย. 61
2/ จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ ก.พ. 61
3/ จัดประชุมคณะกรรมการ ม.ค. 61
4/ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 7 ราย มีความประสงค์จะจัดเก็บยางตามโครงการ ฯ จำนวน 107,500 ตัน

ผู้รวบรวมรายงานของ
การยางแห่งประเทศไทย...................................................... ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวชฎาธาร สุขจรัญ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670 E-mail rdpcc857@gmail.com นายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร
2) ส่งเสริมนวัตกรรมและยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
3) เพื่อพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในรูปแบบคลัสเตอร์
เป้าหมายของโครงการ
1) ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
2) หน่วยงานที่ให้บริการด้านการส่งเสริมและพัฒนา สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในระดับภาค
ระยะเวลาของโครงการ
พฤษภาคม-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
งบประมาณจำนวน 163.8791 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
- ผู้ประกอบการวิสาหกิจ บุคลากรในภาคธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวเนื่องหรือต่อยอด และอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้การพัฒนา กระบวนการ พร้อมทั้งส่งเส
พ.ค. - ก.ย. 61
คน/กิจการ/
อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษา
กลุ่ม/ครั้ง
1. จำนวนผู้ประกอบการ เกษตรกร ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
คน
55,000
2. จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการ เกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านเทคโนโลยีการแปรรูป
กลุ่ม
300
3. จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจ/บุคลากร ได้รับคำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล/เทคโนโลยีอัตโนมัติ
กิจการ/
200/
คน
400
4. จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจ/บุคลากรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่าย สร้างระบบบริหารจัดการสมาชิกในเครือข่าย
กิจการ/
150/
กลุ่ม
5
5. จัดหาครุภัณฑ์เครื่องจักรเทคโนโลยีเกษตรแปรรูป/สร้างความตระหนักเพื่อสร้างการรับรู้การบริการของศูนย์ ITC (Industry Transformation Center)
ครั้ง/
12/
แห่ง
12
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/กองยุทธศาสตร์และแผนงาน/กลุ่มติดตามและประเมินผล น.ส. รุ่งฉัตร ไพรเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
น.ส. ชลิตา นุชประมูล ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ โทร. 02 2024512 โทรสาร 02 3543289 E-mail report.dip@gmail

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญเปล่า การลดต้นทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ
เป้าหมายของโครงการ
1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องหรือต่อยอดเป็นซัพพลายเชนและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
2) ผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูป ได้รับการถ่ายทอดความรู้ต
ระยะเวลาของโครงการ
พฤษภาคม-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 200.00 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
- ผู้ประกอบการวิสาหกิจสถานประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องหรือต่อยอดและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพ รวมถึงการพัฒนา ศักยภาพของผู้ประกอบการแ
พ.ค. - ก.ย. 61
กิจการ/คน
อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษา
1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้วยเครื่องมือการปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพเชิงบูรณาการ
กิจการ
2,000
2. บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามแนวคิดการปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพเชิงบูรณาการ
คน
4,000
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/กองยุทธศาสตร์และแผนงาน/กลุ่มติดตามและประเมินผล น.ส. รุ่งฉัตร ไพรเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
น.ส. ชลิตา นุชประมูล ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ โทร. 02 2024512 โทรสาร 02 3543289 E-mail report.dip@gmai

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการสร้างมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม และชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เทียบเท่ามาตรฐานสากลรองรับตลาดในประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในระบบเกษตรปลอดภัย (GAP) ให้สามารถพัฒนาเข้าสู่กระบวนการเกษตรอินทรีย์มาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)
3. เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงการตลาดประชารัฐและการตลาดในประเทศทุกระดับ รองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วม ( PGS) โดยกลไกทุกภาคส่วน เข้ามาเชื่อมประสานสนับสนุน
4. เพื่อการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการดำเนินงานของโครงการฯ โดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือให้ได้นวัตกรรม นำความรู้และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้และขยายผลในการดำเนินงานบริหารสินค้าเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่ของกระทรวงพาณิชย์ในปีต่อๆ ไป ให้เต็มพื้นที่ทั้งประเทศ 77 จังหวัด
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกรผู้สนใจทำการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน 600 ราย ในพื้นที่ 6 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน น่าน และสกลนคร
ระยะเวลาของโครงการ
เดือนเมษายน – กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 6,118,600 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. เกษตรกรที่ทำเกษตรแบบอินทรีย์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ราย
2. หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม
หลักสูตร
4/6 จว.
-
-
3. การจัดประชุมคณะทำงานฯ
ครั้ง
1
1
1
4. การจัดฝึกอบรม /เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม 1/
ครั้ง/ราย
1/100/6 จว.
-
-
5. การจัดประชุมเจรจาและจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาด
ครั้ง
4/6 จว.
-
-
6. เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเข้าสู่ เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ
ราย
7. พื้นที่นำร่องเกษตรอินทรีย์ PGS
ไร่
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
6.11
-
-
8.1 งบดำเนินงาน
บาท
8.2 งบลงทุน2/
บาท
0.342
-
-
8.3 เงินอุดหนุน
บาท
8.4 งบรายจ่ายอื่น3/
บาท
5.7766
-
-
หมายเหตุ
1/ จะเริ่มจัดอบรม 4 หลักสูตร ในวันที่ 13-16 มิ.ย. 61 (จ.สกลนคร) 18-21 มิ.ย. 61 (จ.เพชรบุรี) และ 26-29 มิ.ย. 61 จ.สุพรรณบุรี
2/ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
3/ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายเสริมชัย ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0-2940-5387 โทรสาร .0-2579-2670 E-mail. aaa8412_1@hotmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานโครงการในระยะต่อไป
เป้าหมายของโครงการ
รายงานการติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวม 1 เรื่อง
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 5,150,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร
มี.ค. 61
คณะ
1
1
1
2. จัดประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนงานฯ
เม.ย. - ก.ย. 61
ครั้ง
3
2
2
3. จัดสัมมนาชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลให้กับทีมติดตามประเมินผล 1/
มิ.ย. 61
ครั้ง
1
-
-
4. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล 2/
มิ.ย. - ส.ค. 61
ครั้ง
2
-
-
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รายเดือน
พ.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
5
-
-
6. จัดประชุมสัมมนานำเสนอผลการติดตามประเมินผลเบื้องต้น
ก.ย. 61
ครั้ง
1
-
-
7. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลเสนอผู้บริหาร กษ.
ก.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
2
-
-
8. จัดทำเอกสารเผยแพร่
ก.ย. 61
เรื่อง
1
1
1
9. งบประมาณที่เบิกจ่าย
บาท
9.1 งบดำเนินงาน
บาท
9.2 งบลงทุน
บาท
9.3 เงินอุดหนุน
บาท
9.4 ...................................
บาท
หมายเหตุ
1/ อยู่ระหว่างเตรียมการ
2/ อยู่ระหว่างเตรียมการ

ผู้รวบรวมรายงานของ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายนิวัตร เฉลิมชุติเดช ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร ศูนย์ประเมินผล โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670 E-mail niwat@oae.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

1. นายสุวิทย์ ศิริโท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670 E-mail rdpcc857@gmail.com 2. นายชายศักดิ์ วุฒิศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร โทร. 02-579-05

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพในการทำนาเพิ่มขึ้น และมีรายได้ในการดำรงชีวิตสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรรายบุคคลได้ตรงปัญหาและเกิดความยั่งยืน
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่ผ่านการวิเคราะห์อาชีพที่เหมาะสมจากทีมหมอประชารัฐสุขใจระดับอำเภอ และมีความต้องการพัฒนาตนเองที่ต้องการฝึกอบรมประกอบาชีพทำนา 10,605 ราย พื้นที่ดำเนินโครงการ 45 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 19,619,250 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้เกษตรกร
ครั้ง/ราย
2. จัดฝึกอบรมเกษตรกรตสมเมนูทางเลือก 3 หลักสูตร 1/
พ.ค.-ก.ย.
ราย
10,605
-
2.1 อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
เม.ย. - ก.ย. 61
ราย
3,250
-
2.2 อบรมหลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี
เม.ย. - ก.ย. 61
ราย
5,842
-
2.3 อบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เม.ย. - ก.ย. 61
ราย
1,513
-
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
บาท
4.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
19.619
-
4.2 งบลงทุน
บาท
4.3 เงินอุดหนุน
บาท
4.4 ...................................
บาท
หมายเหตุ
1/อยู่ระหว่างจัดทำหลักสูตรแล้ว เริ่มอบรมเดือนมิถุนายน

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

น.ส. ธันยพร เพชรชูศรี ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ และ นางทัศน์วรรณ ทรงอยู่ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 0-2940-5387 โทรสาร 0-2579-2670 E-mail: salapal_mojikung@hotmail.com