เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ความเป็นเลิศ พืชอนาคต โดยเน้นความเป็นเลิศด้านบัว
จังหวัดชลบุรี
ชื่อองค์ความรู้การปรับปรุงพันธุ์บัว
คำอธิบายสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีการศึกษาด้านบัวอย่างต่อเนื่องและจริงจังมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี โดยท่านผศ.ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป์ ซึ่งในปัจจุบันสถาบันบัวราชมงคลตะวันออกเป็นธนาคารพันธุกรรมบัวที่มีการรวบรวมพันธุกรรมบัวที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย มีจำนวนไม่น้อยกว่า 500 สายพันธุ์ ทั้งจากการอนุรักษ์พันธุ์บัวพื้นเมืองของไทย และรวบรวมพันธุ์บัวพื้นเมืองจากทั่วทุกภูมิภาคของโลก ตลอดจนพัฒนาสายพันธุ์บัวขึ้นเอง จนได้รับรางวัลจากการประกวดพันธุ์บัวในระดับนานาชาติ จำนวนทั้งสิ้น 15 สายพันธุ์ ได้รับรางวัลจากการประกวดมากกว่า 27 รางวัล จึงทำให้บัวประดับจากประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่ามีคุณภาพดีที่สุดในโลก และเริ่มเป็นพืชเศรษฐกิจที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศอีกทางหนึ่ง ปัจจุบันเกษตรกรไทยเกิดการตื่นตัวพัฒนาสายพันธุ์บัวประดับที่มีลักษณะดีเด่น สามารถชนะเลิศในการประกวดระดับโลกจำนวนมากมาย ซึ่งสถาบันบัวราชมงคลตะวันออกได้มีส่วนผลักดันให้บัวเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลผศ.ดร.ณ นพชัย ชาญศิลป์, นางสาวรุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
สังกัดคณะผศ.ดร.ณ นพชัย ชาญศิลป์ (ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) อ.รุ่งอรุณผอ.(สถาบันบัวราชมงคล
ภาคสาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ที่อยู่สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์0331360999
อีเมลrungaroon_do@rmutto.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttps://bua.rmutto.ac.th /Facebook:สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
ชื่อ-นามสกุลนางสาวรุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งอาจารย์/ผู้อำนวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
เบอร์โทรศัพท์0810064435
อีเมลrungaroon_do@rmutto.ac.th