เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
ชื่อองค์ความรู้การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ
คำอธิบายการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึง ความต้องการปุ๋ยในแต่ละระยะการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด ซึ่งการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธฺภาพมีหลักการใช้คือ 1. ถูกสูตร = ให้ปุ๋ยที่มีปริมาณธาตุอาหารตรงกับระยะการเจริญเติบโต 2. ถูกวิธี = ให้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี 3. ถูกเวลา = ให้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตของพืช 4. ถูกปริมาณ = ให้ปุ๋ยให้เพียงพอต่อความต้องการของพืช เป็นการใช้ปุ๋ยแม่มาผสมเองให้ได้สูตรปุ๋ย ตามความต้องการไม่มีการใช้สารตัวเติมและแก้ไขปัญหาปุ๋ยปลอม ปุ๋ยด้อยคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต
แหล่งเงินทุนนาย วีรวัตน์ นิลรัตนคุณ
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนายวีรวัตน์ นิลรัตนคุณ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา-
สังกัดคณะ-
ภาคสาขา-
ที่อยู่- ตำบล- อำเภอ- จังหวัด- -
เบอร์โทรศัพท์0897878099
อีเมลwerawat nilrattarakoon@gmail.com
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลนางวิภาวรรณ ดวนมีสุข
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์0894607838
อีเมลWipawan07@gmail.com