เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านกระบือพันธู์ดีลุ่มน้ำสะแกกรัง
จังหวัดอุทัยธานี
ชื่อองค์ความรู้ภูมิปัญญาการเลี้ยงกระบืออุทัยธานี
คำอธิบายการเลี้ยงกระบือให้มีความสมบูรณ์รูปร่างสูงใหญ่ มีความสมบูรณ์ สภาพแวดล้อม ภูมิประเทศเหมาะสมกับการเลี้ยง ทั้งด้านแหล่งน้ำ หญ้า และที่พักอาศัย โดยปล่อยกระบือลงในแปลงหญ้าไม่เกิน 07.00 น จนถึงช่วงเวลา 10.00 น. แล้วนำกระบือแช่น้ำในบ่อพักประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง จากนั้นนำเข้าคอกพักใต้ร่มไม้ มีฟาง แร่ธาตุ และน้ำสะอาดให้กระบือ ช่วงบ่ายจะปล่อยกระบือ เวลา 15.00 – 18.00 น.นำกระบือลงบ่อแช่น้ำ เข้าคอกแห้ง ล้อมด้วยตาข่ายมุ้งป้องกันยุงและแมลง ส่งผลให้กระบือมีสุขภาพดี แข็งแรง เจริญเติบโตรวดเร็ว 2) การผสมพันธุ์ กรณีที่เลี้ยงเป็นฝูง จะใช้พ่อพันธุ์กระบืออุทัยธานีที่ได้รับการพัฒนาแล้วคุมฝูง รายที่เลี้ยงน้อยใช้วิธีการผสมเทียม โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 3) การดูแลสุขภาพใช้ภูมิปัญญา และสมุนไพรในท้องถิ่น ในการดูแลรักษาในกรณีที่มีการเจ็บป่วยไม่มาก ถ้าเป็นมากจะติดต่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มาดำเนินการเพื่อรักษาต่อไป ส่วนการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อนั้น มีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มาให้คำแนะนำในการป้องกันโรคติดต่อและบริการฉีดวัคซีนให้กับกระบือของเกษตรกร
แหล่งเงินทุนไม่มี
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนางเพียงใจ ชูวงค์เลิศ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
สังกัดคณะสัตวศาสตร์
ภาคสาขาสัตวศาสตร์
ที่อยู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 27 หมู่ 5 ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์056982621
อีเมลuthaitaneeatc@hotmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubewww.utac.co.th
ชื่อ-นามสกุลนายวิรัช ฉายาประเสริฐ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์0821789178
อีเมลmoac_uti@yahoo.com