เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านพืชสมุนไพร
จังหวัดจันทบุรี
ชื่อองค์ความรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป การผลิต การจัดการการตลาต อย่างครบวงจร
คำอธิบายดำเนินการด้านสมุนไพรตั้งแต่ Pre-Harvest จนถึง Post-Harvest เพื่อเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน เช่น การจัดการพื้นที่/แปลงปลูก/ฟาร์ม การจัดการพันธุ์ การปรับปรุงดิน การจัดการระบบน้ำ การจัดการศัตรูพืช โรค แมลง วัชพืช การจัดการผลผลิต เป็นต้น มีการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรแปรรูปเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และเครื่องสำอางที่มีคุณภาพ ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นการเพิ่มช่องทางในการนำพืชสมุนไพรไปใช้ประโยชน์และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่พืชสมุนไพรอย่างครบวงจร ซึ่งถือเป็นสินค้าทางการเกษตรชนิดหนึ่ง รวมถึงเป็นการช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในภาพรวม และส่งผลต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วย พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้ทันสมัยตรงความต้องการของตลาด จัดทำระบบตลาดออนไลน์เชื่อมระหว่างผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้บริโภค โดยจัดทำฐานข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลในการตัดสินใจเลือกเป็นคู่ค้า หรือเลือกบริโภคได้
แหล่งเงินทุนงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนายชัยวัฒน์ มครเพศ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ภาคสาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์
ที่อยู่131 หมู่ 10 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
เบอร์โทรศัพท์0624655354
อีเมลcmakhonpas@gmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubeChaiwat Makhonpas
ชื่อ-นามสกุลนายชัยวัฒน์ มครเพศ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์0624655354
อีเมลcmakhonpas@gmail.com