เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
ชื่อองค์ความรู้เครื่องแบนกล้วยสุกเชิงอุตสาหกรรม
คำอธิบายเครื่องแบนกล้วยสุกเชิงอุตสาหกรรม เกิดจากกระบวนการคิดค้น ออกแบบ และพัฒนารูปแบบเครื่องจักร โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากจากการพัฒนาทักษะฝีมือ นำไปสู่กระบวนการนำเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต มาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้นำเครื่องมือ เครื่องจักรไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตสินค้าแปรรูปจากการเกษตรให้มีมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่า
แหล่งเงินทุนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุล-
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา-
สังกัดคณะสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย
ภาคสาขา-
ที่อยู่69 หมู่ 5 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
เบอร์โทรศัพท์055682592
อีเมล-
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลนายลำยอง สอนโต
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์0816759574
อีเมลboonyuang@hotmail.com