เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
ชื่อองค์ความรู้การปลูกเมล่อนในระบบโรงเรือน
คำอธิบายคู่มือการอบรมนี้จึงได้รวมรวมการวิธีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมแต่ละช่วงฤดูปลูก การให้น้ำ การดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยว โดยใช้องค์ความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงของนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจปลูกทั่วไปแต่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของการปลูกเมล่อนในระบบโรงเรือน ได้ใช้เป็นแนวทางในการปลูกพืชชนิดนี้ให้ประสบความสำเร็จต่อไป
แหล่งเงินทุนไม่มี
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร15-12-20
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร15-12-20
วันหมดอายุสิทธิบัตร15-12-20
ชื่อ-นามสกุลณัฐกานต์ พิสุทธิ์พิบูลวงศ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
สังกัดคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ภาคสาขาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
ที่อยู่เลขที่ 1177 หมู่ 2 ถนน สุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์0816155717
อีเมลnattakarn.pi@vru.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubeFB page : เกษตรปลอดภัย วไลยฯ สระแก้ว
ชื่อ-นามสกุลนางสาวณัฐกานต์ พิสุทธิ์พิบูลวงศ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
ตำแหน่งอาจารย์
เบอร์โทรศัพท์0816155717
อีเมลnattakarn.pi@vru.ac.th