เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
ชื่อองค์ความรู้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อเกษตรกรและชุมชน
คำอธิบายเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร​และดูแล​ รักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตรให้แก่เกษตรกร​ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการซ่อมแซมเครื่องมือทางการเกษตร
แหล่งเงินทุนไม่มี
ประเภทสิทธิบัตรไม่มีการจดสิทธิบัตร
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนายสิทธิพร​ แจ่มสุวรรณ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนิคอ่างทอง
สังกัดคณะวิชาช่างก่อสร้าง
ภาคสาขาช่างก่อสร้าง
ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
เบอร์โทรศัพท์035611656
อีเมลpaco_atg@moac.go.th
URL/Website/Facebook/YouTubeattc.ac.th
ชื่อ-นามสกุลนางสุพรรณนิการ์​ สินธารา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ตำแหน่งนักวิเคราะก์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์0840708534
อีเมลPaco_atg@opsmoac.go.th