เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
ชื่อองค์ความรู้ฟาร์มอัจฉริยะ/การปลูกผักวิถีอินทรีย์
คำอธิบายโรงเรือนเห็ดอัจฉริยะ โรงเรือนผักอัจฉริยะ การสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ การเลี้ยงไส้เดือน การแปรรูปเห็ด
แหล่งเงินทุนมหาวิยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิทยาเขตสิงห์บุรี
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนางสาวกิตติวัลย์ ทองอร่าม
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิทยาเขตสิงห์บุรี
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
ภาคสาขาโลจิสติกส์
ที่อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิทยาเขตสิงห์บุรี ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130
เบอร์โทรศัพท์0819463137
อีเมล-
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลนายเสถียร เขียนสาร์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
ตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
เบอร์โทรศัพท์036507232
อีเมลpaco_sbr@opsmoac.go.th