เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
ชื่อองค์ความรู้นวัตกรรม Smart4M
คำอธิบายกรมตรวจบัญชีได้พัฒนานวัตกรรม Smart4M ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ประกอบด้วย 1.Smart Me เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไปในการใช้บันทึกข้อมูลบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ 2.Smart Member เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่ช่วยให้สมาชิกสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนได้ตลอดเวลา 3. Smart Manage เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับกรรมการสหกรณ์ใช้ติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน 4.Smart Monitor เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้สอบบัญชี ผู้กำกับดูแลเพื่อดูความผิดปกติทางการเงินของสหกรณ์ นับเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้เกษตรกรสมาชิก กรรมการสหกรณ์และผู้เกี่ยวข้องได้ประโยชน์
แหล่งเงินทุนไม่มี
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุล-
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา-
สังกัดคณะ-
ภาคสาขา-
ที่อยู่- ตำบล- อำเภอ- จังหวัด- -
เบอร์โทรศัพท์-
อีเมล-
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลนางจุฬาภา กิตติประภานันท์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์0897055107
อีเมลjurapha.ju@hotmail.com