เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
ชื่อองค์ความรู้กล้วยหอมผง
คำอธิบายกลุ่มแปรรูปกล้วยและถนอมอาหาร สังกัดสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของการปรับตัวในยุคนิวนอร์มอล จึงได้ทำการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และความหลากหลายให้สามารถแข่งขันในตลาดยุคนิวนอร์มอล อันจะเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และครอบครัวต่อไป สรรพคุณทางยา กล้วยมีธาตุเหล็กสูง กระตุ้นการผลิตฮีโมโกลบินในเลือด จึงช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางได้ มีธาตุโพแทสเซียมสูง แต่มีปริมาณเกลือต่ำ ทำให้เป็นอาหารสมบูรณ์แบบที่จะช่วยลดความดันโลหิตได้ดี มีโปรตีน TryPotophan ช่วยลดความตึงเครียด ผ่อนคลายอารมณ์ให้ดีขึ้นได้ จึงสามารถป้องกันโรคซึมเศร้าได้
แหล่งเงินทุนสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด, กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลน.ส.วิจิตรา เหลียวตระกูล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ภาคสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ที่อยู่60 ม.3 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์0927654788
อีเมลl_wijitra@hotmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubehttps://www.youtube.com/watch?reload=9&v=jc913BBLymk&feature=youtu.be
ชื่อ-นามสกุลนางสาวรสสุคนธ์ ประเทศรัตน์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์0936471799
อีเมลrosukhon_pr@cpd.go.th