เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อองค์ความรู้ห้องปฏิบัติการตรวจโรคปลา ด้วยเทคโนโลยี IoT (Aqua-IoT)
คำอธิบายศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) โดยได้รับมอบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจโรคปลา ด้วยเทคโนโลยี IoT (Aqua-IoT) และติดตั้งไว้ที่ห้อง 6114 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เพื่อการบริการวิชาการปฏิบัติการตรวจโรคปลา ในตัวอย่างปลานิลและปลากะพง
แหล่งเงินทุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนางสาวผุสดี ภุมรา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สังกัดคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ที่อยู่422 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์0899860199
อีเมลultra7white@hotmail.com
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลนางสาวผุสดี ภุมรา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ตำแหน่งรองประธานอนุกรรมการศูนย์ AIC จังหวัดฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์0899860199
อีเมลultra7white@hotmail.com