จำนวนผู้เข้าชมหน้าเพจนี้
วันนี้ :
2
ทั้งหมด :
1727

ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
หน่วย:ล้านบาท
หน่วยงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 3 (เป้า 60%) ไตรมาส 4
วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ
รวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,815.7552 100.00 2,740.4425 97.33 75.3127 2.67
1.1 กรมการข้าว 13.5862 100.00 8.2837 60.97 5.3025 39.03
   1.2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 18.5356 100.00 18.5356 100.00 -   -  
   1.3 กรมประมง 26.2500 100.00 18.3750 70.00 7.8750 30.00
   1.4 กรมปศุสัตว์ 62.6098 100.00 50.6223 80.85 11.9875 19.15
   1.5 กรมพัฒนาที่ดิน 39.0711 100.00 23.4430 60.00 15.6281 40.00
   1.6 กรมวิชาการเกษตร 2.6072 100.00 1.7200 65.97 0.8872 34.03
   1.7 กรมส่งเสริมการเกษตร 2,622.3020 100.00 2,599.8760 99.14 22.4260 0.86
   1.8 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3.9239 100.00 2.3542 60.00 1.5697 40.00
   1.9 กรมหม่อนไหม 14.6134 100.00 9.8520 67.42 4.7614 32.58
   1.10 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 12.2560 100.00 7.3807 60.22 4.8753 39.78

หน่วย:ล้านบาท
แผนงาน/โครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ
รวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24489.0511 100.00 13585.58392 55.48 10903.46718 44.52
1. ส่วนราชการ 22742.1657 100.00 12833.3160 56.43 9908.8497 43.57
  1.1 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 221.5750 100.00 133.0000 56.43 88.5750 39.98
  1.2 กรมการข้าว 63.6026 100.00 11.2744 17.73 52.3282 82.27
  1.3 กรมชลประทาน 13,701.9850 100.00  7,659.6573 55.90 6,042.3277 44.10
  1.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 23.2390 100.00   19.5970 84.33 3.6420 15.67
  1.5 กรมประมง 208.5500 100.00 148.9250 71.41 59.6250 28.59
  1.6 กรมปศุสัตว์  671.1598 100.00 255.0739 38.00 416.0859 62.00
  1.7 กรมพัฒนาที่ดิน 150.4777 100.00 58.4480 38.84 92.0297 61.16
  1.8 กรมวิชาการเกษตร 134.7932 100.00 34.6130 25.68 100.1802 74.32
  1.9 กรมส่งเสริมการเกษตร 5,690.6792 100.00 2,690.4075 47.28 3,000.2717 52.72
  1.10 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,791.5341 100.00 1,789.7919 99.90 1.7422  0.10
  1.11 กรมหม่อนไหม   52.6409 100.00  18.7420 35.60 33.8989 64.40
  1.12 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 26.7792 100.00 12.0868 45.14 14.6924 54.86
  1.13 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   5.1500 100.00 1.6993 33.00 3.4507 67.00
2. รัฐวิสาหกิจ 1,596.8854 100.00 602.2679 37.72 994.6175 62.28
  2.1 การยางแห่งประเทศไทย 1,596.8854  100.00 602.2679 37.72 994.6175 62.28
3. เงินทุนหมุนเวียน 150.0000 100.00 150.0000 100.00 -   -  
  3.1 เงินทุนหนุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช 150.0000 100.00 150.0000 100.00 -   -  

หน่วย:ล้านบาท
แผนงาน/โครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ
รวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24,489.0511 100.00 13,585.5839 55.48 10,903.4672 44.52
- รายจ่ายลงทุน 16,152.5999 100.00 9,483.2415 58.71 6,669.3584 41.29
- รายจ่ายประจำ 8,336.4512 100.00 4,102.3425 49.21 4,234.1087 50.79
1. ส่วนราชการ 22,742.1657 100.00 12,833.3160 56.43 9,908.8497 43.57
- รายจ่ายลงทุน 16,152.5999 100.00 9,483.2415 58.71 6,669.3584 41.29
- รายจ่ายประจำ 6,589.5658 100.00 3,350.0746 50.84 3,239.4912 49.16
  1.1 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 221.5750 100.00 133.0000 60.02 88.5750 39.98
-รายจ่ายลงทุน -   -   -   -   -   -  
- รายจ่ายประจำ 221.5750 100.00 133.0000 60.02 88.5750  39.98
  1.2 กรมการข้าว 63.6026 100.00 11.2744 17.73 52.3282 82.27
- รายจ่ายลงทุน 45.0320 100.00 -   -   45.0320 100.00
- รายจ่ายประจำ 18.5706 100.00 11.2744 60.71 7.2962 39.29
  1.3 กรมชลประทาน 13,701.9850 100.00 7,659.6573 55.90 6,042.3277 44.10
- รายจ่ายลงทุน 13,701.9850 100.00 7,659.6573 55.90 6,042.3277 44.10
- รายจ่ายประจำ -   -   -   -   -   -  
  1.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 23.2390 100.00 19.5970 84.33 3.6420 15.67
- รายจ่ายลงทุน -   -   -   -   -   -  
- รายจ่ายประจำ 23.2390 100.00 19.5970 84.33 3.6420 15.67
  1.5 กรมประมง 208.5500 100.00 148.9250 71.41 59.6250 28.59
- รายจ่ายลงทุน -   -   -   -   -   -  
- รายจ่ายประจำ 208.5500 100.00 148.9250 71.41 59.6250 28.59
  1.6 กรมปศุสัตว์ 671.1598 100.00 255.0739 38.00 416.0859 62.00
- รายจ่ายลงทุน 233.2750 100.00 0.0423 0.02 233.2327 99.98
- รายจ่ายประจำ 437.8848 100.00 255.0316 58.24 182.8532 41.76
  1.7 กรมพัฒนาที่ดิน 150.4777 100.00 58.4480 38.84 92.0297 61.16
- รายจ่ายลงทุน 97.3650 100.00 29.3880 30.18 67.9770 69.82
- รายจ่ายประจำ 53.1127 100.00 29.0600 54.71 24.0527 45.29
  1.8 กรมวิชาการเกษตร 134.7932 100.00 34.6130 25.68 100.1802 74.32
- รายจ่ายลงทุน 69.6710 100.00 0.8010 1.15 68.8700 98.85
- รายจ่ายประจำ 65.1222 100.00 33.8120 51.92 31.3102 48.08
  1.9 กรมส่งเสริมการเกษตร 5,690.6792 100.00 2,690.4075 47.28 3,000.2717 52.72
- รายจ่ายลงทุน 194.6817 100.00 -   -   194.6817 100.00
- รายจ่ายประจำ 5,495.9975 100.00 2,690.4075 48.95 2,805.5900 51.05
  1.10 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,791.5341 100.00 1,789.7919 99.90 1.7422 0.10
- รายจ่ายลงทุน 1,787.3227 100.00 1,787.3227 100.00 -   -  
- รายจ่ายประจำ 4.2114 100.00 2.4692 58.63 1.7422 41.37
  1.11 กรมหม่อนไหม 52.6409 100.00 18.7420 35.60 33.8989 64.40
- รายจ่ายลงทุน 16.2275 100.00 5.5102 33.96 10.7173 66.04
- รายจ่ายประจำ 36.4134 100.00 13.2318 36.34 23.1816 63.66
  1.12 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 26.7792 100.00 12.0868 45.14 14.6924 54.86
- รายจ่ายลงทุน 7.0400 100.00 0.5200 7.39 6.5200 92.61
- รายจ่ายประจำ 19.7392 100.00 11.5668 58.60 8.1724 41.40
  1.13 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 5.1500 100.00 1.6993 33.00 3.4507 67.00
- รายจ่ายลงทุน                       -               -                         -               -                         -               -  
- รายจ่ายประจำ                  5.1500        100.00                  1.6993         33.00                  3.4507         67.00
2. รัฐวิสาหกิจ            1,596.8854       100.00              602.2679         37.72              994.6175         62.28
- รายจ่ายลงทุน                       -               -                         -               -                         -               -  
- รายจ่ายประจำ            1,596.8854       100.00              602.2679         37.72              994.6175         62.28
   2.1 การยางแห่งประเทศไทย            1,596.8854        100.00              602.2679         37.72              994.6175         62.28
- รายจ่ายลงทุน                       -               -                         -               -                         -               -  
- รายจ่ายประจำ            1,596.8854        100.00              602.2679         37.72              994.6175         62.28
3. เงินทุนหมุนเวียน              150.0000       100.00              150.0000        100.00                       -               -  
- รายจ่ายลงทุน                       -               -                         -               -                         -               -  
- รายจ่ายประจำ              150.0000       100.00              150.0000        100.00                       -               -  
  3.1 เงินทุนหนุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช              150.0000        100.00              150.0000        100.00                       -               -  
- รายจ่ายลงทุน                       -               -                         -               -                         -               -  
- รายจ่ายประจำ              150.0000        100.00              150.0000        100.00                       -               -  สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2561-2870

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ : 16
ทั้งหมด :12294