จำนวนผู้เข้าชมหน้าเพจนี้
วันนี้ :
1
ทั้งหมด :
3397

ผลการดำเนินงาน (Project)
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ
(1) เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ทรัพยากรดินและน้ำ ในบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการ
(2) เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในการทำเกษตรกรรม
(3) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
(4) เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 45 จังหวัด กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 1,097 แห่ง เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างน้อย 164,550 ราย
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 109,700,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
ราย
164,550
31,075
-
-
-
-
-
-
31,075
2. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแล้วเสร็จ
แห่ง
1,097
877
-
-
-
-
7
-
884
- ดำเนินการก่อสร้าง โดยใช้แรงงานจิตอาสาจ.ระนอง จัดซื้ออุปกรณ์ไว้ในช่วงก่อนเดือน
3. เกษตรกรได้รับประโยชน์ (สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ)
ราย
8,776
8,489
-
-
-
-
-
-
8,489
กันยายน 2561 แต่พื้นที่มีน้ำท่วมข้งไม่สามารถดำเนินการได้ มาดำเนินการสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
4. พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์
ไร่
2,314
22,628
-
-
-
-
-
-
22,628
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
109.7
55.023792
-
-
-
-
-
-
55.023792
5.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
42.0151
7.242308
-
-
-
-
-
-
7.242308
5.2 งบลงทุน
ล้านบาท
67.6849
47.781484
-
-
-
-
-
-
47.781484
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
กรมพัฒนาที่ดิน น.ส.สุนันท์ ไวยพาลี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตืดตามและประเมินผล โทร. 02-579-6297 โทรสาร 02-579-6297 E-mail : pld_6@ldd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวลลิศรา วงศ์เลน ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
(1) เพื่อขยายผลศาสตร์พระราชา ด้วยการสร้างฝายชะลอประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน
(2) เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนมีความรู้และความเข้าใจในการสร้างฝายชะลอน้ำประเภทชั่วคราวในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัสดุในท้องถิ่น
(3) บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร
(4) เกิดการจ้างงานภายในชุมชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 23 จังหวัด กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน 244 แห่ง ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. เพื่อการเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการทั้งหมด 8 แห่ง 80 ถัง (4 จังหวัด)
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
ฝายชะลอน้ำจำนวน 6.4280 ล้านบาท ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. 8.2938 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว
ไม่ได้ดำเนินการต่อในปี 2562
1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
1.2 ฝายชะลอน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
แห่ง
244
244
-
-
-
-
-
-
244
1.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์
1.4 พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์
1.5 งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
6.48282
4.6492
-
-
-
-
-
-
4.6492
2. ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล.
2.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร/แรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
ราย
-
-
-
-
-
-
-
-
-
จังหวัดกาฬสินธุ์ นครราชสีมา กาญจนบุรี ทั้ง 3 จังหวัด ไม่มีผู้เสนอราคาจัดซื้อ - จัดจ้าง
2.2 ถังเก็บน้ำ คสล. ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ถัง
80
2
2
-
-
2
4
-
10
2.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์
ไร่
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.4 พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์
2.5 งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
8.2938
0.6731
-
-
-
-
-
-
0.6731
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511
E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวลลิศรา วงศ์เลน ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมชลประทาน
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อสร้างความมั่นคงเรื่องน้ำ ให้มีน้ำทำการเกษตร อุปโภค บริโภคในฤดูแล้งและป้องกันบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก
2) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ้น
3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำให้ดีมากยิ่งขึ้น
4) เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5) เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านการชลประทานที่ประสบอุทกภัยในปี 2560
6) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง
7) สนับสนุนและขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือเกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้ คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ทำอาชีพเกษตรกรรมและประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
8) เพื่อป้องกันบรรเทาภัยอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี และสนับสนุนน้ำดิบในการผลิตประปาในเขตอำเภอหัวหิน
9) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการก่อสร้าง งานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำเพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนงาน
10) เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านน้ำตามข้อสั่งการของ นรม.ในคราวลงพื้นที่/รายการที่เสนอแก้ปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ภาคใต้
11) เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานและปริมาณเก็บกักที่ให้มากขึ้น
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชป. 71 จังหวัด จำนวน 1,585 แห่ง
1) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 17,960 ไร่
2) พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 2,142,961 ไร่
3) ครัวเรือนรับประโยชน์เพิ่มขึ้น 361,704 ครัวเรือน
4) ปริมาตรน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 14.09 ลบ.ม.
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน 2561 - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
เมษายน 2561 - กันยายน 2561

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ
1.1 จ้างงานเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
ราย
2,611
1,982
-
-
1,461
-
-
-
3,443
1.2 จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่โครงการ
กลุ่ม
88
115
-
-
2
-
-
-
117
1.3 แหล่งน้ำชลประทานปรับปรุง/ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
แห่ง
300
76
75
-
-
56
2
60
269
1.4 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
ไร่
60
-
60
-
-
-
-
-
60
1.5 พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการชลประทาน
ไร่
92,285
67,855
-
-
-
30
-
14,150
82,035
1.6 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการ
ครัวเรือน
14,611
10,832
70
-
-
30
99
1,560
12,591
2. พัฒนา ฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง
2.1 โครงการชลประทานที่ ปรับปรุง/ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
แห่ง
1,285
702
247
59
11
17
9
59
1,104
2.2 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
ไร่
17,900
-
-
3,000
-
1,500
-
7,800
12,300
2.3 พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการชลประทาน
ไร่
2,050,676
763,119
182,088
157,996
40,991
44,980
52,140
139,243
1,380,557
2.4 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการ
ครัวเรือน
347,093
168,421
37,951
18,216
3,324
5,411
4,368
17,701
255,392
2.5 ความจุ
ลบ.ม.
14.09
-
0.39
3
-
0.05
0.7
1.14
5.28
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบลงทุน)
ล้านบาท
9,966.4096
4,412.36511746
118.04650818
-
-
-
32.12
1,655.32
6,217.85162564
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ..กรมชลประทาน นางสาวนันทนา เพ็งคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล โทร. 0 2243 6928 โทรสาร 0 2241 2686 E-mail : monitoring.plan@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 08-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวพิมผกา พิมพ์สารี ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02-579-0555 โทรสาร 02-573-5511

หน่วยงานรับผิดชอบ
การยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อลดพื้นที่ปลูกยาง ลดปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู่ระบบ เป็นการลดความเสี่ยงผลกระทบด้านราคา
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกร 30,000 ราย พื้นที่ 150,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ
วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 1,508,286,400 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
เม.ย.-มิ.ย.
ราย
30,000
14,623
-
90
647
498
564
261
16,683
2. พื้นที่ยางพาราที่เข้าร่วมโครงการ
เม.ย. - พ.ค.
ไร่
150,000
93,062
-
563.29
4,094.32
3,373.82
3,412.57
1,572.73
106,078.73
3. จำนวนครั้งของการจัดประชุมชี้แจงโครงการ
เม.ย. - พ.ค.
ครั้ง
7
-
-
-
-
-
-
7
4. การสำรวจรังวัดและตัดโค่นต้นยางแล้ว
พ.ค. - ก.ค.
ราย
13,030
-
35
35
54
125
242
13,521
ไร่
150,000
69,080.25
-
189.9
188.5
330.85
792
1,357.95
71,939.45
5. การได้รับเงินอุดหนุนไร่ละ 4,000 บาท
พ.ค. - ก.ค.
- จำนวนราย
ราย
12,995
-
52
24
22
119
207
13,419
- จำนวนไร่
ไร่
150,000
68,962.55
-
296.5
130
106.75
818.2
1,193.8
71,507.8
6. จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนอาชีพแล้ว
พ.ค. - ส.ค.
ราย
11,335
-
1,141
295
26
14
12
12,823
7. การที่ได้รับเงินอุดหนุนไร่ละ 6,000 บาท
พ.ค. - ก.ย.
ไร่
60,665.55
-
5,687.85
1,491.95
149.75
89.9
59.25
68,144.25
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย
8.1 งบอุดหนุน
พ.ค. - ก.ย.
ล้านบาท
1,500
639.8435
-
36.53
12.28
1.04
3.76
5.38
698.8335
8.2 ค่าบริหารโครงการ
พ.ค. - ก.ย.
ล้านบาท
8.2864
3.748
-
0.13
0.22
0.01
0.03
0.07
4.208
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสุมนทิพย์ ปาลกะวงศ์ฯ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02 579 0614 มือถือ 086 9085763 โทรสาร 02 579 0507

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อลดพื้นที่ปลูกยาง ลดปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู่ระบบ เป็นการลดความเสี่ยงผลกระทบด้านราคา
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกร 30,000 ราย พื้นที่ 150,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ
วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 45,690,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. รับรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 61
ราย
30,000
14,623
-
-
-
-
-
-
14,623
ตรวจพบรายชื่อซ้ำซ้อน
2. เกษตรกรเข้าร่วมอบรมพัฒนาอาชีพ
ราย
14,623
13,760
-
-
-
-
-
-
13,760
2.1 ด้านพืชผัก/สมุนไพร
ราย
595
-
-
-
-
-
-
595
2.2 ด้านไม้ดอก ไม้ประดับ
ราย
30
-
-
-
-
-
-
30
2.3 ด้านพืชไร่
ราย
4,800
-
-
-
-
-
-
4,800
2.4 ด้านไม้ผล
ราย
5,229
-
-
-
-
-
-
5,229
2.5 ด้านไม้ยืนต้น
ราย
857
-
-
-
-
-
-
857
2.6 ด้านประมง
ราย
103
-
-
-
-
-
-
103
2.7 ด้านปศุสัตว์
ราย
508
-
-
-
-
-
-
508
2.8 ด้านอื่นๆ (ระบุ)
ราย
1,638
-
-
-
-
-
-
1,638
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบดำเนินงาน)
ล้านบาท
45.69
17.4106
-
-
-
-
-
-
17.4106
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสุมนทิพย์ ปาลกะวงศ์ฯ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02 579 0614 มือถือ 086 9085763 โทรสาร 02 579 0507

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ
1.1 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวให้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นรูปแบบเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม ให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้
1.2 เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และลด Supply ส่วนเกินจากตลาดที่เป็นผลให้ผลผลิตข้าวราคาตกต่ำ และไม่มีคุณภาพ
เป้าหมายของโครงการ
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อสนับสนุนให้ผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม (N) จำนวน 6,832 ไร่ (เกษตรกร 860 ราย) ในพื้นที่ 13 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 29,680,100 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. ชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ
เม.ย. - ก.ย.
จังหวัด
13
13
-
-
-
-
-
-
13
1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/เกี่ยวข้อง
ราย
65
55
-
-
-
-
-
-
55
1.2 เกษตรกร
ราย
860
772
-
-
-
-
-
-
772
2. คัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
เม.ย. - มิ.ย.
2.1 เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ราย
860
1,177
-
-
-
-
-
-
1,177
2.2 เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก
ราย
860
1,103
-
-
-
-
-
-
1,103
3. อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
มิ.ย. - ก.ค.
ราย
860
829
-
-
-
-
-
-
829
4. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้เหมาะสมกับพืชที่จะปรับเปลี่ยน
มิ.ย. - ส.ค.
ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 61 และรายงานผลเพิ่มเติม จำนวน 0.48 ไร่ ในเดือน ต.ค. 61 ไม้ผล และเกษตรผสมผสาน
4.1 พื้นที่ที่จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ไร่
6,832
7,138.5
0.48
-
-
-
-
-
7,138.98
4.2 เกษตรกรที่ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ราย
860
894
-
-
-
-
-
-
894
5. สินค้าหรือชนิดพืชที่เกษตรกรปรับเปลี่ยน
เม.ย. - ก.ย.
ชนิด
2
2
-
-
-
-
-
-
2
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบลงทุน)
เม.ย. - ก.ย.
ล้านบาท
29.6801
17.60456
-
-
-
-
-
-
17.60456
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
กรมพัฒนาที่ดิน น.ส.สุนันท์ ไวยพาลี ตำแหน่ง ผู้อำนวยกลุ่มติดตามและประเมินผล. โทร. 02 579 6297 โทรสาร 02 579 6297 E-mail pld_6@ldd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

น.ส.จริยา แสงแก้ว ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02 579 0507 โทรสาร 02 579 0507 E-mail Prog-eva@oae.go.th

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อรองรับการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยการสร้างแหล่งพืชพันธุ์ดี มีมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐ
เป้าหมายของโครงการ
จัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์พืช โดยการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จำนวน 10 ศูนย์ ประกอบด้วย จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี ชลบุรี นครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัมย์ มหาสารคาม ลำพูน และพิษณุโลก ให้สามารถผลิตพืชพันธุ์ดี (เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ท่อนพันธุ์ ต้นพันธุ์ ฯลฯ) ได้เต็มศักยภาพ
ระยะเวลาของโครงการ
พฤษภาคม - กันยายน พ.ศ. 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 268,800,600 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. ประชุมหารือการเตรียมการและการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ฯ การจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียน พร้อมทั้งจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน
พ.ค. - ก.ย.
ครั้ง
4
4
-
-
-
-
-
-
4
- ครบตามตัวชี้วัด พ.ค. - ก.ย. 61
2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
มิ.ย. - ก.ย.
ราย
150
150
-
-
-
-
-
-
150
- ครบตามตัวชี้วัด พ.ค. - ก.ย. 61
3. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
พ.ค. - ก.ย.
แห่ง
10
10
-
-
-
-
-
-
10
- ครบตามตัวชี้วัด พ.ค. - ก.ย. 61
4. ปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ์
พ.ค. - ก.ย.
รายการ
176
66
-
-
-
-
-
-
66
- งบประมาณถูกพับไป 110 รายการ
5. จัดทำแปลงพ่อแม่พันธุ์สำหรับการขยายพันธุ์พืช
พ.ค. - ก.ย.
แปลง
30
30
-
-
-
-
-
-
30
- ครบตามตัวชี้วัด พ.ค. - ก.ย. 61
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
พ.ค. - ก.ย.
ล้านบาท
268.8006
37.5092
-
-
6.102
-
-
-
43.6112
บางรายการยังไม่ถึงรอบการตรวจรับงาน บางส่วนอยู่ระหว่างเบิกงวดที่ 1
6.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
38.3882
31.7502
-
-
-
-
-
-
31.7502
เปลี่ยนเป้าหมายงบลงทุนเหลือ 70,770,695 บาท เนื่องจากงบถูกพับ
6.2 งบลงทุน
ล้านบาท
230.4124
5.759
-
-
6.102
-
-
-
11.861
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายธรรมจรรย์ ตุลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 02 579 0507 โทรสาร 02 579 0507 E-mail Prog-eva@oae.go.th

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 2. เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวประเภทอาหาร ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ
เป้าหมายของโครงการ
1. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับศูนย์ 18 กลุ่ม 2. กลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 8 กลุ่ม
ระยะเวลาของโครงการ
วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
45.3620 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
ดำเนินการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
1.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
1) สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
1.1) เครื่องเกี่ยวนวดข้าว
เม.ย. - ก.ย. 61
เครื่อง
18
17
-
1
-
-
-
-
18
1.2) ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
เม.ย. - ก.ย. 61
ชุด
18
18
-
-
-
-
-
-
18
2) อบรมการบริหารจัดการกลุ่ม และวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
เม.ย. - ก.ย. 61
ราย
1,800
1,800
-
-
-
-
-
-
1,800
2.1) หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าว
ราย
900
900
-
-
-
-
-
-
900
2.2) หลักสูตร วิทยาการเมล็ดพันธุ์
ราย
900
900
-
-
-
-
-
-
900
1.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพตลาดเฉพาะ
1) สนับสนุนเครื่องมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว
เม.ย. - ก.ย. 61
เครื่อง
88
15
-
73
-
-
-
-
88
2) อบรมการใช้เครื่องมือและบำรุงรักษา
เม.ย. - ก.ย. 61
ราย
160
160
-
-
-
-
-
-
160
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
45.362
29.51409
-
-
8.935
-
-
-
38.44909
2.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
เม.ย. - ก.ย. 61
ล้านบาท
32.814
28.092318
-
-
1.435
-
-
-
29.527318
2.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภายตลาดเฉพาะ
เม.ย. - ก.ย. 61
ล้านบาท
12.548
1.421772
-
-
7.5
-
-
-
8.921772
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวสุรีพร ยองรัมย์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02 579 0507 มือถือ 083 7456737 โทรสาร 02 579 0507 E-mail : depp@oae.go.th
นางนภวรรณ ออรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 025790507 มือถือ 0899695156

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกร โนการเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดีที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน (วก.)
เป้าหมายของโครงการ
เมล็ดพันธุ์ดี ชั้นพันธุ์ขยาย ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวม 790 ตัน
เกษตรกร 42 กลุ่ม 1,035 ราย 6,547 ไร่ ใน 16 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 109.2256 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. ประชุมชี้แจงวางแผน
เม.ย.
ครั้ง
3
4
-
-
-
-
-
-
4
1) ในช่วง ก.ค.-ส.ค. มีฝนตกชุกทำให้เกษตรกร ผู้ผลิตถั่วลิสง จ.อุตรดิตถ์ ยกเลิกการผลิตจำนวน 17 ราย/26 ไร่ คงเหลือเกษตรกรเครือข่ายจำนวน 977 ราย/6,550 ไร่
2. สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
เม.ย. - ธ.ค.
กลุ่ม
43
43
-
-
-
-
-
-
43
ราย
1,035
977
-
-
-
-
-
-
977
จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
พ.ค. - มิ.ย.
ราย
1,035
1,049
-
-
-
-
-
-
1,049
2) หลังการเก็บเกี่ยวและปรับปรุงสภาพได้เมล็ดพันธุ์รวมทั้งสิ้น 636.870 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 78.97 ของเป้าหมาย จำแนกเป็น ถั่วเหลือง 243.312 ตัน
ไร่
6,242
6,550
-
-
-
-
-
-
6,550
ถั่วเขียว 299.020 ตัน ถั่วลิสง 78.038 ตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 16.50 ตัน
3. การผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย
3.1 ถั่วเหลือง
ก.ค. - ธ.ค.
ราย
260
212
-
-
-
-
-
-
212
ไร่
1,950
2,093.5
-
-
-
-
-
-
2,093.5
ตัน
320
-
-
-
-
172.254
71.058
-
243.312
3.2 ถั่วเขียว
พ.ค. - ธ.ค.
ราย
230
243
-
-
-
-
-
-
243
ไร่
3,150
3,383.5
-
-
-
-
-
-
3,383.5
ตัน
320
-
109.02
-
-
190
-
-
299.02
3.3 ถั่วลิสง
ก.ค. - ธ.ค.
ราย
525
502
-
-
-
-
-
-
502
3) สาเหตุที่ทำให้ไม่ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ ตามเป้าหมายเนื่องจาก เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการบางส่วนเป็นเกษตรกรรายใหม่
ไร่
1,060
991
-
-
-
-
-
-
991
ยังไม่มีทักษะและความชำนาญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ประกอบกับช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวมีฝนตกหนัก น้ำท่วมแปลง ทำให้ผลผลิตที่ได้ขาดคุณภาพตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์
ตัน
150
-
5.3111
-
-
72.7269
5.311
-
78.038
4. การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เม.ย. - ก.ย.
ราย
20
20
-
-
-
-
-
-
20
4.1 เมล็ดพันธุ์หลัก
ไร่
82
82
-
-
-
-
-
-
82
ตัน
16.5
-
16.5
-
-
-
-
-
16.5
5. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ
เม.ย. - ก.ย.
เครื่อง
101
97
-
-
-
-
-
-
97
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
พ.ค. - ธ.ค.
ล้านบาท
109.2256
54.5038
1.3866
9.6773
3.2378
4.8039
14.0507
2.956
90.6161
1) ณ 28 ก.ย.61 เงินคงเหลือ คืนคลัง 1.6687 ลบ.
6.1 งบดำเนินงาน
พ.ค. - ธ.ค.
ล้านบาท
47.4076
35.1508
0.663
0.13
0.8908
3.7185
1.5176
-
42.0707
6.2 งบลงทุน
ก.ย.
ล้านบาท
61.818
19.353
0.7236
9.5473
2.347
1.0854
12.5331
2.956
48.5454
3) งบดำเนินงานกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี (หลังอุทธรณ์เสร็จสิ้นถูกพับไป 4.9376 ลบ.) กันได้ 6.9199 ลบ.เบิกจ่ายแล้ว 6.9199 ลบ.
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวสุรีพร ยองรัมย์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02 579 0507 มือถือ 083 7456737 โทรสาร 02 579 0507 E-mail : depp@oae.go.th
นางนภวรรณ ออรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 025790507 มือถือ 0899695156

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีและเพิ่มประสิทธิภาพสัตว์ และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง
เป้าหมายของโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พันธุ์ดีในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ 38 แห่ง และจำหน่ายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายในพื้นที่ 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน – กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 140,000,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. จำนวนแม่พันธุ์ที่เลี้ยงเพื่อผลิตลูกจำหน่ายให้เกษตรกร
ตัว
25,169
25,169
-
-
-
-
-
-
25,169
การผลิตสัตว์พันธุ์ดีต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจากมีช่วงระยะเวลาการตั้งท้องและการดูแลในระยะแรกเพื่อให้พันธุ์สัตว์มีความสมบูรณ์และแข็งแรง ก่อนที่จะจำหน่ายให้กับเกษตรกร
2. จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้และจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาที่กรมปศุสัตว์กำหนด
ราย
18,800
612
329
145
762
465
614
354
3,281
3. จำนวนลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่พันธุ์ตามโครงการ (ภายในเดือนกันยายน 2561)
ตัว
1,838,488
24,116
25,403
22,258
28,206
37,269
31,950
24,212
193,414
4. น้ำเชื้อสุกรที่ผลิตได้
โด๊ส
3,000
2,531
131
318
375
494
116
107
4,072
5. น้ำเชื้อสุกรที่จำหน่ายให้กับเกษตรกร
โด๊ส
3,000
2,178
131
238
228
370
116
107
3,368
ราย
200
186
-
-
10
17
10
9
232
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
140
115.765
13.9047
3.07
0.9
0.5
2.95
1.45
138.5297
6.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
94.86
74.305
6.3447
1.91
0.71
0.5
-
1.24
85.0097
6.2 งบลงทุน
ล้านบาท
45.14
41.46
7.56
1.16
0.19
-
2.95
0.2
53.52
หมายเหตุ
1) จำหน่ายพันธุ์สัตว์ จากเดิม จำนวน 204 ราย/35,289 ตัว ปรับเป็น จำนวน 69 ราย/1,589 ตัว
2) น้ำเชื้อสุกรที่ผลิตได้ จากเดิม จำนวน 700 โด๊ส ปรับเป็น จำนวน 740 โด๊ส
3) จำหน่ายน้ำเชื้อสุกร จากเดิม จำนวน 97 ราย/626 โด๊ส ปรับเป็น จำนวน 101 ราย/666 โด๊ส เนื่องจากศูนย์วิจัยฯ (หน่วยปฏิบัติ) มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการรายงานผลการจำหน่ายพันธุ์สัตว์ของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยนำผลงานการจำหน่ายพันธุ์สัตว์ในงบปกติประจำปี 2561 ซึ่งยังไม่ได้ปรับราคาลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 นำมารายงานในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทำให้มีผลงานสูงกว่าความเป็นจริง

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายบริพัตร เถาลอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0-2940-5387 โทรสาร 0-2579-2670 E-mail jung_bori@hotmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เกษตรกรสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว
2) เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถสร้างรายได้ และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป้าหมายของโครงการ
9,101 ชุมชนๆละ 200 ราย รวม 1,820,200 ราย ใน 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
พฤษภาคม - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
งบประมาณจำนวน 5,278,394,100 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1
24 พ.ค.61
9,101
9,101
-
-
-
-
-
-
9,101
กันเงินเหลื่อมปีในการติดตามการดำเนินงานโครงการของกลุ่มย่อยในชุมชนให้คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ
2. รับสมัครเกษตรกร
6 ก.ค.61
ราย
1,820,200
1,632,422
-
-
-
-
-
-
1,632,422
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการและกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
3. ฝึกอบรมเกษตรกร
20 ก.ค.61
ราย
1,820,200
1,620,265
-
-
-
-
-
-
1,620,265
เพื่อให้ขับเคลื่อน กำกับติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
4. จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2
24 ก.ค.61
ชุมชน
9,101
9,094
-
-
-
-
-
-
9,094
ที่กำหนดรวมถึงสรุปผล การประเมินผล จัดทำรายงาน ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ที่เป็นรูปธรรม สร้างความเข้มแข็ง
5. พัฒนากลุ่มเกษตรกร
20 ก.ย.61
กลุ่ม
9,101
24,988
-
-
-
-
-
-
24,988
จากภายใน ในระบบฐานรากของระบบเกษตรกรของประเทศสร้างความมั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป
6. ติดตามตรวจสอบบัญชี (ตช.)
ก.ย.61
กลุ่ม
9,101
-
-
-
-
-
-
-
-
7. ประชุมสัมมนา ติดตาม
สรุปและแสดงผลความสำเร็จ
ของการดำเนินงานโครงการฯ
7.1 ระดับจังหวัด
จังหวัด
77
-
-
-
-
-
-
-
-
7.2 ระดับเขต
เขต
9
-
-
-
-
-
-
-
-
7.3 ระดับประเทศ
งาน
1
-
-
-
-
-
-
-
-
8. ติดตาม/ประเมินผลการดำเนิน
งานโครงการ
8.1 คณะกรรมการฯระดับอำเภอ
อำเภอ
882
-
-
-
-
-
-
-
-
8.2 ส่วนกลาง
-
-
-
-
-
-
-
-
8.3 ระดับเขต
เขต
9
-
-
-
-
-
-
-
-
8.4 จังหวัด
จังหวัด
77
-
-
-
-
-
-
-
-
9. ประชาสัมพันธ์
9.1 ระดับเขต
เขต
9
-
-
-
-
-
-
-
-
9.2 ระดับจังหวัด
จังหวัด
77
-
-
-
-
-
-
-
-
10. บริหารจัดการโครงการ
10.1 ส่วนกลาง
หมายเหตุ : เดือนตุลาคมอยู่ระหว่างโอนงบประมาณให้จังหวัด
11 .การจัดทำเอกสารสรุปผลโครงการ
เล่ม
11,000
-
-
-
-
-
-
-
-
12. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
5278.3941
5278.39
-
-
-
-
-
-
5278.39
12.1 งบดำเนินงาน
พ.ค - ก.ย 61
ล้านบาท
2548.0941
2548.09
-
-
-
-
-
-
2548.09
12.2 งบเงินอุดหนุน
พ.ค - ก.ย 62
ล้านบาท
2730.3
2730.3
-
-
-
-
-
-
2730.3
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อให้บริการหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 แก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ โดยการจัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและสัตว์น้ำอื่น
เป้าหมายของโครงการ
จัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ จำนวน 20 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 9,800,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. จำนวนศูนย์ที่จัดตั้งขึ้น
เม.ย. - ก.ย. 61
แห่ง
20
20
-
-
-
-
-
-
20
- มีการปรับเปลี่ยนจากเดิม ชมรมโรงเพาะฟักตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น ชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดราชบุรี
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินอุดหนุน)
เม.ย. - ก.ย. 61
ล้านบาท
9.8
9.8
-
-
-
-
-
-
9.8
- ในภาพรวมโครงการ สามารถแจกจ่าย ปม.1 ให้แก่เกษตรกรแล้ว 4,321 ราย ปริมาณ 32,269,260 มิลลิลิตร
หมายเหตุ
1/ - กพช. ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ แก่กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ กรุงเทพฯ
- กพช. ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ จำนวน 100 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ
- กลุ่มเกษตรกรจัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนการดำเนินงานและติดตามผล จำนวน 20 แห่ง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้อนุมัติแผนการดำเนินการของกลุ่มเกษตรกรทั้ง 20 แห่งเรียบร้อยแล้ว

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่อาสาปศุสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและแพะ
2. เพื่อเพิ่มปริมาณโคเนื้อและแพะ ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
เป้าหมายของโครงการ
1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผสมเทียมให้กับอาสาปศุสัตว์ จำนวน 4,100 ราย
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและแพะโดยอาสาผสมเทียม 100,000 ราย
ระยะเวลาของโครงการ
พฤษภาคม - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 518,900,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. จำนวนเกษตรกรที่สมัครเป็นอาสาผสมเทียมปศุสัตว์
ราย
4,100
4,100
-
-
-
4,100
1. งบประมาณได้รับจัดสรรล่าช้า ทำให้ต้องมีการปรับแผนการฝึกอบรมอาสาผสมเทียมและระยะเวลาในการฝึกอบรมค่อนข้างนาน (15 วัน)
1.1 จำนวนเกษตรกรที่สมัครเป็นอาสาผสมเทียมโคเนื้อ
ราย
4,000
4,000
-
-
-
-
4,000
1.2 จำนวนเกษตรกรที่สมัครเป็นอาสาผสมเทียมแพะ
ราย
100
100
-
-
-
-
100
2. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นอาสาปศุสัตว์
ราย
4,100
4,100
-
-
-
-
4,100
2. การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การเกษตร (ถังบรรจุน้ำเชื้อ) มีการร้องเรียนและอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลาง ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้ากว่าแผน
2.1 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อ
ราย
4,000
4,000
-
-
-
-
4,000
2.2 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมแพะ
ราย
100
100
-
-
-
-
100
3. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพจากการให้บริการของอาสาปศุสัตว์
ราย
100,000
13,849
1,506
4,921
6,079
12,670
5,812
18,165
63,002
4. จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการบริการผสมเทียม
ตัว
525,000
15,688
6,161
24,061
24,089
42,796
10,427
34,239
157,461
4.1 จำนวนโคเนื้อที่ได้รับการบริการผสมเทียม
ตัว
500,000
15,506
5,978
23,859
23,425
40,773
9,844
33,594
152,979
4.2 จำนวนแพะที่ได้รับการบริการผสมเทียม
ตัว
25,000
182
183
202
664
2,023
583
645
4,482
5. การผลิตน้ำเชื้อปศุสัตว์พันธุ์ดี
โด๊ส
1,050,000
212,979
59,254
65,714
26,829
47,128
54,425
48,413
514,742
5.1 จำนวนการผลิตน้ำเชื้อโคเนื้อ
โด๊ส
1,000,000
198,409
56,937
63,170
22,793
38,207
49,181
39,200
467,897
5.2 จำนวนการผลิตน้ำเชื้อแพะ
โด๊ส
50,000
14,570
2,317
2,544
4,036
8,921
5,244
9,213
46,845
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
518.9
217.2654
51.9255
31.5127
10.126
0.2894
0.2642
5.3513
316.7345
1. ก่อหนี้ผูกพันแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 17.1450 ล้านบาท
6.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
330.765
200.8256
26.388
20.6495
2.7642
0.2894
0.2642
0.2823
251.4632
2. อยู่ระหว่างอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลาง 172.9483 ล้านบาท
6.2 งบลงทุน
ล้านบาท
118.135
16.4398
25.5375
10.8632
7.3618
-
-
5.069
65.2713
หมายเหตุ
1/ แผนการฝึกอบรมอาสาผสมเทียมจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
2/ เจ้าหน้าที่อาสาผสมเทียม สามารถให้บริการผสมเทียมหลังจากผ่านการฝึกอบรมและมีใบรับรองจากสัตวแพทยสภา โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561
3/ รายการงบลงทุน

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. สร้างเครือข่ายการผลิตขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มีศักยภาพในการผลิตชีวภัณฑ์ สามารถผลิตชีวภัณฑ์เพื่อใช้เอง และผลิตเพื่อขายได้ เป็นการสร้างงานให้กับเกษตรกรทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมการใช้และการผลิตชีวภัณฑ์ลงสู่กลุ่มเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ส่งผลให้มีแหล่งผลิตพืชปลอดภัยในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น
3. พัฒนาศูนย์เครือข่ายของกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นศูนย์ผลิตและกระจายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชที่มีคุณภาพให้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกร 2,500 ราย จากกลุ่มเกษตรกรและ ศพก. ในพื้นที่ ผ่านศูนย์เครือข่ายของกรมวิชาการเกษตร
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 24,499,200 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. จำนวนผู้ที่ผ่านการอบรม
1) ผลการติดตามมีเกษตรกรที่สามารถผลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง รวม 80 ราย และมีอีก17 กลุ่ม ที่มีศักยภาพผลิต
1.1 เกษตรกร
พ.ค. - มิ.ย. 61
ราย
2,500
2,539
-
-
-
-
-
-
2,539
1.2 นักวิชาการ และ พรก.
เม.ย. ๖๑
ราย
100
100
-
-
-
-
-
-
100
2. จำนวนเกษตรกรที่ผลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง
มิ.ย. - ก.ย. 61
ราย
60
58
12
3
-
7
-
-
80
2) ศูนย์ที่จัดตั้งมีความพร้อมในการผลิตชีวภัณฑ์
3. จำนวนศูนย์ผลิตและแหล่งกระจายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ที่จัดตั้งขึ้น
พ.ค. - ก.ย. 61
แห่ง
24
24
-
-
-
-
-
-
24
3) มีการติดตามศักยภาพการผลิตหลังสิ้นสุดการดำเนินงาน
4. จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี
พ.ค. - ก.ค. 61
ครั้ง
19
22
-
-
-
-
-
-
22
4) ณ 28 ก.ย. 61 มีเงินคงเหลือคืนคลัง 2.0679 ลบ.
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย
เม.ย. - ก.ย. 61
ล้านบาท
24.4992
21.6269
-
-
-
-
-
-
21.6269
5) กันเงินเหลื่อมปี 0.30 ลบ.
5.1 งบดำเนินงาน
เม.ย. - ก.ย. 61
ล้านบาท
16.6462
14.2783
-
-
-
-
-
-
14.2783
5.2 งบลงทุน
เม.ย. - ก.ย. 61
ล้านบาท
7.853
7.3486
-
-
-
-
-
-
7.3486
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 2) เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพได้
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 36 จังหวัด กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 12,910 ราย
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 23,239,000.00 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. อบรมถ่ายทอดความรู้แก่ครูบัญชีอาสาที่เข้าร่วมโครงการ
พ.ค. - มิ.ย. 61
ราย
431
432
-
-
-
-
-
-
432
ไม่ได้ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยครูบัญชี
พ.ค. - มิ.ย. 61
ราย
12,910
10,199
-
-
-
-
-
-
10,199
3. นำเกษตรกรดูงานเกษตรกรต้นแบบที่สร้างความเข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ค. - มิ.ย. 61
ราย
12,910
9,781
-
-
-
-
-
-
9,781
4. จ้างเหมาลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล
มิ.ย. - ก.ย. 61
ราย
50
47
-
-
-
-
-
-
47
5. กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีโดยครูบัญชี
ก.ค. - ก.ย. 61
ราย
5,164
10,104
-
-
-
-
-
-
10,104
6. ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี
ส.ค. - ก.ย. 61
ราย
5,164
8,236
-
-
-
-
-
-
8,236
7. ติดตามประเมินผล การจัดทำบัญชีของกลุ่มเป้าหมาย
ก.ย. 61
ราย
310
441
-
-
-
-
-
-
441
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบดำเนินงาน)
พ.ค. - ก.ย. 61
ล้านบาท
23.239
18.0362
-
-
-
-
-
-
18.0362
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวอุรัสยา แก้วคำ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม 2) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้การอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน มีความรู้สำนึกรักในแผ่นดินตามศาสตร์พระราชา 3) พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
เป้าหมายของโครงการ
1) เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย คทช. จำนวน 12,910 ราย
2) อาคารสำนักงานสหกรณ์ จำนวน 8 แห่ง
3) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง
4) ปรับปรุงโกดังเก็บผลผลิต และก่อสร้างโรงเรือนแปรรูป 1 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 22,278,900 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
พ.ค. - ก.ย. 61
ราย
12,910
10,778
-
-
-
-
-
-
10,778
- การอบรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายเนื่องจากเกษตรกรเป้าหมายที่ได้ให้ความรู้ในการเข้ารับการอบรมบางส่วน ไม่ได้อยู่ในพื้นที่
ไม่สามารถติดต่อได้ ประกอบกับเกษตรกรบางราย มีภารกิจส่วนตัว มีความยากลำบากในการเดินทางเพราะพื้นที่ห่างไกล จึงไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้
2.1 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
พ.ค. - ก.ย. 61
แห่ง
6
-
-
-
-
-
-
-
-
- จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
แห่ง
6
6
-
-
-
-
-
-
6
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา
แห่ง
6
-
-
-
-
1
2
-
1
- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
แห่ง
6
-
2
-
-
1
1
-
4
สหกรณ์ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
2.2 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
พ.ค. - ก.ย. 61
แห่ง
1
-
-
-
-
-
-
-
-
- จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
แห่ง
1
1
-
-
-
-
-
-
-
รายการ
3
3
-
-
-
-
-
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์
แห่ง
1
1
-
-
-
-
-
-
-
รายการ
3
3
-
-
-
-
-
-
-
- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
แห่ง
1
-
-
1
-
-
-
-
1
รายการ
3
-
-
3
-
-
-
-
3
2.3 ก่อสร้างโรงเรือนผลิตอาหารพร้อมห้องน้ำ
พ.ค. - ก.ย. 61
แห่ง
1
-
-
-
-
-
-
-
-
- จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
แห่ง
1
1
-
-
-
-
-
-
-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์
แห่ง
1
1
-
-
-
-
-
-
-
- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
แห่ง
1
-
-
1
-
-
-
-
1
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
22.2789
15.9711
-
-
-
-
-
-
15.9711
- โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละสหกรณ์
3.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
3.9239
3.6092
-
-
-
-
-
-
3.6092
3.2 เงินอุดหนุน
ล้านบาท
18.355
12.3556
-
-
-
-
-
-
12.3556
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวอุรัสยา แก้วคำ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการจัดการพื้นที่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
2) เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านการเรียนรู้ได้นำความรู้มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง
เป้าหมายของโครงการ
1) เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 1,300 ราย
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน 2561 - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 7.8286 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. จำนวนเกษตรกรที่พาไปศึกษาดูงาน
ราย
1,300
528
-
-
-
-
-
-
528
ไม่ได้ดำเนินการต่อในปีงบประมาณพ.ศ. 2562
2. สนับสนุนสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร
ราย
1,300
528
-
-
-
-
-
-
528
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
7.8286
2.070132
-
-
-
-
-
-
2.070132
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 08-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวอุรัสยา แก้วคำ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02-579-0555 โทรสาร 02-573-5511 E-mail uratsaya_b

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้มีอาชีพที่มั่นคงโดยการรวมกลุ่มผลิต
2) ลดการบุกรุกพื้นที่ป่าและสร้างป่าต้นน้ำในเขตภาคเหนือ
3) สนับสนุนการผลิตเส้นไหมในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าเส้นไหมต่างประเทศและการขาดดุล
4) สนับสนุนการส่งออกสินค้าและวัตถุดิบ ด้านหม่อนไหมเชิงการค้าระหว่างประเทศ
5) สร้างกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน
เป้าหมายของโครงการ
1) สร้างพื้นที่ปลูกหม่อนเพื่อเลี้ยงไหม (ในพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ทำกิน) จำนวน 2,400 ไร่ โดยแบ่งเป็นการผลิตไหมอุตสาหกรรม จำนวน 600 ไร่
2) ส่งเสริมเกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมที่ต้องการขยายพื้นที่ จำนวน 800 ราย โดยแบ่งเป็นเกษตรกรผลิตไหมอุตสาหกรรม จำนวน 2
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน 2561 - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 45.3875 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. คัดเลือกเกษตรกร/พื้นที่เป้าหมาย
เม.ย. - มิ.ย. 61
ราย
800
800
-
-
-
-
-
-
800
2. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
มิ.ย. - ส.ค. 61
ราย
800
800
-
-
-
-
-
-
800
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ราย
800
800
-
-
-
-
-
-
800
4. ขยายแปลงและจัดทำระบบน้ำ
แห่ง
4
-
-
-
4
-
-
-
4
5. สนับสนุนโรงเลี้ยงไหม
ราย
800
800
-
-
-
-
-
-
800
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
45.3875
27.9193
3.8292
-
10.06
-
-
-
41.8085
6.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
13.16
10.765
-
-
-
-
-
-
10.765
6.2 งบลงทุน
ล้านบาท
16.2275
1.1543
3.8292
-
10.06
-
-
-
15.0435
6.3 เงินอุดหนุน
ล้านบาท
16
16
-
-
-
-
-
-
16
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 08-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวอุรัสยา แก้วคำ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02-579-0555 โทรสาร 02-573-5511 E-mail uratsaya_b

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนา Young Smart Farmer ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ฐานข้อมูล (Big Data) และเครือข่ายในการทำธุรกิจเกษตรและเป็นผู้นำด้านเกษตร 4.0
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่การเกษตรตามมาตรฐานสินค้าและการตลาดสากล
3. เพื่อสร้างและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นศูนย์ต้นแบบในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ รวมถึงการเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ธุรกิจเกษตร ฐานข้อมูล (Big Data) และการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตร
เป้าหมายของโครงการ
1. Young Smart Farmer จำนวน 4,850 ราย
2. ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 77 ศูนย์
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน - 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 66,690,500 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
ไม่ได้ดำเนินการต่อในปี 2562
1.1 พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
- อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ (2 ครั้ง)
พ.ค. - มิ.ย.61
ราย
3,850
3,105
-
-
-
-
-
-
3,105
1.2 พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
- อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
พ.ค. - มิ.ย.61
ราย
900
546
-
-
-
-
-
-
546
1.3 พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่สากล
- อบรมหลักสูตรมาตรฐานสินค้าเกษตรและการตลาดสากล
มิ.ย. - ก.ค.61
ราย
100
91
-
-
-
-
-
-
91
2. พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
2.1 ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฯ
พ.ค. - ก.ย.61
ศูนย์
50
22
-
-
-
-
-
-
22
2.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนรู้ของศูนย์ฯ
พ.ค. - ก.ย.61
ศูนย์
77
33
-
-
-
-
-
-
33
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบดำเนินงาน)
ล้านบาท
66.69
31.04
-
-
-
-
-
-
31.04
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

น.ส. ศรัญญา พันธ์ดนตรี ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02 579 0614 มือถือ 082 806 1454 โทรสาร 02 579 0507 E-mail saranyaph26@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านจัดเก็บผลผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์อี่นที่จำเป็น เพื่อการรวบรวม การเก็บรักษาและสร้างเสถียรภาพด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง
2. เพื่อให้สถาบันเกษตรกรเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตรายใหญ่ของเกษตรกรสมาชิกในการสร้างระบบกลไกผลผลิตเกินความต้องการของตลาดด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายของโครงการ
1. สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและการตลาดสินค้าพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง
2. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น ประกอบด้วย ฉาง โกดัง ไซโล ลานตาก เครื่องอบลดความชื้น เครื่องชั่ง และเครื่องสีข้าวโพด
ระยะเวลาของโครงการ
ปี 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 1,017.9172 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
พ.ค.61 - มี.ค. 62
แห่ง
146
146
-
-
-
-
-
-
146
- สนับสนุนอุปกรณ์ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานให้สหกรณ์40 จังหวัด 146 สหกรณ์ 271 รายการ (สกก.ศรีประจันต์ จก. ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันวันที่ 11 พ.ย. 61 จึงถูกพับไปตาม พ.ร.บ. 61 1 จำนวน 1,409,200 บาท
2. กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
พ.ค.61 - มี.ค. 62
และสกก.เมืองตรอน จก. ยกเลิกรับการสนับสนุน เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบแปลน 18.423 ลบ. และได้ส่งคืนเงินเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว วันที่ 8 ก.พ. 62)
2.1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนด
แห่ง
146
146
-
-
-
-
-
-
146
รายการ
273
273
-
-
-
-
-
-
273
2.2 จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
แห่ง
146
146
-
-
-
-
-
-
146
รายการ
273
255
17
-1
-
-
-1
-
271
2.3 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา
แห่ง
146
-
-
-
-
-
29
-
29
รายการ
271
-
-
-
-
-
49
-
49
2.4 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
แห่ง
146
15
-
-
46
67
4
-
132
รายการ
271
21
-
-
75
114
12
-
222
3. ส่งเสริมแนะนำและติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกิจ/กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
แห่ง
146
27
-
-
19
23
7
-
76
- สหกรณ์ในส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับงวดงานตามสัญญาจ้าง
3.2 การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แห่ง
146
-
-
-
52
11
9
-
72
- การรวบรวมผลผลิตในสินค้า ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง
ตัน
700,000
-
-
-
133,910
28,536
45,965
-
208,411
3.3 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
ราย
-
-
-
38,040
23,458
28,996
-
90,494
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
1,074.9805
962.2565
101.0608
-
-
-
-18.423
-
1,044.8943
สกก.เมืองตรอน จก. ยกเลิกรับการสนับสนุน เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบแปลน
4.1 เงินอุดหนุน
ล้านบาท
1,017.9172
-
-
-
-
-
-
-
-
18.423 ลบ. และคืนเงินเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว 8 ก.พ. 62)
4.2 งบเพิ่มเติม
ล้านบาท
57.0633
-
-
-
-
-
-
-
-
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

ว่าที่ ร.ต.นัตฐวุฒิ พรมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 092-420-4422 โทรสาร 02-579-0507 E-mail nattawut.pro@oae.go.th

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. เพื่อสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแปรรูป การตลาดแก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานสินค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน
เป้าหมายของโครงการ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภาคการเกษตรที่ดำเนินุรกิจรวบรวมสินค้าเกษตร และดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร อาทิ ข้าว ผัก ผลไม้ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ประมง และปศุสัตว์ รวม 99 แห่ง ในพื้นที่ 42 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
ปี 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 410.9081 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
พ.ค. - ก.ย.
แห่ง
99
101
-
-
-
-
-
-
101
รายการ
242
241
-
-
-
-
-
-
241
2. กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
พ.ค. - ก.ย.
- ปรับระยะเวลาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2.1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนด
แห่ง
99
101
-
-
-
-
-
-
101
รายการ
242
241
-
-2
-
-
-
-
239
สนับสนุนอุปกรณ์ฯ ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่ 46 จังหวัด 98 สหกรณ 3 กลุ่มเกษตรกร 239 รายการ
2.2 จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
แห่ง
99
101
-
-
-
-
-
-
101
รายการ
242
236
-
3
-
-
-
-
239
2.3 ดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา
แห่ง
99
96
-
-
-
5
-
-
101
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ ตามสัญญา 19 สหกรณ์ 37 รายการ
รายการ
242
230
-
3
-
6
-
-
239
2.4 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
แห่ง
99
69
-
-
-
14
4
-
87
รายการ
242
115
-
-
-
78
9
-
202
3. ส่งเสริมแนะนำและติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
ส.ค. - ก.ย.
3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกิจ/กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
แห่ง
99
55
-
-
-
-
-
-
55
- สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับงวดงานตามสัญญาจ้าง
3.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
แห่ง
99
10
-
-
13
26
8
-
57
1) ปริมาณการรวบรวมผลผลิต (รวม)
กิโลกรัม
-
1,927,348
-
-
2,767,004
10,383,018
20,830,421
-
35,907,791
- การรวบรวมผลผลิตในสินค้าเกษตร อาทิ ข้าว ผัก ผลไม้ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ประมง
2) มูลค่าการรวบรวมผลผลิต (รวม)
บาท
-
33,485,118
-
-
59,591,904
207,614,271
318,950,178
-
619,641,471
3) ปริมาณการแปรรูป/จำหน่าย (รวม)
กิโลกรัม
-
878,187
-
-
324,041
1,446,866
1,753,387
-
4,402,481
4) มูลค่าการแปรรูป/จำหน่าย (รวม)
บาท
-
18,610,456
-
-
5,483,124
42,674,735
16,533,269
-
83,301,584
5) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
ราย
-
4,028
-
-
4,666
9,527
7,267
-
25,488
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
พ.ค. - ก.ย.
ล้านบาท
410.9081
386.37978
6.6118
-
-
-
-
-
392.99158
- เงินโอนเข้าบัญชีสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละสหกรณ์
4.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
0.2875
0.2726
-
-
-
-
-
-
0.2726
4.2 เงินอุดหนุน
ล้านบาท
410.6206
386.10718
6.6118
-
-
-
-
-
392.71898
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายธรรมจรรย์ ตุลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 02 579 0507 โทรสาร 02 579 0507 E-mail Prog-eva@oae.go.th

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกรดำเนินธุรกิจยางพารา ก่อสร้าง จัดซื้อ จัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บ รวบรวม แปรรูปยางพารา
2. เพื่อพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราของสถาบันเกษตรกร ช่วยยกระดับราคายางพาราในประเทศ
เป้าหมายของโครงการ
1. เพื่อสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานและสนับสนุนอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางพาราขั้นต้นและขั้นกลางของสถาบันเกษตรกร จำนวน 56 แห่ง
2. สนับสนุนอุปกรณ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราของสถาบันเกษตรกร จำนวน 6 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 340.429 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
2561
แห่ง
62
58
-
-
-
-
-
-
58
- ปรับระยะเวลาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสัญญาที่สหกรณ์ดำเนินการ
2. กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2.1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนด
แห่ง
58
58
-
-
-
-
-
-
58
- สนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานให้แก่สหกรณ์ ในพื้นที่ 23 จังหวัด 55 สหกรณ์ 3 กลุ่มเกษตรกร 133 รายการ
รายการ
133
133
-
-
-
-
-
-
133
2.2 จัดหาผู้รับจ้างแล้ว
แห่ง
58
58
-
-
-
-
-
-
58
รายการ
133
133
-
-
-
-
-
-
133
2.3 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา
แห่ง
58
57
-
-
-
13
-
-
13
รายการ
133
129
-
-
-
23
-
-
23
- สหกรณ์แต่ละแห่งได้รับการสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บ รวบรวมแปรรูปยางพารา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
2.4 ดำเนินการเสร็จตามสัญญา
แห่ง
58
42
-
-
-
10
-
-
52
แปรรูปยางพาราขั้นต้นและขั้นกลางหลายรายการ
รายการ
133
71
-
-
-
39
-
-
110
3. ส่งเสริมแนะนำและติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกิจ/กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
แห่ง
58
31
-
-
-
-
-
-
31
3.2 การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ตัน
150,000
1,007.922
-
-
17,738.7
9,040.1
-
-
27,786.722
3.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า
แห่ง
58
6
-
-
-
-
-
-
6
บาท
-
15,680,730.6
-
-
29,339,000
-
-
-
45,019,730.6
3.4 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
ราย
-
2,754
-
-
5,969
6,435
-
-
15,158
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินอุดหนุน)
ล้านบาท
340.429
270.0867
-
-
-
-
-
-
270.0867
- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 340.4299 ล้านบาท
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวพัชรินทร์ เกื้อกิจ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 02 579 0507 โทรสาร 02 579 0507 E-mail :deppe@oae.go.th นางนภวรรณ ออรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 025790507 มือถือ 0899695156

หน่วยงานรับผิดชอบ
การยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ โดยส่งมอบให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์
2) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยา
3) เพื่อลดผลกระทบต่อราคายางพาราภายในประเทศ เป็นการรักษาเสถียรภาพราคายาง
เป้าหมายของโครงการ
(ระบุเป้าหมายของหน่วยงาน)
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
80 ล้านบาท (ค่าบริหารโครงการ)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. จัดทำหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหารจัดการโครงการ
ม.ค. 61
เรื่อง
1
1
-
-
-
-
-
-
1
จัดทำแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน ม.ค. 61
2. ชี้แจงหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหารจัดการกับกลุ่มเป้าหมาย
ม.ค. - มี.ค. 61
ครั้ง
6
6
-
-
-
-
-
-
6
ราย
510
510
-
-
-
-
-
-
510
2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ครั้ง
6
6
-
-
-
-
-
-
6
ราย
90
90
-
-
-
-
-
-
90
2.2 เกษตรกร
ครั้ง
6
6
-
-
-
-
-
-
6
ราย
420
420
-
-
-
-
-
-
420
3. จำนวนโรงงานแปรรูป/ปริมาณน้ำยางข้น
ม.ค. - ธ.ค. 61
แห่ง
8
-
-
-
-
-
-
8
ตัน
1,880.892
-
-
-
-
-
-
1,880.892
3.1 โรงงานแปรรูปยางของ กยท.
แห่ง
1
-
-
-
-
-
-
1
- แปรรูปเป็นน้ำยางข้น ม.ค. - มี.ค. 61
ตัน
357.602
-
-
-
-
-
-
357.602
3.2 โรงงานแปรรูปยางของเอกชน
แห่ง
7
-
-
-
-
-
-
7
- แปรรูปเป็นน้ำยางข้น ม.ค. - มี.ค. 61
ตัน
1,523.29
-
-
-
-
-
-
1,523.29
4. ส่งมอบยางตามชนิด ปริมาณและคุณภาพยาง ตามความต้องการใช้ของหน่วยงานภาครัฐ
ม.ค. - ธ.ค. 61
4.1 ผลการรับซื้อน้ำยางสด
ตัน
3,952.77
0
-
-
-
-
-
3,952.77
4.2 ผลการแปรรูป
- น้ำยางข้น
ตัน
57,320.97
1,880.894
-
-
-
-
-
-
1,880.894
- ความต้องการใช้ยาง ณ วันที่ 7 ก.พ. 62
- ยางแห้ง
ตัน
363.09
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3 ผลการส่งมอบ
ตัน
1,653.88
227.01
-
-
-
-
-
1,880.89
- หน่วยงานที่รับมอบยางแล้ว กระทรวงคมนาคม มหาดไทย กลาโหม และชลประทาน
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย (ค่าบริหารโครงการ)
ม.ค. - ก.ย. 61
ล้านบาท
80
0.474
-
0.228
0.063
0.002
0.03
0.09
0.887
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวชฎาธาร สุขจรัญ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670 E-mail rdpcc857@hotmail.com นางยุพา ต่ายธานี ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมชลประทาน
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ปัจจุบันมีสภาพชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใช้สำหรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและสัญจรไปมาของราษฎร รวมทั้งใช้ในการสัญจรเข้าหัวงานโครงการชลประทานในการบริหารจัดการน้ำ
3. เพื่อดำเนินการปรับปรุง สำหรับใช้เป็นแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรการอุปโภค-บริโภค ประกอบกับสามารถสนับสนุนการใช้ยางพาราตามนโยบายของรัฐบาลด้วยอีกทางหนึ่ง
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการในพื้นที่ 53 จังหวัด จำนวน 317 รายการ
1. ใช้ยางพารา 3,509.50 ตัน ระยะทาง 999.65 กิโลเมตร
2. เกษตรกรได้รับประโยชน์ 239,501 ครัวเรือน
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 3,548,.0209 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. ถนนที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม แล้วเสร็จ
พ.ค. 61 - มี.ค. 62
แห่ง
317
23
31
82
14
8
4
14
176
2. จำนวนยางพาราที่ใช้
"
ตัน
3509.5
237.427
39.353
571.805
83.84
226.14
-41.58
52.62
1169.605
ปริมาณการใช้ยางเป็นลบก.พ. เนื่องจากมีการแก้ไขข้อมูล
3. ระยะทางที่ดำเนินการ
"
กิโลเมตร
999.65
88.492
12.629
317.973
38.004
84.259
34.58
14.385
590.322
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบลงทุน)
"
ล้านบาท
3548.0209
617.432
325.8406
-
-
-
1096.9471
29.6652
2069.8849
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ..กรมชลประทาน นางสาวนันทนา เพ็งคำ. ตำแหน่ง .ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล โทร. 0 2243 6928 โทรสาร 0 2241 2686 E-mail : monitoring.plan@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวชฎาธาร สุขจรัญ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670 E-mail rdpcc857@hotmail.com นายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670

หน่วยงานรับผิดชอบ
การยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่มีการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการในพื้นที่ 55 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 6,599,000 บาท (งบบริหารโครงการ) โดยมีวงเงินสินเชื่อสำหรับให้สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารากู้ยืม 10,000 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา
พ.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
3
1
-
-
-
-
-
-
1
- กยท. สำนักงานใหญ่ดำเนินการ
ดำเนินการ 2 เดือน/ครั้ง จำนวน 3 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม
รายต่อครั้ง
30
30
-
-
-
-
-
-
30
2. จัดประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (วงเงินสินเชื่อ10,000 ล้านบาท)
พ.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
7
7
-
-
-
-
-
-
7
ดำเนินการเรียบร้อย
สถาบัน
650
728
-
-
-
-
-
-
728
3. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน (ส่วนกลางดำเนินการ)
พ.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
4
-
-
-
-
1
-
-
1
- กยท. สำนักงานใหญ่ดำเนินการ
4. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา
พ.ค. - ก.ย. 61
จังหวัด
55
-
-
1
1
1
-
-
3
- กยท. ส่วนภูมิภาคดำเนินการ
ระดับจังหวัด ดำเนินการจำนวน 2 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม (คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด มีทั้งหมด 55 จังหวัด)
ครั้ง/จังหวัด
2
-
-
1
1
1
-
-
3
5. ติดตามผลการดำเนินงานสถาบันเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้ ตลอดระยะเวลา โครงการฯอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
พ.ค. - ก.ย. 61
เดือน
5
-
-
1
1
-
-
-
2
- กยท. ส่วนภูมิภาคดำเนินการ
ครั้ง/เดือน
2
-
-
1
1
-
-
-
2
6. ผลการดำเนินงาน
6.1 จำนวนสถาบันและวงเงินกู้ที่
1 ก.ย. 57 -
สถาบัน
-
385
-
-
-
1
386
ได้รับอนุมัติ
31 ธ.ค. 62
ล้านบาท
10,000
6,671.072
72
507
-
9.6
-
-
7,259.672
6.2 จำนวนสถาบันและวงเงินกู้
1 ก.ย. 57 -
สถาบัน
-
372
-
-
-
-
-
372
ที่เบิกจ่ายจริง
31 ธ.ค. 62
ล้านบาท
10,000
9,037.667
170.3
335.5
-
450.304
20
242.104
10,255.875
6.3 จำนวนสถาบันและวงเงินกู้
1 ก.ย. 57 -
สถาบัน
-
165
3
-24
-
-3
2
13
156
ที่ชำระคืนแล้ว
31 มี.ค. 63
ล้านบาท
10,000
7,641.331
164.036
42.442
-
370.822
26.001
356.138
8,600.77
6.4 จำนวนสถาบันและวงเงินกู้
1 ก.ย. 57 -
สถาบัน
-
207
-3
24
-
3
-2
-13
216
ที่ยังไม่ชำระคืน
31 มี.ค. 63
ล้านบาท
10,000
1,396.34
6.264
293.058
-
79.482
-6.001
-114.038
1,655.105
6.5 จำนวนวงเงินกู้ที่สามารถ
1 เม.ย. 60 -
ล้านบาท
10,000
8,603.66
-6.264
-293.058
-
-79.482
6.001
114.038
8,344.895
ยื่นกู้ได้อีก
31 ธ.ค. 62
6.6 ปริมาณยางพาราและมูลค่า
1 เม.ย. 60 -
ตัน
-
343931.77
-
318813.96
-
-
-
-
662745.73
การรวบรวมผลผลิตของสถาบันเกษตรกร
31 มี.ค. 63
ล้านบาท
14675.441
-
11017.07
-
-
-
-
25692.511
- ข้อ 6.6 - 6.7 เป็นข้อมูล 1 เม.ย. - 30 พ.ย. 61
6.7 ปริมาณยางพาราและมูลค่า
1 เม.ย. 60 -
ตัน
-
56791.25
-
514603.93
-
-
-
-
571395.18
การจำหน่ายผลผลิตของสถาบันเกษตรกร
31 มี.ค. 63
ล้านบาท
1160.808
-
27676.18
-
-
-
-
28836.988
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย (ค่าบริหารโครงการ)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ล้านบาท
6.599
1.685
-
0.04
0.055
-
0.023
0.001
1.804
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวชฎาธาร สุขจรัญ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670 E-mail rdpcc857@hotmail.com นายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670

หน่วยงานรับผิดชอบ
การยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อผลักดันราคายางให้สูงขึ้นใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง รักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวน เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง และลดภาระงบประมาณการจัดซื้อยางและการบริหารจัดการสต็อกยางพาราจากรัฐบาล
เป้าหมายของโครงการ
ดูดซับยางออกนอกระบบประมาณร้อยละ 11 ของผลผลิตยางแห้ง 350,000 ตัน โดยมีราคาเป้าหมาย 65 บาท/กิโลกรัม
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 2,000,000 บาท (งบบริหารโครงการ) โดยมีวงเงินสินเชื่อสำหรับให้ผู้ประกอบกิจการยางกู้ยืม 20,000 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. ประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการกับกลุ่มเป้าหมาย
1.1 คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เม.ย. - พ.ค. 61
ครั้ง
1
1
-
-
-
-
-
-
1
1.2 ผู้ประกอบการ
ก.พ. - พ.ค. 61
ครั้ง
2
1
-
-
-
-
-
-
1
2. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน
2.1 คณะกรรมการบริหารโครงการ
ม.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
4
3
1
-
-
-
-
-
4
2.2 คณะทำงานชดเชยดอกเบี้ย
ม.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
4
-
-
-
-
-
-
-
-
มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 16 ราย
2.3 คณะทำงานตรวจสต็อกยาง
ก.พ. - ก.ย. 61
ครั้ง
32
20
8
-
-
1
1
-
30
- อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร 4 ราย
3. ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ก.พ. - ก.ย. 61
ราย
15
-
-
1
-
-
-
16
- คุณสมบัติไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์ของโครงการ 5 ราย
4. ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติกรอบสินเชื่อจากคณะกรรมการบริหารโครงการ
ราย
4*
-
-
4
3**
***
-
-
* ตั้งแต่เดือน พ.ค. - ก.ย. 61 มีผู้ประกอบการจำนวน 4 ราย ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินสินเชื่อจำนวน 4,295 ลบ.
ล้านบาท
4295
-
-
3502
3382
-
-
3382
5 ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์
ราย
-
-
-
1
-
-
-
1
จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ แล้ว แต่เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการรายใดขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ได้ทันตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด จึงทำให้ต้องถูกยกเลิก
ล้านบาท
-
-
-
700
-
-
-
700
คำขอเข้าร่วมโครงการ แต่ไม่ถูกตัดสิทธ์ที่จะขอเข้าร่วมโครงการใหม่ และต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของโครงการตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งใหม่เหมือนกับการสมัครเข้าร่วมโครงการครั้งแรก
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย (ค่าบริหารโครงการ)
ก.พ. - ก.ย. 61
ล้านบาท
2
0.203
-
0.019
0.002
-
-
-
0.224
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวชฎาธาร สุขจรัญ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670 E-mail rdpcc857@gmail.com นายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร
2) ส่งเสริมนวัตกรรมและยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
3) เพื่อพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในรูปแบบคลัสเตอร์
เป้าหมายของโครงการ
1) ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
2) หน่วยงานที่ให้บริการด้านการส่งเสริมและพัฒนา สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในระดับภาค
ระยะเวลาของโครงการ
พฤษภาคม-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
งบประมาณจำนวน 163.8791 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. จำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม
พ.ค. - ก.ย. 61
ราย
55,000
55,000
-
-
-
-
-
-
55,000
2. จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม
กลุ่ม
50
50
-
-
-
-
-
-
50
3. มูลค่าผลผลิตที่แปรรูปเพิ่มขึ้น (ประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ)
ร้อยละ
15
-
-
-
-
-
-
-
-
4. จำนวน SME ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กิจการ
200
206
-
-
-
-
-
-
206
5. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติ
ราย
400
450
-
-
-
-
-
-
450
6. จำนวนกลุ่มครือข่ายอาหารและเกษตรแปรรูปที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่ม
5
5
-
-
-
-
-
-
5
7. จำนวนหน่วยงานในระดับภาคที่ได้รับการยกระดับและมีความพร้อมในการให้บริการ
หน่วยงาน
12
12
-
-
-
-
-
-
12
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
163.8791
110.0433
10.02556
13.4948
1.252
7.3075
-
9.49
151.61316
8.1 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
87.7671
51.3191
9.18276
4.1048
0.587
-
-
7.5
72.69366
8.2 งบลงทุน
ล้านบาท
76.112
58.7242
0.8428
9.39
0.665
7.3075
-
1.99
78.9195
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/กองยุทธศาสตร์และแผนงาน/กลุ่มติดตามและประเมินผล น.ส. รุ่งฉัตร ไพรเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
น.ส. ชลิตา นุชประมูล ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ โทร. 02 2024512 โทรสาร 02 3543289 E-mail report.dip@gmail

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญเปล่า การลดต้นทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ
เป้าหมายของโครงการ
1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องหรือต่อยอดเป็นซัพพลายเชนและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
2) ผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูป ได้รับการถ่ายทอดความรู้ต
ระยะเวลาของโครงการ
พฤษภาคม-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 200.00 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. จำนวนผู้ผ่านการอบรม (Workshop) และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ
พ.ค. - ก.ย. 61
กิจการ
2,000
1,545
373
275
-
-
-
-
2,193
๑.๑ กลุ่ม SMEs ทั่วไป
กิจการ
1,600
1,128
407
109
-
-
-
-
1,644
๑.๒ กลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพ
กิจการ
400
417
-34
166
-
-
-
-
549
๒. จำนวน SMEs ที่มีต้นทุนลดลง
กิจการ