เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
ชื่อองค์ความรู้การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zonnig by Agri-Map)
คำอธิบายโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมมีเป้าหมายในการใช้ประโยชน์มีประสิทธิภาพตรงตามศักยภาพของที่ดินและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการกำหนดเขตเหมาะสมในการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อหาความเหมาะสมของการทำการเกษตรในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีผลกำไรที่สูงกว่าการทำเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสมโดยการใช้ข้อมูลทางวิชาการในการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ ได้แก่ ข้อมูลภูมิอากาศ ดิน น้ำ สภาพแวดล้อมด้านต่างๆ วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล ความต้องการในการผลิตพืช สัตว์ ประมง และข้อมูลความต้องการของตลาด เพื่อหาความเหมาะสมของการทำการเกษตรในแต่ละพื้นที่ แล้วจึงนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
แหล่งเงินทุนไม่มี
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุล-
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา-
สังกัดคณะ-
ภาคสาขา-
ที่อยู่- ตำบล- อำเภอ- จังหวัด- -
เบอร์โทรศัพท์-
อีเมล-
URL/Website/Facebook/YouTubehttps://www.ldd.go.th/(กรมพัฒนาที่ดิน) - คู่มือการปฏิบบัติงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) - การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม Zoning กองนโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษ
ชื่อ-นามสกุลนายนิพิชญ์ คะวิญญา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์089924444
อีเมลsti01@ldd.go.th