จำนวนผู้เข้าชมหน้าเพจนี้
วันนี้ :
9
ทั้งหมด :
968

ผลการดำเนินงาน (Project)
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ
(1) เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ทรัพยากรดินและน้ำ ในบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการ
(2) เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในการทำเกษตรกรรม
(3) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
(4) เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 45 จังหวัด กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 1,097 แห่ง เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างน้อย 164,550 ราย
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 109,700,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
ก.ค. - ก.ย. 61
ราย
164,550
-
3,341
12,317
7,692
7,725
31,075
2. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแล้วเสร็จ
พ.ค. - ก.ย. 61
แห่ง
1,097
9
138
207
317
206
877
3. เกษตรกรได้รับประโยชน์ (สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ)
ราย
8,776
72
687
4,710
1,679
1,341
8,489
4. พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์
ไร่
2,314
-
1,910
7,185
6,598
6,935
22,628
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย
พ.ค. - ก.ย. 61
ล้านบาท
109.7
-
3.822761
14.674868
18.792047
17.734116
55.023792
5.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
42.0151
-
1.156407
1.930498
2.149876
2.005527
7.242308
5.2 งบลงทุน
ล้านบาท
67.6849
-
2.666354
12.74437
16.642171
15.728589
47.781484
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
กรมพัฒนาที่ดิน น.ส.สุนันท์ ไวยพาลี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตืดตามและประเมินผล โทร. 02-579-6297 โทรสาร 02-579-6297 E-mail : pld_6@ldd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวลลิศรา วงศ์เลน ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
(1) เพื่อขยายผลศาสตร์พระราชา ด้วยการสร้างฝายชะลอประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน
(2) เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนมีความรู้และความเข้าใจในการสร้างฝายชะลอน้ำประเภทชั่วคราวในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัสดุในท้องถิ่น
(3) บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร
(4) เกิดการจ้างงานภายในชุมชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 23 จังหวัด กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน 244 แห่ง ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. เพื่อการเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการทั้งหมด 8 แห่ง 80 ถัง (4 จังหวัด)
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
ฝายชะลอน้ำจำนวน 6.4280 ล้านบาท ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. 8.2938 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว
1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
1.2 ฝายชะลอน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
แห่ง
244
-
108
101
35
0
244
1.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์
1.4 พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์
1.5 งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
6.48282
-
0.119953
0.643456
3.478691
0.4071
4.6492
2. ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล.
2.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร/แรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
ราย
- จังหวัดกาฬสินธุ์ นครราชสีมา กาญจนบุรี ทั้ง 3 จังหวัด ไม่มีผู้เสนอราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง
2.2 ถังเก็บน้ำ คสล. ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
แห่ง
80
-
-
-
-
10
10
2.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์
ไร่
2.4 พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์
2.5 งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
8.2938
-
-
-
-
0.6731
0.6731
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511
E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวลลิศรา วงศ์เลน ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมชลประทาน
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อสร้างความมั่นคงเรื่องน้ำ ให้มีน้ำทำการเกษตร อุปโภค บริโภคในฤดูแล้งและป้องกันบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก
2) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ้น
3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำให้ดีมากยิ่งขึ้น
4) เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5) เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านการชลประทานที่ประสบอุทกภัยในปี 2560
6) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง
7) สนับสนุนและขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือเกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้ คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ทำอาชีพเกษตรกรรมและประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
8) เพื่อป้องกันบรรเทาภัยอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี และสนับสนุนน้ำดิบในการผลิตประปาในเขตอำเภอหัวหิน
9) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการก่อสร้าง งานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำเพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนงาน
10) เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านน้ำตามข้อสั่งการของ นรม.ในคราวลงพื้นที่/รายการที่เสนอแก้ปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ภาคใต้
11) เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานและปริมาณเก็บกักที่ให้มากขึ้น
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชป. 71 จังหวัด จำนวน 1,585 แห่ง
1) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 17,960 ไร่
2) พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 2,142,961 ไร่
3) ครัวเรือนรับประโยชน์เพิ่มขึ้น 361,704 ครัวเรือน
4) ปริมาตรน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 14.09 ลบ.ม.
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน 2561 - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 9,966.4096 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ
1.1 จ้างงานเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
ราย
2,611
-
1,131
564
240
47
1,982
1.2 จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่โครงการ
กลุ่ม
88
-
51
43
- 14
35
115
- มีการยกเลิก 14 กลุ่ม เนื่องจากซ้ำซ้อนกับกลุ่มอื่น
1.3 แหล่งน้ำชลประทานปรับปรุง/ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
แห่ง
300
-
13
14
18
31
76
1.4 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
ไร่
60
-
0
-
-
-
-
1.5 พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการชลประทาน
ไร่
92,285
-
7,820
8,950
18,235
32,850
67,855
1.6 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการ
ครัวเรือน
14,611
-
1,270
1,549
1,728
6,285
10,832
2. พัฒนา ฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง
2.1 โครงการชลประทานที่ ปรับปรุง/ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
แห่ง
1,285
-
19
55
206
422
702
2.2 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
ไร่
17,900
-
-
-
-
-
-
2.3 พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการชลประทาน
ไร่
2,050,676
-
6,190
67,336
345,400
344,193
763,119
2.4 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการ
ครัวเรือน
347,093
-
4,916
14,572
51,625
97,308
168,421
2.5 ความจุ
ลบ.ม.
14.09
-
-
-
-
-
-
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบลงทุน)
ล้านบาท
9,966.4096
426.5087
442.2161
522.1736
1,237.3786
1,784
4,412.277
- เบิกจ่ายค่าซื้อที่ดิน 661,535,734 บาท
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ..กรมชลประทาน นางสาวนันทนา เพ็งคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล โทร. 0 2243 6928 โทรสาร 0 2241 2686 E-mail : monitoring.plan@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 08-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวพิมผกา พิมพ์สารี ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02-579-0555 โทรสาร 02-573-5511

หน่วยงานรับผิดชอบ
การยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อลดพื้นที่ปลูกยาง ลดปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู่ระบบ เป็นการลดความเสี่ยงผลกระทบด้านราคา
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกร 30,000 ราย พื้นที่ 150,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ
วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 1,508,286,400 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
เม.ย.-มิ.ย.
ราย
30,000
10,953
3,940
21
-
-
14,623
- เกษตรกรจำนวน 291 ราย ไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดของโครงการ
2. พื้นที่ยางพาราที่เข้าร่วมโครงการ
เม.ย. - พ.ค.
ไร่
150,000
72,948.52
21,712
280
5.02
-
93,062
3. จำนวนครั้งของการจัดประชุมชี้แจงโครงการ
เม.ย. - พ.ค.
ครั้ง
-
7
-
-
-
-
7
4. การสำรวจรังวัดและตัดโค่นต้นยางแล้ว
พ.ค. - ก.ค.
ราย
-
21
3,260
6,079
2,960
710
13,030
ไร่
150,000
83.25
17,919.45
31,992.7
15,491.75
3,593.1
69,080.25
5. การได้รับเงินอุดหนุนไร่ละ 4,000 บาท
พ.ค. - ก.ค.
- จำนวนราย
ราย
-
21
883
7,589
3,596
906
12,995
- จำนวนไร่
ไร่
150,000
83.25
8,678.46
36,691.5
18,879.64
4,629.7
68,962.55
6. จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนอาชีพแล้ว
พ.ค. - ส.ค.
ราย
-
-
-
-
2,723
8,612
11,335
7. การที่ได้รับเงินอุดหนุนไร่ละ 6,000 บาท
พ.ค. - ก.ย.
ไร่
-
-
-
-
15,761.85
44,903.7
60,665.55
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย
8.1 งบอุดหนุน
พ.ค. - ก.ย.
ล้านบาท
1,500
0.333
34.713
146.766
170.09
287.942
639.8435
8.2 ค่าบริหารโครงการ
พ.ค. - ก.ย.
ล้านบาท
8.2864
0.68
0.818
0.475
0.651
1.124
3.748
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสุมนทิพย์ ปาลกะวงศ์ฯ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02 579 0614 มือถือ 086 9085763 โทรสาร 02 579 0507

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อลดพื้นที่ปลูกยาง ลดปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู่ระบบ เป็นการลดความเสี่ยงผลกระทบด้านราคา
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกร 30,000 ราย พื้นที่ 150,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ
วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 45,690,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. รับรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
1 พ.ค. -30 มิ.ย. 61
ราย
30,000
2,845
6,589
5,195
42
-
14,623
- ตรวจพบรายชื่อซ้ำซ้อน
2. เกษตรกรเข้าร่วมอบรมพัฒนาอาชีพ
ราย
14,623
-
676
6,974
5,195
915
13,760
2.1 ด้านพืชผัก/สมุนไพร
ราย
-
205
321
69
-
595
2.2 ด้านไม้ดอก ไม้ประดับ
ราย
-
15
9
6
-
30
2.3 ด้านพืชไร่
ราย
-
50
2,230
2,345
175
4,800
2.4 ด้านไม้ผล
ราย
-
237
2,022
2,526
444
5,229
2.5 ด้านไม้ยืนต้น
ราย
-
165
474
218
-
857
2.6 ด้านประมง
ราย
-
1
101
1
-
103
2.7 ด้านปศุสัตว์
ราย
-
2
493
13
-
508
2.8 ด้านอื่นๆ (ระบุ)
ราย
-
1
1,324
17
296
1,638
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบดำเนินงาน)
ล้านบาท
45.69
-
1.3474
4.6033
5.4326
6.0273
17.4106
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสุมนทิพย์ ปาลกะวงศ์ฯ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02 579 0614 มือถือ 086 9085763 โทรสาร 02 579 0507

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ
1.1 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวให้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นรูปแบบเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม ให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้
1.2 เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และลด Supply ส่วนเกินจากตลาดที่เป็นผลให้ผลผลิตข้าวราคาตกต่ำ และไม่มีคุณภาพ
เป้าหมายของโครงการ
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อสนับสนุนให้ผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม (N) จำนวน 6,832 ไร่ (เกษตรกร 860 ราย) ในพื้นที่ 13 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 29,680,100 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ
เม.ย. - ก.ย.
จังหวัด
13
13
-
-
-
-
13
1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/เกี่ยวข้อง
ราย
65
25
4
-
26
-
55
1.2 เกษตรกร
ราย
860
319
131
2
293
-
772
2. คัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
เม.ย. - มิ.ย.
2.1 เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ราย
860
423
285
254
179
-
1,177
2.2 เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก
ราย
860
423
285
254
66
-
1,103
3. อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
มิ.ย. - ก.ค.
ราย
860
350
339
-
66
-
829
4. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้เหมาะสมกับพืชที่จะปรับเปลี่ยน
มิ.ย. - ส.ค.
4.1 พื้นที่ที่จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ไร่
6,832
502
2,032
2,960.5
994
-
7,138.5
4.2 เกษตรกรที่ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ราย
860
-
383
212
206
-
894
5. สินค้าหรือชนิดพืชที่เกษตรกรปรับเปลี่ยน
เม.ย. - ก.ย.
ชนิด
2
-
2
-
-
-
2
- ไม้ผล และเกษตรผสมผสาน
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบลงทุน)
เม.ย. - ก.ย.
ล้านบาท
29.6801
-
0.8741
5.1753
9.4239
-
15.4733
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
กรมพัฒนาที่ดิน น.ส.สุนันท์ ไวยพาลี ตำแหน่ง ผู้อำนวยกลุ่มติดตามและประเมินผล. โทร. 02 579 6297 โทรสาร 02 579 6297 E-mail pld_6@ldd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

น.ส.จริยา แสงแก้ว ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02 579 0507 โทรสาร 02 579 0507 E-mail Prog-eva@oae.go.th

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อรองรับการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยการสร้างแหล่งพืชพันธุ์ดี มีมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐ
เป้าหมายของโครงการ
จัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์พืช โดยการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จำนวน 10 ศูนย์ ประกอบด้วย จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี ชลบุรี นครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัมย์ มหาสารคาม ลำพูน และพิษณุโลก ให้สามารถผลิตพืชพันธุ์ดี (เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ท่อนพันธุ์ ต้นพันธุ์ ฯลฯ) ได้เต็มศักยภาพ
ระยะเวลาของโครงการ
พฤษภาคม - กันยายน พ.ศ. 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 268,800,600 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ประชุมหารือการเตรียมการและการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ฯ การจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียน พร้อมทั้งจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน
พ.ค. - ก.ย.
ครั้ง
4
-
1
1
1
1
4
2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
มิ.ย. - ก.ย.
คน
150
-
25
75
25
25
150
3. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
พ.ค. - ก.ย.
แห่ง
10
-
-
7
-
3
10
4. ปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ์
พ.ค. - ก.ย.
รายการ
176
-
-
2
18
46
66
- บางรายการไม่มีผู้ผ่านการเสนอราคา
5. จัดทำแปลงพ่อแม่พันธุ์สำหรับการขยายพันธุ์พืช
พ.ค. - ก.ย.
แปลง
30
-
-
-
-
30
30
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
พ.ค. - ก.ย.
ล้านบาท
268.8006
-
0.8548
2.9089
3.5908
30.1547
37.5092
6.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
38.3882
-
0.8548
2.8479
3.5908
24.4567
31.7502
6.2 งบลงทุน
ล้านบาท
230.4124
-
-
0.061
-
5.698
5.759
- ทำสัญญาแล้ว 70,770,695 บาท
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายธรรมจรรย์ ตุลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 02 579 0507 โทรสาร 02 579 0507 E-mail Prog-eva@oae.go.th

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกร โนการเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดีที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน (วก.)
เป้าหมายของโครงการ
เมล็ดพันธุ์ดี ชั้นพันธุ์ขยาย ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวม 790 ตัน
เกษตรกร 42 กลุ่ม 1,035 ราย 6,547 ไร่ ใน 16 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 109.2256 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
1.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
1) สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
1.1) เครื่องเกี่ยวนวดข้าว
เม.ย. - ก.ย. 61
เครื่อง
18
-
-
9
8
17
- เครื่องเกี่ยวนวดข้าว 1 เครื่อง ได้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีแล้ว (ร้อยเอ็ด)
1.2) ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
เม.ย. - ก.ย. 61
ชุด
18
-
3
9
3
3
18
- ส่งมอบครุภัณฑ์เกษตรกรแล้ว จำนวน 18 ชุด (นครราชสีมา กำแพงเพชร กาฬสินธุ์ สุรินทร์ ราชบุรี สุราษฎร์ธานี แพร่ นครนายก อุทัยธานี ร้อยเอ็ด จังหวัดละ 1 เครื่อง และนครสวรรค์ สกลนคร นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ จังหวัดละ 2 เครื่อง)
2) อบรมการบริหารจัดการกลุ่ม และวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
เม.ย. - ก.ย. 61
ราย
1,800
-
500
700
600
1,800
2.1) หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าว
ราย
900
-
450
300
150
900
2.2) หลักสูตร วิทยาการเมล็ดพันธุ์
ราย
900
-
50
400
450
900
1.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพตลาดเฉพาะ
1) สนับสนุนเครื่องมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว
เม.ย. - ก.ย. 61
เครื่อง
88
-
2
1
8
4
15
- ลงนามสัญญาแล้ว 73 เครื่อง กำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ ให้กลุ่มเกษตรกรเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 และได้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีแล้ว
2) อบรมการใช้เครื่องมือและบำรุงรักษา
เม.ย. - ก.ย. 61
ราย
160
-
-
-
100
60
160
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
45.362
-
0.1023
4.3471
23.7167
1.348
29.5141
2.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
เม.ย. - ก.ย. 61
ล้านบาท
32.814
-
-
4.3184
23.2608
0.5131
28.0923
2.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพตลาดเฉพาะ
เม.ย. - ก.ย. 61
ล้านบาท
12.548
-
0.1023
0.0287
0.4559
0.8349
1.4218
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายจิติวัฒน์ เอี๋ยมวัขรินทร์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02 579 0507 มือถือ 087 384 2627 โทรสาร 02 579 0507 E-mail : depp@oae.go.th ….............……………นางนภวรรณ ออรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 025790507 มือถือ 0899695156

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และพัฒนากลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ
เป้าหมายของโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 18 กลุ่ม และพัฒนากลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 38 กลุ่ม
ระยะเวลาของโครงการ
1 มกราคม - 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
งบประมาณจำนวน 45,362,000 บาท
1) โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 45,362,000 บาท
1.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 32,814,000 บาท
1.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพตลาดเฉพาะ

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ประชุมชี้แจงวางแผน
เม.ย.
ครั้ง
3
-
4
-
-
-
4
1) ในช่วง ก.ค.-ส.ค. มีฝนตกชุกทำให้ เกษตรกรผู้ผลิตถั่วลิสง จ.อุตรดิตถ์ยกเลิก การผลิตจำนวน 17 ราย/26 ไร่ คงเหลือ เกษตรกรเครือข่ายจำนวน 977 ราย/6,550 ไร่2) ถั่วเหลืองคาดว่าจะได้ผลผลิตทั้งหมด
2. สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
เม.ย. - ธ.ค.
กลุ่ม
43
43
-
-
-
-
43
ราย
1,035
1,035
-
994
-
-
977
2.1 จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
พ.ค. - มิ.ย.
ราย
1,035
210
839
-
-
-
1,049
3. การผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย
3.1 ถั่วเหลือง
ก.ค. - ธ.ค.
ราย
260
-
212
-
-
-
212
2) ถั่วเหลืองคาดว่าจะได้ผลผลิตทั้งหมดในช่วง พ.ย.-ธ.ค.61
ไร่
1,950
-
2,093.5
-
-
-
2,049
ตัน
320
-
-
-
-
-
-
3.2 ถั่วเขียว
พ.ค. - ธ.ค.
ราย
230
-
243
-
-
-
243
3) ถั่วเขียวคาดว่าจะได้ผลผลิตในช่วงพ.ย.-ธ.ค.61 อีก 210.98
ไร่
3,150
-
3,383.5
-
-
-
3,384
ตัน
320
-
-
-
40
69.02
109.02
3.3 ถั่วลิสง
ก.ค. - ธ.ค.
ราย
525
140
345
34
-
-
502
4) ถั่วลิสงคาดว่าจะได้ผลผลิตในช่วงต.ค.-ธ.ค.61 อีก 144.69
ไร่
1,060
215
751
49
-
-
991
5) ครุภัณฑ์ไม่มีผู้เสนอราคา 4 รายการ
ตัน
150
-
-
-
-
5.311
5.311
4. การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เม.ย. - ก.ย.
ราย
20
20
-
-
-
-
20
4.1 เมล็ดพันธุ์หลัก
ไร่
82
82
-
-
-
-
82
6) ณ 28 ก.ย.61 มีงบประมาณผูกพัน รอเบิกจ่ายอีก 41.8159 ล้านบาท กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีอีก5.3900 ล้านบาท
ตัน
16.5
-
-
-
8
8.5
16.5
5. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ
เม.ย. - ก.ย.
เครื่อง
101
-
-
67
30
-
97
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
พ.ค. - ธ.ค.
ล้านบาท
109.2256
0.105
1.5879
6.234
17.7493
28.8276
54.5038
6.1 งบดำเนินงาน
พ.ค. - ธ.ค.
ล้านบาท
47.4076
0.105
1.5879
6.234
9.1569
18.067
35.1508
6.2 งบลงทุน
ก.ย.
ล้านบาท
61.818
-
-
-
8.5924
10.7606
19.353
หมายเหตุ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวรวบรวมจาก (แบบ c-02) จากหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส่ง สศก. ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัด

ผู้รวบรวมรายงานของ
กรมการข้าว นางสาวเยาวลักษณ์ แสนคำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 062-603-4955 โทรสาร 02-561-4463 e-mail : yao_tuk@hotmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายจิติวัฒน์ เอี๋ยมวัขรินทร์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02 579 0507 มือถือ 087 384 2627 โทรสาร 02 579 0507 E-mail : depp@oae.go.th
นางนภวรรณ ออรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 025790507 มือถือ 0899695156

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีและเพิ่มประสิทธิภาพสัตว์ และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง
เป้าหมายของโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พันธุ์ดีในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ 38 แห่ง และจำหน่ายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายในพื้นที่ 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน – กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 140,000,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนแม่พันธุ์ที่เลี้ยงเพื่อผลิตลูกจำหน่ายให้เกษตรกร1/
ตัว
25,169
20,069
-
-
5,100
-
25,169
1) รายการค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (โรงเรือนเลี้ยงสัตว์/บ่อหมัก ฯลฯ) จนท. ตรวจสอบภายในกรมฯ แจ้งว่าเป็นการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นงบลงทุนจึงต้องมีการขอเปลี่ยนแปลงรายการ ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า
2. จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้และจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาที่กรมปศุสัตว์กำหนด
ราย
18,800
-
69
122
87
334
612
3. จำนวนลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่พันธุ์ตามโครงการ (ภายในเดือนกันยายน 2561)
ตัว
1,838,488
-
1,589
3,515
6,297
12,715
24,116
2) การผลิตสัตว์พันธุ์ดีต้องใช้ระยะเวลา เนื่องจากมีช่วงระยะเวลาการตั้งท้องและการดูแลในระยะแรกเพื่อให้พันธุ์สัตว์มีความสมบูรณ์และแข็งแรง ก่อนที่จะจำหน่ายให้กับเกษตรกร
4. น้ำเชื้อสุกรที่ผลิตได้2/
โด๊ส
3,000
-
740
668
10
1,113
2,531
5. น้ำเชื้อสุกรที่จำหน่ายให้กับเกษตรกร3/
โด๊ส
3,000
-
666
570
-
942
2,178
ราย
200
-
101
85
-
-
186
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
140
0.33
15.216
21.063
27.416
51.74
115.765
- ควรขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการจำหน่ายพันธุ์สัตว์ไปถึงเดือนพฤษภาคม 2562
6.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
94.86
0.33
15.216
14.816
18.373
25.57
74.305
6.2 งบลงทุน
ล้านบาท
45.14
-
-
6.247
9.043
26.16
41.45
- ก่อหนี้ผูกพันแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 3,149,000 บาท
หมายเหตุ
1) จำหน่ายพันธุ์สัตว์ จากเดิม จำนวน 204 ราย/35,289 ตัว ปรับเป็น จำนวน 69 ราย/1,589 ตัว
2) น้ำเชื้อสุกรที่ผลิตได้ จากเดิม จำนวน 700 โด๊ส ปรับเป็น จำนวน 740 โด๊ส
3) จำหน่ายน้ำเชื้อสุกร จากเดิม จำนวน 97 ราย/626 โด๊ส ปรับเป็น จำนวน 101 ราย/666 โด๊ส เนื่องจากศูนย์วิจัยฯ (หน่วยปฏิบัติ) มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการรายงานผลการจำหน่ายพันธุ์สัตว์ของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยนำผลงานการจำหน่ายพันธุ์สัตว์ในงบปกติประจำปี 2561 ซึ่งยังไม่ได้ปรับราคาลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 นำมารายงานในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทำให้มีผลงานสูงกว่าความเป็นจริง

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายบริพัตร เถาลอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0-2940-5387 โทรสาร 0-2579-2670 E-mail jung_bori@hotmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เกษตรกรสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว
2) เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถสร้างรายได้ และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป้าหมายของโครงการ
9,101 ชุมชนๆละ 200 ราย รวม 1,820,200 ราย ใน 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
พฤษภาคม - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
งบประมาณจำนวน 5,278,394,100 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1
24 พ.ค.61
ชุมชน
9,101
6,508
2,593
-
-
-
9,101
2. รับสมัครเกษตรกร
6 ก.ค.61
ราย
1,820,200
38,242
1,588,216
7,846
-
1,882
1,632,422
3. ฝึกอบรมเกษตรกร
20 ก.ค.61
ราย
1,820,200
-
471,076
1,110,817
38,415
-
1,620,308
4. จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2
24 ก.ค.61
ชุมชน
9,101
-
-
5,454
3,640
-
9,094
5. พัฒนากลุ่มเกษตรกร
20 ก.ย.61
กลุ่ม
9,101
-
-
-
9,892
15,085
24,977
6. ติดตามตรวจสอบบัญชี (ตช.)
ก.ย.61
กลุ่ม
9101
-
-
-
-
-
-
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
5,278.3941
125.9536
762.2972
442.0129
2,775.5161
702.7601
4,808.5399
7.1 งบดำเนินงาน
พ.ค - ก.ย 61
ล้านบาท
2,548.0941
125.9536
762.2972
442.0129
421.3101
439.0736
2,190.6474
7.2 งบเงินอุดหนุน
พ.ค - ก.ย 62
ล้านบาท
2,730.3
-
-
-
2,354.206
263.6864
2,617.8924
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อให้บริการหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 แก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ โดยการจัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและสัตว์น้ำอื่น
เป้าหมายของโครงการ
จัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ จำนวน 20 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 9,800,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนศูนย์ที่จัดตั้งขึ้น1/
เม.ย. - ก.ย. 61
แห่ง
20
-
1
3
6
10
20
- กลุ่มเกษตรกรได้เริ่มดำเนินการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เรียบร้อยแล้ว 16 แห่ง คิดเป็นปริมาณรวมทั้งสิ้น 5,182,720 มิลลิลิตร แจกจ่ายให้แกษตรกรแล้ว963 ราย
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินอุดหนุน)
เม.ย. - ก.ย. 61
ล้านบาท
9.8
-
8.33
0.98
0.49
-
9.8
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ศพช. ในพื้นที่จะเข้าไปให้คำปรึกษา แนะนำกลุ่มเกษตรกรในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ
1/ - กพช. ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ แก่กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ กรุงเทพฯ
- กพช. ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ จำนวน 100 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ
- กลุ่มเกษตรกรจัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนการดำเนินงานและติดตามผล จำนวน 20 แห่ง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้อนุมัติแผนการดำเนินการของกลุ่มเกษตรกรทั้ง 20 แห่งเรียบร้อยแล้ว

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่อาสาปศุสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและแพะ
2. เพื่อเพิ่มปริมาณโคเนื้อและแพะ ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
เป้าหมายของโครงการ
1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผสมเทียมให้กับอาสาปศุสัตว์ จำนวน 4,100 ราย
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและแพะโดยอาสาผสมเทียม 100,000 ราย
ระยะเวลาของโครงการ
พฤษภาคม - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 518,900,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนเกษตรกรที่สมัครเป็นอาสาผสมเทียมปศุสัตว์
ราย
4,100
0
1,740
100
101
99
2,040
1) ระยะเวลาในการฝึกอบรมค่อนข้างนาน (15 วัน) ทำให้เกษตรกรกังวลเป็นห่วงครอบครัว
1.1 จำนวนเกษตรกรที่สมัครเป็นอาสาผสมเทียมโคเนื้อ
ราย
4,000
3,650
50
100
101
-
3,901
2) เนื่องจากงบประมาณได้รับจัดสรรล่าช้าทำให้ต้องมีการปรับแผน การฝึกอบรม อาสาผสมเทียมและการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ในการให้บริการผสมเทียม/พ่อพันธุ์ เพื่อนำมารีดน้ำเชื้อเกิดความล่าช้าจึงมีความจำเป็นขอขยายระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อให้บริการผสมเทียม โคเนื้อและแพ
1.2 จำนวนเกษตรกรที่สมัครเป็นอาสาผสมเทียมแพะ
ราย
100
75
25
-
100
2. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นอาสาปศุสัตว์
ราย
4,100
-
1,810
1,090
720
480
4,100
2.1 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อ
ราย
4,000
-
1,740
1,060
720
3,520
2.2 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมแพะ
ราย
100
-
70
30
100
3. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพจากการให้บริการของอาสาปศุสัตว์
ราย
100,000
-
3
213
2,322
11,311
13,849
หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 งบลงทุน ก่อนหนี้ผูกพันแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 53,160,884 บาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์ไปยัง กรมบัญชีกลาง 133,108,000 บาท
4. จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการบริการผสมเทียม
ตัว
525,000
-
20
239
2,368
13,061
15,688
4.1 จำนวนโคเนื้อที่ได้รับการบริการผสมเทียม
ตัว
500,000
-
3
237
2,345
-
2,585
4.2 จำนวนแพะที่ได้รับการบริการผสมเทียม
ตัว
25,000
-
17
2
23
-
42
5. การผลิตน้ำเชื้อปศุสัตว์พันธุ์ดี
โด๊ส
1,050,000
1,522
52,435
58,293
45,421
60,363
218,034
5.1 จำนวนการผลิตน้ำเชื้อโคเนื้อ
โด๊ส
1,000,000
1,522
47,021
50,979
39,459
-
138,981
5.2 จำนวนการผลิตน้ำเชื้อโคแพะ
โด๊ส
50,000
-
5,414
7,314
5,962
-
18,690
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
518.9
10.5458
16.4487
23.4571
27.2889
0.1395
77.88
6.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
330.765
10.5458
16.4487
23.3292
17.2889
123.213
200.8256
6.2 งบลงทุน
ล้านบาท
118.135
-
-
0.1279
-
16.3119
16.4398
หมายเหตุ
1/ แผนการฝึกอบรมอาสาผสมเทียมจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
2/ เจ้าหน้าที่อาสาผสมเทียม สามารถให้บริการผสมเทียมหลังจากผ่านการฝึกอบรมและมีใบรับรองจากสัตวแพทยสภา โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561
3/ รายการงบลงทุน

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. สร้างเครือข่ายการผลิตขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มีศักยภาพในการผลิตชีวภัณฑ์ สามารถผลิตชีวภัณฑ์เพื่อใช้เอง และผลิตเพื่อขายได้ เป็นการสร้างงานให้กับเกษตรกรทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมการใช้และการผลิตชีวภัณฑ์ลงสู่กลุ่มเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ส่งผลให้มีแหล่งผลิตพืชปลอดภัยในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น
3. พัฒนาศูนย์เครือข่ายของกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นศูนย์ผลิตและกระจายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชที่มีคุณภาพให้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกร 2,500 ราย จากกลุ่มเกษตรกรและ ศพก. ในพื้นที่ ผ่านศูนย์เครือข่ายของกรมวิชาการเกษตร
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 24,499,200 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนผู้ที่ผ่านการอบรม
1.1 เกษตรกร
พ.ค.-มิ.ย.61
ราย
2,500
100
2,272
47
120
0
2,539
1.2 นักวิชาการ และ พรก.
22372
ราย
100
100
0
0
0
0
100
2. จำนวนเกษตรกรที่ผลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง
มิ.ย.-ก.ย.61
ราย
60
0
1
7
50
0
58
- คาดว่าจะได้เกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2 รายในช่วงเดือน ต.ค.
3. จำนวนศูนย์ผลิตและแหล่งกระจายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ที่จัดตั้งขึ้น
พ.ค.-ก.ย.61
แห่ง
24
0
1
23
-
-
24
4. จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี
ครั้ง
19
2
20
0
0
0
22
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย
เม.ย.-ก.ย.61
บาท
24.4992
0.132
2.1294
6.4447
6.5221
6.3987
21.6269
- ณ 28 ก.ย. 61 มีงบประมาณผูกพันรอเบิกจ่ายอีก 0.30 ล้านบาท
5.1 งบดำเนินงาน
เม.ย.-ก.ย.61
บาท
16.6462
0.132
1.8049
2.6329
4.9578
4.7507
14.2783
5.2 งบลงทุน
เม.ย.-ก.ย.61
บาท
7.3486
0
0.3245
3.8118
1.5643
1.648
7.3486
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 2) เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพได้
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 36 จังหวัด กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 12,910 ราย
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 23,239,000.00 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. อบรมถ่ายทอดความรู้แก่ครูบัญชีอาสาที่เข้าร่วมโครงการ
พ.ค. - มิ.ย. 61
ราย
431
-
237
178
17
-
432
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยครูบัญชี
พ.ค. - มิ.ย. 61
ราย
12,910
120
6,266
2,557
1,256
-
10,199
- เกษตรกรบางรายไม่อยู่ในพื้นที่ เสียชีวิต และอายุมากจนไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้เกษตรกรบางรายอ่านหรือเขียนหนังสือไม่ได้
3. นำเกษตรกรดูงานเกษตรกรต้นแบบที่สร้างความเข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ค. - มิ.ย. 61
ราย
12,910
-
5,888
2,809
1,084
-
9,781
- เกษตรกรบางส่วนไม่ประสงค์ที่จะไปศึกษาดูงาน
หมายเหตุ : ผลการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม จำนวนเกษตรกรดูงานลดลง 197 ราย เนื่องจากมีการนับเกษตรกรซ้ำราย
4. จ้างเหมาลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล
มิ.ย. - ก.ย. 61
ราย
50
-
24
15
5
3
47
5. กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีโดยครูบัญชี
ก.ค. - ก.ย. 61
ราย
5,164
-
-
52
5,012
5,040
10,104
6. ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี
ส.ค. - ก.ย. 61
ราย
5,164
-
-
-
1,147
7,089
8,236
7. ติดตามประเมินผล การจัดทำบัญชีของกลุ่มเป้าหมาย
ก.ย. 61
ราย
310
-
-
-
-
441
441
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบดำเนินงาน)
พ.ค. - ก.ย. 61
ล้านบาท
23.239
0.292105
13.69967
0.938539
1.15830176
1.94757092
18.03618668
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวอุรัสยา แก้วคำ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม 2) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้การอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน มีความรู้สำนึกรักในแผ่นดินตามศาสตร์พระราชา 3) พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
เป้าหมายของโครงการ
1) เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย คทช. จำนวน 12,910 ราย
2) อาคารสำนักงานสหกรณ์ จำนวน 8 แห่ง
3) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง
4) ปรับปรุงโกดังเก็บผลผลิต และก่อสร้างโรงเรือนแปรรูป 1 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 22,278,900 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
พ.ค. - ก.ย. 61
ราย
12,910
-
5,076
1,045
4,108
549
10,778
- การอบรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากเกษตรกรเป้าหมายที่ได้ให้ความรู้ในการเข้ารับการอบรมบางส่วน ไม่ได้อยู่ในพื้นที่/ไม่สามรถติดต่อได้ ประกอบกับเกษตรกรบางรายเพราะพื้นที่ห่างไกล จึงไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้
2. ก่อสร้าง/ปรังปรุง อาคาร
2.1 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
พ.ค. - ก.ย. 61
แห่ง
8
-
-
-
-
-
- สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ขอยกเลิกรับการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 แห่ง เนื่องจากไม่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคโดยไม่มีระบบไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน และถนนสายหลัก/สายรองในพื้นที่
- จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
แห่ง
8
5
-
-
-
1
6
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา
แห่ง
8
-
-
5
-
1
6
- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
แห่ง
8
-
-
-
-
-
- สำนักงบปรมาณอนุมัติให้เปลี่ยนเป้าหมายเป็นสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง (สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด)
2.2 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
พ.ค. - ก.ย. 61
แห่ง
1
-
- จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
แห่ง
1
1
-
-
-
1
รายการ
3
3
-
-
-
3
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์
แห่ง
1
-
-
1
-
1
รายการ
3
-
-
3
-
3
- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
แห่ง
1
-
-
-
-
-
รายการ
3
-
-
-
-
-
2.3 ปรับปรุงต่อเติมโกดังเก็บผลผลิต
พ.ค. - ก.ย. 61
แห่ง
1
-
-
-
-
-
- ยกเลิกรายการสนับสนุนการปรับปรุงโกดังเก็บผลผลิตเนื่องจากเดิมทางสหกรณ์ได้รับงบประมาณกลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) หากมีการต่อเติมหรือปรับปรุงเห็นควรให้ใช้งบประมาณ จากหมวดงบประมาณรายจ่ายและเป็นแหล่งเงินงบประมาณเดียวกัน เพื่อมิให้เกิดปัญหาทางปฏิบัติในภายหลัง
- จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
แห่ง
1
-
-
-
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์
แห่ง
1
-
-
-
-
-
- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
แห่ง
1
-
-
-
-
-
2.4 ก่อสร้างโรงเรือนแปรรูป
พ.ค. - ก.ย. 61
แห่ง
1
-
-
-
-
-
- จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
แห่ง
1
1
-
-
-
1
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์
แห่ง
1
-
-
1
-
1
- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
แห่ง
1
-
-
-
-
-
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
22.2789
3.395
7.0454
2.0595
1.2254
2.245803
15.971103
- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาจัดเก็ยพืชผลทางการเกษตรและโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสรุปงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 16,826,977.46 บาท เบิกจ่ายแล้ว 15,971,099.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.91 คงเหลือ 855,877.95 บาท
3.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
3.9239
-
1.4849
0.4423
1.2254
0.456582
3.609182
3.2 เงินอุดหนุน
ล้านบาท
18.355
3.395
5.5605
1.6172
-
1.7829221
12.3556221
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวอุรัสยา แก้วคำ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการจัดการพื้นที่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
2) เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านการเรียนรู้ได้นำความรู้มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง
เป้าหมายของโครงการ
1) เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 1,300 ราย
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน 2561 - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 7.8286 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนเกษตรกรที่พาไปศึกษาดูงาน
ราย
1,300
-
84
89
74
281
528
- ส.ป.ก. ไม่สามารถอบรมตามเป้าหมายเนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถอบรมซ้ำซ้อนหน่วยงานได้
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร
ราย
1,300
-
-
93
154
281
528
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
7.8286
-
0.294432
0.3335
0.8846
0.5576
2.070132
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 08-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวอุรัสยา แก้วคำ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02-579-0555 โทรสาร 02-573-5511 E-mail uratsaya_b

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้มีอาชีพที่มั่นคงโดยการรวมกลุ่มผลิต
2) ลดการบุกรุกพื้นที่ป่าและสร้างป่าต้นน้ำในเขตภาคเหนือ
3) สนับสนุนการผลิตเส้นไหมในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าเส้นไหมต่างประเทศและการขาดดุล
4) สนับสนุนการส่งออกสินค้าและวัตถุดิบ ด้านหม่อนไหมเชิงการค้าระหว่างประเทศ
5) สร้างกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน
เป้าหมายของโครงการ
1) สร้างพื้นที่ปลูกหม่อนเพื่อเลี้ยงไหม (ในพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ทำกิน) จำนวน 2,400 ไร่ โดยแบ่งเป็นการผลิตไหมอุตสาหกรรม จำนวน 600 ไร่
2) ส่งเสริมเกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมที่ต้องการขยายพื้นที่ จำนวน 800 ราย โดยแบ่งเป็นเกษตรกรผลิตไหมอุตสาหกรรม จำนวน 2
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน 2561 - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 45.3875 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. คัดเลือกเกษตรกร/พื้นที่เป้าหมาย
เม.ย. - มิ.ย. 61
ราย
800
800
800
2. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
มิ.ย. - ส.ค. 61
ราย
800
100
305
285
110
800
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ราย
800
32
99
69
200
400
800
4. ขยายแปลงและจัดทำระบบน้ำ
แห่ง
4
-
-
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนเงิน อุดหนุนในการสร้างโรงเลี้ยง 800 ราย อยู่ระหว่างสร้างโรงเรือน
5. สนับสนุนโรงเลี้ยงไหม
ราย
800
-
-
-
800
800
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
45.3875
0.3967
2.624
3.7867
12.2475
8.8644
27.9193
6.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
13.16
0.3967
2.624
1.7867
2.1275
3.8301
10.765
6.2 งบลงทุน
ล้านบาท
16.2275
-
1.1543
1.1543
- ก่อหนี้ทัน ก.ย. 61
6.3 เงินอุดหนุน
ล้านบาท
16
-
2
10.12
3.88
16
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 08-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวอุรัสยา แก้วคำ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02-579-0555 โทรสาร 02-573-5511 E-mail uratsaya_b

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนา Young Smart Farmer ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ฐานข้อมูล (Big Data) และเครือข่ายในการทำธุรกิจเกษตรและเป็นผู้นำด้านเกษตร 4.0
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่การเกษตรตามมาตรฐานสินค้าและการตลาดสากล
3. เพื่อสร้างและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นศูนย์ต้นแบบในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ รวมถึงการเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ธุรกิจเกษตร ฐานข้อมูล (Big Data) และการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตร
เป้าหมายของโครงการ
1. Young Smart Farmer จำนวน 4,850 ราย
2. ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 77 ศูนย์
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน - 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 66,690,500 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
1.1 พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
- อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ (2 ครั้ง)
พ.ค. - มิ.ย.61
ราย
3,850
-
200
1,205
884
816
3,105
1.2 พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
- อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
พ.ค. - มิ.ย.61
ราย
900
-
-
73
279
194
546
1.3 พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่สากล
- อบรมหลักสูตรมาตรฐานสินค้าเกษตรและการตลาดสากล
มิ.ย. - ก.ค.61
ราย
100
-
-
-
91
-
91
2. พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
2.1 ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฯ
พ.ค. - ก.ย.61
ศูนย์
50
-
-
-
7
15
22
- โอนเงินงบประมาณให้ทุกศูนย์แล้วอยู่ระหว่างรวบรวมแผนการพัฒนาและให้การสนับสนุน
2.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนรู้ของศูนย์ฯ
พ.ค. - ก.ย.61
ศูนย์
77
-
-
-
9
24
33
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบดำเนินงาน)
ล้านบาท
66.69
0.42
5.86
7.97
6.63
11.26
32.14
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

น.ส. ศรัญญา พันธ์ดนตรี ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02 579 0614 มือถือ 082 806 1454 โทรสาร 02 579 0507 E-mail saranyaph26@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านจัดเก็บผลผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์อี่นที่จำเป็น เพื่อการรวบรวม การเก็บรักษาและสร้างเสถียรภาพด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง
2. เพื่อให้สถาบันเกษตรกรเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตรายใหญ่ของเกษตรกรสมาชิกในการสร้างระบบกลไกผลผลิตเกินความต้องการของตลาดด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายของโครงการ
1. สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและการตลาดสินค้าพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง
2. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น ประกอบด้วย ฉาง โกดัง ไซโล ลานตาก เครื่องอบลดความชื้น เครื่องชั่ง และเครื่องสีข้าวโพด
ระยะเวลาของโครงการ
ปี 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 1,017.9172 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ปี พ.ศ. 2561
แห่ง
146
-
-
134
-2
14
146
2. กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2.1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนด
แห่ง
146
-
-
134
-2
14
146
- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติมจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร และโครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร
รายการ
267
-
-
236
-3
40
273
- นอกจากนี้ได้เปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการ และเพิ่มจำนวนรายการเป็นดำเนินการในพื้นที่ 40 จังหวัด 146 สหกรณ์ 273 รายการ
2.2 จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
แห่ง
146
-
-
130
2
14
146
รายการ
267
-
-
232
1
22
255
2.3 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา
แห่ง
146
-
-
130
2
4
136
รายการ
267
-
-
232
1
7
240
2.4 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
แห่ง
146
-
1
4
-
10
15
รายการ
267
-
1
6
-
14
21
3. ส่งเสริมแนะนำและติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกิจ/กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
แห่ง
146
-
21
2
-
4
27
3.2 การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แห่ง
146
-
-
-
-
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์
ตัน
700,000
-
-
-
-
-
-
3.3 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
ราย
-
-
-
-
-
-
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินอุดหนุน)
ล้านบาท
1,017.9172
-
-
772.186842
46.379791
143.6899
962.256533
-โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน57,063,333.20 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 1,074,980,533.20 บาท เบิกจ่ายงบประมาณให้แก่สถาบันเกษตรกรแล้ว จำนวน 40 จังหวัด 146 สหกรณ์ 255 รายการ รวมเป็นเงิน 962,256,533.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.52
.
และอยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายจำนวน 17 แห่ง 18 รายการ รวมเป็นเงิน 102,470,000 บาท คิดเป็นร้อยละ9.53 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีในรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งได้รับการอนุมัติจัดสรร/เปลี่ยนแปลงรายการจากสำนักงบประมาณแล้ว
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

ว่าที่ ร.ต.นัตฐวุฒิ พรมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 092-420-4422 โทรสาร 02-579-0507 E-mail nattawut.pro@oae.go.th

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. เพื่อสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแปรรูป การตลาดแก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานสินค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน
เป้าหมายของโครงการ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภาคการเกษตรที่ดำเนินุรกิจรวบรวมสินค้าเกษตร และดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร อาทิ ข้าว ผัก ผลไม้ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ประมง และปศุสัตว์ รวม 99 แห่ง ในพื้นที่ 42 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
ปี 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 410.9081 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
พ.ค. - ก.ย.
แห่ง
99
98
-
-
- 4
7
101
รายการ
242
239
-
-
- 13
15
241
2. กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
พ.ค. - ก.ย.
2.1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนด
แห่ง
99
98
-
-
- 4
7
101
-โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติมจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรและโครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร
รายการ
242
239
-
-
- 13
15
241
และเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการ และเพิ่มจำนวนรายการเป็น ดำเนินการในพื้นที่ 46 จังหวัด 101 สหกรณ์ 241 รายการ
2.2 จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
แห่ง
99
91
7
-
- 4
7
101
รายการ
242
208
16
-
2
10
236
2.3 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา
แห่ง
99
17
53
13
8
5
96
รายการ
242
69
97
28
27
9
230
2.4 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
แห่ง
99
1
6
15
22
25
69
รายการ
242
1
7
17
46
44
115
3. ส่งเสริมแนะนำและติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
ส.ค. - ก.ย.
3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกิจ/กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
แห่ง
99
40
13
-
1
1
55
3.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
แห่ง
99
-
-
-
5
5
10
1) ปริมาณการรวบรวมผลผลิต (รวม)
กิโลกรัม
-
-
-
-
1,014,523
912,825
1,927,348
2) มูลค่าการรวบรวมผลผลิต (รวม)
บาท
-
-
-
-
22,027,054
11,458,064
33,485,118
3) ปริมาณการแปรรูป/จำหน่าย (รวม)
กิโลกรัม
-
-
-
-
123,708
754,479
878,187
4) มูลค่าการแปรรูป/จำหน่าย (รวม)
บาท
-
-
-
-
3,449,496
15,160,960
18,610,456
5) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
ราย
-
-
-
-
3,812
216
4,028
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
พ.ค. - ก.ย.
ล้านบาท
410.9081
19.5517
241.0236
8.5264
62.0506
-
386.37978
- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 4,533,011.14 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 415,441,111.14 บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 46 จังหวัด 101 สหกรณ์ 236 รายการ จำนวน 386,107,181.14 บาท
4.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
0.2875
-
0.0041
0.0078
0.1344
0.1263
0.2726
คิดเป็นร้อยละ 9294 อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย จำนวน 5 จังหวัด 5 สหกรณ์ 5 รายการ เป็นเงิน 12,159.400 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.93
4.2 เงินอุดหนุน
ล้านบาท
410.6206
19.5517
241.0195
8.5186
61.9162
55.10118
386.10718
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี ในรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจัดสรร/เปลี่ยนแปลง รายการจากสำนักงบประมาณแล้ว
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายธรรมจรรย์ ตุลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 02 579 0507 โทรสาร 02 579 0507 E-mail Prog-eva@oae.go.th

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกรดำเนินธุรกิจยางพารา ก่อสร้าง จัดซื้อ จัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บ รวบรวม แปรรูปยางพารา
2. เพื่อพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราของสถาบันเกษตรกร ช่วยยกระดับราคายางพาราในประเทศ
เป้าหมายของโครงการ
1. เพื่อสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานและสนับสนุนอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางพาราขั้นต้นและขั้นกลางของสถาบันเกษตรกร จำนวน 56 แห่ง
2. สนับสนุนอุปกรณ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราของสถาบันเกษตรกร จำนวน 6 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ
ปี 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 340.429 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ
2561
แห่ง
62
62
-
-
-5
1
58
2. กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- เนื่องจากเป็นรายการเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์จึงต้องดำเนินการตามระเบียบของสหกรณ์ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างจึงส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามกำหนด
2.1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนด
แห่ง
62
62
-
-
-5
1
58
รายการ
149
145
-
-
-12
0
133
2.2 จัดหาผู้รับจ้างแล้ว
แห่ง
62
55
5
1
-4
1
58
รายการ
149
113
11
8
1
0
133
- กรมฯ จึงดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง และรายการที่ขอยกเลิก ไปดำเนินการในโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร และโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สรุปสนับสนุนให้แก่สถาบันเกษตรกรทั้งสิ้
2.3 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา
แห่ง
62
5
21
27
4
0
57
รายการ
149
7
37
74
11
0
129
2.4 ดำเนินการเสร็จตามสัญญา
แห่ง
62
-
13
5
13
11
42
รายการ
149
-
19
8
23
21
71
3. ส่งเสริมแนะนำและติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกิจ/กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
แห่ง
62
5
21
-
-
5
31
3.2 การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ตัน
150,000
-
117.27
197
493.01
103,278.46
104,085.74
3.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า
แห่ง
6
-
-
4
2
6
บาท
-
-
-
15,385,996
294,734.6
15,680,730.6
3.4 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
ราย
-
-
642
321
1311
480
2754
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินอุดหนุน)
ล้านบาท
340.4299
83.4616
134.3665
30.2611
16.7504
5.247
270.0867
- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง และรายการที่ขอยกเลิกไปดำเนินการในโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บ พืชผลทางการเกษตร และโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 56,431,921.80 บาท
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวพัชรินทร์ เกื้อกิจ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 02 579 0507 โทรสาร 02 579 0507 E-mail :deppe@oae.go.th นางนภวรรณ ออรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 025790507 มือถือ 0899695156

หน่วยงานรับผิดชอบ
การยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ โดยส่งมอบให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์
2) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยา
3) เพื่อลดผลกระทบต่อราคายางพาราภายในประเทศ เป็นการรักษาเสถียรภาพราคายาง
เป้าหมายของโครงการ
(ระบุเป้าหมายของหน่วยงาน)
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
80 ล้านบาท (ค่าบริหารโครงการ)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จัดทำหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหารจัดการโครงการ
ม.ค. 61
เรื่อง
1
-
-
-
-
-
1
- จัดทำแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน ม.ค. 61
2. ชี้แจงหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหารจัดการกับกลุ่มเป้าหมาย
ม.ค. - มี.ค. 61
ครั้ง
6
6
-
-
-
-
6
ราย
510
510
-
-
-
-
510
2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ครั้ง
6
6
-
-
-
-
6
ราย
90
90
-
-
-
-
90
2.2 เกษตรกร
ครั้ง
6
6
-
-
-
-
6
ราย
420
420
-
-
-
-
420
3. จำนวนโรงงานแปรรูป/ปริมาณน้ำยางข้น
ม.ค. - ธ.ค. 61
แห่ง
8
-
-
-
-
8
ตัน
1,880.892
-
-
-
-
1,880.892
3.1 โรงงานแปรรูปยางของ กยท.
แห่ง
1
-
-
-
-
1
- แปรรูปเป็นน้ำยางข้น ม.ค. - มี.ค. 61
ตัน
357.602
-
-
-
-
357.602
3.2 โรงงานแปรรูปยางของเอกชน
แห่ง
7
-
-
-
-
7
- แปรรูปเป็นน้ำยางข้น ม.ค. - มี.ค. 61
ตัน
1,523.29
-
-
-
-
1,523.29
4. ส่งมอบยางตามชนิด ปริมาณ และคุณภาพยาง ตามความต้องการใช้ของหน่วยงานภาครัฐ
ม.ค. - ธ.ค. 61
-
4.1 ผลการรับซื้อน้ำยางสด
ตัน
3,952.77
-
-
-
-
3,952.77
4.2 ผลการแปรรูป
- น้ำยางข้น
ตัน
61,233.67
1,880.894
-
-
-
-
1,880.894
- ความต้องการใช้ยาง ณ วันที่ 31 ส.ค. 61
- ยางแห้ง
ตัน
363.09
-
-
-
-
-
-
4.3 ผลการส่งมอบ
ตัน
80.01
45
89.1
327.99
1111.78
1653.88
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย (ค่าบริหารโครงการ)
ม.ค. - ก.ย. 61
ล้านบาท
80
0.363
-
0.014
0.013
0.084
0.474
- กระทรวงคมนาคม มหาดไทย กลาโหม และชลประทาน
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวชฎาธาร สุขจรัญ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670 E-mail rdpcc857@hotmail.com นางยุพา ต่ายธานี ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมชลประทาน
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ปัจจุบันมีสภาพชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใช้สำหรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและสัญจรไปมาของราษฎร รวมทั้งใช้ในการสัญจรเข้าหัวงานโครงการชลประทานในการบริหารจัดการน้ำ
3. เพื่อดำเนินการปรับปรุง สำหรับใช้เป็นแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรการอุปโภค-บริโภค ประกอบกับสามารถสนับสนุนการใช้ยางพาราตามนโยบายของรัฐบาลด้วยอีกทางหนึ่ง
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการในพื้นที่ 53 จังหวัด จำนวน 317 รายการ
1. ใช้ยางพารา 3,509.50 ตัน ระยะทาง 999.65 กิโลเมตร
2. เกษตรกรได้รับประโยชน์ 239,501 ครัวเรือน
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 3,548,.0209 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ถนนที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม แล้วเสร็จ
แห่ง
317
-
-
-
3
20
23
- มีการแก้ไขชื่อ 94 รายการ ทำให้บางรายการมีปัญหาเรื่องการลงนาม ในสัญญา เนื่องจากชื่อไม่ตรงกัน
2. จำนวนยางพาราที่ใช้
ตัน
3,509.5
-
-
-
107.1748
130.2522
237.427
3. ระยะทางที่ดำเนินการ
กิโลเมตร
999.65
-
-
-
14.812
73.68
88.492
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบลงทุน)
ล้านบาท
3,548.0209
1.0908
2.8203
12.8937
50.0543
550.5729
617.432
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ..กรมชลประทาน นางสาวนันทนา เพ็งคำ. ตำแหน่ง .ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล โทร. 0 2243 6928 โทรสาร 0 2241 2686 E-mail : monitoring.plan@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวชฎาธาร สุขจรัญ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670 E-mail rdpcc857@hotmail.com นายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670

หน่วยงานรับผิดชอบ
การยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่มีการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการในพื้นที่ 55 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 6,599,000 บาท (งบบริหารโครงการ) โดยมีวงเงินสินเชื่อสำหรับให้สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารากู้ยืม 10,000 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา ดำเนินการ 2 เดือน/ครั้ง จำนวน 3 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม
พ.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
3
1
-
-
1
- กยท. สำนักงานใหญ่ดำเนินการ
รายต่อครั้ง
30
30
-
-
30
2. จัดประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท)
พ.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
7
2
5
-
-
7
- ดำเนินการเรียบร้อย
สถาบัน
650
319
409
-
-
728
3. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน (ส่วนกลางดำเนินการ)
พ.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
4
-
-
-
-
- กยท. สำนักงานใหญ่ดำเนินการ
4. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราระดับจังหวัด ดำเนินการจำนวน 2 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม (คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด มีทั้งหมด 55 จังหวัด)
พ.ค. - ก.ย. 61
จังหวัด
55
-
-
-
-
-
- กยท. ส่วนภูมิภาคดำเนินการ
ครั้ง/จังหวัด
2
-
-
-
-
-
5. ติดตามผลการดำเนินงานสถาบันเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้ ตลอดระยะเวลา โครงการฯอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
พ.ค. - ก.ย. 61
เดือน
5
-
-
-
-
-
- กยท. ส่วนภูมิภาคดำเนินการ
ครั้ง/เดือน
2
-
-
-
-
-
6. ผลการดำเนินงาน
-
6.1 จำนวนสถาบันและวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ
1 ก.ย.57 - 31 ธ.ค. 62
สถาบัน
-
384
-
-
1
-
385
ล้านบาท
10,000
6,653.872
11.9
0.3
5
-
6,671.072
6.2 จำนวนสถาบันและวงเงินกู้ที่เบิกจ่ายจริง
1 ก.ย.57 - 31 ธ.ค. 62
สถาบัน
-
370
1
-
-
1
372
ล้านบาท
10,000
8,204.467
299.2
96.997
281
156.003
9,037.667
6.3 จำนวนสถาบันและวงเงินกู้ที่ชำระคืนแล้ว
1 ก.ย.57 - 31 มี.ค. 63
สถาบัน
-
223
- 62
3
- 2
3
165
ล้านบาท
10,000
6,813.764
220.042
198.58
221.935
187.01
7,641.331
6.4 จำนวนสถาบันและวงเงินกู้ที่ยังไม่ชำระคืน
1 ก.ย.57 - 31 มี.ค. 63
สถาบัน
-
147
63
3
- 4
- 2
207
ล้านบาท
10,000
1,390.703
78.764
- 101.187
59.07
- 31.010
1,396.34
6.5 จำนวนวงเงินกู้ที่สามารถยื่นกู้ได้อีก
1 เม.ย.60 - 31 ธ.ค. 62
ล้านบาท
10,000
8,609.297
- 78.764
101.187
- 59.07
31.01
8,603.66
6.6 ปริมาณยางพาราและมูลค่า การรวบรวมผลผลิตของสถาบันเกษตรกร
1 เม.ย.60 - 31 มี.ค. 63
ตัน
-
16,334.66
13,512.42
-
314,084.69
-
343,931.77
ล้านบาท
-
623.502
429.669
-
13,622.27
-
14,675.441
6.7 ปริมาณยางพาราและมูลค่า การจำหน่าย ผลผลิตของสถาบันเกษตรกร
1 เม.ย.60 - 31 มี.ค. 63
ตัน
-
19,608.01
37,183.24
-
-
-
56,791.25
ล้านบาท
-
791.608
369.2
-
-
-
1,160.808
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย (ค่าบริหารโครงการ)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ล้านบาท
6.599
1.335
0.35
-
-
-
1.685
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวชฎาธาร สุขจรัญ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670 E-mail rdpcc857@hotmail.com นายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670

หน่วยงานรับผิดชอบ
การยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อผลักดันราคายางให้สูงขึ้นใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง รักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวน เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง และลดภาระงบประมาณการจัดซื้อยางและการบริหารจัดการสต็อกยางพาราจากรัฐบาล
เป้าหมายของโครงการ
ดูดซับยางออกนอกระบบประมาณร้อยละ 11 ของผลผลิตยางแห้ง 350,000 ตัน โดยมีราคาเป้าหมาย 65 บาท/กิโลกรัม
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 2,000,000 บาท (งบบริหารโครงการ) โดยมีวงเงินสินเชื่อสำหรับให้ผู้ประกอบกิจการยางกู้ยืม 20,000 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการกับกลุ่มเป้าหมาย
1.1 คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เม.ย. - พ.ค. 61
ครั้ง
1
1
-
-
-
-
1
1.2 ผู้ประกอบการ
ก.พ. - พ.ค. 61
ครั้ง
2
1
-
-
-
-
1
2. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน
2.1 คณะกรรมการบริหารโครงการ
ม.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
4
1
1
1
-
3
2.2 คณะทำงานชดเชยดอกเบี้ย
ม.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
4
-
-
-
-
-
2.3 คณะทำงานตรวจสต็อกยาง
ก.พ. - ก.ย. 61
ครั้ง
32
16
-
-
-
4
20
3. ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ก.พ. - ก.ย. 61
ราย
8
-
-
1
2
11
- ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ 9 ราย มีความประสงค์จะจัดเก็บยางตามโครงการฯ 121,878 ตัน
4. ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ
ราย
2
-
2
-
-
4
ล้านบาท
720
-
3575
-
-
4295
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย (ค่าบริหารโครงการ)
ก.พ. - ก.ย. 61
ล้านบาท
2
0.097
0.1
0.001
0.001
0.004
0.203
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวชฎาธาร สุขจรัญ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670 E-mail rdpcc857@gmail.com นายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร
2) ส่งเสริมนวัตกรรมและยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
3) เพื่อพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในรูปแบบคลัสเตอร์
เป้าหมายของโครงการ
1) ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
2) หน่วยงานที่ให้บริการด้านการส่งเสริมและพัฒนา สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในระดับภาค
ระยะเวลาของโครงการ
พฤษภาคม-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
งบประมาณจำนวน 163.8791 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม
พ.ค. - ก.ย. 61
ราย
55,000
-
529
1,297
10,600
42,574
55,000
1) เนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินโครงการและกิจกรรมสั้นจึงไม่สามารถวัดมูลค่าผลิตได้ทันทีหลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้น หรืออาจเป็นเพียงตัวเลขที่จากการประมาณการ
๒. จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม
กลุ่ม
50
-
-
45
5
50
๓. มูลค่าผลผลิตที่แปรรูปเพิ่มขึ้น
ร้อยละ
15
-
-
-
-
-
-
๔. จำนวน SMEs ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กิจการ
200
-
-
193
6
7
206
2) ครุภัณฑ์ที่สนับสนุนให้แก่ศูนย์ ICT ไม่ครอบคลุมทุกภาคการผลิต เนื่องจาก SMEs ในแต่ละพื้นที่มีความต้องการใช้บริการที่หลากหลาย
๕. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอัติโนมัติ
ราย
400
-
-
36
60
354
450
๖. จำนวนกลุ่มเครือข่ายอาหารและเกษตรแปรรูปที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่ม
5
-
-
-
2
3
5
๗. จำนวนหน่วยงานในระดับภาคที่ได้รับการยกระดับและมีความพร้อมในการให้บริการ
หน่วยงาน
12
-
-
-
6
6
12
๘. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
163.8791
-
11.5196
15.7364
29.5444
53.2433
110.0433
๘.๑ งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
87.7671
-
11.0906
3.3546
16.78
20.0939
51.3191
๘.๒ งบลงทุน
ล้านบาท
76.112
-
0.429
1.283832
1.6738
55.3376
58.7242
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/กองยุทธศาสตร์และแผนงาน/กลุ่มติดตามและประเมินผล น.ส. รุ่งฉัตร ไพรเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
น.ส. ชลิตา นุชประมูล ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ โทร. 02 2024512 โทรสาร 02 3543289 E-mail report.dip@gmail

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญเปล่า การลดต้นทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ
เป้าหมายของโครงการ
1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องหรือต่อยอดเป็นซัพพลายเชนและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
2) ผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูป ได้รับการถ่ายทอดความรู้ต
ระยะเวลาของโครงการ
พฤษภาคม-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 200.00 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนผู้ผ่านการอบรม (Workshop) และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ
พ.ค. - ก.ย. 61
กิจการ
2,000
-
1,190
1,150
900
645
1,545
1) จำนวน SMEs ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในบางพื้นที่มีจำนวนน้อยและมีข้อจำกัดของความซ้ำซ้อนของพื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบของศูนย์ ส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการในพื้นที่
๑.๑ กลุ่ม SMEs ทั่วไป
กิจการ
1,600
-
843
733
600
528
1,128
๑.๒ กลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพ
กิจการ
400
-
336
417
300
117
417
๒. จำนวน SMEs ที่มีต้นทุนลดลง
กิจการ
๓. จำนวน SMEs ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น
กิจการ
2) ผู้ประกอบการไม่ตอบรับเข้าร่วมโครงการเนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินโครงการสั้นจึงเกรงว่าอาจจะไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนตามที่คาดหวัง และผู้ประกอบการทราบข่าวกระชั้นชิด จึงไม่สามารถจัดสรรเวลามาเข้าร่วมโครงการได้
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
200
-
28.4858
54.5973
70.0148
10.7441
163.842
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/กองยุทธศาสตร์และแผนงาน/กลุ่มติดตามและประเมินผล น.ส. รุ่งฉัตร ไพรเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
น.ส. ชลิตา นุชประมูล ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ โทร. 02 2024512 โทรสาร 02 3543289 E-mail report.dip@gmai

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการสร้างมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม และชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เทียบเท่ามาตรฐานสากลรองรับตลาดในประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในระบบเกษตรปลอดภัย (GAP) ให้สามารถพัฒนาเข้าสู่กระบวนการเกษตรอินทรีย์มาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)
3. เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงการตลาดประชารัฐและการตลาดในประเทศทุกระดับ รองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วม ( PGS) โดยกลไกทุกภาคส่วน เข้ามาเชื่อมประสานสนับสนุน
4. เพื่อการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการดำเนินงานของโครงการฯ โดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือให้ได้นวัตกรรม นำความรู้และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้และขยายผลในการดำเนินงานบริหารสินค้าเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่ของกระทรวงพาณิชย์ในปีต่อๆ ไป ให้เต็มพื้นที่ทั้งประเทศ 77 จังหวัด
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกรผู้สนใจทำการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน 600 ราย ในพื้นที่ 6 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน น่าน และสกลนคร
ระยะเวลาของโครงการ
เดือนเมษายน – กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 6,118,600 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. เกษตรกรที่ทำเกษตรแบบอินทรีย์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ราย
600
-
367
116
61
851
1,395
-มีการดำเนินโครงการเพิ่มขึ้นอีก 2 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี และ เพชรบูรณ์ ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในเป้าหมาย 6 จังหวัด
2. หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม
หลักสูตร
4
-
3
4
4
4
4
จังหวัด
6
-
4
6
6
8
8
3. การจัดประชุมคณะทำงานฯ
ครั้ง
1
1
-
-
1
-
2
4. การจัดฝึกอบรม /เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม1/
ครั้ง
4
-
3
4
4
4
4
ราย
600
-
609
502
123
705
1,939
-เกษตรกร 1 ราย อบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร
จังหวัด
6
-
4
5
6
8
8
5. การจัดประชุมเจรจาการค้า
ครั้ง
6
-
-
-
6
2
8
จังหวัด
6
-
-
-
6
2
8
6. กิจกรรมเชื่อมโยงตลาด
ครั้ง
18
-
-
2
14
8
24
จังหวัด
6
-
-
3
6
8
8
7. เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเข้าสู่เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ
ราย
600
-
-
-
791
-
791
แปลง
600
-
-
-
845
-
845
8. พื้นที่นำร่องเกษตรอินทรีย์ PGS
ไร่
3,000
-
-
-
10,663.348
-
10,663.348
9. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
6.1186
-
1.43757
-
2.19105
-
3.62862
9.1 งบลงทุน
ล้านบาท
0.342
-
0.33705
-
-
-
0.33705
9.2 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
5.7766
-
1.10052
-
2.19105
-
3.29157
หมายเหตุ
1.จังหวัดสกลนคร จัดอบรม 1) หลักสูตรระดับต้น (13 มิ.ย.61) มีเกษตรกรเข้าร่วม 105 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (14-16 มิ.ย.61) ผู้เข้าอบรม 81 คน 3) หลักสูตรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (13 มิ.ย.61) ผู้เข้าอบรม 22 คน 4) หลักสูตรการทำแผนธุรกิจ (9-11 ก.ค.61) ผู้เข้าอบรม 72 คน
2.จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรม 1) หลักสูตรระดับต้น (18 มิ.ย.61) มีเกษตรกรเข้าร่วม 61 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (19-21 มิ.ย.61) ผู้เข้าอบรม 46 คน 3) หลักสูตรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (18 มิ.ย.61) ผู้เข้าอบรม 14 คน 4) หลักสูตรการทำแผนธุรกิจ (20-22 ก.ค.61) ผู้เข้าอบรม 35 คน
3.จังหวัดแม่ฮ่อมสอน จัดอบรม 1) หลักสูตรระดับต้น (22 มิ.ย.61) มีเกษตรกรเข้าร่วม 81 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (22-24 มิ.ย.61) ผู้เข้าอบรม 55 คน 3) หลักสูตรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (6 ส.ค.61) ผู้เข้าอบรม 12 คน 4) หลักสูตรการทำแผนธุรกิจ (6-8 ส.ค.61) ผู้เข้าอบรม 35 คน
4.จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรม 1) หลักสูตรระดับต้น (27 มิ.ย.61) มีเกษตรกรเข้าร่วม 72 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (28-29 มิ.ย.61) ผู้เข้าอบรม 60 คน 3) หลักสูตรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (27 มิ.ย.61) ผู้เข้าอบรม 12 คน 4) หลักสูตรการทำแผนธุรกิจ (16-18 ก.ค.61) ผู้เข้าอบรม 84 คน
5.จังหวัดน่าน จัดอบรม 1) หลักสูตรระดับต้น (5 ก.ค.61) มีเกษตรกรเข้าร่วม 66 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (5-7 ก.ค.61) ผู้เข้าอบรม 48 คน 3) หลักสูตรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (9 ส.ค.61) ผู้เข้าอบรม 3 คน 4) หลักสูตรการทำแผนธุรกิจ (9-11 ส.ค.61) ผู้เข้าอบรม 35 คน
6.จังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรม 1) หลักสูตรระดับต้น (23 ก.ค.61) มีเกษตรกรเข้าร่วม 92 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (24-26 ก.ค.61) ผู้เข้าอบรม 86 คน 3) หลักสูตรการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (24 ก.ค.61) ผู้เข้าอบรม 19 คน 4) หลักสูตรการทำแผนธุรกิจ (14-16 ส.ค.61) ผู้เข้าอบรม 38 คน

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายเสริมชัย ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0-2940-5387 โทรสาร .0-2579-2670 E-mail. aaa8412_1@hotmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานโครงการในระยะต่อไป
เป้าหมายของโครงการ
รายงานการติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวม 1 เรื่อง
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 5,150,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร
มี.ค. 61
คณะ
1
1
-
-
-
-
1
2. จัดประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนงานฯ
เม.ย. - ก.ย. 61
ครั้ง
3
2
-
1
-
-
3
3. จัดสัมมนาชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลให้กับทีมติดตามประเมินผล
มิ.ย. 61
ครั้ง
1
-
1
-
-
-
1
4. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล
มิ.ย. - ก.ย. 61
ครั้ง
2
-
1
-
1
-
2
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รายเดือน
พ.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
5
1
1
1
1
-
4
6. จัดประชุมสัมมนานำเสนอผลการติดตามประเมินผลเบื้องต้น
ก.ย. 61
ครั้ง
1
-
-
-
-
-
-
7. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลเสนอผู้บริหาร กษ.
มิ.ย. - ก.ย. 61
ครั้ง
1
-
-
-
-
-
-
8. จัดทำเอกสารเผยแพร่
ก.ย. 61
เรื่อง
1
-
-
-
-
-
-
9. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบดำเนินงาน)
ล้านบาท
5.15
-
1.0206
0.0108
2.0084
1.9502
4.99
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายนิวัตร เฉลิมชุติเดช ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร ศูนย์ประเมินผล โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670 E-mail niwat@oae.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

1. นายสุวิทย์ ศิริโท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670 E-mail rdpcc857@gmail.com 2. นายชายศักดิ์ วุฒิศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร โทร. 02-579-05

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพในการทำนาเพิ่มขึ้น และมีรายได้ในการดำรงชีวิตสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรรายบุคคลได้ตรงปัญหาและเกิดความยั่งยืน
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่ผ่านการวิเคราะห์อาชีพที่เหมาะสมจากทีมหมอประชารัฐสุขใจระดับอำเภอ และมีความต้องการพัฒนาตนเองที่ต้องการฝึกอบรมประกอบาชีพทำนา 10,605 ราย พื้นที่ดำเนินโครงการ 45 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 19,619,250 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1.จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามเมนูทางเลือก 3 หลักสูตร
พ.ค.-ก.ย.
ราย
10,605
-
2,104
3,607
3,522
798
10,031
- ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางมารับการฝึกอบรม และผู้เข้าอบรมที่มีงานประจำไม่สามารถลางานมารับการฝึกอบรมได้ ทำให้ไม่สามารถอบรมได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
1.1 อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
เม.ย. - ก.ย. 61
ราย
3,250
-
1,226
735
956
48
2,965
1.2 อบรมหลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี
เม.ย. - ก.ย. 61
ราย
5,842
-
719
2,620
1,773
671
5,783
1.3 อบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เม.ย. - ก.ย. 61
ราย
1,513
-
159
252
793
79
1,283
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบดำเนินงาน)
ล้านบาท
18.2406
-
2.3423
4.9616
3.125
2.117
12.5459
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

น.ส. ธันยพร เพชรชูศรี ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ และ นางทัศน์วรรณ ทรงอยู่ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 0-2940-5387 โทรสาร 0-2579-2670 E-mail: salapal_mojikung@hotmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้ที่ประกอบอาชีพการเกษตรให้มีความรู้ด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น และลดรายจ่ายด้านการบริโภคอาหารสัตว์ในครัวเรือน สามารถสร้างรายได้จากการเพาะเลี้ยวสัตว์น้ำที่ใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงระยะสั้นและเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่มีอาชีพเกษตรสามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืนต่อไป
เป้าหมายของโครงการ
ผู้มีอาชีพเกษตรกรตามบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าร่วมโครงการ 75,000 ราย พื้นที่ดำเนินโครงการ 77 จังหวัดทั่วประเทศ
ระยะเวลาของโครงการ
กุมภาพันธ์ - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 198,750,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จัดอบรมเกษตรกร
พ.ค. - ก.ค. 61
ราย
75,000
-
397
50,810
22,015
-
73,222
- ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 73,261 ราย จากเป้าหมาย 75,000 ราย ผู้เข้ารับการอบรม 73,222 ราย
-ขอยกเลิก/เสียชีวิต 36 ราย ส่งมอบปัจจัยการผลิตแล้ว 50,036 ราย ซึ่งจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาในการอบรม
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร
มิ.ย. - ส.ค. 61
ราย
75,000
-
-
1,099
8,145
40,792
50,036
-เนื่องจากมีเกษตรกรขอเปลี่ยนแปลงเมนู ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากป่วยและเกษตรกรบางรายเสียชีวิต ส่งผลให้การจัดหาปัจจัยการผลิตล่าช้า
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบดำเนินงาน)
พ.ค. - ก.ย. 61
ล้านบาท
198.75
-
15.3147
6.5941
13.2713
98.4048
133.5849
-กรมประมงได้เร่งให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคเร่งดำเนินการจัดปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกำหนด สำหรับรายที่มีการยกเลิกหากสามารถหาเกษตรกรเข้าทดแทนได้ทันก็ให้เร่งดำเนินการหากไม่สามารถหากได้ทันให้ยุติการนำเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
.
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจัดหาปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรล่าช้า และให้เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันสำหรับการจัดหาปัจจัยการผลิตเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

น.ส. ธันยพร เพชรชูศรี ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ และ นางทัศน์วรรณ ทรงอยู่ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 0-2940-5387 โทรสาร 0-2579-2670 E-mail: salapal_mojikung@hotmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐได้รับความรู้ในด้านศิลปาชีพ และการเกษตรด้านต่างๆ เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจทำให้มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น
เป้าหมายของโครงการ
ผู้มีอาชีพเกษตรกรตามบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าร่วมโครงการ 3,350 ราย
พื้นที่ดำเนินโครงการ 65 จังหวัดทั่วประเทศ
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน- กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 4.1740 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปาชีพให้แก่เกษตรกร
ราย
300
-
40
90
59
-
189
- เกษตรกรไม่แสดงความต้องการเลือกเมนูของ ส.ป.ก.
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล 4 ภาค ให้แก่เกษตรกร
ราย
250
-
41
65
-
-
106
- เกษตรกรเลือกเมนูอาชีพของ ส.ป.ก.แต่ไม่ได้อยู่ในเขตปฎิรูปที่ดิน
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ราย
2,800
-
753
822
206
101
1,882
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
4.174
-
0.4584
0.521
1.3875
0.068
2.4349
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

น.ส. ธันยพร เพชรชูศรี ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ และ นางทัศน์วรรณ ทรงอยู่ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 0-2940-5387 โทรสาร 0-2579-2670 E-mail: salapal_mojikung@hotmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560ได้รับความรู้ และเพิ่มทักษะในการดูแลรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับเตรียมดินได้สามารถยกระดับและพัฒนาตนเองให้เป็นช่างประจำท้องถิ่น เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 รวมจำนวน 400 รายพื้นที่ดำเนินโครงการ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น จ. ขอนแก่น ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี จ. จันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จ.อุบลราชธานี
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 1,080,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. คัดเลือกเกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
ราย
400
80
204
88
28
-
400
- ผลการพัฒนาผู้มีบัตรสามารถดำเนินการอบรมแล้วเสร็จ 390 ราย อีก 10 ราย ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก จ.เชียงใหม่ เกษตรไม่มาเข้ารับการอบรม 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย จ.จันทบุรี เกษตรกรไม่มา
2. จัดสร้างชุดเครื่องมือสำหรับช่วยในการซ่อมแซม
ชิ้น
4
4
-
-
-
-
4
3. จัดอบรมพื้นฐานความรู้ทางช่าง การใช้งานจอบหมุนให้ถูกวิธี การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง
ราย
400
-
-
139
206
45
390
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบดำเนินงาน)
ล้านบาท
1.068
-
0.057
0.2388
0.5767
0.1123
0.9848
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

น.ส. ธันยพร เพชรชูศรี ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ และ นางทัศน์วรรณ ทรงอยู่ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 0-2940-5387 โทรสาร 0-2579-2670 E-mail: salapal_mojikung@hotmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น มีรายได้ในการดำรงชีวิต สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรรายบุคคลได้ตรงปัญหา อีกทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว
2. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ สามารถนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ทัศนคติ และมีวินัยทางการเงิน ในการลงทุนและการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ที่ผ่านการวิเคราะห์อาชีพที่เหมาะสมจากทีมหมอประชารัฐสุขใจระดับอำเภอและมีความต้องการพัฒนาตนเอง จำนวน 10,800 ราย พื้นที่ดำเนินโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการ 40 ศูนย์ ใน 36 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 31,104,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. รับรายชื่อเกษตรกรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ค. 61
ราย
10,800
27,451
-
-
-
-
27,451
2. คัดกรอง และจำแนกเกษตรตามเมนูการพัฒนาทักษะอาชีพ พร้อมจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
พ.ค. 61
ราย
10,800
10,672
128
-
-
-
10,800
3. วางแผนการอบรมเกษตรกร
มิ.ย. - ส.ค. 61
ราย
10,800
-
2,165
4,879
3,463
293
10,800
4. จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเพิ่มทักษะอาชีพ
มิ.ย. - ส.ค. 61
ราย
10,800
-
639
3,393
3,123
1,986
9,141
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบดำเนินงาน)
ล้านบาท
31.104
-
6.0647
7.527
6.215
2.53
22.3367
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(-ไม่มีข้อมูล)

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

น.ส. ธันยพร เพชรชูศรี ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ และ นางทัศน์วรรณ ทรงอยู่ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 0-2940-5387 โทรสาร 0-2579-2670 E-mail: salapal_mojikung@hotmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้รับความรู้ และมีทักษะด้านการพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้น สามารถนำไปพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตนเอง เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญาความยากจน
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกรผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติจากคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำอำเภอ(ทีมหมอประชารัฐ) จำนวน 9,600 ราย ( 16 แห่งๆละ 6 รุ่นๆละ 100 ราย)
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 11,097,600 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
12 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. รับสมัครและคัดเลือกเกษตกรตามคุณสมบัติที่กำหนด
ราย
9,600
2,200
4,322
2,187
623
-
9,332
2. เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ราย
9,600
1,988
4,117
2,027
316
640
9,088
3. ฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตรที่กำหนด
ราย
9,600
-
2,588
3,881
1,142
390
7,611
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบดำเนินงาน)
ล้านบาท
11.0976