เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
ชื่อองค์ความรู้เครื่องตีเกลียวเส้นไหม 2 หัวปั่น
คำอธิบายสำหรับการสืบสานงานด้านผ้าไหม ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ความงดงานและผลงนด้านการทอผ้าไหมมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง เครื่องตีเกลียวเส้นไหม 2 หัวปั่น เป็นนวัตกรรมเพื่อลดแรงงานและระยะเวลาให้การทอผ้า อีกทั้งช่วยให้การทอผ้าไหม่ายขึ้น
แหล่งเงินทุนติดต่อนักวิจัย
ประเภทสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อติดต่อนักวิจัย
เลขที่คำขอติดต่อนักวิจัย
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลดร.ศุภชัย แก้วจันทร์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สังกัดคณะคณะเทคโยโลยีอุตสาหกรรม
ภาคสาขา-
ที่อยู่186 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์0918286041
อีเมลaicsurin@gmail.com
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลอารีย์ ไกรสูรย์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ตำแหน่งผู้ประสานงาน
เบอร์โทรศัพท์0819743190
อีเมลaree.kri@srru.ac.th