เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
ชื่อองค์ความรู้ระบบเครือข่าย RMUTI Smart Farm Network
คำอธิบายระบบเครือข่าย RMUTI Smart Farm Network นวัตกรรมด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ บูรณาการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
แหล่งเงินทุนติดต่อนักวิจัย
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์ระบบเครือข่าย RMUTI Smart Farm Network
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สังกัดคณะ-
ภาคสาขา-
ที่อยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์0898467202
อีเมลaicsurin@srru.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลอารีย์ ไกรสูรย์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ตำแหน่งผู้ประสานงาน
เบอร์โทรศัพท์0819743190
อีเมลaree.kri@srru.ac.th