เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
จังหวัดจันทบุรี
ชื่อองค์ความรู้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้ผลเมืองร้อน
คำอธิบายศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้ผลเมืองร้อนนี้ จะเป็นศูนย์ให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการตรวจวิเคราะห์ และออกใบรับรอง การรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และศูนย์กลางการกระจายผลิตภัณฑ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ สร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการเกษตร วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยวางแนวทางไปเป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้ผลเมืองร้อนอินทรีย์นานาชาติ” อีกทั้งยังเป็นสถานที่ให้ความรู้ทางด้านไม้ผลเมืองร้อนโดยเฉพาะเกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับเกษตรกร เช่น ระบบการจัดการทางด้านการผลิตไม้ผล รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ การพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนในการผลิต สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดทางด้านงานวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน พร้อมทั้งเผยแพร่แก่ชุมชนและเกษตรกร
แหล่งเงินทุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ประเภทสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อบุคคล
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์นางกรรณิการ์ เจริญสุข
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์กรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเงาะ
วันออกสิทธิบัตร30-11-16
วันหมดอายุสิทธิบัตร17-06-20
ชื่อ-นามสกุลนางกรรณิการ์ เจริญสุข
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
สังกัดคณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ภาคสาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่อยู่131 ม.10 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฒกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
เบอร์โทรศัพท์0839047729
อีเมลcckannikarchar@gmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubehttps://www.facebook.com/agrochanrmutto/
ชื่อ-นามสกุลนางพรพนิต ศศิวัฒน์ชุติกุล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์0898348191
อีเมลpronpanit_sa@rmutto.ac.th