เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEแบบครบวงจร ด้านเกษตรอินทรีย์
จังหวัดจันทบุรี
ชื่อองค์ความรู้ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ในสถานศึกษา
คำอธิบายผลิตผัก ไม้ผล(เงาะ มังคุด ทุเรียน เมล่อน) อื่นๆ ในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ และรวบรวมผลผลิตสู่ร้านค้าโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และผู้สนใจ เป็นการเพิ่มทักษะการผลิต การจำหน่ายให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ให้ตระหนักถึงการผลิตอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ
แหล่งเงินทุนมทร.ตะวันออก
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนางปาริชาต ปุระมงคล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ภาคสาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ที่อยู่131/68 หมู่10 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
เบอร์โทรศัพท์0864046617
อีเมลparitiktik40@gmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubeปาริชาต ปุระมงคล
ชื่อ-นามสกุลนางปาริชาต ปุระมงคล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ตำแหน่งอาจารย์
เบอร์โทรศัพท์0864046617
อีเมลparitiktik40@gmail.com