เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อองค์ความรู้การผลิตไมโครกรีนเพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพ
คำอธิบายจากการที่ผู้บริโภคในปัจจุบันได้หันมานิยมในการบริโภคอาหารเสริมสุขภาพกันมากขึ้นดังเห็นได้จากการมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในท้องตลาดเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยผู้มีชื่อเสียงจึงทำให้ตลาดของอาหารเสริมมีการเติบโตเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามวัตถุดิบในการทำอาหารเสริมต่างๆ ส่วนใหญ่มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการผลิตไมโครกรีนจากพืชชนิดต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริม โดยเฉพาะไวตามินชนิดต่างๆ ที่พบในไมโครกรีนในปริมาณมากเมื่อเทียบกับการรับประทานต้นที่โตเต็มวัย นอกจากนี้จากงานวิจัยพบว่าไมโครกรีนประกอบไปด้วยสารสำคัญชนิดต่างๆ เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะไมโครกรีนที่ผลิตจากเมล็ดผักตระกูล Brassica ซึ่งไมโครกรีนสามารถรับประทานได้ทั้งในลักษณะการทานสดและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นอาหารเสริม
แหล่งเงินทุนวช และ สวก
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนายวาริช ศรีละออง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สังกัดคณะคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
ภาคสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ที่อยู่49 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล ซอย 25 ตำบล อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์024707734
อีเมลvarit.sri@kmutt.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลนายวาริช ศรีละออง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งคณบดี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
เบอร์โทรศัพท์024707726
อีเมลvarit.sri@kmutt.ac.th