เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
ชื่อองค์ความรู้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ส้มแม่สิน
คำอธิบายจังหวัดสุโขทัย ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "ส้มแม่สิน" ตามคำขอเลขที่ 61100195 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นส้มพันธุ์ส้มเขียวหวาน ผลค่อนข้างกลมแป้นเล็กน้อย เนื้อในผลมีสีส้มอมทอง รสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อแน่น ผนังกลีบบาง ถุงส้มนิ่ม สีเปลือกขึ้นอยู่กับฤดูกาล ได้แก่ ฤดูหนาวสีทอง ฤดูร้อนสีน้ำตาลมีกระ และฤดูฝนสีเขียวปนสีน้ำตาล ปลูกในพื้นที่ตำบลแม่สิน และตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีค่าความหวานไม่น้อยกว่า 8 องศาบริกส์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศการขึ้นทะเบียน "ส้มแม่สิน" ให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามทะเบียนเลขที่ ลช 63100151 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันยื่นคำขอขึ้นทะเบียน (วันที่ 5 กันยายน 2561)
แหล่งเงินทุนกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
ประเภทสิทธิบัตรทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่คำขอ61100195
วันขอรับสิทธิบัตร05-09-18
ชื่อผู้ประดิษฐ์กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษากรมทรัพย์สินทางปัญญา
สังกัดคณะกระทรวงพาณิชย์
ภาคสาขา-
ที่อยู่563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์025475024
อีเมลDipadmin@moc.go.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttps://ipthailand.go.th/th/component/sppagebuilder/?view=page&id=27
ชื่อ-นามสกุลนางสาวธัญรดี สลีวงศ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์055610638
อีเมลSY_OPS@moc.go.th