เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
ชื่อองค์ความรู้เครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็กอัจฉริยะ (AAISC-1)
คำอธิบายการเคลือบเมล็ดพันธุ์เป็นกรรมวิธีที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน กรรมวิธีการเคลือบเมล็ด (seed coating) พัฒนาจากเทคนิคการเคลือบมาจากอุตสาหกรรมการเคลือบยา เป็นการใช้พอลิเมอร์ที่มีความ เหนียวแล้วผสมสารออกฤทธิ์ชนิดต่าง ๆ สี มาเคลือบลงบนเมล็ดพันธุ์อย่างบางเบา ยึดติดแน่นกับ ผิวเมล็ดไม่เกิดการหลุดร่วงและสม่ำเสมอ แต่การเคลือบเมล็ดพันธุ์ในปัจจุบันต้องอาศัยเครื่องเคลือบที่นำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง มีขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายลำบาก ต้องใช้เมล็ดพันธุ์และสารเคลือบเป็นจำนวนมาก และมีข้อจำจัดในการซ้อมบำรุง (บุญมี, 2554) จากปัญหาดังกล่าว คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็กรุ่น AAISC-1 เพื่อลดต้นทุนในการผลิต เป็นเครื่องขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งานเพื่อการเรียนการสอน และสามารถนำไปใช้บริการวิชาการแก่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองในท้องถิ่น
แหล่งเงินทุนติดต่อนักวิจัย
ประเภทสิทธิบัตรอยู่ในระหว่างกระบวนการขออนุสิทธิบัตร
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์อาจารย์ชนกเนตร ชัยวิชา
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์เครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็กรุ่น AAISC-1
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ชนกเนตร ชัยวิชา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สังกัดคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ภาคสาขาเกษตรศาสตร์
ที่อยู่186 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์0985858910
อีเมลaicsurin@srru.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลอารีย์ ไกรสูรย์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ตำแหน่งผู้ประสานงาน
เบอร์โทรศัพท์0819743190
อีเมลaree.kri@srru.ac.th