เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEแบบครบวงจร ด้านเกษตรอินทรีย์
จังหวัดจันทบุรี
ชื่อองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์
คำอธิบายด้านการเกษตร ผัก ผลไม้ ไก่ไข่
แหล่งเงินทุนมทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรมการเกษตร
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนางปาริชาต ปุระมงคล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ภาคสาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ที่อยู่131/68 หมู่10 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
เบอร์โทรศัพท์0864046617
อีเมลparitiktik40@gmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubeปาริขาต ปุระมลงคล
ชื่อ-นามสกุลนางปาริชาต ปุระมงคล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ตำแหน่งอาจารย์
เบอร์โทรศัพท์0864046617
อีเมลparitiktik40@gmail.com