เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อองค์ความรู้สเปรย์ก๊าซ 1-เมทิลไซโคลโพรพีนชนิดกระป๋องอัดแรงดันพร้อมใช้งาน
คำอธิบายในอดีตที่ผ่านมามีการใช้สาร 1-mcp กับอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการยืดอายุการเก็บรักษาผัก ผลไม้ และไม้ดอก เนื่องจากผลิตผลการเกษตรในกลุ่มนี้มีอายุการเก็บรักษาและอายุการวางจำหน่ายที่สั้นทำให้ไม่สามารถขนส่งไปจำหน่ายในระยะไกลได้ ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการรมผลผลิตสดทางการเกษตรโดยใช้ก๊าซ 1-mcp ประมาณ 6-24 ชั่วโมง ทำให้สามารถชะลอการสุกในผลไม้ ชะลอการเหี่ยวและเหลืองของผัก และชะลอการหลุดร่วงของดอกไม้ อย่างไรก็ตามการรมเป็นระยะเวลานานเป็นวิธีการที่ยุ่งยากสำหรับการใช้งานในระดับครัวเรือน ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการผลิตก๊าซ 1-mcp บรรจุกระป๋องที่พร้อมใช้งานในระดับครัวเรือนในการยืดอายุการเก็บรักษาผักผลไม้ในตู้เย็น
แหล่งเงินทุนลงทุนเอง
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนายณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สังกัดคณะคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
ภาคสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ที่อยู่49 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล ซอย 25 ตำบล อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์024707734
อีเมลnutthachai.pon@kmutt.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลนายวาริช ศรีละออง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งคณบดี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
เบอร์โทรศัพท์024707726
อีเมลvarit.sri@kmutt.ac.th