จำนวนผู้เข้าชมหน้าเพจนี้
วันนี้ :
1
ทั้งหมด :
1317

ผลการดำเนินงาน (Project)
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ
(1) เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ทรัพยากรดินและน้ำ ในบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการ
(2) เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในการทำเกษตรกรรม
(3) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
(4) เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 45 จังหวัด กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 1,097 แห่ง เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างน้อย 164,550 ราย
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 109,700,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
ราย
164,550
31,075
-
-
31,075
2. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแล้วเสร็จ
แห่ง
1,097
877
-
-
877
3. เกษตรกรได้รับประโยชน์ (สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
ราย
8,776
8,489
-
-
8,489
4. พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์
ไร่
2,314
22,628
-
-
22,628
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
109.7
55.023792
-
-
55.023792
5.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
42.0151
7.242308
-
-
7.242308
5.2 งบลงทุน
ล้านบาท
67.6849
47.781484
-
-
47.781484
หมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของ
กรมพัฒนาที่ดิน น.ส.สุนันท์ ไวยพาลี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตืดตามและประเมินผล โทร. 02-579-6297 โทรสาร 02-579-6297 E-mail : pld_6@ldd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวลลิศรา วงศ์เลน ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
(1) เพื่อขยายผลศาสตร์พระราชา ด้วยการสร้างฝายชะลอประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน
(2) เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนมีความรู้และความเข้าใจในการสร้างฝายชะลอน้ำประเภทชั่วคราวในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัสดุในท้องถิ่น
(3) บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร
(4) เกิดการจ้างงานภายในชุมชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 23 จังหวัด กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน 244 แห่ง ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. เพื่อการเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการทั้งหมด 8 แห่ง 80 ถัง (4 จังหวัด)
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
ฝายชะลอน้ำจำนวน 6.4280 ล้านบาท ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. 8.2938 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว
ไม่ได้ดำเนินการต่อในปี 62
1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
1.2 ฝายชะลอน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
แห่ง
244
244
-
244
1.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์
1.4 พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์
1.5 งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
6.48282
4.6492
-
4.6492
2. ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล.
2.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร/แรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
ราย
จังหวัดกาฬสินธุ์ นครราชสีมา กาญจนบุรี ทั้ง 3 จังหวัด ไม่มีผู้เสนอราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง
2.2 ถังเก็บน้ำ คสล. ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ถัง
80
2
2
4
2.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์
ไร่
2.4 พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์
2.5 งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
8.2938
0.6731
-
0.6731
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511
E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวลลิศรา วงศ์เลน ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมชลประทาน
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อสร้างความมั่นคงเรื่องน้ำ ให้มีน้ำทำการเกษตร อุปโภค บริโภคในฤดูแล้งและป้องกันบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก
2) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ้น
3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำให้ดีมากยิ่งขึ้น
4) เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5) เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านการชลประทานที่ประสบอุทกภัยในปี 2560
6) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง
7) สนับสนุนและขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือเกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้ คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ทำอาชีพเกษตรกรรมและประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
8) เพื่อป้องกันบรรเทาภัยอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี และสนับสนุนน้ำดิบในการผลิตประปาในเขตอำเภอหัวหิน
9) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการก่อสร้าง งานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำเพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนงาน
10) เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านน้ำตามข้อสั่งการของ นรม.ในคราวลงพื้นที่/รายการที่เสนอแก้ปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ภาคใต้
11) เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานและปริมาณเก็บกักที่ให้มากขึ้น
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชป. 71 จังหวัด จำนวน 1,585 แห่ง
1) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 17,960 ไร่
2) พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 2,142,961 ไร่
3) ครัวเรือนรับประโยชน์เพิ่มขึ้น 361,704 ครัวเรือน
4) ปริมาตรน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 14.09 ลบ.ม.
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน 2561 - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
เมษายน 2561 - กันยายน 2561

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ
1.1 จ้างงานเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
ราย
2,611
-
1,982
1.2 จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่โครงการ
กลุ่ม
88
115
-
115
1.3 แหล่งน้ำชลประทานปรับปรุง/ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
แห่ง
300
76
75
151
1.4 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
ไร่
60
-
60
60
1.5 พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการชลประทาน
ไร่
92,285
-
67,855
1.6 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการ
ครัวเรือน
14,611
70
10,902
2. พัฒนา ฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง
2.1 โครงการชลประทานที่ ปรับปรุง/ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
แห่ง
1,285
247
59
1,008
2.2 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
ไร่
17,900
-
3,000
3,000
2.3 พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการชลประทาน
ไร่
2,050,676
182,088
157,996
1,103,203
2.4 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการ
ครัวเรือน
347,093
37,951
18,216
224,588
2.5 ความจุ
ลบ.ม.
14.09
0.39
3.00
.393
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบลงทุน)
ล้านบาท
9,966.4096
118.0465
4,530.4116
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ..กรมชลประทาน นางสาวนันทนา เพ็งคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล โทร. 0 2243 6928 โทรสาร 0 2241 2686 E-mail : monitoring.plan@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 08-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวพิมผกา พิมพ์สารี ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02-579-0555 โทรสาร 02-573-5511

หน่วยงานรับผิดชอบ
การยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อลดพื้นที่ปลูกยาง ลดปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู่ระบบ เป็นการลดความเสี่ยงผลกระทบด้านราคา
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกร 30,000 ราย พื้นที่ 150,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ
วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 1,508,286,400 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
เม.ย.-มิ.ย.
ราย
30,000
14,623
-
90
14,713
เกษตรกร 291 ราย ไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดของโครงการ
2. พื้นที่ยางพาราที่เข้าร่วมโครงการ
เม.ย. - พ.ค.
ไร่
150,000
93,062
-
563.29
93,625.29
3. จำนวนครั้งของการจัดประชุมชี้แจงโครงการ
เม.ย. - พ.ค.
ครั้ง
7
-
-
7
4. การสำรวจรังวัดและตัดโค่นต้นยางแล้ว
พ.ค. - ก.ค.
ราย
13,030
-
35
13,065
ไร่
150,000
69,080.25
-
189.9
69,270.15
5. การได้รับเงินอุดหนุนไร่ละ 4,000 บาท
พ.ค. - ก.ค.
- จำนวนราย
ราย
12,995
-
52
13,047
- จำนวนไร่
ไร่
150,000
68,962.55
-
307.6
69,270.15
6. จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนอาชีพแล้ว
พ.ค. - ส.ค.
ราย
11,335
-
2,515
13,850
7. การที่ได้รับเงินอุดหนุนไร่ละ 6,000 บาท
พ.ค. - ก.ย.
ไร่
60,665.55
-
5,687.85
66,353.4
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย
8.1 งบอุดหนุน
พ.ค. - ก.ย.
ล้านบาท
1500
639.8435
-
35.3575
675.201
8.2 ค่าบริหารโครงการ
พ.ค. - ก.ย.
ล้านบาท
8.2864
3.748
-
1.301
5.049
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสุมนทิพย์ ปาลกะวงศ์ฯ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02 579 0614 มือถือ 086 9085763 โทรสาร 02 579 0507

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อลดพื้นที่ปลูกยาง ลดปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู่ระบบ เป็นการลดความเสี่ยงผลกระทบด้านราคา
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกร 30,000 ราย พื้นที่ 150,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ
วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 45,690,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. รับรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
1 พ.ค. -30 มิ.ย. 61
ราย
30,000
-
14,623
ตรวจพบรายชื่อซ้ำซ้อน
2. เกษตรกรเข้าร่วมอบรมพัฒนาอาชีพ
ราย
14,623
-
13,760
2.1 ด้านพืชผัก/สมุนไพร
ราย
595
-
595
2.2 ด้านไม้ดอก ไม้ประดับ
ราย
30
-
30
2.3 ด้านพืชไร่
ราย
-
4,800
2.4 ด้านไม้ผล
ราย
-
5,229
2.5 ด้านไม้ยืนต้น
ราย
857
-
857
2.6 ด้านประมง
ราย
103
-
103
2.7 ด้านปศุสัตว์
ราย
508
-
508
2.8 ด้านอื่นๆ (ระบุ)
ราย
-
1,638
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบดำเนินงาน)
ล้านบาท
45.69
17.4106
-
17.4106
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสุมนทิพย์ ปาลกะวงศ์ฯ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02 579 0614 มือถือ 086 9085763 โทรสาร 02 579 0507

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ
1.1 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวให้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นรูปแบบเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม ให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้
1.2 เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และลด Supply ส่วนเกินจากตลาดที่เป็นผลให้ผลผลิตข้าวราคาตกต่ำ และไม่มีคุณภาพ
เป้าหมายของโครงการ
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อสนับสนุนให้ผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม (N) จำนวน 6,832 ไร่ (เกษตรกร 860 ราย) ในพื้นที่ 13 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 29,680,100 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. ชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ
เม.ย. - ก.ย.
จังหวัด
13
13
-
13
1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/เกี่ยวข้อง
ราย
65
55
-
55
1.2 เกษตรกร
ราย
860
772
-
772
2. คัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
เม.ย. - มิ.ย.
2.1 เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ราย
860
-
1,177
2.2 เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก
ราย
860
-
1,103
3. อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา ที่ดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
มิ.ย. - ก.ค.
ราย
860
829
-
829
4. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้เหมาะสมกับพืชที่จะปรับเปลี่ยน
มิ.ย. - ส.ค.
ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 61 และรายงานผล เพิ่มเติม จำนวน 0.48 ไร่ ในเดือน ต.ค. 61 ไม้ผล และเกษตรผสมผสาน
4.1 พื้นที่ที่จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ไร่
6,832
0.48
7,138.98
4.2 เกษตรกรที่ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ราย
860
894
-
894
5. สินค้าหรือชนิดพืชที่เกษตรกรปรับเปลี่ยน
เม.ย. - ก.ย.
ชนิด
2
2
-
2
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบลงทุน)
เม.ย. - ก.ย.
บาท
29,680,100
-
17.6045
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
กรมพัฒนาที่ดิน น.ส.สุนันท์ ไวยพาลี ตำแหน่ง ผู้อำนวยกลุ่มติดตามและประเมินผล. โทร. 02 579 6297 โทรสาร 02 579 6297 E-mail pld_6@ldd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

น.ส.จริยา แสงแก้ว ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02 579 0507 โทรสาร 02 579 0507 E-mail Prog-eva@oae.go.th

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อรองรับการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยการสร้างแหล่งพืชพันธุ์ดี มีมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐ
เป้าหมายของโครงการ
จัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์พืช โดยการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จำนวน 10 ศูนย์ ประกอบด้วย จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี ชลบุรี นครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัมย์ มหาสารคาม ลำพูน และพิษณุโลก ให้สามารถผลิตพืชพันธุ์ดี (เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ท่อนพันธุ์ ต้นพันธุ์ ฯลฯ) ได้เต็มศักยภาพ
ระยะเวลาของโครงการ
พฤษภาคม - กันยายน พ.ศ. 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 268,800,600 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. ประชุมหารือการเตรียมการและการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ฯ การจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียน พร้อมทั้งจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน
พ.ค. - ก.ย.
ครั้ง
4
4
0
4
- ครบตามตัวชี้วัด พ.ค. - ก.ย. 61
2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
มิ.ย. - ก.ย.
คน
150
150
0
150
- ครบตามตัวชี้วัด พ.ค. - ก.ย. 61
3. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
พ.ค. - ก.ย.
แห่ง
10
10
0
10
- ครบตามตัวชี้วัด พ.ค. - ก.ย. 61
4. ปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ์
พ.ค. - ก.ย.
รายการ
176
66
0
66
- อยู่ระหว่างการ e-bidding ใหม่
5. จัดทำแปลงพ่อแม่พันธุ์สำหรับการขยายพันธุ์พืช
พ.ค. - ก.ย.
แปลง
30
30
0
30
- ครบตามตัวชี้วัด พ.ค. - ก.ย. 61
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
พ.ค. - ก.ย.
บาท
268.8006
37.5092
0
37.5092
รายการที่ทำสัญญาจ้างเหมาแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ยังไม่ถึงรอบการตรวจรับงาน
6.1 งบดำเนินงาน
บาท
38.3882
31.7502
0
31.7502
6.2 งบลงทุน
บาท
230.4124
5.759
0
5.759
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายธรรมจรรย์ ตุลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 02 579 0507 โทรสาร 02 579 0507 E-mail Prog-eva@oae.go.th

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 2. เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวประเภทอาหาร ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ
เป้าหมายของโครงการ
1. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับศูนย์ 18 กลุ่ม 2. กลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 8 กลุ่ม
ระยะเวลาของโครงการ
วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
45.3620 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธันวาคม 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
1.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
1) สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
1.1) เครื่องเกี่ยวนวดข้าว
เม.ย. - ก.ย. 61
เครื่อง
18
17
-
1
18
- ส่งมอบครุภัณฑ์ให้เกษตรกรแล้ว จานวน 18 เครื่อง อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 1 เครื่อง (ร้อยเอ็ด)
1.2) ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
เม.ย. - ก.ย. 61
ชุด
18
18
-
-
18
-ส่งมอบครุภัณฑ์เกษตรกรแล้ว จำนวน 18 ชุด
2) อบรมการบริหารจัดการกลุ่ม และวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
เม.ย. - ก.ย. 61
ราย
1,800
1,800
-
1,800
2.1) หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าว
ราย
900
900
-
900
2.2) หลักสูตร วิทยาการเมล็ดพันธุ์
ราย
900
900
-
900
1.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพตลาดเฉพาะ
1) สนับสนุนเครื่องมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว
เม.ย. - ก.ย. 61
เครื่อง
88
15
-
73
88
ส่งมอบครุภัณฑ์ 88 เครื่อง เสร็จสิ้นแล้ว เบิกจ่ายแล้ว 15 เครื่อง และครุภัณฑ์อีก 73 เครื่อง อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายให้กลุ่มเกษตรกรเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 5 ธันวาคม
2) อบรมการใช้เครื่องมือและบำรุงรักษา
เม.ย. - ก.ย. 61
ราย
160
160
-
160
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
453.62
29.51409
-
483.13409
2.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
เม.ย. - ก.ย. 61
ล้านบาท
32.814
28.092318
-
60.906318
2.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภายตลาดเฉพาะ
เม.ย. - ก.ย. 61
ล้านบาท
12.548
1.421772
-
1.421772
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวสุรีพร ยองรัมย์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02 579 0507 มือถือ 083 7456737 โทรสาร 02 579 0507 E-mail : depp@oae.go.th
นางนภวรรณ ออรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 025790507 มือถือ 0899695156

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกร โนการเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดีที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน (วก.)
เป้าหมายของโครงการ
เมล็ดพันธุ์ดี ชั้นพันธุ์ขยาย ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวม 790 ตัน
เกษตรกร 42 กลุ่ม 1,035 ราย 6,547 ไร่ ใน 16 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 109.2256 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. ประชุมชี้แจงวางแผน
เม.ย.
ครั้ง
3
4
0
0
4
1) ในช่วง ก.ค. - ส.ค. มีฝนตกชุกทำให้เกษตรกรผู้ผลิตถั่วลิสง จ.อุตรดิตถ์ยกเลิกการผลิตจำนวน 17 ราย/26 ไร่ คงเหลือเกษตรกรเครือข่ายจำนวน 977 ราย/6,550 ไร่
2. สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
เม.ย. - ธ.ค.
กลุ่ม
43
43
0
0
43
ราย
1,035
977
0
0
977
จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
พ.ค. - มิ.ย.
ราย
1,035
1,049
0
0
1,049
ไร่
6,242
6,550
0
0
6,550
3. การผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย
3.1 ถั่วเหลือง
ก.ค. - ธ.ค.
ราย
260
212
0
0
212
5) ครุภัณฑ์ไม่มีผู้เสนอราคา 4 รายการ
ไร่
1,950
2,093.5
0
0
2,093.5
2) ถั่วเหลืองคาดว่าจะได้ผลผลิตทั้งหมดในช่วง พ.ย.-ธ.ค.61
ตัน
320
0
0
0
0
3.2 ถั่วเขียว
พ.ค. - ธ.ค.
ราย
230
243
0
0
243
3) ถั่วเขียวคาดว่าจะได้ผลผลิตในช่วง พ.ย.-ธ.ค.61
ไร่
3,150
3,383.5
0
0
3,383.5
ตัน
320
0
109.02
0
109.02
3.3 ถั่วลิสง
ก.ค. - ธ.ค.
ราย
525
502
0
0
502
4) ถั่วลิสงคาดว่าจะได้ผลผลิตในช่วง ต.ค.-ธ.ค.61
ไร่
1,060
991
0
0
991
ตัน
150
0
5.3111
0
5.311
4. การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดพันธุ์หลัก
เม.ย. - ก.ย.
ราย
20
20
0
0
20
1) ณ 28 ก.ย.61 เงินคงเหลือคืนคลัง 1.6687 ลบ.
ไร่
82
82
0
0
82
2) เงินเหลือจ่ายจากที่ดำเนินการแล้วเสร็จจากงบลงทุนรวม 6.2000 ลบ.
ตัน
16.5
0
16.5
0
16.5
3) งบดำเนินงานกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 11.8574 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 0.7930 ลบ. ถูกพับไป 4.9376 ลบ. อยู่ระหว่างขออุทธรณ์รวม 5.7429 ลบ.
5. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ
เม.ย. - ก.ย.
เครื่อง
101
97
0
0
97
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
พ.ค. - ธ.ค.
ล้านบาท
109.2256
54.5038
1.3866
9.6773
65.5677
6.1 งบดำเนินงาน
พ.ค. - ธ.ค.
ล้านบาท
47.4076
35.1508
0.663
0.13
35.9438
4) รายจ่ายลงทุนกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 35.3484 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 10.2709 ลบ.
6.2 งบลงทุน
ก.ย.
ล้านบาท
61.818
19.353
0.7236
9.5473
29.6239
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวสุรีพร ยองรัมย์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02 579 0507 มือถือ 083 7456737 โทรสาร 02 579 0507 E-mail : depp@oae.go.th
นางนภวรรณ ออรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 025790507 มือถือ 0899695156

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีและเพิ่มประสิทธิภาพสัตว์ และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง
เป้าหมายของโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พันธุ์ดีในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ 38 แห่ง และจำหน่ายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายในพื้นที่ 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน – กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 140,000,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. จำนวนแม่พันธุ์ที่เลี้ยงเพื่อผลิตลูกจำหน่ายให้เกษตรกร1/
ตัว
25,169
25,169
-
-
25,169
การผลิตสัตว์พันธุ์ดีต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจากมีช่วงระยะเวลาการตั้งท้องและการดูแลในระยะแรกเพื่อให้พันธุ์สัตว์มีความสมบูรณ์และแข็งแรง ก่อนที่จะจำหน่ายให้กับเกษตรกร
2. จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้และจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาที่กรมปศุสัตว์กำหนด
ราย
18,800
612
329
145
1,086
3. จำนวนลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่พันธุ์ตามโครงการ (ภายในเดือนกันยายน 2561)
ตัว
1,838,488
24,116
25,403
22,258
71,777
4. น้ำเชื้อสุกรที่ผลิตได้
โด๊ส
3,000
2,531
131
318
2,980
5. น้ำเชื้อสุกรที่จำหน่ายให้กับเกษตรกร
โด๊ส
3,000
2,178
131
238
2,547
ราย
200
186
-
-
186
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
140
115.755
13.9047
3.07
132.7297
6.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
94.86
74.305
6.3447
1.91
82.5597
6.2 งบลงทุน
ล้านบาท
45.14
41.45
7.56
1.16
50.17
หมายเหตุ
1) จำหน่ายพันธุ์สัตว์ จากเดิม จำนวน 204 ราย/35,289 ตัว ปรับเป็น จำนวน 69 ราย/1,589 ตัว
2) น้ำเชื้อสุกรที่ผลิตได้ จากเดิม จำนวน 700 โด๊ส ปรับเป็น จำนวน 740 โด๊ส
3) จำหน่ายน้ำเชื้อสุกร จากเดิม จำนวน 97 ราย/626 โด๊ส ปรับเป็น จำนวน 101 ราย/666 โด๊ส เนื่องจากศูนย์วิจัยฯ (หน่วยปฏิบัติ) มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการรายงานผลการจำหน่ายพันธุ์สัตว์ของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยนำผลงานการจำหน่ายพันธุ์สัตว์ในงบปกติประจำปี 2561 ซึ่งยังไม่ได้ปรับราคาลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 นำมารายงานในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทำให้มีผลงานสูงกว่าความเป็นจริง

ผู้รวบรวมรายงานของ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายบริพัตร เถาลอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0-2940-5387 โทรสาร 0-2579-2670 E-mail jung_bori@hotmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เกษตรกรสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว
2) เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถสร้างรายได้ และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป้าหมายของโครงการ
9,101 ชุมชนๆละ 200 ราย รวม 1,820,200 ราย ใน 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
พฤษภาคม - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
งบประมาณจำนวน 5,278,394,100 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1
24 พ.ค.61
ชุมชน
9,101
9,101
-
9,101
กันเงินเหลื่อมปีในการติดตามการดำเนินงานโครงการของกลุ่มย่อยในชุมชนให้คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการและกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักเพื่อให้ขับเคลื่อน
2. รับสมัครเกษตรกร
6 ก.ค.61
ราย
1,820,200
1,632,422
-
1,632,422
กำกับติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดรวมถึงสรุปผล การประเมินผลจัดทำรายงาน ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม สร้างความเข้มแข็งจากภายใน ในระบบฐานรากของระบบเกษตรกร
3. ฝึกอบรมเกษตรกร
20 ก.ค.61
ราย
1,820,200
1,620,265
-
1,620,308
ของประเทศสร้างความมั่งคั่งยั่งยืน ต่อไป
4. จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2
24 ก.ค.61
ชุมชน
9,101
9,094
-
9,094
5. พัฒนากลุ่มเกษตรกร
20 ก.ย.61
กลุ่ม
9,101
24,988
-
24,977
6. ติดตามตรวจสอบบัญชี (ตช.)
ก.ย.61
กลุ่ม
9,101
-
-
7.ประชุมสัมมนา ติดตาม สรุปและแสดงผลความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการฯ
7.1 ระดับจังหวัด
จังหวัด
77
-
-
-
7.2 ระดับเขต
เขต
9
-
-
-
7.3 ระดับประเทศ
งาน
1
-
-
-
8.ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
8.1 คณะกรรมการฯระดับอำเภอ
อำเภอ
882
-
-
-
8.2 ส่วนกลาง
-
-
-
8.3 ระดับเขต
เขต
9
-
-
-
8.4 จังหวัด
จังหวัด
77
-
-
-
9.ประชาสัมพันธ์
9.1 ระดับเขต
เขต
9
-
-
-
9.2 ระดับจังหวัด
จังหวัด
77
-
-
-
10.บริหารจัดการโครงการ
10.1 ส่วนกลาง
หมายเหตุ:เดือนตุลาคมอยู่ระหว่างโอนงบประมาณให้จังหวัด
11.การจัดทำเอกสารสรุปผลโครงการ
เล่ม
11,000
-
-
12. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
5,278,394
5,278.390
-
4,808.5399
12.1 งบดำเนินงาน
พ.ค - ก.ย 61
ล้านบาท
2,548,090
-
2,548.090
12.2 งบเงินอุดหนุน
พ.ค - ก.ย 62
ล้าบบาท
2,730.300
-
2,730.300
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อให้บริการหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 แก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ โดยการจัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและสัตว์น้ำอื่น
เป้าหมายของโครงการ
จัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ จำนวน 20 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 9,800,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. จำนวนศูนย์ที่จัดตั้งขึ้น1/
เม.ย. - ก.ย. 61
แห่ง
20
20
-
20
-จัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) ครบถ้วนแล้ว 20 แห่ง
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินอุดหนุน)
เม.ย. - ก.ย. 61
บาท
9,800,000
-
9,800,000
สามารถดำเนินการผลิตได้แล้ว 20 แห่ง โดยปัจจุบันแจกจ่าย ปม.1 ให้แก่เกษตรกรแล้ว 2,112 ราย ปริมาณ 14,132,850 มิลลิลิตร
หมายเหตุ
1/ - กพช. ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ แก่กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ กรุงเทพฯ
- กพช. ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ จำนวน 100 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ
- กลุ่มเกษตรกรจัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนการดำเนินงานและติดตามผล จำนวน 20 แห่ง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้อนุมัติแผนการดำเนินการของกลุ่มเกษตรกรทั้ง 20 แห่งเรียบร้อยแล้ว

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่อาสาปศุสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและแพะ
2. เพื่อเพิ่มปริมาณโคเนื้อและแพะ ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
เป้าหมายของโครงการ
1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผสมเทียมให้กับอาสาปศุสัตว์ จำนวน 4,100 ราย
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและแพะโดยอาสาผสมเทียม 100,000 ราย
ระยะเวลาของโครงการ
พฤษภาคม - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 518,900,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. จำนวนเกษตรกรที่สมัครเป็นอาสาผสมเทียมปศุสัตว์
ราย
4,100
4,100
4,100
1. งบประมาณได้รับจัดสรรล่าช้า ทำให้ต้องมีการปรับแผนการฝึกอบรมอาสาผสมเทียมและระยะเวลาในการฝึกอบรมค่อนข้างนาน (15 วัน)
1.1 จำนวนเกษตรกรที่สมัครเป็นอาสาผสมเทียมโคเนื้อ
ราย
4,000
4,000
4,000
1.2 จำนวนเกษตรกรที่สมัครเป็นอาสาผสมเทียมแพะ
ราย
100
100
100
2. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นอาสาปศุสัตว์
ราย
4,100
4,100
4,100
2. การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การเกษตร (ถังบรรจุน้ำเชื้อ) มีการร้องเรียนและอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลางทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้ากว่าแผน
2.1 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อ
ราย
4,000
4,000
4,000
2.2 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมแพะ
ราย
100
100
100
3. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพจากการให้บริการของอาสาปศุสัตว์
ราย
100,000
13,849
1,506
4,921
20,276
4. จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการบริการผสมเทียม
ตัว
525,000
15,688
6,161
24,061
45,910
4.1 จำนวนโคเนื้อที่ได้รับการบริการผสมเทียม
ตัว
500,000
15,506
5,978
23,859
45,343
4.2 จำนวนแพะที่ได้รับการบริการผสมเทียม
ตัว
25,000
182
183
202
567
5. การผลิตน้ำเชื้อปศุสัตว์พันธุ์ดี
โด๊ส
1,050,000
212,979
59,254
65,714
337,947
5.1 จำนวนการผลิตน้ำเชื้อโคเนื้อ
โด๊ส
1,000,000
198,409
56,937
63,170
318,516
5.2 จำนวนการผลิตน้ำเชื้อแพะ
โด๊ส
50,000
14,570
2,317
2,544
19,431
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
518.9
217.2654
51.9255
31.5127
300.7036
1. ก่อหนี้ผูกพันแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 33.9951 ล้านบาท
6.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
330.765
200.8256
26.388
20.6495
247.8631
2. อยู่ระหว่างอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลาง 172.1291 ล้านบาท
6.2 งบลงทุน
ล้านบาท
118.135
16.4398
25.5375
10.8632
52.8405
หมายเหตุ
1/ แผนการฝึกอบรมอาสาผสมเทียมจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
2/ เจ้าหน้าที่อาสาผสมเทียม สามารถให้บริการผสมเทียมหลังจากผ่านการฝึกอบรมและมีใบรับรองจากสัตวแพทยสภา โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561
3/ รายการงบลงทุน

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. สร้างเครือข่ายการผลิตขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มีศักยภาพในการผลิตชีวภัณฑ์ สามารถผลิตชีวภัณฑ์เพื่อใช้เอง และผลิตเพื่อขายได้ เป็นการสร้างงานให้กับเกษตรกรทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมการใช้และการผลิตชีวภัณฑ์ลงสู่กลุ่มเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ส่งผลให้มีแหล่งผลิตพืชปลอดภัยในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น
3. พัฒนาศูนย์เครือข่ายของกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นศูนย์ผลิตและกระจายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชที่มีคุณภาพให้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกร 2,500 ราย จากกลุ่มเกษตรกรและ ศพก. ในพื้นที่ ผ่านศูนย์เครือข่ายของกรมวิชาการเกษตร
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 24,499,200 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. จำนวนผู้ที่ผ่านการอบรม
1) เกษตรกรที่สามารถผลิตชีวภันฑ์ใช้เอง รวม 73 ราย และอีก 17 กลุ่มที่มีศักยภาพผลิต
1.1 เกษตรกร
พ.ค. - มิ.ย. 61
ราย
2,500
2,539
0
0
2,539
1.2 นักวิชาการ และ พรก.
เม.ย. ๖๑
ราย
100
100
0
0
100
2. จำนวนเกษตรกรที่ผลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง
มิ.ย. - ก.ย. 61
ราย
60
58
12
3
73
3. จำนวนศูนย์ผลิตและแหล่งกระจายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ที่จัดตั้งขึ้น
พ.ค. - ก.ย. 61
แห่ง
24
24
0
0
24
2) ศูนย์ที่จัดตั้งมีความพร้อมในการผลิตชีวภัณฑ์
4. จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี
พ.ค. - ก.ค. 61
ครั้ง
19
22
0
0
22
3) โครงการสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานแต่มีการติดตามเกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิต
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย
เม.ย. - ก.ย. 61
ล้านบาท
24.4992
21.6269
0
0
21.6269
4) ณ 28 ก.ย. 61 มีเงินคงเหลือคืนคลัง 2.0679 ลบ.
5.1 งบดำเนินงาน
เม.ย. - ก.ย. 61
ล้านบาท
16.6462
14.2783
0
0
14.2783
5.2 งบลงทุน
เม.ย. - ก.ย. 61
ล้านบาท
7.853
7.3486
0
0
7.3486
5) กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 0.3000 ลบ. รอเบิกจ่าย
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 2) เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพได้
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 36 จังหวัด กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 12,910 ราย
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 23,239,000.00 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. อบรมถ่ายทอดความรู้แก่ครูบัญชีอาสาที่เข้าร่วมโครงการ
พ.ค. - มิ.ย. 61
ราย
431
432
-
432
ไม่ได้ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่ เกษตรกรโดยครูบัญชี
พ.ค. - มิ.ย. 61
ราย
12,910
-
10,199
3. นำเกษตรกรดูงานเกษตรกรต้นแบบที่สร้างความเข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ค. - มิ.ย. 61
ราย
12,910
-
9,781
4. จ้างเหมาลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล
มิ.ย. - ก.ย. 61
ราย
50
47
-
47
5. กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีโดยครูบัญชี
ก.ค. - ก.ย. 61
ราย
5,164
-
10,104
6. ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี
ส.ค. - ก.ย. 61
ราย
5,164
-
8,236
7. ติดตามประเมินผล การจัดทำบัญชีของกลุ่มเป้าหมาย
ก.ย. 61
ราย
310
441
-
441
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบดำเนินงาน)
พ.ค. - ก.ย. 61
บาท
23.239
18.0362
-
18.0362
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวอุรัสยา แก้วคำ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม 2) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้การอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน มีความรู้สำนึกรักในแผ่นดินตามศาสตร์พระราชา 3) พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
เป้าหมายของโครงการ
1) เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย คทช. จำนวน 12,910 ราย
2) อาคารสำนักงานสหกรณ์ จำนวน 8 แห่ง
3) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง
4) ปรับปรุงโกดังเก็บผลผลิต และก่อสร้างโรงเรือนแปรรูป 1 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 22,278,900 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
พ.ค. - ก.ย. 61
ราย
12,910
10,778
-
-
10,778
- การอบรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายเนื่องจากเกษตรกรเป้าหมายที่ได้ให้ความรู้ในการเข้ารับการอบรมบางส่วน ไม่ได้อยู่ในพื้นที่/ไม่สามารถติดต่อได้ ประกอบกับเกษตรกรบางรายมีภารกิจส่วนตัว มีความยากลำบากในการเดินทางเพราะพื้นที่ห่างไกล จึงไม่สามารถเข้ารับการอบ
2.1 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
พ.ค. - ก.ย. 61
แห่ง
6
-
-
-
-
- จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
แห่ง
6
6
-
-
6
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
แห่ง
6
6
2
2
4
ก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา
- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
แห่ง
6
-
2
-
2
2.2 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
พ.ค. - ก.ย. 61
แห่ง
1
-
-
-
-
- จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์
แห่ง
1
1
-
-
1
รายการ
3
3
-
-
3
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
แห่ง
1
1
-
-
1
รายการ
3
3
-
-
3
- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
แห่ง
1
-
-
1
1
รายการ
3
-
-
3
3
2.3 ก่อสร้างโรงเรือนผลิตอาหารพร้อมห้องน้ำ
พ.ค. - ก.ย. 61
แห่ง
1
-
-
-
-
- ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายการให้ตรงตามแบบจากชื่อรายการ ก่อสร้างโรงแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นโรงเรือนผลิตอาหารพร้อมห้องน้ำ
- จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
แห่ง
1
1
-
-
1
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์
แห่ง
1
1
-
-
-
- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
แห่ง
1
-
-
1
1
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
22.2789
15.9711
-
15.9711
- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร และโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
3.9239
3.6092
-
3.6092
3.2 เงินอุดหนุน
ล้านบาท
18.355
12.3556
-
12.3556
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวอุรัสยา แก้วคำ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-5511

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการจัดการพื้นที่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
2) เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านการเรียนรู้ได้นำความรู้มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง
เป้าหมายของโครงการ
1) เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 1,300 ราย
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน 2561 - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 7.8286 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. จำนวนเกษตรกรที่พาไปศึกษาดูงาน
ราย
1,300
-
528
ไม่ได้ดำเนินการต่อ
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562
2. สนับสนุนสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร
ราย
1,300
-
528
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
7.8286
2.070132
-
2.070132
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 08-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวอุรัสยา แก้วคำ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02-579-0555 โทรสาร 02-573-5511 E-mail uratsaya_b

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้มีอาชีพที่มั่นคงโดยการรวมกลุ่มผลิต
2) ลดการบุกรุกพื้นที่ป่าและสร้างป่าต้นน้ำในเขตภาคเหนือ
3) สนับสนุนการผลิตเส้นไหมในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าเส้นไหมต่างประเทศและการขาดดุล
4) สนับสนุนการส่งออกสินค้าและวัตถุดิบ ด้านหม่อนไหมเชิงการค้าระหว่างประเทศ
5) สร้างกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน
เป้าหมายของโครงการ
1) สร้างพื้นที่ปลูกหม่อนเพื่อเลี้ยงไหม (ในพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ทำกิน) จำนวน 2,400 ไร่ โดยแบ่งเป็นการผลิตไหมอุตสาหกรรม จำนวน 600 ไร่
2) ส่งเสริมเกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมที่ต้องการขยายพื้นที่ จำนวน 800 ราย โดยแบ่งเป็นเกษตรกรผลิตไหมอุตสาหกรรม จำนวน 2
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน 2561 - กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 45.3875 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. คัดเลือกเกษตรกร/พื้นที่เป้าหมาย
เม.ย. - มิ.ย. 61
ราย
800
800
-
800
2. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
มิ.ย. - ส.ค. 61
ราย
800
800
-
800
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ราย
800
800
-
800
4. ขยายแปลงและจัดทำระบบน้ำ
แห่ง
4
-
-
-อยู่ระหว่างดำเนินการ
5. สนับสนุนโรงเลี้ยงไหม
ราย
800
800
-
800
-สนับสนุนเงินอุดหนุนในการสร้าง โรงเลี้ยง 800 ราย อยู่ระหว่างสร้าง โรงเลี้ยง
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
45.3875
27.9193
3.8292
31.7485
6.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
13.16
10.765
-
10.765
6.2 งบลงทุน
ล้านบาท
16.2275
1.1543
3.8292
4.9835
6.3 เงินอุดหนุน
ล้านบาท
16
16
-
16
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายนิวัตร ออกเวหา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 08-579-0555 โทรสาร 02-579-5511 E-mail niwat_to@hotmail.com นางสาวอุรัสยา แก้วคำ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02-579-0555 โทรสาร 02-573-5511 E-mail uratsaya_b

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนา Young Smart Farmer ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ฐานข้อมูล (Big Data) และเครือข่ายในการทำธุรกิจเกษตรและเป็นผู้นำด้านเกษตร 4.0
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่การเกษตรตามมาตรฐานสินค้าและการตลาดสากล
3. เพื่อสร้างและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นศูนย์ต้นแบบในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ รวมถึงการเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ธุรกิจเกษตร ฐานข้อมูล (Big Data) และการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตร
เป้าหมายของโครงการ
1. Young Smart Farmer จำนวน 4,850 ราย
2. ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 77 ศูนย์
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน - 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 66,690,500 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
ไม่ได้ดำเนินการต่อ
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562
1.1 พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
- อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ (2 ครั้ง)
พ.ค. - มิ.ย.61
ราย
3,850
-
3,105
1.2 พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
- อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
พ.ค. - มิ.ย.61
ราย
900
546
-
546
1.3 พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่สากล
- อบรมหลักสูตรมาตรฐาน
มิ.ย. - ก.ค.61
ราย
100
91
-
91
สินค้าเกษตรและการตลาดสากล
2. พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
2.1 ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฯ
พ.ค. - ก.ย.61
ศูนย์
50
22
-
22
2.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนรู้ของศูนย์ฯ
พ.ค. - ก.ย.61
ศูนย์
77
33
-
33
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบดำเนินงาน)
ล้านบาท
66.69
31.04
-
31.04
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

น.ส. ศรัญญา พันธ์ดนตรี ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02 579 0614 มือถือ 082 806 1454 โทรสาร 02 579 0507 E-mail saranyaph26@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านจัดเก็บผลผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์อี่นที่จำเป็น เพื่อการรวบรวม การเก็บรักษาและสร้างเสถียรภาพด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง
2. เพื่อให้สถาบันเกษตรกรเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตรายใหญ่ของเกษตรกรสมาชิกในการสร้างระบบกลไกผลผลิตเกินความต้องการของตลาดด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายของโครงการ
1. สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและการตลาดสินค้าพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง
2. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น ประกอบด้วย ฉาง โกดัง ไซโล ลานตาก เครื่องอบลดความชื้น เครื่องชั่ง และเครื่องสีข้าวโพด
ระยะเวลาของโครงการ
ปี 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 1,017.9172 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ปี 2561
แห่ง
146
146
-
146
- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติมจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร และโครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร นอกจากนี้ได้เปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการ และเพิ่มจำนวนรายการเป็นดำเนินการในพื้นที่ 40 จังหวัด
2. กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2.1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนด
แห่ง
146
146
-
146
รายการ
267
273
-
-1
272
2.2 จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
แห่ง
146
146
-
146
รายการ
267
255
17
272
- ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายไม่ทัน ภายในวันที่ 11 พ.ย.61 จึงถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 รายการ
2.3 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา
แห่ง
146
136
-
136
รายการ
267
240
11
251
2.4 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
แห่ง
146
15
-
15
- สรุปดำเนินการในพื้นที่ 40 จังหวัด 146 สหกรณ์ 272 รายการ
รายการ
267
21
-
21
3. ส่งเสริมแนะนำและติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกิจ/กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
แห่ง
146
27
-
27
3.2 การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แห่ง
146
-
-
0
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์
ตัน
700,000
-
-
0
3.3 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
ราย
-
-
0
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
1,074.9805
962.2565
101.0608
1,063.3173
- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินอุดหนุนเพิ่มเติม จำนวน 57,063,333.20 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1,074,980,533.20 บาท
4.1 เงินอุดหนุน
ล้านบาท
1,017.9172
-
-
0
4.2 งบเพิ่มเติม
ล้านบาท
57.0633
-
-
0
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

ว่าที่ ร.ต.นัตฐวุฒิ พรมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 092-420-4422 โทรสาร 02-579-0507 E-mail nattawut.pro@oae.go.th

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. เพื่อสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแปรรูป การตลาดแก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานสินค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน
เป้าหมายของโครงการ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภาคการเกษตรที่ดำเนินุรกิจรวบรวมสินค้าเกษตร และดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร อาทิ ข้าว ผัก ผลไม้ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ประมง และปศุสัตว์ รวม 99 แห่ง ในพื้นที่ 42 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
ปี 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 410.9081 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
พ.ค. - ก.ย.
แห่ง
99
101
0
101
รายการ
242
241
0
241
2. กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
พ.ค. - ก.ย.
2.1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนด
แห่ง
99
101
0
101
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติมจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรและโครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกรและเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการ
รายการ
242
241
0
241
และเพิ่มจำนวนรายการเป็น ดำเนินการในพื้นที่46 จังหวัด 101 สหกรณ์ 241 รายการ
2.2 จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
แห่ง
99
101
0
0
101
รายการ
242
236
0
3
239
2.3 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา
แห่ง
99
96
0
0
96
ก่หนี้ผูกพันและเบิกจ่ายไม่ทัน ภายในวันที่ 11 พย.61 จึงถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 2 รายการ
รายการ
242
230
0
3
233
2.4 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
แห่ง
99
69
0
0
69
รายการ
242
115
0
0
115
3. ส่งเสริมแนะนำและติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
ส.ค. - ก.ย.
3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกิจ/กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
แห่ง
99
55
0
0
55
3.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
แห่ง
99
10
0
0
10
-อยู่ระหว่างการจัดเก็บและรวบรวมประมวลผลการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
1) ปริมาณการรวบรวมผลผลิต (รวม)
กิโลกรัม
-
1,927,348
0
0
1,927,348
2) มูลค่าการรวบรวมผลผลิต (รวม)
บาท
-
33,485,118
0
0
33,485,118
3) ปริมาณการแปรรูป/จำหน่าย (รวม)
กิโลกรัม
-
878,187
0
0
878,187
4) มูลค่าการแปรรูป/จำหน่าย (รวม)
บาท
-
18,610,456
0
0
18,610,456
5) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
ราย
-
4,028
0
0
4,028
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย
พ.ค. - ก.ย.
ล้านบาท
410.9081
386.37978
6.6118
0
392.99158
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 4,533,011.14 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 415,441,111.14 บาท
4.1 งบดำเนินงาน
ล้านบาท
0.2875
0.2726
0
0
0.2726
4.2 เงินอุดหนุน
ล้านบาท
410.6206
386.10718
6.6118
0
392.71898
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นายธรรมจรรย์ ตุลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 02 579 0507 โทรสาร 02 579 0507 E-mail Prog-eva@oae.go.th

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกรดำเนินธุรกิจยางพารา ก่อสร้าง จัดซื้อ จัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บ รวบรวม แปรรูปยางพารา
2. เพื่อพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราของสถาบันเกษตรกร ช่วยยกระดับราคายางพาราในประเทศ
เป้าหมายของโครงการ
1. เพื่อสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานและสนับสนุนอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางพาราขั้นต้นและขั้นกลางของสถาบันเกษตรกร จำนวน 56 แห่ง
2. สนับสนุนอุปกรณ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราของสถาบันเกษตรกร จำนวน 6 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 340.429 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
2561
แห่ง
62
58
-
58
2. กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2.1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนด
แห่ง
62
58
-
58
- เนื่องจากเป็นรายการเงินอุดหนุน ให้กับสหกรณ์ จึงต้องดำเนินการตามระเบียบ ของสหกรณ์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา ในการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง จึงส่งผลให้ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามกำหนด
รายการ
149
133
-
133
2.2 จัดหาผู้รับจ้างแล้ว
แห่ง
62
58
-
58
- กรมฯ จึงดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง และรายการที่ขอยกเลิก ไปดำเนินการในโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร และโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สรุปสนับสนุนให้แก่สถาบันเกษตรกรทั้งสิ้น
รายการ
149
133
-
133
2.3 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา
แห่ง
62
57
-
57
รายการ
149
129
-
62
2.4 ดำเนินการเสร็จตามสัญญา
แห่ง
62
42
-
42
รายการ
149
71
-
71
3. ส่งเสริมแนะนำและติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกิจ/กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
แห่ง
62
31
-
31
3.2 การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ตัน
150,000
-
1,008
3.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า
แห่ง
6
6
-
6
บาท
-
-
15,680,730.6
3.4 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
ราย
-
2754
-
2754
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินอุดหนุน)
ล้านบาท
283.998
270.0867
-
270.0867
- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างและรายการที่ขอยกเลิกไปดำเนินการในโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
.
และโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 56,431,921.80 บาท
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวพัชรินทร์ เกื้อกิจ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 02 579 0507 โทรสาร 02 579 0507 E-mail :deppe@oae.go.th นางนภวรรณ ออรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 025790507 มือถือ 0899695156

หน่วยงานรับผิดชอบ
การยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ โดยส่งมอบให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์
2) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยา
3) เพื่อลดผลกระทบต่อราคายางพาราภายในประเทศ เป็นการรักษาเสถียรภาพราคายาง
เป้าหมายของโครงการ
(ระบุเป้าหมายของหน่วยงาน)
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
80 ล้านบาท (ค่าบริหารโครงการ)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. จัดทำหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหารจัดการโครงการ
ม.ค. 61
เรื่อง
1
1
0
1
จัดทำแล้วเสร็จตั้งแต่
เดือน ม.ค. 61
2. ชี้แจงหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหารจัดการกับกลุ่มเป้าหมาย
ม.ค. - มี.ค. 61
ครั้ง
6
6
0
6
ราย
510
510
0
510
2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ครั้ง
6
6
0
6
ราย
90
90
0
90
2.2 เกษตรกร
ครั้ง
6
6
0
6
ราย
420
420
0
420
3. จำนวนโรงงานแปรรูป/ปริมาณน้ำยางข้น
ม.ค. - ธ.ค. 61
แห่ง
8
0
8
ตัน
0
1,880.892
3.1 โรงงานแปรรูปยางของ กยท.
แห่ง
1
0
1
- แปรรูปเป็นน้ำยางข้น
ม.ค. - มี.ค. 61
ตัน
357.602
0
357.602
3.2 โรงงานแปรรูปยางของเอกชน
แห่ง
7
0
7
- แปรรูปเป็นน้ำยางข้น
ม.ค. - มี.ค. 61
ตัน
0
1,523.29
4. ส่งมอบยางตามชนิด ปริมาณ และคุณภาพยาง ตามความต้องการใช้ของหน่วยงานภาครัฐ
ม.ค. - ธ.ค. 61
4.1 ผลการรับซื้อน้ำยางสด
ตัน
0
3,952.77
4.2 ผลการแปรรูป
- น้ำยางข้น
ตัน
57,320.97
0
1,880.894
ความต้องการใช้ยาง ณ วันที่ 25 ต.ค. 61 หน่วยงานที่รับมอบยางแล้วกระทรวงคมนาคม มหาดไทย กลาโหม และชลประทาน
- ยางแห้ง
ตัน
363.09
0
0
0
4.3 ผลการส่งมอบ
ตัน
227.01
1,880.89
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย (ค่าบริหารโครงการ)
ม.ค. - ก.ย. 61
ล้านบาท
80
0.474
0
0.228
0.702
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวชฎาธาร สุขจรัญ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670 E-mail rdpcc857@hotmail.com นางยุพา ต่ายธานี ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมชลประทาน
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ปัจจุบันมีสภาพชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใช้สำหรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและสัญจรไปมาของราษฎร รวมทั้งใช้ในการสัญจรเข้าหัวงานโครงการชลประทานในการบริหารจัดการน้ำ
3. เพื่อดำเนินการปรับปรุง สำหรับใช้เป็นแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรการอุปโภค-บริโภค ประกอบกับสามารถสนับสนุนการใช้ยางพาราตามนโยบายของรัฐบาลด้วยอีกทางหนึ่ง
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการในพื้นที่ 53 จังหวัด จำนวน 317 รายการ
1. ใช้ยางพารา 3,509.50 ตัน ระยะทาง 999.65 กิโลเมตร
2. เกษตรกรได้รับประโยชน์ 239,501 ครัวเรือน
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 3,548,.0209 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. ถนนที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม แล้วเสร็จ
แห่ง
317
23
31
82
136
2. จำนวนยางพาราที่ใช้
ตัน
3,509.5
237.427
39.353
571.81
848.59
3. ระยะทางที่ดำเนินการ
กิโลเมตร
999.65
88.492
12.629
317.973
419.094
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบลงทุน)
ล้านบาท
3,548.0209
617.432
325.8406
0
943.2726
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
(กรม / สำนัก) ..กรมชลประทาน นางสาวนันทนา เพ็งคำ. ตำแหน่ง .ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล โทร. 0 2243 6928 โทรสาร 0 2241 2686 E-mail : monitoring.plan@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวชฎาธาร สุขจรัญ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670 E-mail rdpcc857@hotmail.com นายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670

หน่วยงานรับผิดชอบ
การยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่มีการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ดำเนินการในพื้นที่ 55 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 6,599,000 บาท (งบบริหารโครงการ) โดยมีวงเงินสินเชื่อสำหรับให้สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารากู้ยืม 10,000 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราดำเนินการ 2 เดือน/ครั้ง จำนวน 3 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม
พ.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
3
1
0
1
กยท. สำนักงานใหญ่ดำเนินการ
รายต่อครั้ง
30
30
0
30
2. จัดประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (วงเงินสินเชื่อ10,000 ล้านบาท)
พ.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
7
7
0
7
ดำเนินการเรียบร้อย
สถาบัน
650
728
0
728
3. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน (ส่วนกลางดำเนินการ)
พ.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
4
0
0
0
กยท. สำนักงานใหญ่ดำเนินการ
4. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราระดับจังหวัด ดำเนินการจำนวน 2 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม(คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดมีทั้งหมด 55 จังหวัด)
พ.ค. - ก.ย. 61
จังหวัด
55
0
0
1
1
กยท. ส่วนภูมิภาคดำเนินการ
ครั้ง/จังหวัด
2
0
0
1
1
5. ติดตามผลการดำเนินงานสถาบันเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้ ตลอดระยะเวลาโครงการฯอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
พ.ค. - ก.ย. 61
เดือน
5
0
0
1
1
กยท. ส่วนภูมิภาคดำเนินการ
ครั้ง/เดือน
2
0
0
1
1
6. ผลการดำเนินงาน
6.1 จำนวนสถาบันและวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ
1 ก.ย.57 -
สถาบัน
0
385
0
385
31 ธ.ค. 62
ล้านบาท
10,000
6671.072
72
507
7,250.072
6.2 จำนวนสถาบันและวงเงินกู้ที่เบิกจ่ายจริง
1 ก.ย.57 -
สถาบัน
0
372
0
372
31 ธ.ค. 62
ล้านบาท
10,000
9,037.667
170.3
335.5
9,543.467
6.3 จำนวนสถาบันและวงเงินกู้ที่ชำระคืนแล้ว
1 ก.ย.57 -
สถาบัน
0
165
3
-24
144
31 มี.ค. 63
ล้านบาท
10,000
7,641.331
164.036
42.442
7,847.809
6.4 จำนวนสถาบันและวงเงินกู้ที่ยังไม่ชำระคืน
1 ก.ย.57 -
สถาบัน
0
207
-3
24
228
31 มี.ค. 63
ล้านบาท
10,000
1,396.34
6.264
293.058
1,695.662
6.5 จำนวนวงเงินกู้ที่สามารถยื่นกู้ได้อีก
1 เม.ย.60 -
ล้านบาท
10,000
8,603.66
-6.264
-293.058
8,304.338
31 ธ.ค. 62
0
0
6.6 ปริมาณยางพาราและมูลค่าการรวบรวมผลผลิตของสถาบันเกษตรกร
1 เม.ย.60 -
ตัน
0
343,931.77
0
318,813.96
662,745.73
31 มี.ค. 63
ล้านบาท
14,675.441
0
11,017.07
25,692.511
6.7 ปริมาณยางพาราและมูลค่าการจำหน่ายผลผลิตของสถาบันเกษตรกร
1 เม.ย.60 -
ตัน
0
56,791.25
0
514,603.93
571,395.18
31 มี.ค. 63
ล้านบาท
1,160.808
0
27,676.18
28,836.988
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย (ค่าบริหารโครงการ)
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ล้านบาท
6.599
1.685
0
0.04
1.725
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวชฎาธาร สุขจรัญ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670 E-mail rdpcc857@hotmail.com นายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670

หน่วยงานรับผิดชอบ
การยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อผลักดันราคายางให้สูงขึ้นใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง รักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวน เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง และลดภาระงบประมาณการจัดซื้อยางและการบริหารจัดการสต็อกยางพาราจากรัฐบาล
เป้าหมายของโครงการ
ดูดซับยางออกนอกระบบประมาณร้อยละ 11 ของผลผลิตยางแห้ง 350,000 ตัน โดยมีราคาเป้าหมาย 65 บาท/กิโลกรัม
ระยะเวลาของโครงการ
เมษายน-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 2,000,000 บาท (งบบริหารโครงการ) โดยมีวงเงินสินเชื่อสำหรับให้ผู้ประกอบกิจการยางกู้ยืม 20,000 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. ประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการกับกลุ่มเป้าหมาย
1.1 คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เม.ย. - พ.ค. 61
ครั้ง
1
1
-
1
1.2 ผู้ประกอบการ
ก.พ. - พ.ค. 61
ครั้ง
2
1
-
1
2. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน
2.1 คณะกรรมการบริหารโครงการ
ม.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
4
3
1
4
2.2 คณะทำงานชดเชยดอกเบี้ย
ม.ค. - ก.ย. 61
ครั้ง
4
-
-
-
มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 15 ราย
2.3 คณะทำงานตรวจสต็อกยาง
ก.พ. - ก.ย. 61
ครั้ง
32
20
8
28
- อยู่ระหว่างขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร 3 ราย
3. ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ก.พ. - ก.ย. 61
ราย
15
-
15
-อยู่ระหว่างตรวจสอบความสามารถการจัดเก็บสต็อคยางและเอกสารไม่ครบถ้วน 6 ราย - ไม่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการ 2 ราย - ยกเลิกคำขอเข้าร่วมโครงการ 4 ราย
4. ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติกรอบสินเชื่อ
ราย
4
-
0
**ตั้งแต่เดือน พ.ค. - ก.ย. 61 มีผู้ประกอบการจำนวน 4 ราย ได้รับอนุมัติ กรอบวงเงินสินเชื่อจำนวน 4,295 ลบ. จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯแล้ว แต่เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการรายใดขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ได้ทันตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด
จากคณะกรรมการบริหารโครงการ **
ล้านบาท
4,295
-
จึงทำให้ต้องถูกยกเลิกคำขอเข้าร่วมโครงการแต่ไม่ถูกตัดสิทธ์ที่จะขอเข้าร่วมโครงการใหม่ และต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของโครงการตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งใหม่เหมือนกับการสมัครเข้าร่วมโครงการครั้งแรก
5 ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์
ราย
-
-
0
ล้านบาท
-
-
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย (ค่าบริหารโครงการ)
ก.พ. - ก.ย. 61
ล้านบาท
2
0.203
-
0.019
0.222
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
-

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางสาวชฎาธาร สุขจรัญ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670 E-mail rdpcc857@gmail.com นายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-0555 โทรสาร 02-579-2670

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร
2) ส่งเสริมนวัตกรรมและยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
3) เพื่อพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในรูปแบบคลัสเตอร์
เป้าหมายของโครงการ
1) ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
2) หน่วยงานที่ให้บริการด้านการส่งเสริมและพัฒนา สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในระดับภาค
ระยะเวลาของโครงการ
พฤษภาคม-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
งบประมาณจำนวน 163.8791 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. จำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม
พ.ค. - ก.ย. 61
ราย
55,000
55,000
-
55,000
2. จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม
กลุ่ม
50
50
-
50
3. มูลค่าผลผลิตที่แปรรูปเพิ่มขึ้น (ประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ)
ร้อยละ
15
-
-
-
กิจการ
200
206
-
206
4. จำนวน SME ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ราย
400
450
-
450
5. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติ
กลุ่ม
5
5
-
5
6. จำนวนกลุ่มครือข่ายอาหารและเกษตรแปรรูปที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
หน่วยงาน
12
12
-
12
7. จำนวนหน่วยงานในระดับภาคที่ได้รับการยกระดับและมีความพร้อมในการให้บริการ
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย
ล้านบาท
163.8791
110.0433
10.02556
13.4948
133.5637
กันเงินเหลื่อมปี
8.1 งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
87.7671
51.3191
9.1828
4.1048
64.6067
8.2 งบลงทุน
ล้านบาท
76.112
58.7242
0.8428
9.3900
68.9570
หมายเหตุ
-

ผู้รวบรวมรายงานของ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/กองยุทธศาสตร์และแผนงาน/กลุ่มติดตามและประเมินผล น.ส. รุ่งฉัตร ไพรเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
น.ส. ชลิตา นุชประมูล ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ โทร. 02 2024512 โทรสาร 02 3543289 E-mail report.dip@gmail

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.

นางกิติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 025795512 โทรสาร 025795511 E-mail : dreamkiti2522@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญเปล่า การลดต้นทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ
เป้าหมายของโครงการ
1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องหรือต่อยอดเป็นซัพพลายเชนและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
2) ผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูป ได้รับการถ่ายทอดความรู้ต
ระยะเวลาของโครงการ
พฤษภาคม-กันยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2562
จำนวน 200.00 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงเมื่อ 26 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ระยะเวลา
ดำเนินการ
หน่วย การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562 คำชี้แจง/
ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน
ผลงาน
พ.ค. - ก.ย. 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 รวม
1. จำนวนผู้ผ่านการอบรม (Workshop) และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ
พ.ค. - ก.ย. 61
กิจการ
2,000
1,545
373
275
2,193
1.1 กลุ่ม SMEs ทั่วไป
กิจการ
1,600
1,128