เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย
ชื่อองค์ความรู้เครื่องคัดแยกความอ่อนแก่ของมะม่วงโชคอนันต์
คำอธิบายเครื่องคัดแยกความอ่อนแก่ของมะม่วงโชคอนันต์ เป็นเครื่องงคัดแยกมะม่วงที่อาศักคุณสมบัติด้านความหนาแน่นที่แตกต่างกัน โดยอาศัยการลอยหรือจมในสารละลาย เช่น มะม่วงจะมีดัชนีการเก็บเกี่ยวอย่างหนึ่ง คือ ความหนาแน่นหรือความถ่วงจำเพาะ มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้มีความถ่วงจำเพราะมากกว่า 1.03 จะเป็นผลมะม่วงที่แก่หรือช่วงที่เก็บเกี่ยวได้ ถ้ามีความถ่วงจำเพราะต่ำกว่า 1.03 ยังคงเป็นมะม่วงอ่อน
แหล่งเงินทุนไม่มี
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนายสายชล จันทร์วิไร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา-
สังกัดคณะ-
ภาคสาขา-
ที่อยู่88/1 ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 64180
เบอร์โทรศัพท์0637287677
อีเมล-
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลนายสายชล จันทร์วิไร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอศรีนคร
ตำแหน่งประธานคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอศรีนคร
เบอร์โทรศัพท์0637287677
อีเมล-