จำนวนผู้เข้าชมหน้าเพจนี้
วันนี้ :
10
ทั้งหมด :
627

ผลการดำเนินงาน (Project)
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ
(1) เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ทรัพยากรดินและน้ำ ในบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการ
(2) เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในการทำเกษตรกรรม
(3) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
(4) เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 45 จังหวัด กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 1,097 แห่ง เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างน้อย 164,550 ราย
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 109,700,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
ก.ค.-ก.ย. 61
ราย
164,550
-
3,341
12,317
15,658
2. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแล้วเสร็จ1/
พ.ค.-ก.ย. 61
แห่ง
1,097
9
138
207
354
3. เกษตรกรได้รับประโยชน์ (สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ)
ราย
8,776
72
687
4,710
5,469
4. พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์
ไร่
2,314
-
1,910
7,185
9,095
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย
พ.ค.-ก.ย. 61
บาท
109,700,000
-
3,822,761.40
14,674,867.91
18,497,629.31
5.1 งบดำเนินงาน
บาท
42,015,100
-
1,156,407.00
1,930,498
3,086,905.31
5.2 งบลงทุน
บาท
67,684,900
-
2,666,354.40
12,744,370
15,410,724
5.3 เงินอุดหนุน
บาท
-
หมายเหตุ
1/ สพด.อุดรธานี แล้วเสร็จ 8 แห่ง และ สพด.หนองบัวลำภู แล้วเสร็จ 1 แห่ง

ผู้รวบรวมรายงานของ
กรมพัฒนาที่ดิน น.ส.สุนันท์ ไวยพาลี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตืดตามและประเมินผล โทร. 02-579-6297 โทรสาร 02-579-6297 E-mail : pld_6@ldd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวลลิศรา วงศ์เลน ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
(1) เพื่อขยายผลศาสตร์พระราชา ด้วยการสร้างฝายชะลอประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน
(2) เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนมีความรู้และความเข้าใจในการสร้างฝายชะลอน้ำประเภทชั่วคราวในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัสดุในท้องถิ่น
(3) บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร
(4) เกิดการจ้างงานภายในชุมชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 23 จังหวัด กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน 244 แห่ง ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. เพื่อการเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการทั้งหมด 8 แห่ง 80 ถัง (4 จังหวัด)
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
ฝายชะลอน้ำจำนวน 6.4280 ล้านบาท ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. 8.2938 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว
1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
1.2 ฝายชะลอน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ1/
แห่ง
244
-
108
101
209
1.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์
1.4 พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์
1.5 งบประมาณที่เบิกจ่าย
บาท
6,482,820
-
119,953
643,456
763,409
1.5.1 งบดำเนินงาน
บาท
1.5.2 งบลงทุน
บาท
1.5.3 เงินอุดหนุน
บาท
1.5.4 ...................................
บาท
2. ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.
2.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ราย
เกษตรกร/แรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
2.2 ถังเก็บน้ำ คลส. ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ2/
แห่ง
80
-
1.เตรียมปรับพื้นที่แล้ว 80 จุด 2.อยู่ในขั้นตอนจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลางและจัดหาตัวผู้รับจ้างได้แล้ว ทั้ง 4 จังหวัด 3.ผลรายงานจาก GF.MIS.ยังไม่ก่อหนี้ 6 รายงาน วงเงิน 6 ล้านบาท เป็นรายการดำเนินการเอง ซึ่งต้องรอถังต้นแบบ (ถังเหล็ก) แล้วเสร็จก่อน
2.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์
ไร่
2.4 พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์
ไร่
2.5 งบประมาณที่เบิกจ่าย
บาท
8,293,800
-
2.5.1 งบดำเนินงาน
บาท
2.5.2 งบลงทุน
บาท
2.5.3 เงินอุดหนุน
บาท
2.5.4 ...................................
บาท
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511
E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวลลิศรา วงศ์เลน ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมชลประทาน
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อสร้างความมั่นคงเรื่องน้ำ ให้มีน้ำทำการเกษตร อุปโภค บริโภคในฤดูแล้งและป้องกันบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก
2) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ้น
3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำให้ดีมากยิ่งขึ้น
4) เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5) เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านการชลประทานที่ประสบอุทกภัยในปี 2560
6) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง
7) สนับสนุนและขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือเกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้ คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ทำอาชีพเกษตรกรรมและประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
8) เพื่อป้องกันบรรเทาภัยอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี และสนับสนุนน้ำดิบในการผลิตประปาในเขตอำเภอหัวหิน
9) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการก่อสร้าง งานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำเพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนงาน
10) เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านน้ำตามข้อสั่งการของ นรม.ในคราวลงพื้นที่/รายการที่เสนอแก้ปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ภาคใต้
11) เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานและปริมาณเก็บกักที่ให้มากขึ้น
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชป. 71 จังหวัด จำนวน 1,585 แห่ง
1) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 17,960 ไร่
2) พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 2,142,961 ไร่
3) ครัวเรือนรับประโยชน์เพิ่มขึ้น 361,704 ครัวเรือน
4) ปริมาตรน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 14.09 ลบ.ม.
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน 2561 - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 9,966.4096 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องจากพระราชดำริ
1.1 จ้างงานเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
ราย
2,611
-
1,131
809
1,940
1.2 จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่โครงการ
กลุ่ม
88
-
51
36
87
1.3 แหล่งน้ำชลประทานปรับปรุง/
แห่ง
300
-
13
14
27
ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
1.4 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
ไร่
60
-
-
1.5 พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการ
ไร่
92,285
-
7,820
8,950
16,770
ชลประทาน
1.6 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการ
ครัวเรือน
14,611
-
1,270
1,549
2,819
2. พัฒนา ฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทานเพื่อ
ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง
2.1 โครงการชลประทานที่ ปรับปรุง/
แห่ง
1,285
-
19
55
74
ซ่อมแซม แล้วเสร็จ
2.2 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
ไร่
17,900
-
-
2.3 พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการชลประทาน
ไร่
2,050,676
-
6,190
67,336
73,526
2.4 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการ
ครัวเรือน
347,093
-
4,916
14,572
19,488
2.5 ความจุ
ลบ.ม.
14.09
-
-
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
9,966.4096
426.5087
442.22
522.17
1,390.8948
3.1 งบดำเนินงาน
บาท
3.2 งบลงทุน1/
ล้านบาท
9,966.4096
426.5087
442.22
522.17
1,390.8948
เบิกจ่ายค่าซื้อที่ดิน 518,400,267 บาท
3.3 เงินอุดหนุน
บาท
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ..กรมชลประทาน นางสาวนันทนา เพ็งคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล โทร. 0 2243 6928 โทรสาร 0 2241 2686 E-mail : monitoring.plan@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 08-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวพิมผกา พิมพ์สารี ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02-579-0555 โทรสาร 02-573-5511

หน่วยงานรับผิดชอบ
การยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อลดพื้นที่ปลูกยาง ลดปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู่ระบบ เป็นการลดความเสี่ยงผลกระทบด้านราคา
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกร 30,000 ราย พื้นที่ 150,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ
วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 1,508,286,400 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
วว
1. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
เม.ย.-มิ.ย.
ราย
30,000
10,953
3,940
21
14,914
2. พื้นที่ยางพาราที่เข้าร่วมโครงการ
เม.ย.-พ.ค.
ไร่
150,000
72,948.52
21,712
280
94,941
3. จำนวนครั้งของการจัดประชุมชี้แจงโครงการ
เม.ย.-พ.ค.
ครั้ง
7
7
4. จำนวนพื้นที่ยางพาราที่สำรวจรังวัดเพื่อการตัดโค่น
ราย
21
3,260
6,079
9,360
ไร่
150,000
83.25
17,919
31,993
49,995
5. การได้รับเงินอุดหนุนไร่ละ 4,000 บาท
ราย
21
883
7,589
8,493
ไร่
150,000
83.25
8,678
36,692
45,453
6. จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนอาชีพแล้ว
ราย
7. การที่ได้รับเงินอุดหนุนไร่ละ 6,000 บาท
ราย/ไร่
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย
8.1 งบดำเนินงาน
พ.ค.-ก.ย.
ล้านบาท
8.2864
0.68
0.818
0.475
1.973
8.2 เงินอุดหนุน
พ.ค.-ก.ย.
ล้านบาท
1,500
0.333
34.713
146.766
181.812
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสุมนทิพย์ ปาลกะวงศ์ฯ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02 579 0614 มือถือ 086 9085763 โทรสาร 02 579 0507

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อลดพื้นที่ปลูกยาง ลดปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู่ระบบ เป็นการลดความเสี่ยงผลกระทบด้านราคา
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกร 30,000 ราย พื้นที่ 150,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ
วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 45,690,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. รับรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
1 พ.ค. - 3 มิ.ย. 61
ราย
30,000
2,845
6,589
5,195
14,629
กยท. ขอถอนรายชื่อ 31 ราย เนื่องจากไม่ผ่านคุณสมบัติ
2. เกษตรกรเข้าร่วมอบรมพัฒนาอาชีพ
ราย
14,628
-
676
6,974
7,650
2.1 ด้านพืชผัก/สมุนไพร
ราย
-
205
321
526
2.2 ด้านไม้ดอก ไม้ประดับ
ราย
-
15
9
24
2.3 ด้านพืชไร่
ราย
-
50
2,230
2,280
2.4 ด้านไม้ผล
ราย
-
237
2,022
2,259
2.5 ด้านไม้ยืนต้น
ราย
-
165
474
639
2.6 ด้านประมง
ราย
-
1
101
102
2.7 ด้านปศุสัตว์
ราย
-
2
493
495
2.8 ด้านอื่นๆ (ระบุ)
ราย
-
1
1,324
1,325
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบดำเนินงาน)
ล้านบาท
45.69
-
1.3474
4.6033
5.9507
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสุมนทิพย์ ปาลกะวงศ์ฯ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02 579 0614 มือถือ 086 9085763 โทรสาร 02 579 0507

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ
1.1 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวให้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นรูปแบบเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม ให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้
1.2 เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และลด Supply ส่วนเกินจากตลาดที่เป็นผลให้ผลผลิตข้าวราคาตกต่ำ และไม่มีคุณภาพ
เป้าหมายของโครงการ
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อสนับสนุนให้ผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม (N) จำนวน 6,832 ไร่ (เกษตรกร 860 ราย) ในพื้นที่ 13 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 29,680,100 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ
เม.ย. - ก.ย.
จังหวัด
13
13
-
-
13
1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/เกี่ยวข้อง
ราย
65
25
4
-
29.00
1.2 เกษตรกร
ราย
860
319
131
2
452
2. คัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
เม.ย. - มิ.ย.
2.1 เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ราย
860
423
285
254
962
2.2 เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก
ราย
860
423
285
254
962
3. อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
มิ.ย. - ก.ค.
ราย
860
350
339
-
689
ที่ดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
4. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้
มิ.ย. - ส.ค.
เหมาะสมกับพืชที่จะปรับเปลี่ยน
4.1 พื้นที่ที่จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ไร่
6,832
502
2,032
2,960.50
5,494.50
4.2 เกษตรกรที่ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ราย
860
-
383
212
595
5. สินค้าหรือชนิดพืชที่เกษตรกรปรับเปลี่ยน
เม.ย. - ก.ย.
ชนิด
2
-
2
-
2
ได้แก่ ไม้ผล และเกษตรผสมผสาน
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
เม.ย. - ก.ย.
บาท
29,680,100
-
874,071.25
5,175,330.27
6,049,401.52
6.1 งบดำเนินงาน
บาท
-
-
-
-
-
6.2 งบลงทุน
บาท
29,680,100
-
874,071.25
5,175,330.27
6,049,401.52
6.3 เงินอุดหนุน
บาท
-
-
-
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
กรมพัฒนาที่ดิน น.ส.สุนันท์ ไวยพาลี ตำแหน่ง ผู้อำนวยกลุ่มติดตามและประเมินผล. โทร. 02 579 6297 โทรสาร 02 579 6297 E-mail pld_6@ldd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

น.ส.จริยา แสงแก้ว ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02 579 0507 โทรสาร 02 579 0507 E-mail Prog-eva@oae.go.th

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อรองรับการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยการสร้างแหล่งพืชพันธุ์ดี มีมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐ
เป้าหมายของโครงการ
จัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์พืช โดยการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จำนวน 10 ศูนย์ ประกอบด้วย จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี ชลบุรี นครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัมย์ มหาสารคาม ลำพูน และพิษณุโลก ให้สามารถผลิตพืชพันธุ์ดี (เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ท่อนพันธุ์ ต้นพันธุ์ ฯลฯ) ได้เต็มศักยภาพ
ระยะเวลาของโครงการ
พฤษภาคม - กันยายน พ.ศ. 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 268,800,600 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ประชุมหารือการเตรียมการและการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ฯ การจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียน พร้อมจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน
พ.ค. - ก.ย.
ครั้ง
4
-
1
1
2
2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
มิ.ย. - ก.ย.
คน
150
-
25
75
100
3. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
พ.ค. - ก.ย.
แห่ง
10
-
-
7
7
- อยู่ระหว่างการส่งมอบและเบิกจ่าย
4. ปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ์
พ.ค. - ก.ย.
รายการ
176
-
-
2
2
- จัดซื้อจัดจ้างเสร็จแล้ว 2 รายการ อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลางและทำร่างประกาศ 150 รายการ และอยู่ระหว่างการพิจารณาผลครุภัณฑ์เกษตร (รถไถ) 24 รายการ
5. จัดทำแปลงพ่อแม่พันธุ์สำหรับการขยายพันธุ์พืช
พ.ค. - ก.ย.
แปลง
30
-
-
-
-
- อยู่ระหว่างการทำเรื่องขอรื้อถอนแปลงเดิม 26 แปลง และเตรียมรื้อถอนแปลง 4 แปลง
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
พ.ค. - ก.ย.
บาท
268,800,600
-
854,760
2,908,996
3,763,756
6.1 งบดำเนินงาน
พ.ค. - ก.ย.
บาท
38,388,200
-
854,760
2,847,996
3,702,756
6.2 งบลงทุน
พ.ค. - ก.ย.
บาท
230,412,400
-
-
61,000
61,000
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายธรรมจรรย์ ตุลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 02 579 0507 โทรสาร 02 579 0507 E-mail Prog-eva@oae.go.th

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกร โนการเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดีที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน (วก.)
เป้าหมายของโครงการ
เมล็ดพันธุ์ดี ชั้นพันธุ์ขยาย ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวม 790 ตัน
เกษตรกร 42 กลุ่ม 1,035 ราย 6,547 ไร่ ใน 16 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 109.2256 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ประชุมชี้แจงวางแผน
เม.ย.
ครั้ง
3
-
4
-
4
2. สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
เม.ย. - ธ.ค.
กลุ่ม
43
43
-
-
43
ราย
1,035
1,035
-
994
2,029
2.1 จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
พ.ค. - มิ.ย.
ราย
1,035
210
839
-
1,049
3. การผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย
ไร่
6,242
297
6,228
49
6,574
3.1 ถั่วเหลือง
ก.ค. - ธ.ค.
ราย
260
-
212
-
212
การผลิตปลายฤดูฝน ต้องเก็บ ผลผลิตปลาย ต.ค. ทำให้ ต้องกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ
ไร่
1,950
-
2,093.50
-
2,093.50
ตัน
320
-
-
-
-
3.2 ถั่วเขียว
พ.ค. - ธ.ค.
ราย
230
-
243
-
243
ไร่
3,150
-
3,383.50
-
3,383.50
ตัน
320
-
-
-
-
3.3 ถั่วลิสง
ก.ค. - ธ.ค.
ราย
525
140
345
34
519
ไร่
1,060
215
751
49
1,015
ตัน
150
-
-
-
-
4. การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เม.ย. - ก.ย.
ราย
20
20
-
-
20
4.1 เมล็ดพันธุ์หลัก
ไร่
82
82
-
-
82
ตัน
17
-
-
-
-
5. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ
เม.ย. - ก.ย.
เครื่อง
101
-
-
97
97
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
พ.ค. - ธ.ค.
ล้านบาท
109.2256
0.1050
1.5879
6.2340
7.9269
6.1 งบดำเนินงาน
พ.ค. - ธ.ค.
ล้านบาท
47.4076
0.1050
1.5879
6.2340
7.9269
6.2 งบลงทุน
ก.ย.
ล้านบาท
61.818
-
-
-
-
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายจิติวัฒน์ เอี๋ยมวัขรินทร์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02 579 0507 มือถือ 087 384 2627 โทรสาร 02 579 0507 E-mail : depp@oae.go.th ….............……………นางนภวรรณ ออรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 025790507 มือถือ 0899695156

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และพัฒนากลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ
เป้าหมายของโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 18 กลุ่ม และพัฒนากลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 38 กลุ่ม
ระยะเวลาของโครงการ
1 มกราคม - 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
งบประมาณจำนวน 45,362,000 บาท
1) โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 45,362,000 บาท
1.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 32,814,000 บาท
1.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพตลาดเฉพาะ

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1) สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
1. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
1.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
1.1) เครื่องเกี่ยวนวดข้าว
เม.ย. - ก.ย. 61
เครื่อง
18
-
-
9
9
- พิจารณาผลผู้ชนะ 1 เครื่อง (ร้อยเอ็ด)
- ลงนามสัญญาแล้ว 8 เครื่อง (อุทัยธานี กำแพงเพชร แพร่ นครนายก ราชบุรี และกาฬสินธุ์ จังหวัดละ 1 เครื่อง, นครสวรรค์ 2 เครื่อง)
- ส่งมอบครุภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรแล้ว 9 เครื่อง (นครราชสีมา สุรินทร์ และสุราษฎร์ธาน
1.2) ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุุ์
เม.ย.-ก.ย.61
ชุด
18
-
-
12
12
- พิจารณาผลผู้ชนะ 1 ชุด (ร้อยเอ็ด)
- ลงนามสัญญาแล้สว 5 ชุด (นครนายก แพร่ และ อุทัยธานี จังหวัดละ 1 ชุด และเชียงใหม่ 2 ชุด)
2) อบรมการบริหารจัดการกลุ่ม และวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
เม.ย. - ก.ย. 61
ราย
1,800
-
500
800
1,200
2.1) หลักสูตร การบริหารจัดหารกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าว
ราย
900
-
450
350
800
2.2) หลักสูตร วิทยาการเมล็ดพันธุ์
ราย
900
-
50
450
500
1.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพตลาดเฉพาะ
1) สนับสนุนเครื่องมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว
เม.ย. - ก.ย. 61
เครื่อง
88
-
2
1
3
- อยู่ระหว่างพิจารณาผล 73 เครื่อง
- ส่งมอบแล้ว 3 เครื่อง (มหาสารคาม 3 เครื่อง, ศร๊สะเกษ 1 เครื่อง)
- รอส่งมอบ 11 เครื่อง (พัทลุง 3 เครื่อง, กำแพงเพชร 4 เครื่อง, พะเยา 4 เครื่อง)
- อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการประกวดผู้ชนะ 1 เครื่อง (อุทัยธานี)
2) อบรมการใช้เครื่องมือ และบำรุงรักษา
เม.ย. - ก.ย. 61
ราย
160
-
-
-
-
- แผนอบรม ส.ค. 61 ได้แก่ ศวข.ขอนแก่น และ ศมข.สุรินทร์ ศูนย์ละ 20 ราย
- แผนอบรม ก.ย.61 ได้แก่ ศมข.กำแพงเพชร และ ศมข.ชัยนาท ศูนย์ละ 20 ราย ศวข.พัทลุง และ ศมข.พะเยา ศูนย์ละ 40 ราย
2. งบประมาณที่เบิกจ่ายแยกเป็นงบประมาณโครงการ
บาท
45,362,000
-
102,250
4,347,083
4,449,333
2. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
เม.ย.-ก.ย.61
บาท
45,362,000
-
102,250
4,347,083
4,449,333
2.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
เม.ย. - ก.ย. 61
บาท
32,814,000
-
-
4,318,383
4,318,383
2.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพตลาดเฉพาะ
เม.ย. - ก.ย. 61
บาท
12,548,000
-
102,250
28,700
130,950
หมายเหตุ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวรวบรวมจาก (แบบ c-02) จากหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส่ง สศก. ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัด

ผู้รวบรวมรายงานของ
กรมการข้าว นางสาวเยาวลักษณ์ แสนคำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 062-603-4955 โทรสาร 02-561-4463 e-mail : yao_tuk@hotmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายจิติวัฒน์ เอี๋ยมวัขรินทร์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02 579 0507 มือถือ 087 384 2627 โทรสาร 02 579 0507 E-mail : depp@oae.go.th
นางนภวรรณ ออรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 025790507 มือถือ 0899695156

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีและเพิ่มประสิทธิภาพสัตว์ และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง
เป้าหมายของโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พันธุ์ดีในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ 38 แห่ง และจำหน่ายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายในพื้นที่ 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน – กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 140,000,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนแม่พันธุ์ที่เลี้ยงเพื่อผลิตลูกจำหน่ายให้เกษตรกร1/
ตัว
25,169
20,069
-
-
20,069
2. จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้และจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาที่กรมปศุสัตว์กำหนด
ราย
18,800
-
69
122
191
3. จำนวนลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่พันธุ์ตามโครงการ (ภายในเดือนกันยายน 2561)
ตัว
1,838,488
-
1,589
3,515
5,104
4. น้ำเชื้อสุกรที่ผลิตได้
โด๊ส
3,000
-
740
668
1,408
5. น้ำเชื้อสุกรที่จำหน่ายให้กับเกษตรกร
โด๊ส
3,000
-
666
570
1,236
ราย
200
-
101
85
186
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
140
0.33
15.216
21.063
36.609
6.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
94.86
0.33
15.216
14.816
30.362
6.2 งบลงทุน
ล้านบาท
45.14
-
-
6.247
6.247
6.3 เงินอุดหนุน
บาท
6.4 ...................................
บาท
หมายเหตุ
1/ - ประกาศกรมปศุสัตว์ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2561 กำหนดราคา จำหน่ายพันธุ์สัตว์ โดยปรับราคาใหม่ลดลงจากราคาประกาศเดิมเฉลี่ยลดลงร้อยละ 18 (1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62)
- ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประกาศเชิญชวนให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
- รายการงบลงทุนส่วน

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายบริพัตร เถาลอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0-2940-5387 โทรสาร 0-2579-2670 E-mail jung_bori@hotmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เกษตรกรสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว
2) เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถสร้างรายได้ และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป้าหมายของโครงการ
9,101 ชุมชนๆละ 200 ราย รวม 1,820,200 ราย ใน 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
พฤษภาคม - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
งบประมาณจำนวน 5,278,394,100 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1
24 พ.ค. 61
ชุมชน
9,101
6,508
2,593
-
9,101
2. รับสมัครเกษตรกร
6 ก.ค. 61
ราย
1,820,200
38,242
1,588,216
7,846
1,634,304
3. ฝึกอบรมเกษตรกร
20 ก.ค. 61
ราย
1,820,200
-
471,076
1,110,817
1,581,893
4. จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2
24 ก.ค. 61
ชุมชน
9,101
-
-
5,454
5,454
5. พัฒนากลุ่มเกษตรกร
20 ก.ย.61
กลุ่ม
9,101
-
-
-
6. ติดตามตรวจสอบบัญชี (ตช.)
ก.ย. 61
กลุ่ม
9,101
-
-
-
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย
บาท
5,278,394,100
125,953,641
1,204,310,087
442,012,920
1,772,276,648
7.1 งบดำเนินงาน
พ.ค. - ก.ย. 61
บาท
2,548,094,100
125,953,641
1,204,310,087
442,012,920
1,772,276,648
7.2 งบเงินอุดหนุน
พ.ค. - ก.ย. 62
บาท
2,730,300,000
-
-
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อให้บริการหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 แก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ โดยการจัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและสัตว์น้ำอื่น
เป้าหมายของโครงการ
จัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ จำนวน 20 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 9,800,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนศูนย์ที่จัดตั้งขึ้น1/
เม.ย. - ก.ย. 61
แห่ง
20
-
1
3
4
- ศูนย์ที่จัดตั้งได้ 4 แห่ง จากเป้าหมาย 20 แห่ง เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเชื่อจุลินทรีย์ ปม.1
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย
เม.ย. - ก.ย. 61
บาท
9,800,000
-
9,310,000
-
9,310,000
1. จังหวัดชุมพรมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเกษตรกรในการจัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ จากเดิม ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพชุมพร เป็นชมรมผู้เลี้ยงกุ้งชุมพรเนื่องจากสมาชิกในชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพชุมพรไม่มีความพร้อมในด้านสถานที่ตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์
2. กลุ่มเกษตรกรยังเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อรอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ไม่ครบ ชมรมไม่มีความพร้อมของบุคลากรที่จะปฏิบัติงานและไม่มีความพร้อมในด้านสถานที่ตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์
แนวทางการแก้ไขปัญหา 1. ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงศูนย์เรียบร้อยแล้ว 2.กลุ่มเกษตรกรดำเนินการเปิดบัญชี เพื่อรอรับการสนับสนุนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องและโอนงบต่อไป
2.1 งบดำเนินงาน
บาท
2.2 งบลงทุน
บาท
2.3 เงินอุดหนุน
เม.ย. - ก.ย. 61
บาท
9,800,000
-
9,310,000
9,310,000
2.4 ...................................
บาท
หมายเหตุ
1/ - กพช. ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ แก่กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ กรุงเทพฯ
- กพช. ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ จำนวน 100 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่อาสาปศุสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและแพะ
2. เพื่อเพิ่มปริมาณโคเนื้อและแพะ ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
เป้าหมายของโครงการ
1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผสมเทียมให้กับอาสาปศุสัตว์ จำนวน 4,100 ราย
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและแพะโดยอาสาผสมเทียม 100,000 ราย
ระยะเวลาของโครงการ
พฤษภาคม - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 518,900,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนเกษตรกรที่สมัครเป็นอาสาผสมเทียมปศุสัตว์
ราย
4,100
3,725
75
100
3,900
ปัญหาอุสรรค
1. ระยะเวลาในการฝึกอบรมค่อนข้างนานทำให้เกษตรกรกังวลเป็นห่วงครอบครัว
2. เนื่องจากงบประมาณได้รับจัดสรรล่าช้าทำให้ต้องมีการปรับแผนการฝึกอบรมอาสาผสมเทียมและการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ในการให้บริการผสมเทียม
1.1 จำนวนเกษตรกรที่สมัครเป็นอาสาผสมเทียมโคเนื้อ
ราย
4,000
3,650
50
100
3,800
1.2 จำนวนเกษตรกรที่สมัครเป็นอาสาผสมเทียมแพะ
ราย
100
75
25
-
100
2. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นอาสาปศุสัตว์ 1/
ราย
4,100
-
1,810
1,090
2,900
2.1 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อ
ราย
4,000
-
1,740
1,060
2,800
2.2 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมแพะ
ราย
100
-
70
30
100
3. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ จากการให้บริการของอาสาปศุสัตว์ 2/
ราย
100,000
-
3
213
216
4. จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการบริการผสมเทียม
ตัว
525,000
-
20
239
259
4.1 จำนวนโคเนื้อที่ได้รับการบริการผสมเทียม
ตัว
500,000
-
3
237
240
4.2 จำนวนแพะที่ได้รับการบริการผสมเทียม
ตัว
25,000
-
17
2
19
5. การผลิตน้ำเชื้อปศุสัตว์พันธุ์ดี
โด๊ส
1,050,000
1,522
52,435
58,293
112,250
5.1 จำนวนการผลิตน้ำเชื้อโคเนื้อ
โด๊ส
1,000,000
1,522
47,021
50,979
99,522
5.2 จำนวนการผลิตน้ำเชื้อโคแพะ
โด๊ส
50,000
-
5,414
7,314
12,728
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย3/
บาท
518,900,000
10,545,800
16,448,700
23,457,100
50,451,600
6.1 งบดำเนินงาน
บาท
330,765,000
10,545,800
16,448,700
23,329,200
50,323,700
6.2 งบลงทุน
บาท
188,135,000
-
-
127,900
127,900
หมายเหตุ
1/ แผนการฝึกอบรมอาสาผสมเทียมจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
2/ เจ้าหน้าที่อาสาผสมเทียม สามารถให้บริการผสมเทียมหลังจากผ่านการฝึกอบรมและมีใบรับรองจากสัตวแพทยสภา โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561
3/ รายการงบลงทุน

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. สร้างเครือข่ายการผลิตขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มีศักยภาพในการผลิตชีวภัณฑ์ สามารถผลิตชีวภัณฑ์เพื่อใช้เอง และผลิตเพื่อขายได้ เป็นการสร้างงานให้กับเกษตรกรทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมการใช้และการผลิตชีวภัณฑ์ลงสู่กลุ่มเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ส่งผลให้มีแหล่งผลิตพืชปลอดภัยในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น
3. พัฒนาศูนย์เครือข่ายของกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นศูนย์ผลิตและกระจายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชที่มีคุณภาพให้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกร 2,500 ราย จากกลุ่มเกษตรกรและ ศพก. ในพื้นที่ ผ่านศูนย์เครือข่ายของกรมวิชาการเกษตร
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 24,499,200 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนผู้ที่ผ่านการอบรม
1.1 เกษตรกร
พ.ค.-มิ.ย.61
ราย
2,500
100
2,272
47
2,419
1.2 นักวิชาการ และ พรก.
เม.ย. 61
ราย
100
100
-
-
100
2. จำนวนเกษตรกรที่ผลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง
มิ.ย.-ก.ย.61
ราย
60
-
1
7
8
3. จำนวนศูนย์ผลิตและแหล่งกระจายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ที่จัดตั้งขึ้น
พ.ค.-ก.ย.61
แห่ง
24
-
1
23
24
4. จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี
พ.ค.-ก.ค.61
ครั้ง
19
2
20
-
22
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย
เม.ย.-ก.ย.61
บาท
24,499,200
132,000
2,129,400
6,444,700
8,706,100
5.1 งบดำเนินงาน
เม.ย.-ก.ย.61
บาท
16,646,200
132,000
1,804,900
2,632,900
4,569,800
5.2 งบลงทุน
เม.ย.-ก.ย.61
บาท
7,853,000
-
324,500
3,811,800
4,136,300
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 2) เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพได้
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 36 จังหวัด กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 12,910 ราย
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 23,239,000.00 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. อบรมถ่ายทอดความรู้แก่ครูบัญชีอาสาที่เข้าร่วมโครงการ1/
พ.ค. - มิ.ย. 61
ราย
431
-
237
174
411
- ครูบัญชีไม่อยู่ในพื้นที่เดียวกันจึงแบ่ง การอบรมเป็นรุ่น ทำให้ยังไม่ครบ ตามจำนวนเป้าหมาย
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยครูบัญชี
พ.ค. - มิ.ย. 61
ราย
12,910
120
6,266
2,557
8,943
- เกษตรกรที่นัดกมายให้เข้ารับการอบรม เกษตรกรบางรายไม่อยู่ในพื้นที่ เสียชีวิต และอายุมากจนไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้
3. นำเกษตรกรดูงานเกษตรกรต้นแบบที่ สร้างความเข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ค. - มิ.ย. 61
ราย
12,910
-
5,888
2,809
8,697
- การอบรมยังไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จึงยัง ไม่สามารถดำเนินการนำเกษตรกรศึกษาดูงานได้
4. จ้างเหมาลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล
มิ.ย.-ก.ย. 61
ราย
50
-
24
15
39
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังพื้นที่แล้ว แต่ยังไม่มี ลูกหลานเกษตรกรมาสมัครและลูกหลานเกษตรกร บางรายอยู่ไกลจากสำนักงาน จึงไม่สามารถมา ปฏิบัติงานได้
5. กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีโดยครูบัญชี
ก.ค.-ส.ค.61
ราย
5,164
-
-
52
52
6. ติดตามการจัดทำบัญชีโดยครูบัญชี
ส.ค.-ก.ย.61
ราย
5,164
-
-
-
7. ติดตามประเมินผล การจัดทำบัญชีของกลุ่มเป้าหมาย
ส.ค.-ก.ย.61
ราย
310
-
-
-
-
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย
พ.ค.-ก.ย.61
บาท
23,239,000
292,105
13,699,670
938,539
14,930,314
8.1 งบดำเนินงาน
พ.ค.-ก.ย.61
บาท
23,239,000
292,105
13,699,670
938,539
14,930,314
8.2 งบลงทุน
บาท
8.3 เงินอุดหนุน
บาท
หมายเหตุ
1/ เพิ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(สำนัก/กรม) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวอุรัสยา แก้วคำ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม 2) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้การอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน มีความรู้สำนึกรักในแผ่นดินตามศาสตร์พระราชา 3) พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
เป้าหมายของโครงการ
1) เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย คทช. จำนวน 12,910 ราย
2) อาคารสำนักงานสหกรณ์ จำนวน 8 แห่ง
3) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง
4) ปรับปรุงโกดังเก็บผลผลิต และก่อสร้างโรงเรือนแปรรูป 1 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 22,278,900 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
พ.ค. - ก.ย. 61
ราย
12,910
-
5,076
1,045
6,121
2. ก่อสร้าง/ปรังปรุง อาคาร
2.1 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์1/
พ.ค. - ก.ย. 61
แห่ง
8
-
-
-
-
- สหกรณ์ขอยกเลิกรับการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 แห่ง (จ.สระแก้ว) เนื่องจากพื้นที่อยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคโดยไม่มีระบบไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน และถนนสายหลัก สายรองเข้าพื้นที่ก่อสร้่าง
- จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
แห่ง
8
5
-
-
5
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา
แห่ง
8
-
-
5
5
- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
แห่ง
8
-
-
-
-
2.2 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
พ.ค. - ก.ย. 61
แห่ง
1
-
-
-
-
- จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
แห่ง
1
1
-
-
1
รายการ
3
3
-
-
3
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์
แห่ง
1
-
-
1
1
รายการ
3
-
-
3
3
- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
แห่ง
1
-
-
-
-
รายการ
3
-
-
-
-
2.3 ปรับปรุงต่อเติมโกดังเก็บผลผลิต
พ.ค. - ก.ย. 61
แห่ง
1
-
-
-
-
- ยกเลิกรายการสนับสนุนการปรับปรุงโกดังเก็บผลผลิต (จ.อุทัยธานี) เนื่องจากเดิมทางสหกรณ์ได้รับงบประมาณ กลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ในการก่อสร้างโกดังเก็บผลผลิต หากมีการต่อเติมหรือปรับปรุงเห็นควรให้ใช้งบประมาณ จากหมวดงบประมาณรายจ่าย
ืื- จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
แห่ง
1
-
-
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์
แห่ง
1
-
-
-
-
- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
แห่ง
1
-
-
-
-
2.4 ก่อสร้างโรงเรือนแปรรูป
พ.ค. - ก.ย. 61
แห่ง
1
-
-
-
-
- จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
แห่ง
1
1
-
-
1
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์
แห่ง
1
-
-
1
1
- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
แห่ง
1
-
-
-
-
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
22.2789
3.3950
7.0454
2.1273
12.5677
3.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
3.9239
-
1.4849
0.4423
1.9272
3.2 งบลงทุน
ล้านบาท
-
-
-
-
-
3.3 เงินอุดหนุน
ล้านบาท
18.355
3.395
5.5605
1.685
10.6405
หมายเหตุ
1/ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 แห่ง

ผู้รวบรวมรายงานของ
(สำนัก/กรม) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวอุรัสยา แก้วคำ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการจัดการพื้นที่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
2) เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านการเรียนรู้ได้นำความรู้มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง
เป้าหมายของโครงการ
1) เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 1,300 ราย
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน 2561 - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 7.8286 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนเกษตรกรที่พาไปศึกษาดูงาน
ราย
1,300
-
84
173
257
2. สนับสนุนสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกร1/
ราย
1,300
-
-
93
93
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
7.8286
-
0.2944
0.6279
0.9223
3.1 งบดำเนินงาน
บาท
3.2 งบลงทุน
บาท
3.3 เงินอุดหนุน
บาท
หมายเหตุ
1/ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 08-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวอุรัสยา แก้วคำ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02-579-0555 โทรสาร 02-573-5511 E-mail uratsaya_b

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้มีอาชีพที่มั่นคงโดยการรวมกลุ่มผลิต
2) ลดการบุกรุกพื้นที่ป่าและสร้างป่าต้นน้ำในเขตภาคเหนือ
3) สนับสนุนการผลิตเส้นไหมในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าเส้นไหมต่างประเทศและการขาดดุล
4) สนับสนุนการส่งออกสินค้าและวัตถุดิบ ด้านหม่อนไหมเชิงการค้าระหว่างประเทศ
5) สร้างกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน
เป้าหมายของโครงการ
1) สร้างพื้นที่ปลูกหม่อนเพื่อเลี้ยงไหม (ในพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ทำกิน) จำนวน 2,400 ไร่ โดยแบ่งเป็นการผลิตไหมอุตสาหกรรม จำนวน 600 ไร่
2) ส่งเสริมเกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมที่ต้องการขยายพื้นที่ จำนวน 800 ราย โดยแบ่งเป็นเกษตรกรผลิตไหมอุตสาหกรรม จำนวน 2
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน 2561 - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 45.3875 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. คัดเลือกเกษตรกร/พื้นที่เป้าหมาย
เม.ย.-มิ.ย. 61
ราย
800
800
-
-
800
2. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
มิ.ย.-ส.ค. 61
ราย
800
100
305
285
690
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ 1/
ราย
800
32
99
69
200
4. ขยายแปลงและจัดทำระบบน้ำ 2/
แห่ง
4
-
-
-
-
อยู่ระหว่างดำเนินการ
5. สนับสนุนโรงเลี้ยงไหม 3/
ราย
800
-
-
-
-
อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
45.3875
0.3967
2.6240
3.7867
6.8074
6.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
13.1600
0.3967
2.6240
1.7867
4.8074
6.2 งบลงทุน
ล้านบาท
16.2275
-
-
-
-
6.3 เงินอุดหนุน
ล้านบาท
16.0000
-
-
2.0000
2.0000
6.4 เงินอื่นๆ.................................
ล้านบาท
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 08-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวอุรัสยา แก้วคำ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02-579-0555 โทรสาร 02-573-5511 E-mail uratsaya_b

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนา Young Smart Farmer ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ฐานข้อมูล (Big Data) และเครือข่ายในการทำธุรกิจเกษตรและเป็นผู้นำด้านเกษตร 4.0
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่การเกษตรตามมาตรฐานสินค้าและการตลาดสากล
3. เพื่อสร้างและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นศูนย์ต้นแบบในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ รวมถึงการเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ธุรกิจเกษตร ฐานข้อมูล (Big Data) และการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตร
เป้าหมายของโครงการ
1. Young Smart Farmer จำนวน 4,850 ราย
2. ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 77 ศูนย์
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน - 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 66,690,500 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
1.1 พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
1.1.1 อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่1/
พค. - มิย.61
ราย
3,850
-
200
1,205
1,405
1.2 พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
1.2.1 อบรมหลักสูตรผุ้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 2/
พค. - กค.61
ราย
900
-
-
73
73
1.3 พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่สากล
1.3.1 อบรมหลักสูตรมาตรฐานสินค้าเกษตรและการตลาดสากล 3/
มิย. - กค.61
ราย
100
-
-
-
-
2. พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
2.1 ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฯ 4/
พค. - กย.61
ศูนย์
50
-
-
-
-
โอนเงินงบประมาณให้ทุกศูนย์แล้ว
2.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนรู้ของศูนย์ฯ5/
พค. - กย.61
ศูนย์
77
-
-
-
-
อยู่ระหว่างรวบรวมแผนการพัฒนาและให้การสนับสนุน
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
66.6905
0.4200
5.8600
7.9700
14.2500
3.1 งบดำเนินงาน6/
ล้านบาท
66.6905
0.4200
5.8600
7.9700
14.2500
3.2 งบลงทุน
บาท
3.3 เงินอุดหนุน
บาท
3.4 .................................................
บาท
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

น.ส. ศรัญญา พันธ์ดนตรี ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02 579 0614 มือถือ 082 806 1454 โทรสาร 02 579 0507 E-mail saranyaph26@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านจัดเก็บผลผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์อี่นที่จำเป็น เพื่อการรวบรวม การเก็บรักษาและสร้างเสถียรภาพด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง
2. เพื่อให้สถาบันเกษตรกรเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตรายใหญ่ของเกษตรกรสมาชิกในการสร้างระบบกลไกผลผลิตเกินความต้องการของตลาดด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายของโครงการ
1. สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและการตลาดสินค้าพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง
2. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น ประกอบด้วย ฉาง โกดัง ไซโล ลานตาก เครื่องอบลดความชื้น เครื่องชั่ง และเครื่องสีข้าวโพด
ระยะเวลาของโครงการ
ปี 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 1,017.9172 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1/
ปี พ.ศ. 2561
แห่ง
146
143
-
-
143
อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 แห่ง
2. กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2.1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนด
แห่ง
146
143
-
-
143
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้ง ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรวจ สอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม แนวทางปฏิบัติที่กำหนด หากพบว่า สหกณ์ดำเนินการไม่ถูกต้องให้ สหกรณ์ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้ กำหนดให้ทำสัญญาจ้างให้ แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ส.ค.
รายการ
267
257
-
-
257
2.2 จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
แห่ง
146
132
8
2
142
รายการ
267
236
16
2
254
2.3 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา
แห่ง
146
4
79
57
140
รายการ
267
4
139
100
243
2.4 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
แห่ง
146
-
1
4
5
รายการ
267
-
1
6
7
3. ส่งเสริมแนะนำและติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกิจ/กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน 2/
แห่ง
146
-
21
-
21
3.2 การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 3/
แห่ง
146
-
-
-
-
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์
ตัน
700,000
-
-
-
-
3.3 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
ราย
-
-
-
-
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
1,017.9172
51.4694
513.3084
89.6962
654.474
4.1 งบดำเนินงาน
บาท
-
-
-
4.2 งบลงทุน
บาท
-
-
-
4.3 เงินอุดหนุน
ล้านบาท
1,017.9172
51.4694
513.3084
89.6962
654.4740
หมายเหตุ
หมายเหตุ : 1. การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประมวลข้อมูลจากปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิต (รายเดือน) ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ประมวลข้อมูลจาก จำนวนสมาชิก/เกษตรกรที่จำหน่ายผลผลิตให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร - อุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

ว่าที่ ร.ต.นัตฐวุฒิ พรมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 092-420-4422 โทรสาร 02-579-0507 E-mail nattawut.pro@oae.go.th

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. เพื่อสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแปรรูป การตลาดแก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานสินค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน
เป้าหมายของโครงการ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภาคการเกษตรที่ดำเนินุรกิจรวบรวมสินค้าเกษตร และดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร อาทิ ข้าว ผัก ผลไม้ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ประมง และปศุสัตว์ รวม 99 แห่ง ในพื้นที่ 42 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
ปี 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 410.9081 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ1/
พ.ค. - ก.ย.
แห่ง
99
98
-
-
98
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 แห่ง
รายการ
242
239
-
-
239
2. กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
พ.ค. - ก.ย.
2.1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนดที่กำหนด
แห่ง
99
98
-
-
98
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีหนังสือ แจ้งให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด หากพบว่า สหกรณ์ดำเนินการไม่ถูกต้อง ให้สหกรณ์ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้ กำหนดให้ทำสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ส.ค.
รายการ
242
239
-
-
239
2.2 จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
แห่ง
99
91
7
-
98
รายการ
242
208
16
-
224
2.3 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา
แห่ง
99
17
53
13
83
รายการ
242
69
97
28
194
2.4 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
แห่ง
99
1
6
15
22
รายการ
242
1
7
17
25
3. ส่งเสริมแนะนำและติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
ส.ค. - ก.ย.
3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกิจ/กิจกรรมการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน 2/
แห่ง
99
40
13
-
53
- อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง อุปกรณ์
3.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
แห่ง
99
-
-
-
-
- อยู่ระหว่างการติดตามการใช้ ประโยชน์จากอุปกรณ์คาดว่า จะสามารถทราบผลในไตรมาสที่ 4 และยังไม่ถึงฤดูการรวบรวมผลผลิต
1) ปริมาณการรวบรวมผลผลิต (รวม)
กิโลกรัม
-
-
-
2) มูลค่าการรวบรวมผลผลิต (รวม)
บาท
-
-
-
3) ปริมาณการแปรรูป/จำหน่าย (รวม)
กิโลกรัม
-
-
-
4) มูลค่าการแปรรูป/จำหน่าย (รวม)
บาท
-
-
-
5) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
ราย
-
-
-
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
พ.ค. - ก.ย.
ล้านบาท
410.9081
19.5517
241.0236
8.5264
269.1017
4.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
0.2875
-
0.0041
0.0078
0.0119
4.2 งบลงทุน
ล้านบาท
-
-
-
4.3 เงินอุดหนุน
ล้านบาท
410.6206
19.5517
241.0195
8.5186
269.0898
หมายเหตุ
1/อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 แห่ง
2/อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผน 59 แห่ง
อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายธรรมจรรย์ ตุลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 02 579 0507 โทรสาร 02 579 0507 E-mail Prog-eva@oae.go.th

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกรดำเนินธุรกิจยางพารา ก่อสร้าง จัดซื้อ จัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บ รวบรวม แปรรูปยางพารา
2. เพื่อพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราของสถาบันเกษตรกร ช่วยยกระดับราคายางพาราในประเทศ
เป้าหมายของโครงการ
1. เพื่อสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานและสนับสนุนอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางพาราขั้นต้นและขั้นกลางของสถาบันเกษตรกร จำนวน 56 แห่ง
2. สนับสนุนอุปกรณ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราของสถาบันเกษตรกร จำนวน 6 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ
ปี 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 340.429 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ปีพ.ศ. 2561
แห่ง
62
62
-
-
62
2. กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีหนังสือ แจ้งให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด หากพบว่า สหกรณ์ดำเนินการ ไม่ถูกต้องให้สหกรณ์ปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้อง ทั้งนี้กำหนดให้ ทำสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30
2.1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนด
แห่ง
62
62
-
-
62
รายการ
149
145
-
-
145
2.2 จัดหาผู้รับจ้างแล้ว
แห่ง
62
55
5
1
61
รายการ
149
113
11
8
132
2.3 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา
แห่ง
62
5
21
27
53
รายการ
149
7
37
74
118
2.4 ดำเนินการเสร็จตามสัญญา
แห่ง
62
-
13
5
18
รายการ
149
-
19
8
27
3. ส่งเสริมแนะนำและติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกิจ/กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน 1/
แห่ง
62
5
21
-
26
3.2 การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2/
ตัน
150,000
-
117.27
197
314.27
3.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า
แห่ง
6
-
-
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน ธุรกิจ/กิจกรรมการใช้ประโยชน์ จากอุปกรณ์ที่ได้รับ
3.4 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
ราย
-
-
642
321
963
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
340.4299
83.4616
134.3665
30.2611
248.0892
4.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
-
4.2 งบลงทุน
ล้านบาท
-
4.3 เงินอุดหนุน
ล้านบาท
340.4299
83.4616
134.3665
30.2611
248.0892
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวพัชรินทร์ เกื้อกิจ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 02 579 0507 โทรสาร 02 579 0507 E-mail :deppe@oae.go.th นางนภวรรณ ออรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 025790507 มือถือ 0899695156

หน่วยงานรับผิดชอบ
การยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ โดยส่งมอบให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์
2) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยา
3) เพื่อลดผลกระทบต่อราคายางพาราภายในประเทศ เป็นการรักษาเสถียรภาพราคายาง
เป้าหมายของโครงการ
(ระบุเป้าหมายของหน่วยงาน)
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
80 ล้านบาท (ค่าบริหารโครงการ)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จัดทำหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหารจัดการโครงการ
ม.ค. 61
เรื่อง
1
-
-
-
1
จัดทำแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน ม.ค.61
2. ชี้แจงหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหารจัดการกับกลุ่มเป้าหมาย
ม.ค. - มี.ค. 61
ครั้ง
6
6
-
-
6
ราย
510
510
-
-
510
2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ครั้ง
6
6
-
-
6
ราย
90
90
-
-
90
2.2 เกษตรกร
ครั้ง
6
6
-
-
6
ราย
420
420
-
-
420
3. เปิดจุดรับซื้อยาง
ม.ค. - ธ.ค. 61
แห่ง
8
-
-
8
ตัน
1,880.89
-
-
1,880.89
3.1 โรงงานแปรรูปยางของ ก.ย.ท.1/
ตัน
1
-
-
1
- แปรรูปเป็นน้ำยางข้น ม.ค. - มี.ค 61
ตัน
357.602
-
-
357.602
3.2 โรงงานแปรรูปยางของเอกชน2/
แห่ง
7
-
-
7
- แปรรูปเป็นน้ำยางข้น ม.ค.- มี.ค 61
ตัน
1,523.29
-
-
1,523.29
4. ส่งมอบยางตามชนิด ปริมาณ และคุณภาพยาง ตามความต้องการใช้ของหน่วยงานภาครัฐ 3/
ม.ค. - ธ.ค. 61
- หน่วยงานรัฐขาดความชัดเจนในการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานรัฐ
4.1 ผลการรับซื้อน้ำยางสด
ตัน
3,952.77
-
-
3,952.77
- กระทรวงคมนาคม เกษตรฯ กลาโหม และยุติธรรม อยู่ระหว่างขออนุมัติ งบประมาณ เพื่อมาซื้อยาง ตามโครงการฯ
4.2 ผลการแปรรูป - น้ำยางข้น
ตัน
60,655.72
1,880.89
-
-
1,880.89
4.2 ผลการแปรรูป - ยางแห้ง
ตัน
363.09
-
-
-
-
4.3 ผลการส่งมอบ
ตัน
80.01
45.00
89.1
214.11
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ม.ค. - ก.ย. 61
ล้านบาท
80
0.363
-
0.01
0.377
5.1 ค่าบริหารโครงการ
ล้านบาท
80
0.363
-
0.01
0.377
ยอดลดลงเนื่องจากบันทึกข้อมูลผิดพลาด
หมายเหตุ
1/ แปรรูปเป็นน้ำยางข้น ม.ค. - มี.ค. 61
2/ แปรรูปเป็นน้ำยางข้น ม.ค. - มี.ค. 61
3/ - หน่วยงานภาครัฐขาดความชัดเจนในการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานรัฐ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(สำนัก/กรม) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวชฎาธาร สุขจรัญ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670 E-mail rdpcc857@hotmail.com นางยุพา ต่ายธานี ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมชลประทาน
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ปัจจุบันมีสภาพชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใช้สำหรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและสัญจรไปมาของราษฎร รวมทั้งใช้ในการสัญจรเข้าหัวงานโครงการชลประทานในการบริหารจัดการน้ำ
3. เพื่อดำเนินการปรับปรุง สำหรับใช้เป็นแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรการอุปโภค-บริโภค ประกอบกับสามารถสนับสนุนการใช้ยางพาราตามนโยบายของรัฐบาลด้วยอีกทางหนึ่ง
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการในพื้นที่ 53 จังหวัด จำนวน 317 รายการ
1. ใช้ยางพารา 3,509.50 ตัน ระยะทาง 999.65 กิโลเมตร
2. เกษตรกรได้รับประโยชน์ 239,501 ครัวเรือน
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 3,548,.0209 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ถนนที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม แล้วเสร็จ
แห่ง
317
-
-
-
-
2. จำนวนยางพาราที่ใช้
ตัน
3,509.50
-
-
-
-
3. ระยะทางที่ดำเนินการ
กิโลเมตร
999.65
-
-
-
-
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
3,548.0209
1.0908
2.8203
12.8937
16.8048
4.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
4.2 งบลงทุน
ล้านบาท
3,548.0209
1.0908
2.8203
12.8937
16.8048
4.3 เงินอุดหนุน
บาท
4.4 ...................................
บาท
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ..กรมชลประทาน นางสาวนันทนา เพ็งคำ. ตำแหน่ง .ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล โทร. 0 2243 6928 โทรสาร 0 2241 2686 E-mail : monitoring.plan@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวชฎาธาร สุขจรัญ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670 E-mail rdpcc857@hotmail.com นายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670

หน่วยงานรับผิดชอบ
การยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่มีการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการในพื้นที่ 55 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 6,599,000 บาท (งบบริหารโครงการ) โดยมีวงเงินสินเชื่อสำหรับให้สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารากู้ยืม 10,000 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราดำเนินการ 2 เดือน/ครั้ง จำนวน 3 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม1/
พ.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
3
1
-
-
1
เนื่องด้วยการดำเนินงานไม่มีความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคมากนัก จึงไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการประชุม
รายต่อครั้ง
30
30
-
-
30
2. จัดประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมยาง (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท)2/
พ.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
7
2
5
-
7
- ส่วนกลางดำเนินการ
สถาบัน
650
319
409
-
728
3. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน (ส่วนกลางดำเนินการ) 3/
พ.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
4
-
-
-
-
- คาดว่าจะดำเนินการระหว่างเดือน ส.ค. - ก.ย. 61
4. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราระดับจังหวัด ดำเนินการจำนวน 2 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม (คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดมีทั้งหมด 55 จังหวัด) 4/
พ.ค. - ก.ย. 61
จังหวัด
55
-
-
-
-
ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องด้วย กยท.มีการปรับเปลี่่ยนผู้บริหาร ซึ่งยังไม่เข้าใจบทบาทของ กยท. ต่อการดำเนินโครงการฯ ทำให้การบริหารงานต่างๆไม่ราบรื่นและยังไม่อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคดำเนินการ
ครั้ง/จังหวัด
2
-
-
-
5. ติดตามผลการดำเนินงานสถาบันเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้ ตลอดระยะเวลาโครงการฯ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง5/
พ.ค. - ก.ย. 61
เดือน
5
-
-
-
-
ครั้ง/เดือน
2
-
-
-
6. ผลการดำเนินงาน
6.1 จำนวนสถาบันและวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ 6/
1 ก.ย.57 - 31 ธ.ค. 62
สถาบัน
-
384
-
-
384
ล้านบาท
10,000
6,654
11.9
0.300
6,666.072
6.2 จำนวนสถาบันและวงเงินกู้ที่เบิกจ่ายจริง
1 ก.ย.57 - 31 ธ.ค. 62
สถาบัน
-
370
1
-
371
ล้านบาท
10,000
8,204
299.20
96.997
8,600.664
6.3 จำนวนสถาบันและวงเงินกู้ที่ชำระคืนแล้ว
1 ก.ย.57 - 31 มี.ค. 63
สถาบัน
-
223
-62
3
164
ล้านบาท
10,000
6,814
220.042
198.580
7,232.386
6.4 จำนวนสถาบันและวงเงินกู้ที่ยังไม่ชำระคืน
1 ก.ย.57 - 31 มี.ค. 63
สถาบัน
-
147
63
3
213
ล้านบาท
10,000
1,390.7
78.764
101.587
1,367.880
6.5 จำนวนวงเงินกู้ที่สามารถยื่นกู้ได้อีก
1 เม.ย.60 - 31 ธ.ค. 62
ล้านบาท
10,000
8,609.297
-78.764
101.587
8,632.120
6.6 ปริมาณยางพาราและมูลค่าการรวบรวมผลผลิตของสถาบันเกษตรกร7/
1 เม.ย.60 - 31 มี.ค. 63
ตัน
-
16,334.66
13,512.42
-
29,847.080
ล้านบาท
623.5
429.669
-
1,053.171
6.7 ปริมาณยางพาราและมูลค่าการจำหน่ายผลผลิตของสถาบันเกษตรกร8/
1 เม.ย.60 - 31 มี.ค. 63
ตัน
-
19,608.01
37,183.24
-
56,791.250
ล้านบาท
791.61
396.20
-
1,187.808
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย (ค่าบริหารโครงการ)
ต.ค.60 - ก.ย. 61
ล้านบาท
6.955
1.335
1.988
-
3.323
หมายเหตุ
6/ การเบิกจ่ายเงินกู้มากกว่าวงเงินที่อนุมัติ เนื่องจาก ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินกู้เพิ่มเติมให้สถาบันเกษตรกรจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติเดิม ซึ่งสถาบันเกษตรกรได้เบิกจ่ายและชำระคืนเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. แล้ว
7/ ผลการจำหน่ายมากกว่าการรับซื้อเนื่องจากในบางพื้นที่ยังปิดกรีดยางและนำยางคงเหลือปี 2560/61 มาจำหน่าย

ผู้รวบรวมรายงานของ
การยางแห่งประเทศไทย...................................................... ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวชฎาธาร สุขจรัญ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670 E-mail rdpcc857@hotmail.com นายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670

หน่วยงานรับผิดชอบ
การยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อผลักดันราคายางให้สูงขึ้นใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง รักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวน เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง และลดภาระงบประมาณการจัดซื้อยางและการบริหารจัดการสต็อกยางพาราจากรัฐบาล
เป้าหมายของโครงการ
ดูดซับยางออกนอกระบบประมาณร้อยละ 11 ของผลผลิตยางแห้ง 350,000 ตัน โดยมีราคาเป้าหมาย 65 บาท/กิโลกรัม
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 2,000,000 บาท (งบบริหารโครงการ) โดยมีวงเงินสินเชื่อสำหรับให้ผู้ประกอบกิจการยางกู้ยืม 20,000 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการกับกลุ่มเป้าหมาย
1.1 คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 1/
เม.ย. - พ.ค. 61
ครั้ง
1
1
-
-
1
1.2 ผู้ประกอบการ2/
ก.พ. - พ.ค. 61
ครั้ง
2
1
-
-
1
2. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน
2.1 คณะกรรมการบริหารโครงการ3/
ม.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
4
1
1
1
3
2.2 คณะทำงานชดเชยดอกเบี้ย
ม.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
4
-
-
-
-
2.3 คณะทำงานตรวจสต็อกยาง
ก.พ. - ก.ย. 61
ครั้ง
32
16
-
-
16
3. ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ4/
ก.พ. - ก.ย. 61
ราย
-
7
-
-
7
4. ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ
ราย
-
2
-
2
4
*อนุมัติกรอบวงเงินสินเชื่อ เพื่อให้ผู้ประกอบการไปขอรับสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
ล้านบาท
720
3,575
4,295
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
2.0000
0.0970
0.1000
-
0.1970
5.1 ค่าบริหารโครงการ
ก.พ. - ก.ย. 61
ล้านบาท
2.0000
0.0970
0.1000
-
0.1970
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
การยางแห่งประเทศไทย...................................................... ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวชฎาธาร สุขจรัญ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670 E-mail rdpcc857@gmail.com นายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร
2) ส่งเสริมนวัตกรรมและยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
3) เพื่อพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในรูปแบบคลัสเตอร์
เป้าหมายของโครงการ
1) ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
2) หน่วยงานที่ให้บริการด้านการส่งเสริมและพัฒนา สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในระดับภาค
ระยะเวลาของโครงการ
พฤษภาคม-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
งบประมาณจำนวน 163.8791 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. จำนวนผู้ประกอบการ เกษตรกร ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ราย
55,000
-
529
1,297
1,826
2. จำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม
กลุ่ม
50
-
-
-
-
3.มูลค่าผลผลิตที่แปรรูปเพิ่มขึ้น
เปอร์เซ็น
15
-
-
-
-
4. จำนวน SMEs ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพ
กิจการ
200
-
-
193
193
5. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอัติโนมัติ
คน
400
-
-
36
36
6.จำนวนกลุ่มเครือข่ายอาหารและเกษตรแปรรูปที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่ม
5
-
-
-
-
7.จำนวนหน่วยงานในระดับภาคที่ได้รับการยกระดับและมีความพร้อมในการให้บริการ
หน่วยงาน
12
-
-
-
-
8.งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
163.8791
-
11.5196
15.736
27.256
8.1 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
87.7671
-
11.0906
14.453
25.5431
8.2 งบลงทุน
ล้านบาท
76.112
-
0.429
1.2838
1.71283
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/กองยุทธศาสตร์และแผนงาน/กลุ่มติดตามและประเมินผล น.ส. รุ่งฉัตร ไพรเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
น.ส. ชลิตา นุชประมูล ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ โทร. 02 2024512 โทรสาร 02 3543289 E-mail report.dip@gmail

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญเปล่า การลดต้นทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ
เป้าหมายของโครงการ
1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องหรือต่อยอดเป็นซัพพลายเชนและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
2) ผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูป ได้รับการถ่ายทอดความรู้ต
ระยะเวลาของโครงการ
พฤษภาคม-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 200.00 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1.จำนวนผู้ผ่านการอบรม (Workshop) และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ
พ.ค. - ก.ย. 61
กิจการ
2,000
-
1,190
1,150
1,150
1.1 กลุ่ม SMEs ทั่วไป
กิจการ
1,600
-
843
733
733
1.2 กลุ่มSMEs ที่มีศักยภาพ
กิจการ
400
-
336
417
417
2.จำนวน SMEs ที่มีต้นทุนลดลง
กิจการ
3.จำนวนSMEsที่มียอดขายเพิ่มขึ้น
กิจการ
4.งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
200
28.4858
54.5973
54.5973
4.1 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
200
28.4858
54.5973
54.5973
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/กองยุทธศาสตร์และแผนงาน/กลุ่มติดตามและประเมินผล น.ส. รุ่งฉัตร ไพรเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
น.ส. ชลิตา นุชประมูล ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ โทร. 02 2024512 โทรสาร 02 3543289 E-mail report.dip@gmai

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการสร้างมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม และชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เทียบเท่ามาตรฐานสากลรองรับตลาดในประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในระบบเกษตรปลอดภัย (GAP) ให้สามารถพัฒนาเข้าสู่กระบวนการเกษตรอินทรีย์มาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)
3. เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงการตลาดประชารัฐและการตลาดในประเทศทุกระดับ รองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วม ( PGS) โดยกลไกทุกภาคส่วน เข้ามาเชื่อมประสานสนับสนุน
4. เพื่อการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการดำเนินงานของโครงการฯ โดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือให้ได้นวัตกรรม นำความรู้และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้และขยายผลในการดำเนินงานบริหารสินค้าเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่ของกระทรวงพาณิชย์ในปีต่อๆ ไป ให้เต็มพื้นที่ทั้งประเทศ 77 จังหวัด
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกรผู้สนใจทำการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน 600 ราย ในพื้นที่ 6 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน น่าน และสกลนคร
ระยะเวลาของโครงการ
เดือนเมษายน – กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 6,118,600 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. เกษตรกรที่ทำเกษตรแบบอินทรีย์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ราย
600
-
367
116
483
2. หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม
หลักสูตร
4
-
3
4
4
จังหวัด
6
-
4
6
6
3. การจัดประชุมคณะทำงานฯ
ครั้ง
1
1
-
-
1
4. การจัดฝึกอบรม /เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม 1/
ครั้ง
4
-
3
4
4
ราย
600
-
609
428
609
จังหวัด
6
-
4
6
6
5. การจัดประชุมเจรจาและจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาด
ครั้ง
4
-
-
-
-
จังหวัด
6
-
-
-
-
6. เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเข้าสู่ เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ
ราย
-
-
-
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
7. พื้นที่นำร่องเกษตรอินทรีย์ PGS
ไร่
-
-
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
6.119
-
1.438
-
1.4376
8.1 งบดำเนินงาน
บาท
8.2 งบลงทุน2/
บาท
0.342
-
0.337
0.337
8.3 เงินอุดหนุน
บาท
8.4 งบรายจ่ายอื่น3/
บาท
5.78
-
1.101
-
1.101
หมายเหตุ
1/ 1.จังหวัดสกลนคร จัดอบรม 1) หลักสูตรระดับต้น (13 มิย.61) มีเกษตรกรร่วมอบรม 105 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (14-16 มิย.61) ผู้เข้าอบรม 81 คน 3) หลักสูตรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (13 มิย.61) ผู้เข้าอบรม 22 คน 2.จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรม 1) หลักสูตรระดับต้น (18 มิย.61) มีเกษตรกรร่วมอบรม 61 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (19-20 มิย.61) ผู้เข้าอบรม 46 คน 3) หลักสูตรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (13 มิย.61) ผู้เข้าอบรม 14 คน 3.จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรม 1) หลักสูตรระดับต้น (22 มิย.61) มีเกษตรกรร่วมอบรม 81 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (23-24 มิย.61) ผู้เข้าอบรม 60 คน 4.จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรม 1) หลักสูตรระดับต้น (27 มิย.61) มีเกษตรกรร่วมอบรม 72 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (28-29 มิย.61) ผู้เข้าอบรม 60 คน3) หลักสูตรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (27 มิย.61) ผู้เข้าอบรม 12 คน

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ............................................ ตำแหน่ง ................................... โทร. ........................... โทรสาร ............................. E-mail …………………………..

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายเสริมชัย ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0-2940-5387 โทรสาร .0-2579-2670 E-mail. aaa8412_1@hotmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานโครงการในระยะต่อไป
เป้าหมายของโครงการ
รายงานการติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวม 1 เรื่อง
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 5,150,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร
มี.ค. 61
คณะ
1
1
-
-
1
2. จัดประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนงานฯ
เม.ย. - ก.ย. 61
ครั้ง
3
2
-
1
3
3. จัดสัมมนาชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลให้กับทีมติดตามประเมินผล 1/
มิ.ย. 61
ครั้ง
1
-
1
-
1
4. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล 2/
มิ.ย. - ส.ค. 61
ครั้ง
2
-
1
-
1
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รายเดือน
พ.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
5
1
1
1
3
6. จัดประชุมสัมมนานำเสนอผลการติดตามประเมินผลเบื้องต้น
ก.ย. 61
ครั้ง
1
-
-
-
-
7. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลเสนอผู้บริหาร กษ.
ก.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
2
-
-
-
-
การประเมินครั้งที่ 1 อยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน
8. จัดทำเอกสารเผยแพร่