เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อองค์ความรู้โดรนเพื่อการเกษตร
คำอธิบาย“โดรนชุมชน” ใช้สำรวจพื้นที่การเกษตร ตรวจสุขภาพแปลงผัก สร้างเส้นทางการบิน 3 มิติ ตรวจสุขภาพภาพพืช ช่วยลดการสัมผัสสารพิษโดยตรงของผู้ผลิต ผู้บริโภคไม่ใช้สารเคมีเกินขนาด ลดสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามหลักเกษตรแม่นยำ ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต เพิ่มผลกำไร ทำการเกษตรแบบประณีต วางแผน Calender Crop สร้าง Big data และสร้าง Digital Asset แก้ไขปัญหาจากแรงงานผู้สูงอายุ ลดการใช้แรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนค่าแรงงาน และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการนำนวัตกรรมด้านการเกษตรไปใช้ในพื้นที่การเกษตร
แหล่งเงินทุนบริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนายดี จันทร์ศุภฤกษ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
ภาคสาขาเกษตรศาสตร์
ที่อยู่259 ม.13 ถ.ชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
เบอร์โทรศัพท์045523211
อีเมลwww.am.mahidol.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttp://www.facebook.com/มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาเขตอำนาจเจริญ
ชื่อ-นามสกุลนายธนกฤต เนื้ออ่อน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์045523091
อีเมลpaco_acr@opsmoac.go.th