เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
ชื่อองค์ความรู้ขนมครกกรอบ
คำอธิบายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านน้ำพุ เป็นผู้ผลิตข้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ในการผลิตและจำหน่ายขนมครก มีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมครกให้มีอายุการเก็บที่ยืนยาว สะดวกแก่การพกพา จึงทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมครกกรอบโดยใช้เทคโนโลยีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dry)
แหล่งเงินทุนนางสาววารุณี วีรพันธุ์,ดร.เรวัต พงษ์พิสุทธินันท์,นายนัทธมน หน่อตุ้ย,นางสาวจิรประภา ร้อยครบุรี
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนางสาววารุณี วีรพันธุ์,ดร.เรวัต พงษ์พิสุทธินันท์,นายนัทธมน หน่อตุ้ย,นางสาวจิรประภา ร้อยครบุรี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา-
สังกัดคณะ-
ภาคสาขา-
ที่อยู่บริษัท อาร์ พี ออล จำกัด เลขที่ 27/1-2 ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์0850312866
อีเมล-
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลนางสาวเบญจวรรณ สังข์ทอง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์0881469185
อีเมลbenjawansongthong@gmail.com