เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
ชื่อองค์ความรู้เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ
คำอธิบายเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ โดยปัญหาและที่มาคือในพื้นที่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่หรือไร่นาสวนผสม ซึ่งมีความหลากหลายกิจกรรม ทั้ง พืช ประมง สัตว์ใหญ่ แต่มีจำนวนแรงงานน้อย ไม่สามารถที่จะทำงานได้ในเวลาเดียวกันได้ทั้งหมด วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ได้แก่การนำนวัฒกรรมทางการเหษตรมาใข้ในฟาร์ม เช่น เคริ่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ ที่สามารถกำหนดช่วงเวลาในการให้อาหารปลาได้ในทุกๆวัน และในตัวเครื่อว timer ในแต่ละรุ่น สามารถกำหนดช่วงเวลาได้หลากหลาย หลักการทำงาน1.ใช้ timer และ timer delay ในการตั้งเวลาให้อาหารในแต่ละวัน 2.แหล่งพลังงาน ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จาก solar cell ชาร์ตเก็บไฟที่แบตเตอรี่เพื่อจ่ายไฟให้การทำงานของมอเตอร์ให้อาหารสัตว์
แหล่งเงินทุนสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนายภูริราชิต พลเดช
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
สังกัดคณะศูนย์ศาสตร์พระราชา
ภาคสาขาศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่อยู่199 หมู่1 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
เบอร์โทรศัพท์0810475540
อีเมลajankai@hotmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubehttp://www.nbcc.ac.th/
ชื่อ-นามสกุลนายสุวัชชัย หาชื่น
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู(AIC)
ตำแหน่งครู
เบอร์โทรศัพท์0885505272
อีเมลsuwatchaihachuen@nbcc.ac.th