เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านเกษตรอินทรีย์
จังหวัดชุมพร
ชื่อองค์ความรู้การเป็นศูนย์ถ่ายทอดและฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่ออบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชุมพร
คำอธิบาย1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรมีความพร้อมในการส่งเสริมและฝึกอบรมเกษตรไปสู่การจัดการ การเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรสามารถที่จะพัฒนาเป็นศูนย์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และสินค้าทางการ เกษตรได้ จะเป็นประโยชน์กับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในอนาคต 3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มียุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยคือ การส่งเสริมเกษตรสุขภาวะ Well-Being at Chumphon ซึ่งส่งเสริมการผลิตในระบบอินทรีย์ 4. มหาวิทยาลัยแม่โจ้มียุทธศาสตร์หลักเรื่องเกษตรอินทรีย์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้อง กับศูนย์ความเลิศด้านเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรมีการเตรียมการเพื่อเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตร ที่จะ สามารถวิจัยและพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ที่สูงขึ้นไปได้ 6. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรมีความพร้อมด้านบุคคลกร อาคารถานที่และเครือข่าย เกษตรกรที่พร้อมดำเนินการได้อย่างทันที
แหล่งเงินทุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนายสุทธิรักษ์ ผลเจริญ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
สังกัดคณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ภาคสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ที่อยู่90 หมู่5 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
เบอร์โทรศัพท์0894962216
อีเมลPlonjarean@hotmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubehttps://chumphon.mju.ac.th/
ชื่อ-นามสกุลนายชลดรงค์ ทองสง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ตำแหน่งรองคณบดี
เบอร์โทรศัพท์0810254864
อีเมลteacherhin@hotmail.com