เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ทดสอบผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์
จังหวัดชลบุรี
ชื่อองค์ความรู้การแปรรูปผลผลิตการเกษตร การตรวจคุณภาพและประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
คำอธิบาย-การแปรรูปผลผลิตเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เบเกอร์รี่ ผลิตภัณ์เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เป็นต้น -การตรวจคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ ทางด้านเคมี กายภาพ ชีวภาพ การตรวจการปนเปื้อนของเชื้อ การทดสอบผลิตภัณฑ์ทางประสาทสัมผัส เป็นต้น
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, สกสว, สวก. ธกส.
ประเภทสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์นส.พิรดา
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนางสุธัญญา พรหมสมบูรณ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาม.เทคโนโลยีราชงมคลตะวันออก
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคสาขานวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม
ที่อยู่43 หมู่6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์0823546491
อีเมลsutunya_pr@rmutto.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubesci.rmutto
ชื่อ-นามสกุลนางสุธัญญา พรหมสมบูรณ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทรศัพท์0823546491
อีเมลtunyadang@gmail.com