เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
ชื่อองค์ความรู้คลินิกเทคโนโลยี
คำอธิบาย1. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยการจัดอบรมการแปรรูป เพิ่มมูลค่า และบรรจุภัณฑ์อาหาร และจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพสู่ชุมชน 2. รวบรวมและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมในพื้นที่ โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่น สร้างสูตรอาหารและการผลิตอาหารสัตว์น้ำ 3. ให้บริการองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมในพื้นที่ 4. จัดอบรมเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมแก่เกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่ เช่น เทคโนโลยีการสกัดเย็นน้ำมันจากผลิตภัณฑ์เกษตร เช่น มะพร้าว อะโวคาโด ฯลฯ
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลดร.กมลทิพย์ ปัญญาสิทธิ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
สังกัดคณะคณะสหวิทยาการ
ภาคสาขาสหวิทยาการ
ที่อยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
เบอร์โทรศัพท์0601297878
อีเมลSomying_10@hotmai.com, Somying_10@yahoo.com
URL/Website/Facebook/YouTubehttps://nkc.kku.ac.th/nkc2021/
ชื่อ-นามสกุลนายกิตติชัย คำตันบุญ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์0918642313
อีเมลpaco_nki@opsmoac.go.th